0111-KDIB1-3.4010.105.2018.2.IZ - Koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.105.2018.2.IZ Koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 marca 2018 r. (data wpływu 16 marca 2018 r.), uzupełnionym 15 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy część wydatków, zaliczanych do kosztów kwalifikowanych, wymienionych w art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, pokrywana z własnych środków Spółki przy projekcie dofinansowanym, stanowi podstawę do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, prowadzoną w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy CIT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy część wydatków, zaliczanych do kosztów kwalifikowanych, wymienionych w art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, pokrywana z własnych środków Spółki przy projekcie dofinansowanym, stanowi podstawę do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, prowadzoną w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy CIT. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 27 kwietnia 2018 r. Znak: 0111-KDIB1-3.4010.105.2018.1.IZ wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 15 maja 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku z 11 maja 2018 r., które wpłynęło do Organu 15 maja 2018 r.).

Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową spełniającą warunki określone w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych, polegającą na opracowaniu innowacyjnej technologii systemu akumulatorowego.... Opracowana technologia umożliwi produkcję ekologicznych, energooszczędnych i wydajnych modułów bateryjnych, z których możliwe będzie tworzenie złożonych systemów akumulatorowych oraz szybkie skalowanie systemów zasobników energii.

W celu realizacji zadań, Spółka ponosi koszty kwalifikowane wymienione w art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz związanych z nimi składek na ubezpieczenia społeczne, nabycia materiałów i surowców bezpośrednio zużywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, usługi badawczej w części zleconej do wykonania jednostce naukowej, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (maszyny sklasyfikowane w grupach 4,6,8 KŚT) zakupionych i wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Spółka ww. koszy ewidencjonuje na wydzielonych kontach. Działalność prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie znajduje się na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka na realizację ww. projektu otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłoszonego w ramach programu operacyjnego na lata 2014-2020 dla którego:

* osią priorytetową są: badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy,

* działaniem: inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,

* poddziałaniem: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Projekt realizowany będzie w okresie 1 stycznia 2017 - 31 sierpnia 2019 r. i jest podzielony na dwa etapy. W pierwszym prowadzone są badania przemysłowe, których rezultatem będzie opracowanie modeli nisko-stratnego hybrydowego łącznika baterii oraz modułu..., w drugim eksperymentalne prace rozwojowe, których planowanym wynikiem będzie prototyp systemu akumulatorowego z modułami... wraz z opracowaną technologią produkcji modułów... do zastosowania w warunkach przemysłowych.

Dofinansowanie polega na pokryciu odpowiednio 80% i 60% poniesionych wydatków zakwalifikowanych w budżecie projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 11 maja 2018 r., które wpłynęło do Organu 15 maja 2018 r.).

Czy ta część wydatków, zaliczanych do kosztów kwalifikowanych, wymienionych w art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, pokrywana z własnych środków Spółki przy projekcie dofinansowanym, stanowi podstawę do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, prowadzoną w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy CIT?

Pytanie nie dotyczy ustalenia, czy projekt wskazany we wniosku stanowi prace badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 oraz uznania wymienionych kosztów za koszty kwalifikowane w rozumieniu w rozumieniu art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane w uzupełnieniu, które wpłynęło do Organu 15 maja 2018 r.), to że działalność B+R jest objęta w części dotacją nie przekreśla możliwości skorzystania z ulgi na warunkach i zasadach określonych w art. 18d-18e ustawy CIT, dla części wydatków finansowanych z własnych środków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi" (art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p.).

Ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2201) od 1 stycznia 2018 r. zmieniono brzmienie przepisów art. 18d u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p., podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową zostały wymienione w art. 18d ust. 2-3 u.p.d.o.p. Ponadto, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p.).

W myśl art. 18d ust. 5a cyt. ustawy, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 27, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, które zostały mu zwrócone, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę.

W myśl art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p., podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3.

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Z art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., wynika, jednakże ogólny obowiązek wyodrębniania przez podatników, zamierzających skorzystać z ulgi B+R, w prowadzonych przez nich księgach podatkowych, kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

W brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p.).

W myśl art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1.

w przypadku, gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3;

2.

w przypadku pozostałych podatników:

a.

50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,

b.

30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3.

W rezultacie, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie koszty uzyskania przychodów, które nie zostały pokryte ze środków innych niż środki własne podatnika, w szczególności dotacji, subwencji, wynagrodzeń etc. lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie te koszty uzyskania przychodów, które zostały pokryte kosztem majątku podatnika.

Istotą podniesionego problemu interpretacyjnego jest zagadnienie, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy Spółka może skorzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, w części pokrytej z własnych środków. Przenosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że wykładnia językowa art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p., wskazuje wyraźnie, że jeżeli koszt kwalifikowany został w części podatnikowi zwrócony lub został już odliczony od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, to w tej części nie podlega odliczeniu. Taki koszt może być jednak odliczony w części niepokrytej dotacją.

Do takiego wniosku prowadzi również wykładnia funkcjonalna art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p. Celem tego przepisu jest zapewnienie, by w kosztach stanowiących podstawę obliczenia ulgi badawczo-rozwojowej nie były uwzględniane koszty, których ciężaru ekonomicznego nie poniósł podatnik oraz by ten sam wydatek nie był uwzględniony więcej niż jeden raz jako koszt uzyskania przychodu. Ponieważ zaś ciężar ekonomiczny kosztów kwalifikowanych w części niepokrytej dotacją ponosi Wnioskodawca, mogą one zostać w tej części, a więc w części stanowiącej wkład własny Wnioskodawcy, odliczone na podstawie art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl