0111-KDIB1-3.4010.122.2022.2.IZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.122.2022.2.IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 lutego 2022 r., za pośrednictwem poczty wpłynął Państwa wniosek z 16 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 4 maja 2022 r. (wpływ 9 maja 2022 r.).

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca, należący do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej M (dalej jako: "Grupa M" lub "Grupa"), jest opodatkowany na terenie Rzeczypospolitej Polski od całości swoich dochodów (tj. posiada na terenie Polski rezydencję podatkową).

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie funduszy inwestycyjnych.

Konkurując na rynku, Wnioskodawca nieustannie podejmuje działania w celu tworzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów i usług, które mógłby wprowadzić do swojej oferty, a także nieustannie zmienia, ulepsza i wprowadza nowe procesy, pozwalające mu na sprawniejszą obsługę klientów, efektywniejszą organizację, sprzedaż i lepszą organizację prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedmiotowy wniosek dotyczy działań i kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę począwszy od 2018 r. do chwili obecnej.

Wyżej opisane prace nad rozwojem produktów, usług i procesów Wnioskodawca realizuje na podstawie sformalizowanych, obowiązujących w polskich spółkach Grupy M procedur, w szczególności Polityki Zarządzania Projektami i Programami oraz Procesu Zarządzania Projektami i Programami. Procedury te określają ścisłe ramy organizacyjne, w jakich prowadzone powinny być wspomniane prace, opracowane na podstawie najlepszych standardów zarządzania, takich jak PMBoK (Project Management Body of Knowledge) oraz metodyki PRINCE2 (Projects in Controlled Environments).

Celem wspomnianych procedur jest zapewnienie, aby wdrażane zmiany i ulepszenia produktów, usług oraz procesów były zgodne ze strategią organizacji i odpowiednio zaplanowane oraz stworzenie jasnych zasad wprowadzania i zarządzania zmianami.

Zgodnie z obowiązującym u Wnioskodawcy Procesem Zarządzania Projektami i Programami, projektem jest czasowe przedsięwzięcie składające się z zestawu powiązanych zadań i działań, mające na celu wytworzenie niepowtarzalnego rezultatu, produktu lub usługi, które spełnia następujące kryteria:

* ma jasno zdefiniowany cel,

* ma określoną datę rozpoczęcia i zakończenia,

* ma zdefiniowany budżet oraz pracochłonność,

* wymaga koordynacji prac pomiędzy więcej niż jednym obszarem biznesowym.

Programem natomiast jest grupa powiązanych ze sobą projektów zarządzanych w skoordynowany sposób w celu uzyskania kontroli i możliwości realizacji korzyści, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia przy indywidualnym nimi zarządzaniu.

Omawiane procedury tworzą struktury i role organizacyjne, występujące w procesach zarządzania projektami i programami. Zgodnie z nimi, u Wnioskodawcy funkcjonuje Komitet ds. Zarządzania Portfelem Projektów (Business Steering Group, dalej: "BSG"), który jest odpowiedzialny za zarządzanie portfelem projektów w Spółce i może także podjąć decyzję o realizacji zmiany nie spełniającej wyżej opisanych kryteriów również w trybie projektu. U Wnioskodawcy funkcjonuje również Departament Projektów Strategicznych, który odpowiada za koordynację prac związanych ze zbieraniem i dostarczeniem danych niezbędnych do efektywnego zarządzania portfelem projektów. Dla każdego projektu/programu przypisany zostaje Sponsor (będący Członkiem Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Komitet ds. Zarządzania Portfelem Projektów), który odpowiada za realizację celów biznesowych. Na poziomie operacyjnym za zapewnienie realizacji projektu/programu zgodnie z celami biznesowymi oraz oczekiwaniami Sponsora odpowiada Lider Biznesowy. Każdy projekt/program ma również wyznaczonego Kierownika Projektu/Programu, którym jest osoba wskazana przez Dyrektora Departamentu Projektów Strategicznych lub inna osoba wskazana przez Sponsora Projektu, odpowiadająca za zarządzanie projektem/programem oraz Zespół Projektowy.

Prowadzone przez Wnioskodawcę prace rozwojowe dotyczące produktów, usług i procesów mają charakter usystematyzowany i odbywają się w kilku etapach/fazach: Inicjowania, Discovery, Planowania, Realizacji, Zamykania oraz Monitoringu poprojektowego/ powdrożeniowego. W ramach:

* Inicjowania - przygotowywane jest uzasadnienie biznesowe, ustalany zakres i cel inicjatywy, poziom kosztów oraz korzyści jakie ma przynieść realizacja inicjatyw, a także identyfikacja wszystkich interesariuszy,

* Discovery - odbywa się weryfikacja i doprecyzowanie zakresu zmian oraz założeń zawartych w uzasadnieniu biznesowym, weryfikacja poziomu kosztów oraz korzyści na wyższym poziomie szczegółowości i podejmowana jest decyzja co do kontynuowania prac,

* Planowania - następuje zdefiniowanie finalnego zakresu projektu, ustalenie planu realizacji prac oraz zasobów potrzebnych do jego realizacji, doprecyzowanie potrzeb i celów interesariuszy, ustalenie szczegółowego harmonogramu i budżetu projektu, ustalenie finalnych wymagań projektu,

* Realizacji - prowadzone są dalsze prace nad projektem/programem zgodnie z ustalonym zakresem, harmonogramem i przy pomocy planowanych zasobów (realizowanie zadań zgodnie z harmonogramem, raportowanie postępów prac, weryfikacja produktów projektu),

* Zamykania - następuje formalne zakończenie projektu, zebranie, wdrożenie opracowanych zmian w produktach, usługach i procesach.

* Monitoringu powdrożeniowego - następuje monitorowanie korzyści z wprowadzonych zmian.

Na każdym z etapów/faz prac uczestniczący w projektach/programach osoby zobowiązane są stosować odpowiednią dokumentację projektową, określoną w obowiązujących u Wnioskodawcy procedurach, wśród których znajdują się sformalizowane dokumenty takie, jak Project Initiation Form, Karta Projektu, Raport Statusowy, Plan Zasobowy, Harmonogram, Rejestr Ryzyk, Rejestr Problemów, Lessons Learned (opis wniosków z realizacji projektu/programu w celu wdrożenia usprawnień na przyszłość, Rejestr Interesariuszy oraz Plan Komunikacji.

Jako główne obszary, w jakich realizowane są prace rozwojowe, wymienić można:

- Obszar Produktowy - w ramach którego podejmowane są projekty/programy mające na celu opracowanie nowych, ulepszonych lub zmienionych produktów i usług oraz uzupełnienie oferty Wnioskodawcy w tym zakresie. W efekcie Wnioskodawca udostępnienia klientom nowe funkcjonalności w istniejących produktach lub nowe produkty.

- Obszar Operacyjny - w ramach którego podejmowane są projekty/programy mające na celu opracowanie nowych, ulepszonych lub zmienionych procesów dotyczących poszczególnych operacji wykonywanych przez Wnioskodawcę (np. procesy posprzedażowe, komunikacja z klientem, reklamacje, call center).

- Obszar Sprzedaży - w ramach którego podejmowane są projekty/programy mające na celu opracowanie nowych, ulepszonych lub zmienionych procesów dotyczących dystrybucji produktów i usług Wnioskodawcy (np. digitalizacja procesu sprzedaży, analiza możliwości sprzedaży oferty towarzystwa funduszy inwestycyjnych w związku z planowaną zmianą przepisów emerytalnych, stworzenie nowego programu motywacyjnego dla sprzedawców opartego na produktywności (usprawnienie procesów motywacji sieci sprzedażowej),

- Obszar Technologiczny - w ramach którego podejmowane są projekty/programy, obejmujące w szczególności prace koncepcyjne, analityczne, programistyczne lub testujące, mające na celu:

* Stworzenie nowych rozwiązań informatycznych wspierających nowe, zmienione lub ulepszone procesy, produkty, usługi,

* Zmiany lub ulepszenia istniejących rozwiązań informatycznych w tym zakresie.

W związku z realizowanymi pracami rozwojowymi, mającymi formę projektów/programów, Wnioskodawca ponosi wydatki na:

* wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy oraz sfinansowane przez płatnika z tego tytułu składki ZUS osób zaangażowanych w pracę nad projektami/programami (tj. osób z Departamentu Projektów Strategicznych, jak również osób z innych jednostek organizacyjnych funkcjonujących u Wnioskodawcy, jeśli zaangażowani są oni w pracę nad projektami/programami),

* wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło oraz sfinansowane przez płatnika z tego tytułu składki ZUS (tj. osób z Departamentu Projektów Strategicznych, jak również osób z innych jednostek organizacyjnych funkcjonujących u Wnioskodawcy, jeśli zaangażowani są oni w pracę nad projektami/programami),

* środki trwałe w postaci sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialne i prawne w postaci oprogramowania - wykorzystywanych w prowadzonych pracach rozwojowych (projektach lub programach).

Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektów/programów stanowią dla nich koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT (bezpośrednio lub poprzez odpisy amortyzacyjne).

Opisane wyżej wydatki ujmowane są przez Wnioskodawcę na odpowiednich kontach rachunkowych (razem z analogicznymi kategoriami kosztów nie dotyczących Działalności B+R), a także w odrębnej ewidencji kosztów prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych w formie arkuszy kalkulacyjnych (pliku Excel), w której Wnioskodawca wykazuje m.in. odpowiednią proporcję ww. kosztów wynagrodzeń i składek, która stanowić może koszty kwalifikowane i wyodrębnia inne kwalifikowane koszty Działalności B+R).

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, iż prowadzi ewidencję godzin poświęcanych przez poszczególnych pracowników (oraz zleceniobiorców i osób na umowie o dzieło) na prace rozwojowe realizowane w formie projektów lub programów. Powyższa ewidencja pozwala na określenie części, w jakiej czas przeznaczony na realizację projektów lub programów pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika (analogicznie też zleceniobiorcy lub wykonawcy dzieła) w danym miesiącu. Wnioskodawcy prowadzą ewidencję w formie arkuszy kalkulacyjnych.

Wnioskodawca wskazuje także, iż:

* nie korzystał, ani nie korzysta, ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT,

* nie posiadał, ani nie posiada, statusu centrum badawczo-rozwojowego,

* opisane wyżej wydatki poniesione na prowadzenie projektów/programów nie zostały Wnioskodawcy zwrócone w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca jednak wskazuje, iż M Inc. stworzył dla całej Grupy M fundusz, z którego w pewnych sporadycznych przypadkach pokrywane mogą być niektóre koszty projektów/programów ponoszone przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy wyniki projektów/programów udostępniane są M Inc. lub innym spółkom z grupy M, a więc, inaczej mówiąc, kiedy podmioty te korzystają również z efektów realizacji projektów lub programów (dalej jako: "Reinvestment Fund" lub "Fundusz"). Fundusz ten służy zatem finansowaniu części wydatków ponoszonych również w interesie Grupy M i partycypuje w nim każdy podmiot z Grupy, w tym Wnioskodawca. W przypadku możliwości wykorzystania wyników prac realizowanych w ramach projektów lub programów również przez inne podmioty Wnioskodawca uzyskuje korzyści finansowe związane z wykorzystaniem wyników prowadzonych przez siebie prac.

W związku z powyższym, w odniesieniu do prowadzonych prac Wnioskodawca zamierza skorzystać z odliczenia (dalej: "Ulga B+R"), o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT.

W piśmie uzupełniającym z 4 maja 2022 r., wskazaliście Państwo dodatkowo, że:

Ad. 1.

Wykonywane prace opisane we wniosku mają charakter twórczy, prowadzone są w sposób systematyczny, a ich celem jest zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W szczególności, opisana we Wniosku działalność prowadzona przez Spółkę nakierunkowana jest na stworzenie zupełnie nowych lub w znacznym stopniu zmienionych koncepcji, rozwiązań i narzędzi, będących wytworem określonych procesów myślowych wymagających od ich twórców kreatywności i oryginalnych z perspektywy Wnioskodawcy. Takimi działaniami są bowiem prace nad stworzeniem nowych lub istotnie zmienionych rozwiązań w zakresie produktów i usług oferowanych przez Wnioskodawcę, nowych lub istotnie zmienionych koncepcji, rozwiązań i narzędzi dotykających najważniejszych obszarów działalności Wnioskodawcy (takich, jak procesy sprzedaży, komunikacji z klientem, które w wyniku prowadzonych prac są projektowane od nowa lub w których wprowadzane są znaczące zmiany, np. digitalizacja, automatyzacja, istotne uproszczenia, istotne zwiększenia efektywności itp. lub w zakresie których wprowadzane lub istotnie zmieniane są narzędzia informatyczne).

Ad. 2.

Ww. działalność jest prowadzona w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia.

W szczególności, prowadzone przez Wnioskodawcę prace w ramach projektów (programów) mają bez wątpienia charakter systematyczny, mają one bowiem charakter metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. Świadczy o tym wprowadzenie określonych procedur (np. Procesu Zarządzania Projektami i Programami oraz Polityki Zarządzania Projektami i Programami), które m.in.:

* formalnie określają sposób prowadzenia prac, wykorzystując w tym zakresie najnowszą wiedzę i metodykę z obszaru zarządzania projektami,

* wymagają prowadzenia prac zgodnie z określonym planem, budżetem i harmonogramem i definiują poszczególne fazy prowadzenia projektów (programów), ściśle określając, jakie efekty powinny być osiągnięte na każdym etapie i jakie są warunki przejścia do kolejnego etapu,

* wymagają stosowania różnego rodzaju sformalizowanej dokumentacji właściwej dla każdego etapu prac, na podstawie której prace są planowane, dokumentowane lub raportowane,

* definiują zadania i kompetencje określonych jednostek organizacyjnych, powołanych w celu zarządzania projektami/programami (BSG, Departament Projektów Strategicznych), a także precyzyjnie określają zadania i kompetencje innych osób biorących udział w pracach nad projektami/programami (Sponsor, Kierownik Projektu, Lider Biznesowy, Zespół Projektowy).

Ponadto, prowadzone przez Wnioskodawcę prace nie mają również charakteru działalności incydentalnej, gdyż Wnioskodawca w sposób regularny prowadzi projekty (programy) mające na celu udoskonalenie swojej oferty produktowej, wykorzystywanych narzędzi lub koncepcji i rozwiązań w zakresie kluczowych dla nich operacji i procesów sprzedaży projektów i usług.

Ad. 3.

Jest to działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

W szczególności, prowadzone przez Wnioskodawcę projekty (programy) mają na celu nowe zastosowanie istniejącej już wiedzy, a także, dodatkowo, zwiększenie zasobów tej wiedzy. W prowadzonych pracach Wnioskodawca wykorzystuje bowiem wiedzę z zakresu działalności gospodarczej (w tym, w zakresie oferowanych produktów, obsługi podstawowych procesów występujących w działalności Wnioskodawcy, klientów i ich potrzeb, a także sposobu organizacji sieci dystrybucji produktów) lub wiedzę techniczną (z zakresu narzędzi i technologii informatycznych), prowadząc prace w celu znalezienia dla tej wiedzy nowych, opisanych wyżej zastosowań. Posiadana już przez Wnioskodawcę i jego pracowników wiedza jest identyfikowana na wstępnych etapach prowadzonych projektów (programów), a dodatkowo, w wyniku prowadzonych prac, może ulegać zwiększeniu (co znajduje potwierdzenie w dokumentach zawierających opis wiedzy i doświadczeń zdobytych w ramach prac pod kątem realizacji przyszłym projektów/programów).

Ad. 4.

Wynagrodzenia osób zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe z tytułu umowy o pracę stanowią wyłącznie należności pracowników z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wynagrodzenia osób zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło stanowią wyłącznie należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 5.

W skład wynagrodzeń osób zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe z tytułu umowy o pracę wchodzą:

* wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,

* premie, bonusy i nagrody,

* diety i inne należności za czas podróży służbowej,

* wydatki związane z zapewnieniem pracownikom innych świadczeń o charakterze niepieniężnym (ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, bony itp.)

- ustalone zgodnie z proporcją wskazaną w art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy o CIT oraz do limitu określonego w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT.

W skład wynagrodzeń osób zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło wchodzą:

* wynagrodzenie zasadnicze wskazane w umowie zlecenia (określone jako iloczyn stawki godzinowej i ilości godzin) lub w umowie o dzieło oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,

* dodatkowe benefity (jeśli zostały przewidziane w umowie zlecenia lub umowie o dzieło), w tym:

- premie, bonusy i nagrody,

- diety i inne należności za czas podróży służbowej,

- wydatki związane z zapewnieniem zleceniobiorcom innych świadczeń o charakterze niepieniężnym (ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, bony itp.)

- ustalone zgodnie z proporcją wskazaną w art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy o CIT, oraz do limitu określonego w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT.

Pytania

1. Czy wyżej opisane, prowadzone przez Wnioskodawcę w stanie prawnym obowiązującym od 2018 r., prace w ramach projektów i programów z Obszarach Produktowym, Operacyjnym, Sprzedaży i Technologicznym (których przykłady zostały opisane w stanie faktycznym (winno być: stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym) wniosku) stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w stosunku do której podatnik uprawniony jest do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT?

2. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 2018 r. wskazane we wniosku i zaliczone do kosztów uzyskania przychodu koszty odpisów amortyzacyjnych, a także koszty poniesionych w danym miesiącu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zlecenia i o dzieło oraz sfinansowane przez Wnioskodawcę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: "ustawa o ZUS") - w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu pracy lub czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu - stanowią koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej wskazane w art. 18d ust. 2 Ustawy o CIT?

3. Czy sposób wyodrębnienia przez Wnioskodawcę kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej spełnia wymogi wskazane w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT?

4. Czy, mając na względzie opisany sposób ponoszenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej w sytuacji finansowania części z nich poprzez Fundusz (Reinvestmend Fund), Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych na zasadach wynikających z art. 18d Ustawy o CIT także w odniesieniu do części sfinansowanej przez Fundusz (Reinvestment Fund)?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1.

W ocenie Wnioskodawcy wyżej opisane, prowadzone przez niego w stanie prawnym obowiązującym od 2018 r., prace w ramach projektów i programów z Obszarach Produktowym, Operacyjnym, Sprzedaży i Technologicznym (których przykłady zostały opisane w stanie faktycznym (winno być: stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym) wniosku) stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (dalej: "Działalność B+R", w stosunku do której podatnik uprawniony jest do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT.

Ad. 2.

W ocenie Wnioskodawcy, w stanie prawnym obowiązującym od 2018 r., wskazane we wniosku i zaliczone do kosztów uzyskania przychodu koszty odpisów amortyzacyjnych, a także koszty poniesionych w danym miesiącu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zlecenia i o dzieło oraz sfinansowane przez Wnioskodawcę składki z tytułu tych należności określone w ustawie o ZUS - w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu pracy lub czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu - stanowią koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej wskazane w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT.

Ad. 3.

W ocenie Wnioskodawcy, sposób wyodrębnienia przez niego kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej spełnia wymogi wskazane w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT.

Ad. 4.

W ocenie Wnioskodawcy, mając na względzie opisany sposób ponoszenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej w sytuacji finansowania części z nich poprzez Fundusz (Reinvestmend Fund), Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych na zasadach wynikających z art. 18d Ustawy o CIT także w odniesieniu do części sfinansowanej przez Fundusz (Reinvestment Fund).

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

W zakresie pytania nr 1.

Zgodnie z treścią art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, działalność badawczo-rozwojowa (Działalność B+R) oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Definicja działalności badawczo-rozwojowej obejmuje zatem badania naukowe, które zdefiniowane są w art. 4a pkt 27 ustawy o CIT oraz prace rozwojowe, które zdefiniowane są w art. 4a pkt 28 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, prowadzi on badania rozwojowe w rozumieniu drugiego z powołanych w zdaniu wcześniejszym przepisów, w związku z tym w dalszej części uzasadnienia nie będą się oni odnosić do definicji badań naukowych.

W tym okresie w myśl art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, prace rozwojowe oznaczają prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: "Prawo o SWiN"). Zgodnie natomiast z powołanym artykułem Prawa o SWiN, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż w stanie prawnym obowiązującym do 30 września 2018 r. prace rozwojowe zdefiniowane były bezpośrednio w art. 4a pkt 28 ustawy o CIT i oznaczały nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności prace wskazane w niniejszym przepisie. W ocenie Wnioskodawcy, jak również wynika z uzasadnienia nowelizacji wprowadzającej opisaną zmianę, zmiana ta miała wyłącznie charakter porządkujący (doprecyzowujący) i nie wpływa na odmienną kwalifikację prac wykonywanych przez Wnioskodawcę do 30 września 2018 i od 1 października 2018 jako Działalności B+R.

Jak zatem wynika z wskazanych wyżej definicji, Działalnością B+R jest działalność spełniająca następujące wymogi:

* ma charakter działalności twórczej,

* jest podejmowana w sposób systematyczny,

* jest podejmowana w celu zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań,

* ma formę badań naukowych lub prac rozwojowych zdefiniowanych również w ustawie o CIT.

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o CIT wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia ("działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu"'), powstania czegoś ("twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś").

W tym zakresie Wnioskodawca zwraca uwagę na treść Objaśnień podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (dotyczących również definicji Działalności B+R dla celów ulgi na działalność badawczo-rozwojową, dalej: "Objaśnienia"). Zgodnie z Objaśnieniami: "W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już u podatnika funkcjonujących".

Jak dalej wskazano w Objaśnieniach: "wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorca we własnym zakresie (w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych) opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot. Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika".

W ocenie Wnioskodawcy, niewątpliwie prace wykonywane w ramach projektów (programów) mają charakter twórczy, nakierunkowane są one bowiem na stworzenie zupełnie nowych lub w znacznym stopniu zmienionych koncepcji, rozwiązań i narzędzi, będących wytworem określonych procesów myślowych wymagających od ich twórców kreatywności i oryginalnych z perspektywy Wnioskodawcy. Takimi działaniami są bowiem prace nad stworzeniem nowych lub istotnie zmienionych rozwiązań w zakresie produktów i usług oferowanych przez Wnioskodawcę, nowych lub istotnie zmienionych koncepcji, rozwiązań i narzędzi dotykających najważniejszych obszarów działalności Wnioskodawcy (takich, jak procesy sprzedaży, komunikacji z klientem, które w wyniku prowadzonych prac są projektowane od nowa lub w których wprowadzane są znaczące zmiany, np. digitalizacja, automatyzacja, istotne uproszczenia, istotne zwiększenia efektywności i tym podobnie lub w zakresie których wprowadzane lub istotnie zmieniane są narzędzia informatyczne).

Ponadto, efekt prac realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach projektów/programów znajduje odpowiednie utrwalenie (w opracowywanej dokumentacji nowych lub istotnie zmienionych rozwiązań i koncepcji lub w nowych lub istotnie zmienionych narzędziach).

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Jak wskazują Objaśnienia: "Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza: "robiący coś regularnie i starannie; o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu; o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny". W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany".

W ocenie Wnioskodawcy, prowadzone przez niego prace w ramach projektów (programów) mają bez wątpienia charakter systematyczny, mają one bowiem charakter metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. Świadczy o tym wprowadzenie określonych procedur (np. Procesu Zarządzania Projektami i Programami oraz Polityki Zarządzania Projektami i Programami), które m.in.:

* formalnie określają sposób prowadzenia prac, wykorzystując w tym zakresie najnowszą wiedzę i metodykę z obszaru zarządzania projektami,

* wymagają prowadzenia prac zgodnie z określonym planem, budżetem i harmonogramem i definiują poszczególne fazy prowadzenia projektów (programów), ściśle określając, jakie efekty powinny być osiągnięte na każdym etapie i jakie są warunki przejścia do kolejnego etapu,

* wymagają stosowania różnego rodzaju sformalizowanej dokumentacji właściwej dla każdego etapu prac, na podstawie której prace są planowane, dokumentowane lub raportowane,

* definiują zadania i kompetencje określonych jednostek organizacyjnych powołanych w celu zarządzania projektami/programami (BSG, Departament Projektów Strategicznych), a także precyzyjnie określają zadania i kompetencje innych osób biorących udział w pracach nad projektami/programami (Sponsor, Kierownik Projektu, Lider Biznesowy, Zespól Projektowy).

Ponadto, mimo iż zgodnie z Objaśnieniami Działalność B+R nie musi mieć charakteru działalności prowadzonej regularnie, Wnioskodawca zauważa, iż w jego przypadku prowadzone prace nie mają charakteru działalności incydentalnej, gdyż Wnioskodawca w sposób regularny prowadzi projekty (programy) mające na celu udoskonalenie swojej oferty produktowej, wykorzystywanych narzędzi lub koncepcji i rozwiązań w zakresie kluczowych dla nich operacji i procesów sprzedaży produktów i usług.

Trzecie kryterium Działalności B+R dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Zgodnie z Objaśnieniami: "głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów". Jak dalej wskazują Objaśnienia, zwiększenie lub wykorzystanie istniejących zasobów wiedzy dla nowych jej zastosowań dotyczyć może zarówno wiedzę ogólnodostępną, wiedzę danego przedsiębiorstwa czy też jej pracowników.

W ocenie Wnioskodawcy, prowadzone przez niego projekty (programy) mają na celu nowe zastosowanie istniejącej już wiedzy, a także, dodatkowo, zwiększenie zasobów tej wiedzy. W prowadzonych pracach Wnioskodawca wykorzystuje bowiem wiedzę z zakresu działalności gospodarczej (w tym, w zakresie oferowanych produktów, obsługi podstawowych procesów występujących w działalności Wnioskodawcy, klientów i ich potrzeb, a także sposobu organizacji sieci dystrybucji produktów) lub wiedzę techniczną (z zakresu narzędzi i technologii informatycznych), prowadząc prace w celu znalezienia dla tej wiedzy nowych, opisanych wyżej, zastosowań. Posiadana już przez Wnioskodawcę i jego pracowników wiedza jest identyfikowana na wstępnych etapach prowadzonych projektów (programów), a dodatkowo w wyniku prowadzonych prac ulegać może zwiększeniu (co znajduje udokumentowanie m.in. w dokumencie Lessons Learned, zawierającym opis wiedzy i doświadczeń zdobytych w ramach prac pod kątem realizacji przyszłych projektów/ programów).

Ostatnim kryterium uznania danych prac za Działalność B+R jest wykonywanie jej w formie badań naukowych lub prac rozwojowych. W ocenie Wnioskodawcy, prowadzi on prace rozwojowe w rozumieniu ustawy o CIT i Prawa o SWiN, gdyż realizowane przez niego projekty/programy spełniają wszystkie elementy definicji prac rozwojowych, tj.:

* obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania (co zostało uzasadnione przez Wnioskodawcę wcześniej),

* do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów' lub usług,

* nie dotyczą działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich.

Celem prowadzenia projektów (programów) jest wykorzystanie aktualnie dostępnej wiedzy do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów i usług oferowanych przez Wnioskodawcę, jak również zmienionych, ulepszonych lub nowych procesów (w zakresie operacji realizowanych przez Wnioskodawcę w kluczowych dla niego obszarach, w zakresie organizacji sieci sprzedaży lub w zakresie ulepszeń związanych z wdrożeniem lub zmianami w narzędziach informatycznych).

Prowadzone przez Wnioskodawcę prace nie mają jednocześnie charakteru rutynowych lub okresowych zmian. Projekty (programy) realizowane przez Wnioskodawcę mają charakter kompleksowy, obejmując działania wymagające współpracy więcej niż jednego obszaru biznesowego, odznaczające się większą pracochłonnością i kosztochłonnością, co jak Wnioskodawca wskazał, jest również przyczyną prowadzenia tego typu prac w oparciu o szczególne procedury (w tym Proces Zarządzania Projektami i Programami oraz Politykę Zarządzania Projektami i Programami). Zmiany o charakterze rutynowym lub okresowym realizowane są w praktyce działalności Wnioskodawcy w sposób znacznie mniej sformalizowany, nie w formie opisanych wyżej projektów (programów). Dodatkowo, projekty (programy) realizowane przez Wnioskodawcę mają na celu wprowadzenie nowych lub istotnie zmienionych rozwiązań, koncepcji czy narzędzi, które wiążą się z istotnymi korzyściami dla Wnioskodawcy lub klientów, a zatem wykraczają zdecydowanie poza charakter rutynowy lub okresowy.

Mając zatem na uwadze powyższe, Wnioskodawca wskazuje, iż prowadzone przez niego w ramach projektów (programów) prace spełniają warunki uznania ich za Działalność B+R w rozumieniu art. 4a ust. 26 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, wspomniane prace mają charakter opisanej wyżej Działalności B+R od rozpoczęcia fazy Inicjowania, aż do zakończenia fazy Zamykania danego projektu (programu), w tych bowiem fazach spełniają wszystkie opisane wyżej kryteria.

Tym samym, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, jest on uprawniony do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, tj. do odliczenia od podstawy opodatkowania (powstałej w związku z osiąganiem przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych) kosztów kwalifikowanych Działalności B+R.

Końcowo, Wnioskodawca wskazuje, że podobny pogląd zaprezentowany przez niego powyżej jest zgodny ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych dla instytucji finansowych, prowadzących projekty w celu wprowadzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych procesów, produktów lub usług o analogicznym charakterze, jak te, których dotyczy zapytanie Wnioskodawcy.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2017 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.260.2017.3.APO) uznano za Działalność B+R projekty realizowane przez bank, w oparciu o odpowiednie zasoby i metodykę, mające na celu poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych, produktowych (związanych z nowymi usługami bankowymi lub nowymi sposobami ich świadczenia), jak i technologicznych, jak również projekty skupiające się na doprowadzaniu koncepcji tworzonych w ramach wspomnianych projektów lub pomysłów zgłaszanych przez pracowników oraz przyjmowanych z rynku do fazy testów oraz ich testowanie zgodnie z przyjętymi założeniami.

W interpretacji z 21 maja 2019 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.116.2019.1.MO) uznano za Działalność B+R czynności wykonywane przez bank mające na celu tworzenie nowych i znaczące ulepszanie dotychczasowych rozwiązań (w tym produktów, usług, technologii, oprogramowania oraz procesów), mające zwykle charakter międzydepartamentalny i realizowane zgodnie z obowiązującym w banku dokumentem regulującym zasady powoływania, realizacji, zarządzania i nadzorowania prowadzonych projektów.

W interpretacji z 18 kwietnia 2019 r., wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.66.2019.1.JKT), organ uznał za Działalność B+R projekty realizowane przez instytucję finansową w przypadku zidentyfikowania nowych potrzeb klientów lub możliwości udoskonaleń i rozwoju funkcjonalności istniejących produktów oraz procesów funkcjonujących w instytucji finansowej, mających m.in. na celu znaczącą modyfikację bądź automatyzację świadczonych usług oraz udostępnienie klientom wydajniejszych rozwiązań informatycznych lub nowych funkcjonalności w produktach/procesach. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, projekty te realizowane, ewidencjonowane i nadzorowane były w ramach posiadanej instrukcji zarządzania projektami.

W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 20 grudnia 2019 r. (0111-KDIB1-3.4010.450.2019.2.BM) za Działalność B+R uznana została natomiast działalność w zakresie wytwarzania i rozwoju oprogramowania wykonywane w następujących celach:

* wprowadzenie do oferty banku nowych produktów (usług),

* optymalizacji lub poprawy istniejących procesów,

* w zakresie aplikacji czy rozwiązań dla pracowników, klientów, partnerów biznesowych,

* dostosowanie rozwiązań stosowane przez bank do pojawiających się wymogów regulacyjnych, wymogów obowiązujących w ramach Grupy czy też wymogów prawnych,

* transformacji istniejących rozwiązania w związku z rozwojem rynku,

* zwiększenia rentowność oferowanych przez produktów (usług),

* testowania potencjalnych możliwości przed decyzją o docelowym rozwiązaniu,

* integrujące działania banku z działaniami partnerów biznesowych.

W wyroku z 23 listopada 2021 r. sygn. akt II FSK 1049/21 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że "Słusznie stwierdził Sąd pierwszej instancji, że z akt sprawy, wniosku o wydanie interpretacji, wezwania organu, doprecyzowania wniosku i uzasadnień stanowiska organów wynika, że skarżący podkreślał, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do działalności badawczo-rozwojowej, odsyła bezpośrednio do przepisów ustaw pozapodatkowych. Zasadne było zatem żądanie skarżącego o wydanie interpretacji, czy prowadzona przez niego działalność może zostać uznana za badawczo-rozwojową, skoro ustawodawca posłużył się w treści art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. pojęciem działalności badawczo-rozwojowej, a w art. 5a pkt 38 oraz związanych z nim punktach 39 i 40 tego artykułu, odwołuje się do jej rozumienia w kontekście ustawy pozapodatkowej. Wobec tego kluczowa z punktu widzenia skutków podatkowych była ocena charakteru prowadzonej działalności na kanwie właśnie tej ustawy. Ze względu na bezpośrednie odwołanie się do tej ostatniej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i wyraźne wskazanie, że definicję tą należy rozumieć w konkretny sposób, tj. przedstawiony w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedmiotowe zapisy są elementem systemu prawa podatkowego. Nie może ulegać wątpliwości, iż powinny być rozpatrywane przez organ w kontekście oceny prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, skoro zakres wniosku do tego wprost nawiązuje". (...) "W trybie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h O.p. nie można żądać od podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął on, czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 u.p.d.o.f".

W zakresie pytania numer 2.

W ocenie Wnioskodawcy, jest on uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (jako kosztów kwalifikowanych) poniesionych na:

* odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (sprzętu komputerowego) i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania) wykorzystywanych w celu prowadzonej Działalności B+R, rozpoznanych jako koszty podatkowe w danym roku, oraz

* wynagrodzenia i sfinansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne opisane we wniosku (dotyczące pracowników oraz osób wykonujących usługi na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło) w wysokości określonej w art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy o CIT, tj. proporcjonalnie do czasu poświęconego przez pracowników Wnioskodawcy na realizację działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, kosztami kwalifikowanymi są poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa o PIT"), oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o ZUS, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1a ustawy o CIT, analogiczne zasady mają (w stanie prawnym obowiązującym od 2018 r., którego dotyczy niniejszy wniosek) zastosowanie w stosunku do umów zlecenia oraz umów o dzieło.

Na podstawie natomiast art. 18d ust. 3 ustawy o CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, kosztami kwalifikowanymi w tym rozumieniu będą wskazane odpisy amortyzacyjne od sprzętu komputerowego lub oprogramowania wykorzystywanego w prowadzonych projektach (programach), tj. w Działalności B+R Wnioskodawcy, a także (we wskazanej wyżej proporcji) opisane we wniosku koszty wynagrodzeń i składek finansowanych przez Wnioskodawcę dotyczące pracowników i, nieprowadzących działalności gospodarczej, osób wykonujących usługi na podstawie umów zlecenia lub o dzieło, którzy zaangażowani są w Działalność B+R (tj. pełnią jedną z ról opisanych w niniejszym wniosku w odniesieniu do danego projektu/programu lub są w składzie Zespołu Projektowego).

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że pracownicy realizujący działalność badawczo-rozwojową to pracownicy, którzy faktycznie wykonują zadania będące realizacją prac rozwojowych. Wnioskodawca zamierza zatem traktować jako koszt kwalifikowany (w odpowiedniej proporcji) wynagrodzenie pracowników (lub osób na umowie zlecenie lub o dzieło, nieprowadzących działalności gospodarczej), którzy rzeczywiście uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych. W przypadku Wnioskodawcy będą to więc pracownicy (i wspomniane osoby na umowach cywilnoprawnych), którzy wykonują zadania pozostające w zakresie Działalności B+R Wnioskodawcy, uczestnicząc w projektach (programach) przypisanych do Działalności B+R - tj. osoby pełniące określone role dla danego projektu (opisane we wniosku) lub uczestniczące w Zespole Projektowym. W ocenie Wnioskodawcy, nie ma znaczenia umiejscowienie wspomnianych osób w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, tj. czy osoby te pracują w Departamencie Projektów Strategicznych czy w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej. Powyższe stanowisko, w ocenie Wnioskodawcy, znajduje potwierdzenie w nowelizacji przepisów ustawy o CIT, w ramach których sformułowanie o "pracownikach zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej" zostało zastąpione obecnym brzmieniem art. 18d ust. 2 ustawy o CIT, w którym dodatkowo wprowadzono obowiązek liczenia proporcji czasu pracy poświęcanego Działalności B+R do czasu poświęcanego na realizację innych obowiązków (co wskazuje, że kosztami kwalifikowanymi mogą być również koszty wynagrodzeń pracowników na co dzień wykonujących również inne czynności niż Działalność B+R).

Za koszty kwalifikowane w świetle przepisów uznaje się nie tylko wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, ale również wszelkie inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które stanowią przychody pracowników na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2017 r., nr 3063-ILPB2.4510.235.2016.2.ŁM, w której organ wskazał, że: "kosztami kwalifikowanymi będą koszty wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za nadgodziny, dodatku urlopowego, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, premii i nagród, dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, odpraw, ekwiwalentów za wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych, diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych pracownikom oddelegowanym z innych spółek z Grupy, pakietów medycznych, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a także składek na ubezpieczenia społeczne określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek".

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lutego 2017 r., nr 3063-ILPB2.4510.223.2016.IKS, w której organ uznał, że: "do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć takie koszty jak wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedzielę, święta, dni wolne od pracy i w porze nocnej, wynagrodzenie za czas urlopu oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, premie, bonusy i nagrody, dodatki za dyżur oraz dodatek świąteczny, a także wynagrodzenie należne na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy".

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, będą oni uprawnieni do odliczenia (przy zastosowaniu odpowiedniej proporcji) od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (jako kosztów kwalifikowanych) poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, takich jak:

* wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,

* wynagrodzenie chorobowe i inne wynagrodzenie wypłacane na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy (wynagrodzenia za czas nieobecności pracownika w pracy, np. w związku z opieką nad dziećmi, urlopem, chorobą itp.),

* premie, bonusy i nagrody,

* diety i inne należności za czas podróży służbowej,

* wydatki związane z zapewnieniem pracownikom innych świadczeń o charakterze niepieniężnym (ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, bony, itp.).

Wydatki te podlegać będą odliczeniu wyłącznie do wysokości określonej proporcją wskazaną w art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a Ustawy o CIT oraz do limitu określonego w art. 18d ust. 7 Ustawy o CIT. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca, za każdy miesiąc, ustalać będzie proporcję czasu pracy (dni/godziny) poświęcanej przez pracowników (osób na umowach cywilnoprawnych) na Działalność B+R w całości ich czasu pracy i obliczoną proporcję stosować będą do zdefiniowanego wyżej wynagrodzenia i składek dotyczących danego pracownika (osoby na umowie cywilnoprawnej) rozpoznanych w kosztach podatkowych danego miesiąca.

Potwierdzeniem prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy co do takiego sposobu kalkulacji proporcji, w jakiej wspomnienie koszty wynagrodzeń i składek mogą stanowić koszty kwalifikowane, może być szereg interpretacji indywidualnych, m.in.:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-3.4510.1184.2016.1.TS (winno być: 2461-IBPB-1-3.4510.1184.2016.1.TS),

* interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2017 r., sygn. 1462-IPPB5.4510.82.2017.1.MR,

* interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 grudnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.561.2019.1.IZ,

* interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 stycznia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.609.2019.1.IZ.

W przypadku natomiast pracowników Departamentu Projektów Strategicznych, który w pełnym zakresie, jako wydzielona jednostka, odpowiedzialna jest za prowadzenie projektów (programów) stanowiących Działalność B+R, w ocenie Wnioskodawców proporcja ta wyniesie 100%. W tym zakresie Wnioskodawca pragnie niniejszym powołać poniżej przykładowe orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdzających, iż w przypadku pracowników jednostek/działów, które w pełni zajmują się prowadzeniem Działalności B+R, podatnicy uprawnieni są do odliczenia w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową pełnej kwoty wynagrodzenia i finansowanych przez pracodawcę składek ZUS, które w danym miesiącu zaliczone zostały do kosztów podatkowych:

* Wyrok NSA z 5 lutego 2021 r., sygn. akt II FSK 1038/19,

* Wyrok WSA w Warszawie z 19 czerwca 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 2665/18) i z 25 października 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 2898/16),

* Wyrok WSA w oraz w Rzeszowie z 7 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 609/19.

W zakresie pytania numer 3.

Artykuł 9 ust. 1 ustawy o CIT stanowi, że podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16 m ustawy o CIT.

Ustawa CIT nakłada, ponadto, dodatkowe wymagania na podatników, którzy chcą skorzystać z ulgi B+R, co do prowadzenia ewidencji kosztów, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi. Zgodnie, bowiem, z art. 9 ust. 1b ustawy CIT, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Z powyższych przepisów wnika ogólny obowiązek wyodrębniania przez podatników, zamierzających skorzystać z ulgi B+R, w prowadzonej przez nich ewidencji, kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Ustawa nie precyzuje, jednak, w jaki sposób te wyodrębnienie powinno zostać wykonane.

Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 listopada 2017 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.387.2017.1.APO), w której stwierdzono: "Uwzględniając zatem, że regulacje Ustawy o CIT nie wskazują, w jaki sposób ma przebiegać wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych, należy uznać, że prawodawca zagwarantował podatnikowi pewną autonomię w wyborze sposobu wyodrębnienia kosztów, którego podstawowym celem jest wskazanie rzeczywistej wartości kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową".

Podobnie wskazano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 grudnia 2018 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.500.2018.1.MBD): "Ustawa nie precyzuje jednak, w jaki sposób to wyodrębnienie powinno zostać wykonane. Jednakże, skoro wyodrębnienie kosztów na działalność badawczo-rozwojową ma być podstawą do skorzystania z ulgi, Wnioskodawca ma obowiązek dokonać wyodrębnienia w taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych, dających Wnioskodawcy prawo do skorzystania z ulgi w kwocie odpowiedniej dla danej kategorii. Bez znaczenia w tym przypadku powinien pozostać sposób określenia prowadzonej przez podatnika działalności z perspektywy regulacji z zakresu rachunkowości tym bardziej, że zależnie od obowiązujących dany podmiot zasad rachunkowości katalog prac badawczych i rozwojowych jest różny. Pomimo faktu, że ewidencja rachunkowa jest punktem wyjścia dla ustalania podstawy opodatkowania w CIT, to istnieje szereg zdarzeń gospodarczych, które są zdefiniowane w odmienny sposób dla celów podatkowych i rachunkowych. Ewidencja rachunkowa ma stanowić bazę dla przeprowadzenia kalkulacji podstawy opodatkowania oraz należnego podatku, która odpowiednio zmodyfikowana w oparciu o regulacje podatkowe przedstawia wynik dla celów podatkowych".

Biorąc powyższe pod uwagę, opisany w niniejszym wniosku sposób ewidencjonowania kosztów Działalności B+R, tj. wykazywanie ich na odpowiednich kontach księgowych (razem z analogicznymi kategoriami kosztów niezwiązanych z Działalnością B+R), a także w odrębnej ewidencji kosztów prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych w formie arkuszy kalkulacyjnych (pliku Excel), w której Wnioskodawca wykazuje m.in. odpowiednią proporcję ww. kosztów wynagrodzeń i składek, która stanowić może koszty kwalifikowane i wyodrębnia pozostałe koszty kwalifikowane Działalności B+R, spełnia wymogi wskazane w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT.

W zakresie pytania numer 4.

W ocenie Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do skorzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych na zasadach wynikających z art. 18d ustawy o CIT także w części, w jakiej koszty te są finansowane z Funduszu (Reinvestment Fund).

Zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. W ocenie Wnioskodawcy, w stosowanym przez Wnioskodawcę oraz Grupę modelu rozliczeń nie dochodzi do zwrotu kosztów, a jedynie do zapłaty na rzecz Grupy M za udzielenie praw do korzystania z wyników prowadzonej Działalności B+R.

O zwrocie kosztów, w ocenie Wnioskodawcy, można mówić w sytuacji, kiedy podatnik nie ponosi ekonomicznego kosztu Działalności B+R, gdyż koszt ten jest mu, bez jakiegokolwiek świadczenia ekwiwalentnego, zwracany (a więc np. w sytuacji otrzymania dotacji, subwencji, czy refaktury tego kosztu na inny podmiot). Sytuacja opisana w niniejszym wniosku ma inne znaczenie ekonomiczne, bowiem określone finansowanie udzielane jest Wnioskodawcy w zamian za określone korzyści dla finansującego, a więc możliwość korzystania z wyników Działalności B+R. Sytuację tę należałoby zatem porównać do komercjalizacji wyników Działalności B+R, która dokonywana jest w praktyce w różnych formach (w tym, na bazie sfinansowania części kosztów prowadzonej Działalności B+R) i która nie stanowi zwrotu kosztów w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT.

W ocenie Wnioskodawcy, przyjęcie innej wykładni art. 18d ust. 5 ustawy o CIT prowadziłoby do absurdalnego wniosku, że w przypadku zakończonych sukcesem prac badawczo-rozwojowych nie ma możliwości skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d ustawy CIT. Podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, której wyniki są udostępniane odpłatnie innym podmiotom, odsprzedawane lub której koszty uwzględniane są w cenach wyrobów i usług nie miałyby w praktyce możliwości skorzystania z ulgi.

Taki wniosek potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-281/16/k.p., winno być: IBPB-1-2/4510-281/16/k.p.), a także Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 22 marca 2017 r. (sygn. 3063-ILPB2.4510.38.2017.2.ŁM), w których to organ zaakceptował stanowisko wnioskodawcy wskazujące, że w przypadku zapłaty należnego wynagrodzenia za przekazanie wyników prac B+R np. w przypadku kalkulowania należnego wynagrodzenia w oparciu o zasadę koszt plus marża nie dochodzi do "zwrotu wydatków w jakiejkolwiek formie", o którym mowa w art. 18d ust. 5 ustawy o CIT. W takim bowiem przypadku mamy do czynienia z odpłatnym udostępnieniem wyników Działalności B+R, nie zaś zwrotem tych wydatków.

Istota art. 18d ust. 5 Ustawy CIT sprowadza się więc, w ocenie Wnioskodawcy, do wyłączenia z kosztów kwalifikowanych kosztów, które zostały sfinansowane ze środków faktycznie zwróconych podatnikowi, np. w formie dotacji, nie zaś do korzyści z odpłatności z tytułu udostępniania wyników prac innym podmiotu, jak ma to miejsce w okolicznościach, o których mowa w niniejszym wniosku.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, opisane w niniejszym wniosku koszty kwalifikowane będą mogły być przez Wnioskodawcę odliczone w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową także w przypadku, gdy zostaną one sfinansowane z Funduszu (Reinvestment Fund), w związku z korzystaniem z wyników Działalności B+R także przez inne podmioty z Grupy M.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ad. 1.

Zgodnie z brzmieniem art. 4a pkt 26 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.")

przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r.

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

1.

badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

2.

badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,

3.

badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r.

ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a.

opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b.

opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, dalej: "Ustawa wprowadzająca"), znowelizowała definicję badań naukowych oraz prac rozwojowych zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią Ustawy wprowadzającej, nowelizacja powyższych pojęć weszła w życie z 1 października 2018 r.

W myśl art. 4a pkt 27 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r.

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

badania naukowe są działalnością obejmującą:

a.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p.

ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Stosownie do treści art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p.

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku opisu wskazać należy, że aby Państwa działalność spełniała przesłanki działalności badawczo-rozwojowej, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicje wskazane w art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p.).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p. wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Pamiętać trzeba, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają się na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.).

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że realizowane przez Państwa działania w zakresie projektów i programów we wskazanych we wniosku Obszarach mieszczą się w pojęciu działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 u.p.d.o.p.

Tym samym, są Państwo uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ust. 1 ww. ustawy.

Ad. 2.

Stosownie do treści ww. art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p.

podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Zgodnie z art. 18d ust. 2 u.p.d.o.p.

za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.:

1. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

W myśl art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p.

za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Stosownie do treści art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p., obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r.

kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16

W myśl natomiast art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p., obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16 m (...).

Zgodnie z art. 18d. ust. 5 u.p.d.o.p.

koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ponadto, stosownie do treści art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p.

podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Stosownie do art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r.

kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3.

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Z art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. wynika natomiast, że kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 200% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3.

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, ust. 2a i 3, oraz 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a.

Ponadto, zgodnie z art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r.,

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Według brzmienia art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p. obowiązującego od 1 stycznia 2022 r.

odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 18db ust. 1.

Należy także zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., zgodnie z którym

podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

1.

podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,

2.

koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p.,

3.

koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p.,

4.

ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu u.p.d.o.p., przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,

5.

jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia/decyzji o wsparciu,

6.

w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,

7.

podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

8.

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w u.p.d.o.p.,

9.

koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Odnosząc się do kwestii będących przedmiotem pytania nr 2 stwierdzić należy, że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane m.in. należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych, wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Zatem, w przypadku gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ustawodawca w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., odnosi się do czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, a zatem do czasu faktycznie poświęconego na ten cel.

Stosownie do art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.

za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W tym miejscu zauważyć należy, że wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki i nagrody zostały wymienione wprost w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody ze stosunku pracy, a zatem mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Natomiast, użyty w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., zwrot "w szczególności" oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Zatem, ww. katalog jest katalogiem otwartym. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy podziału/ wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego, wskazane jest, aby dla celów dowodowych, ewidencja czasu pracy, poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową, była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi.

Dodatkowo wskazać należy, że w komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 r. o Uldze B+R zostało wyraźnie wskazane, że (...) prowadzenie tego rodzaju ewidencji przewidziane jest wprost w propozycji legislacyjnej przedstawionej w "projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej". Ustawodawca proponuje tam, aby wynagrodzenia i składki stanowiły koszty kwalifikowane (stanowiące bazę do wyliczenia ulgi B+R) - w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracownika (...).

Należy zauważyć, że pojęcie czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., odnosi się do czasu faktycznie poświęconego. Zatem, odliczeniu nie będą podlegały kwoty wynagrodzeń oraz składek proporcjonalnie przypisanych do dni nieobecności pracownika tj. wynagrodzeń za czas choroby/innej usprawiedliwionej absencji czy też urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenie za inne zwolnienia od pracy. W takiej sytuacji zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Od 1 stycznia 2018 r., przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane, poza należnościami z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT), również należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1a u.p.d.o.p.).

Stosownie do art. 13 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f.

za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zatem, koszty kwalifikowane prowadzonej przez Państwa działalności badawczo-rozwojowej stanowią wydatki na wynagrodzenia osób z którymi zawarta została umowa zlecenia i o dzieło, a którzy wykonują określone prace w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia i o dzieło w danym miesiącu.

Mając powyższe na uwadze, należy zatem przyjąć, że to faktyczne wykonywanie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przesądza o tym, czy wynagrodzenie oraz składki od wynagrodzenia (w całości lub w części) stanowią koszt kwalifikowany, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Oznacza to, że poniesione koszty pracownicze mogą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1, 1a u.p.d.o.p., w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu (okresie rozliczeniowym) oraz w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fragment uzasadnienia Państwa stanowiska dotyczący pytania nr 2, z którego wynika m.in., że: będą oni uprawnieni do odliczenia (przy zastosowaniu odpowiedniej proporcji) od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów (jako kosztów kwalifikowanych) poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, takich jak (...) wynagrodzenie chorobowe i inne wynagrodzenie wypłacane na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy (wynagrodzenia za czas nieobecności pracownika w pracy, np. w związku z opieką nad dziećmi, urlopem, chorobą itp.) (...).

Podkreślenia wymaga, że koszty pracownicze w zakresie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tyt. wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności (np. urlop wypoczynkowy, choroba, opieka nad dziećmi) - nie mogą stanowić kosztów działalności badawczo-rozwojowej, bowiem nie dotyczą czasu pracy faktycznie poświęconego na realizację działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast, pozostałe koszty pracownicze z tytułu umów o pracę, zlecenia i o dzieło oraz sfinansowane przez Państwa składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne mogą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 i ust. 1a u.p.d.o.p.

Przedmiotem Państwa wątpliwości w zakresie pytania nr 2, jest również kwestia ustalenia, czy koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych mogą stanowić koszty kwalifikowane, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że co do zasady odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, mogą być objęte omawianą ulgą badawczo-rozwojową przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 18d ustawy o CIT.

Zatem, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p., w ramach limitów, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jeżeli są one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast, jeżeli służą one bieżącej działalności, odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

Choć ustawodawca nie użył w treści art. 18d ust. 3 ustawy o CIT sformułowania "wyłącznie", to jednoznacznie wskazał, że za ww. koszty kwalifikowane podatnicy mogą uznać dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Wyjaśnić zatem należy, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w całości stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast, w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności, to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

W świetle powyższego, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania mogą stanowić dla Państwa koszt kwalifikowany, o którym mowa w art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p., w części w jakiej są wykorzystywane do Działalności B+R.

W związku z powyższym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2 dotyczące ustalenia, czy w stanie prawnym obowiązującym od 2018 r. wskazane we wniosku i zaliczone do kosztów uzyskania przychodu koszty odpisów amortyzacyjnych, a także koszty poniesionych w danym miesiącu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zlecenia i o dzieło oraz sfinansowane przez Wnioskodawcę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: "ustawa o ZUS") - w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu pracy lub czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu - stanowią koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej wskazane w art. 18d ust. 2 Ustawy o CIT

w części dotyczącej:

- wynagrodzenia chorobowego i innych wynagrodzeń wypłacane na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy (wynagrodzeń za czas nieobecności pracownika w pracy, np. w związku z opieką nad dziećmi, urlopem, chorobą itp.) jest nieprawidłowe,

- w pozostałym zakresie jest prawidłowe.

Ad. 3

Odnosząc się do Państwa wątpliwości w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3, wskazać należy, że stosownie do treści art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p.

podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Stosownie do art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p.

podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada na podatników, którzy zamierzają skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, obowiązek wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej w prowadzonych przez nich księgach podatkowych.

Ustawa nie precyzuje jednak, w jaki sposób to wyodrębnienie powinno zostać wykonane. Jednakże skoro wyodrębnienie kosztów na działalność badawczo-rozwojową ma być podstawą do skorzystania z ulgi, Spółka ma obowiązek dokonać wyodrębnienia w taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych, dających Wnioskodawcy prawo do skorzystania z ulgi w kwocie odpowiedniej dla danej kategorii.

Podsumowując, prawidłowe zatem jest Państwa stanowisko w zakresie pytania, czy sposób wyodrębnienia przez Wnioskodawcę kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej spełnia wymogi wskazane w art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p.

Ad. 4.

W zakresie zagadnienia wynikającego z pytania nr 4, tj. kwestii ustalenia czy mając na względzie opisany sposób ponoszenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej w sytuacji finansowania części z nich poprzez Fundusz (Reinvestmend Fund), Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych na zasadach wynikających z art. 18d u.p.d.o.p. także w odniesieniu do części sfinansowanej przez Fundusz (Reinvestment Fund), należy ponownie zwrócić uwagę na przywołany wyżej art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p., który stanowi, że:

koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zatem, podatnik CIT, prowadzący działalność badawczo-rozwojową, może w ramach ulgi B+R od podstawy opodatkowania CIT odliczyć poniesione przez siebie koszty związane z tą działalnością (koszty kwalifikowane ulgi B+R), pod warunkiem m.in., że:

* koszty te stanowią koszty uzyskania przychodów dla podatnika,

* koszty te mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 u.p.d.o.p.,

* koszty te nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (por. M. Fabrowska, W. Studnicki, Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową w 2018 r., Legalis/el. 2018).

Oznacza to, że aby dany wydatek mógł zostać uwzględniony dla potrzeb kalkulacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, jako koszt kwalifikowany ulgi B+R, to poza posiadaniem przymiotu kosztu kwalifikowanego (zawartego w zamkniętym katalogu określonym w art. 18d ust. 2 i 3 u.p.d.o.p.), musi on być jednocześnie kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu u.p.d.o.p. oraz nie może być podatnikowi zwrócony w jakiejkolwiek formie.

W opisie sprawy wskazaliście Państwo, że M Inc. stworzył dla całej Grupy M fundusz, z którego w pewnych sporadycznych przypadkach pokrywane mogą być niektóre koszty projektów/programów ponoszone przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy wyniki projektów/programów udostępniane są M Inc. lub innym spółkom z grupy M, a więc, inaczej mówiąc, kiedy podmioty te korzystają również z efektów realizacji projektów lub programów. Fundusz ten służy zatem finansowaniu części wydatków ponoszonych również w interesie Grupy M i partycypuje w nim każdy podmiot z Grupy, w tym Wnioskodawca. W przypadku możliwości wykorzystania wyników prac realizowanych w ramach projektów lub programów również przez inne podmioty Wnioskodawca uzyskuje korzyści finansowe związane z wykorzystaniem wyników prowadzonych przez siebie prac.

W tym miejscu wskazać należy, że dofinansowanie nie jest równoznaczne z tym, że odsprzedajecie Państwo wyniki prowadzonych prac B+R.

Z powyższych okoliczności wynika jednoznacznie, że w sprawie nie ma miejsca komercjalizacja wyników działalności B+R Wnioskodawcy w celu umożliwienia z ich korzystania M Inc. lub innym spółkom z grupy M, lecz zwrot kosztów w rozumieniu art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p.

Zdaniem tut. Organu, pojęcie "zwrotu w jakiejkolwiek formie", o którym jest mowa w art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p., odnosi się do sytuacji opisanej we wniosku, tj. zwrotu z Funduszu utworzonego w celu pokrycia kosztów projektów/programów badawczo-rozwojowych.

Zatem, w przypadku otrzymania dofinansowania, Wnioskodawca jest zobowiązany do uwzględnienia dofinansowania w kalkulacji kosztów kwalifikowanych, tj. wyłączenia kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Rozwiązanie takie wynika bowiem wprost ze wskazanych powyżej przepisów.

Z uwagi na powyższe wyjaśnienia, koszty kwalifikowane poniesione w związku z realizacją projektów/programów, w części objętej finansowaniem poprzez Fundusz (Reinvestmend Fund), nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

W związku z powyższym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 4, należy uznać za nieprawidłowe.

Reasumując, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy:

* wyżej opisane, prowadzone przez Wnioskodawcę w stanie prawnym obowiązującym od 2018 r., prace w ramach projektów i programów z Obszarach Produktowym, Operacyjnym, Sprzedaży i Technologicznym (których przykłady zostały opisane w stanie faktycznym (winno być: stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym) wniosku) stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w stosunku do której podatnik uprawniony jest do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT jest prawidłowe,

* czy w stanie prawnym obowiązującym od 2018 r. wskazane we wniosku i zaliczone do kosztów uzyskania przychodu koszty odpisów amortyzacyjnych, a także koszty poniesionych w danym miesiącu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zlecenia i o dzieło oraz sfinansowane przez Wnioskodawcę składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: "ustawa o ZUS") - w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu pracy lub czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu - stanowią koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej wskazane w art. 18d ust. 2 Ustawy o CIT w części dotyczącej:

- wynagrodzenia chorobowego i innych wynagrodzeń wypłacane na podstawie szczególnych przepisów prawa pracy (wynagrodzeń za czas nieobecności pracownika w pracy, np. w związku z opieką nad dziećmi, urlopem, chorobą itp.) jest nieprawidłowe,

- w pozostałym zakresie jest prawidłowe,

* sposób wyodrębnienia przez Wnioskodawcę kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej spełnia wymogi wskazane w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT jest prawidłowe,

* mając na względzie opisany sposób ponoszenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej w sytuacji finansowania części z nich poprzez Fundusz (Reinvestmend Fund), Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych na zasadach wynikających z art. 18d Ustawy o CIT, także w odniesieniu do części sfinansowanej przez Fundusz (Reinvestment Fund) jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

* Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

* Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP:/KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl