0111-KDIB1-3.4010.102.2019.2.JKT - Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie produkcji pojemników transportowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 maja 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.102.2019.2.JKT Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie produkcji pojemników transportowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 marca 2019 r. (data wpływu 13 marca 2019 r.), uzupełnionym 23 kwietnia 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

* czy Prace B+R realizowane przez Spółkę, w roku 2018, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego jak i analogiczne projekty realizowane w przyszłości stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, co w konsekwencji uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT,

* czy przedstawione w opisie stanu faktycznego koszty wynagrodzeń pracowników poniesione w odniesieniu do poszczególnych pracowników wykonujących Prace B+R, w części w jakiej ich czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu oraz analogiczne koszty ponoszone w przyszłości będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2019 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego pismem z 15 kwietnia 2019 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.102.2019.1.JKT wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 23 kwietnia 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz jednym z czołowych producentów pojemników transportowych i magazynowych w Polsce. Klientami Spółki są firmy z różnych gałęzi gospodarki, głównie koncerny z branży samochodowej. W ramach działalności operacyjnej Spółka świadczy również usługi cynkowania ogniowego na rzecz indywidualnych odbiorców zewnętrznych oraz firm.

Spółka posiada w swojej strukturze Dział Produkcji w skład którego wchodzi m.in. Narzędziownia oraz Ocynkownia, które pozwalają Spółce realizować jej podstawową działalność gospodarczą. Spółka posiada ponadto Dział Konstrukcji, prowadzący prace, które zdaniem Spółki spełniają przesłanki działalności badawczo-rozwojowej poprzez kompleksową realizację na zlecenie klienta projektów pojemników posiadających zróżnicowane funkcjonalności, umożliwiające transport różnego rodzaju produktów, również tych o szczególnym przeznaczeniu, których opracowanie wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności (dalej: "Prace B+R").

Prace prowadzone przez Spółkę w celu opracowania projektu nowego lub ulepszonego pojemnika, a następnie produkcja jego prototypu przybierają formę projektów. Składają się one z ściśle określonych, następujących po sobie etapów, w które zaangażowani są pracownicy z poszczególnych działów Spółki. Kolejne etapy ich realizacji zostały opisane poniżej.

W związku z prowadzonymi Pracami B+R Spółka zamierza skorzystać z ulgi na działalność badawczo - rozwojową, zgodnie z zasadami określonymi w art. 18d Ustawy CIT w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 rok oraz w kolejnych latach podatkowych (dalej: "Ulga B+R").

Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego. Ponadto, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Prace B+R można podzielić na dwie kategorie:

Kategoria I - Dokumentacja projektowa jest w całości przygotowywana przez Spółkę.

W ramach tego rodzaju Prac B+R techniczne dokumentacje projektowe pojemników posiadających nowe funkcjonalności, innowacyjne rozwiązania przygotowywane są w całości przez pracowników Spółki. Prace B+R odbywają się w następujących etapach:

Etap 1: Klient przesyła Spółce zapytanie ofertowe (dalej jako: "Koncept") w zakresie wykonania projektu pojemnika przemysłowego. Koncept ten może zawierać następujące elementy:

* poglądową wizualizację pojemnika wraz z produktem, który ma być w nim transportowany (najczęściej częścią samochodową) w formie zdjęcia lub grafiki,

* rozmiary zewnętrzne pojemnika,

* wskazanie części (detalu), który ma być transportowany,

* ilość sztuk detalu, jaka ma zmieścić się w jednym pojemniku,

* ilość pojemników, jakie mogą być transportowane poprzez ich pionowe ułożenie na sobie,

* rodzaj transportu jakim będzie przewożony dany pojemnik,

* wskazanie rodzaju pojemnika, który ma zostać zastosowany (przykładowo: modułowy, otwierany z plandeką, specjalistyczny),

* informacja na temat rodzaju detalu, jaki ma być przewożony w pojemniku (czy dana część jest wykonana z materiału podatnego na uszkodzenia lub też czy detal jest częścią widoczną dla końcowego konsumenta),

* rodzaj załadunku i wyładunku (automatyczny/ręczny),

* orientacyjny sposób ułożenia detalu w pojemniku (pionowo, poziomo, przodem, tyłem) wraz z minimalną odległością poszczególnych części.

Forma, treść, stopień uszczegółowienia informacji oraz zakres wskazanych wytycznych w Koncepcie różnią się w zależności od składających zamówienia klientów. Otrzymany przez Spółkę Koncept w każdym wypadku obejmuje wyłącznie parametry wyjściowe, które nie pozwalają na wykonanie na ich podstawie określonego produktu, który będzie spełniał swoje funkcje. Koncept nie uwzględnia m.in. technologii produkcji, sposobu umiejscowienia ani rodzaju odpowiednich mechanizmów umożliwiających zapewnienie oczekiwanej funkcjonalności pojemników.

Rolą pracowników Spółki na tym etapie Prac B+R jest zatem:

* szczegółowa analiza przesłanego Konceptu w celu określenia kluczowych parametrów technicznych produktu takich jak sposób jego używania (automatyczny, ręczny),

* opracowanie dokumentacji technicznej nowego lub zmodyfikowanego rozwiązania, które pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów takich jak:

* funkcjonalność w rozumieniu możliwości wykonania określonych czynności takich jak otwieranie, wyjmowanie oraz wkładanie danego elementu czyjego montaż,

* bezpieczeństwo w trakcie transportu,

* zapewnienie odpowiedniej jakości przewozu ograniczającej ryzyko wystąpienia uszkodzeń transportowanej części oraz

* możliwość wyprodukowania wyrobu spełniającego powyższe założenia, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Prace te przybierają postać systematycznego działania, polegającego na zastosowaniu odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności z wielu dziedzin (w tym konstrukcji oraz mechaniki przy użyciu specjalistycznego oprogramowania) w celu opracowania zmodyfikowanych (ulepszonych) produktów poprzez uzyskanie nowych lub ulepszonych cech w zakresie pożądanych funkcjonalności, ergonomii czy bezpieczeństwa.

Etap 2: Spółka przygotowuje projekt pojemnika w formacie 3D wraz z tzw. dokumentacją "płaską" 2D z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Projekt dokumentacji technicznej przygotowany przez Spółkę zawiera m.in.:

* rysunek 3D pojemnika,

* szczegółową listę elementów oraz mechanizmów jakie mają się znajdować w pojemniku wraz z informacją na temat ich ilości i wymiarów,

* dodatkowe parametry umożliwiające jego produkcję, np. wielkość tolerancji spawania.

W ramach tego etapu Spółka opracowuje projekt nie tylko zgodny z teoretycznymi założeniami klienta wskazanymi w Koncepcie, ale przede wszystkim funkcjonalny, tzn.:

* zaprojektowany pojemnik będzie umożliwiał transport wskazanej przez klienta części (detalu), obejmujący jego załadunek i wyładunek z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa oraz jakości,

* produkcja tego pojemnika jest możliwa wyłącznie w oparciu o przedstawioną przez Spółkę dokumentację.

Etap 3: Spółka prezentuje przygotowany projekt przed klientem.

W ramach tego etapu prac, pracownicy Spółki szczegółowo omawiają przygotowany projekt wraz z dokumentacją 3D oraz prezentują opracowane modyfikacje (ulepszenia) rozwiązania. W trakcie prezentacji mogą zostać zgłoszone pewne uwagi w zakresie wykonanego projektu, skutkujące koniecznością naniesienia dodatkowych poprawek i przeprowadzenia odpowiednich korekt. W takim przypadku, pracownicy Spółki wykonują projekt nowego rozwiązania w ramach danego projektu, tak aby posiadał on zakładane parametry i funkcje.

Wszystkie zgłaszane przez klientów uwagi dotyczące koniecznych do wprowadzenia zmian, na każdym etapie projektowym zawierają jedynie ogólne wytyczne, generalne wskazówki, np. czy dany element ma zostać usunięty z projektu/ dodany do niego, oraz w jakim kierunku ma zostać przesunięty, bez określenia jego konkretnego położenia czy uwzględnienia skutków danej zmiany na konstrukcję oraz mechanikę danego pojemnika.

Etap 4: Spółka dokonuje niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej poprzez opracowanie koncepcji wprowadzenia zmian w konstrukcji lub mechanizmie produktu a następnie ich zaprojektowanie. Następnie, Spółka ponownie przesyła do klienta dokumentację projektową, jak opisano w punkcie 2.

Etap 5: W przypadku akceptacji przesłanego elektronicznego modelu 3D przez klienta Spółka przygotowuje:

* prototyp danego wyrobu w postaci wzoru: (1 sztuka) lub jego wersji testowej (tzw. pre-serii w postaci kilku sztuk produktu),

* pełną dokumentację 2D i 3D danego pojemnika oraz

* kartę technologiczną uwzględniającą listę elementów wchodzących w skład danego pojemnika wraz z ich wymiarami oraz parametrami umożliwiającymi jego produkcję.

Etap 6: Klient waliduje przesłaną dokumentację oraz wzoru/pre-serię a następnie:

* dokonuje ich akceptacji a Spółka przystępuje do wykonania produkcji seryjnej danego wyrobu zgodnie z zamówieniem lub

* zgłasza kolejne uwagi, przez które realizowany projekt wraca do etapu 2 i jest realizowany aż do momentu uzyskania pozytywnej akceptacji przesłanego wzoru/pre-serii wraz z dokumentacją.

Kategoria II Procesu projektowego - Dokumentacja projektowa przygotowana przez Spółkę na podstawie dokumentacji powierzonej przez klienta.

W ramach tego rodzaju Prac B+R dokumentacje projektowe są przygotowywane przez Spółkę z wykorzystaniem dokumentacji uzyskanej od klientów. Prace B+R prowadzone przez Spółkę w ramach tej kategorii składają się z następujących etapów:

Etap 1: Klient przesyła Spółce zapytanie ofertowe w zakresie wykonania projektu pojemnika przemysłowego, stanowiące tzw. "dokumentację powierzoną", która zawiera:

* parametry wielkościowe, jakie ma spełniać pojemnik, takie jak: długość, wysokość, szerokość, ilość elementów, jakie mają znaleźć się w pojemniku oraz ilość palet jakie mogą się znajdować na sobie;

* rysunki 3D poszczególnych części pojemnika, które dostarczone są jako zdjęcie (całkowity brak możliwości edycji) lub plik w formacie "stp" (możliwe wyłącznie przeglądanie przesłanego modelu, brak możliwości jego edytowania);

* listę części składowych danego pojemnika wraz z jego wymiarami.

Spółka otrzymuje ponadto wykonany wzór danego pojemnika, którego co do zasady dotyczy powierzona dokumentacja.

Otrzymana dokumentacja pozwala na produkcję modelu pojemnika, którego ona dotyczy. Wyprodukowany na podstawie przekazanej dokumentacji pojemnik nie spełnia jednak pożądanych przez klienta funkcji, nie posiada odpowiednich właściwości ergonomicznych oraz nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Zarówno przesłana dokumentacja, jak i otrzymany fizyczny model pojemnika stanowią wyłącznie swoisty wzorzec referencyjny odnośnie rozmiarów zewnętrznych pojemnika, które w określonych sytuacjach, jak wskazywaliśmy poprzednio, również mogą ulec zmianie. Rolą pracowników Spółki na tym etapie Prac B+R jest zatem:

* szczegółowa analiza przesłanego wzoru oraz dokumentacji projektowej w celu identyfikacji źródła występującej nieprawidłowości oraz

* opracowanie oraz zaprojektowanie takiego nowego lub zmodyfikowanego rozwiązania w stosunku do przesłanego projektu, które pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów takich jak:

* funkcjonalność w rozumieniu możliwości wykonania określonych czynności takich jak otwieranie, wyjmowanie oraz wkładanie danego elementu czyjego montaż,

* bezpieczeństwo w trakcie transportu,

* zapewnienie odpowiedniej jakości przewozu ograniczającej ryzyko wystąpienia uszkodzeń transportowanej części oraz

* możliwość wyprodukowania wyrobu spełniającego powyższe założenia, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Często zdarzają się również sytuacje, w których dokumentacja powierzona Spółce oraz przesłany wzór nie są z sobą kompatybilne, zawierają wewnętrzne niespójności, które uniemożliwiają rozpoczęcie produkcji seryjnej. W takich przypadkach, Spółka oprócz identyfikacji źródła występujących nieprawidłowości oraz opracowania rozwiązania umożliwiającego ich usunięcie, tworzy dokumentację projektową od podstaw.

Ilość zidentyfikowanych nieprawidłowości, ich kompleksowość oraz analiza rozwiązań, które mogą doprowadzić do ich usunięcia sprawiają, że niejednokrotnie tego rodzaju projekty pochłaniają więcej czasu niż te, w których dokumentacja projektowa jest tworzona od podstaw przez pracowników Spółki.

Prace B+R tego typu również przybierają postać systematycznego działania, polegającego na zastosowaniu odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności z wielu dziedzin (w tym konstrukcji oraz mechaniki przy użyciu specjalistycznego oprogramowania) w celu opracowania zmodyfikowanych (ulepszonych) produktów poprzez uzyskanie nowych lub ulepszonych cech w zakresie pożądanych funkcjonalności, ergonomii czy bezpieczeństwa (w stosunku do przesłanego projektu.

Kolejne etapy pracy Spółki w przypadku opracowywania dokumentacji, która opiera się na dokumentacji powierzonej są tożsame z etapami 2, 3, 4, 5 i 6, opisanymi w pierwszej kategorii Prac B+R, gdzie dokumentacja projektowa jest sporządzana od podstaw, w całości przez pracowników Spółki.

Spółka jako Prace B+R uznaje tylko te projekty realizowane przez Dział Konstrukcyjny w wyniku których opracowywane są nowe lub ulepszone rozwiązania w zakresie konstrukcji, funkcjonalności oraz mechanizmów zastosowanych w opracowywanych pojemnikach. Końcowym etapem Prac B+R jest opracowanie prototypu danego produktu. W szczególności,  Pracami B+R nie są podejmowane przez Pracowników Spółki czynności rutynowe oraz etap produkcji seryjnej produktu. Za czynności badawczo-rozwojowe Spółka nie uznaje również działalności zarządczej w postaci raportowania postępu prac czy koordynacji pracy w ramach zespołu.

Prace B+R prowadzone przez Wnioskodawcę opierają się na współdziałaniu następujących pracowników: * Technolog/konstruktor.

Technolodzy/Konstruktorzy odpowiadają przede wszystkim za przygotowanie projektu od podstaw, którego wszystkie elementy i parametry będą ze sobą spójne, tworząc kompleksową całość i pozwalając na przeniesienie zamysłu/wy obrażenia klienta na wymiar rzeczywisty.

W ramach Prac B+R, działania podejmowane przez Technologów/Konstruktorów polegają na opracowaniu takich rozwiązań i mechanizmów działania danego pojemnika w stosunku do przesłanego projektu, dzięki którym możliwy będzie np. bezpieczny transport określonej liczby części (ilość detali, która jest wymagana przez klienta), bez ryzyka wystąpienia uszkodzeń na każdym etapie korzystania z pojemników, sprawniejsze działanie pojemnika z punktu widzenia zautomatyzowanej linii produkcyjnej, na której pojemnik jest instalowany i przez którą jest obsługiwany w zakresie poboru odpowiednich detali zużywanych w toku produkcji.

Technolodzy/Konstruktorzy prowadzą również prace dotyczące ulepszenia kształtu (ergonomii) poszczególnych części przedstawionych w projekcie, a także konieczności wprowadzenia nowych lub zmodyfikowanych elementów czy mechanizmów pojemnika takich jak przykładowo ulepszone rodzaje mocowań oraz mechanizmy części ruchomych.

* Specjalista ds. Technologii.

Specjalista ds. Technologii wykonuje dokumentację techniczną w przypadku, gdy projekt dostarczony przez Technologów/Konstruktorów nie pozwala na analizę konstrukcji niektórych elementów. Sytuacje takie zdarzają się w szczególności poprzez zbyt duże zagęszczenie elementów rysunku technicznego sąsiadujących ze sobą. W ten sposób sporządzona dokumentacja projektowa wyrobu nie pozwoliłaby na jego poprawne wyprodukowanie. Specjalista ds. Technologii sporządza normy materiałowe, dokonuje przeglądu poszczególnych elementów przesłanej dokumentacji projektowej w perspektywie zaproponowanych ulepszonych rozwiązań. Ponadto w opracowywanej dokumentacji technicznej, Specjalista ds. Technologii uwzględnia wszelkie możliwe parametry techniczne produktu, które poprzez uwzględnienie specyfiki produkcyjnej mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonalność produktu.

W ramach Prac B+R Specjalista ds. Technologii opracowuje również przyrządy kontrolne o nazwie branżowej P. Jest on urządzeniem pozwalającym na walidację poszczególnych elementów pojemnika w perspektywie jego użycia na automatycznej linii produkcyjnej, takich jak ich odległości, ślizgi czy punkty pomiarowe.

Prace rozwojowe w zakresie P. polegają na opracowaniu P. do każdego automatycznego pojemnika, który jest następnie wykorzystywany w prowadzonych pracach testowych koniecznych do wykonania przy jego użyciu w związku z walidacją ulepszonych rozwiązań implementowanych w pojemnikach opracowywanych w ramach Prac B+R.

Prace nad P. przybierają postać systematycznego działania, polegającego na zastosowaniu odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności z wielu dziedzin (m.in. procesów produkcyjnych, zasad działania maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz mechaniki opracowanych pojemników) w celu uzyskania swoistego narzędzia do testowania pojemników powstałych w ramach Prac B+R.

* Kierownik działu konstrukcji i technologii.

Czynności wykonywane przez Kierownika działu konstrukcji i technologii związane są z kierowaniem prowadzonymi Pracami B+R oraz weryfikacją ulepszonych lub zmodyfikowanych rozwiązań zaproponowanych przez technologów/konstruktorów. Bierze on również czynny udział w opracowywaniu nowych i ulepszonych rozwiązań na zasadach analogicznych jak konstruktorzy/technolodzy.

Przykłady efektów Prac B+R prowadzonych przez wskazanych powyżej pracowników Spółki, będące wynikiem łączenia i wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu opracowania rozwiązań umożliwiających uzyskanie pożądanych oraz nowych funkcjonalności są następujące:

* zewnętrzne elementy konstrukcyjne pojemnika posiadające możliwość pełnej regulacji,

* zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz jakości przewożenia dzięki dodatkowemu systemowi wzmacniającemu utrzymanie danego elementu, bez utraty jego funkcjonalności,

* opracowanie rozwiązania umożliwiającego wykonanie operacji ruchowych manualnych (wykonywanych przez człowieka - konieczność uwzględnienia potrzebnej dla niego przestrzeni precyzji wykonywanych ruchów oraz tolerancji błędu) oraz z użyciem odpowiednich mechanizmów (również w tej sytuacji konieczne jest uwzględnienie potrzebnej dla niego przestrzeni precyzji wykonywanych ruchów oraz tolerancji błędu, która w przypadku procesów mechanicznych może być znacznie mniejsza),

* możliwość swobody poruszania się danego elementu pojemnika w różnych płaszczyznach oraz jego pełna integracja z pozostałymi elementami, w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, dzięki zastosowaniu dostępnych części w nowy, innowacyjny sposób,

* mechanizm umożliwiający ochronę przewożonej części, w sposób ograniczający ryzyko jej uszkodzenia przez zarysowanie, dzięki zastosowanym słupom zapadkowym.

Spółka w ramach prowadzonych Prac B+R ponosi oraz będzie ponosić koszty w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Są to w szczególności:

1.

należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz

2.

sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

w takiej części, w jakiej czas przeznaczony przez Technologów/Konstruktorów, Specjalistę ds. Technologii i Kierownika działu konstrukcji i technologii na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Pracownicy uwzględnieni w kalkulacji kosztów kwalifikowanych w zakresie Prac B+R faktycznie je wykonują. Spółka nie zalicza do kosztów kwalifikowanych kosztów wynagrodzeń i składek wynikających z czasu pracy, w którym pracownicy faktycznie Prac B+R nie wykonywali. Ma to miejsce w przypadku przykładowo urlopu wypoczynkowego lub chorobowego pracownika.

W celu skorzystania z odliczenia ulgi B+R, Wnioskodawca wyodrębnia koszty działalności badawczo-rozwojowej w wewnętrznej ewidencji prowadzonych Prac B+R, o której mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT.

Ewidencja dotycząca Prac B+R prowadzona jest w formie Excel, z podziałam na poszczególne projekty z informacją na temat:

* rodzaju projektu (całość dokumentacji wykonywana przez Spółkę lub projekt opracowany na podstawie dokumentacji powierzonej),

* wykonywanego wzoru lub pre-serii oraz jej ilości,

* osób zaangażowanych w dany projekt,

* czasowego zaangażowania poszczególnych osób w opracowanie projektu, tj. liczbę godzin poświęconych przez danego pracownika w konkretnym miesiącu na prowadzenie Prac B+R,

* wskazanie ram czasowych projektu,

* opis przeprowadzonych projektów (cel, przebieg - w szczególności wykonane czynności o charakterze Prac B+R, uzyskany dzięki temu efekt końcowy),

* numery zleceń/kwoty kosztów poniesionych na zakup materiałów i surowców do produkcji wzoru, pre-serii oraz odniesienie do numeru projektu z którym są one związane,

* informację na temat dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej oraz zastosowanych kluczy alokacji w przypadku częściowego uwzględnienia w uldze.

Spółka przyporządkowując ponoszone koszty do kategorii kosztów kwalifikowanych stosuje wewnętrzne procedury weryfikacji prowadzonych projektów, w oparciu o przyjętą metodologię, zgodną z przepisami Ustawy CIT.

Ponoszone przez Spółkę wydatki, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach Ulgi B+R będą przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym zostaną poniesione.

Poniesione koszty nie zostaną Spółce w żadnej formie zwrócone, ani nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Prace B+R realizowane przez Spółkę, w roku 2018, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego jak i analogiczne projekty realizowane w przyszłości stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, co w konsekwencji uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT?

2. Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego koszty wynagrodzeń pracowników poniesione w odniesieniu do poszczególnych pracowników wykonujących Prace B+R, w części w jakiej ich czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu oraz analogiczne koszty ponoszone w przyszłości będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 i la Ustawy CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu do tut. Organu 23 kwietnia 2019 r.):

Ad. 1.

Całość realizowanych Prac B+R, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września, jak i od 1 października 2018 r.

UZASADNIENIE własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie pytania nr 1.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Równolegle, prace rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 28 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Artykuł 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do której odsyła art. 4a pkt 28 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. definiuje prace rozwojowe jako działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W ocenie Spółki, opisane w stanie faktycznym Prace B+R spełniają ustawowe kryteria uznania ich za działalność badawczo-rozwojową w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września 2018 r. jak i od 1 października 2018 r.

Zgodnie z internetowym Wielkim Słownikiem Języka Polskiego PWN (ww.wsjp.pl), "twórczy" znaczy "wnoszący coś nowego".

Zdaniem Wnioskodawcy, realizowane Prace B+R mają charakter twórczy. Ich efektem jest bowiem wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie prowadzonej działalności, uwzględniających zmienne czynniki, np. zmienne wymagania klientów. Prace realizowane przez pracowników Spółki mają więc charakter twórczy, oryginalny i indywidualny, są ukierunkowane na opracowywanie nowych rozwiązań, koncepcji, które w przypadku potwierdzenia ich funkcjonalności zostają wykorzystane w opracowywanych produktach.

Prace B+R wykonywane przez Spółkę są prowadzone w sposób systematyczny. Nie są związane z rutynowymi i okresowymi zmianami. Każdy pojemnik przeznaczony jest bowiem do transportu tylko jednego rodzaju detalu, dla którego został zaprojektowany i nie jest możliwe jego wykorzystanie do transportu jakiegokolwiek innego elementu. W ocenie Spółki m.in. także i ta okoliczność przesądza o tym, że omawiane prace nie mają charakteru rutynowego.

Pracownicy wykorzystują posiadaną przez siebie wiedzę i umiejętności (w tym konstrukcji oraz mechaniki przy użyciu specjalistycznego oprogramowania) do wytwarzania nowych rozwiązań w oferowanych pojemnikach, umożliwiających zaprojektowanie i produkcję w pełni bezpiecznych i funkcjonalnych pojemników technicznych o zastosowaniu przemysłowym, spełniających wskazania klientów. Spółka w sposób zorganizowany i zaplanowany realizuje dane zlecenie począwszy od etapu opracowania projektu oraz koncepcji modyfikacji (ulepszeń), poprzez stworzenie prototypowej wersji pojemnika. Do produkcji seryjnej kierowane są pojemniki zawierające tylko te rozwiązania, które spełniają założenia w zakresie uzyskania pożądanych zmodyfikowanych (ulepszonych) cech. Wykonywane przez pracowników Spółki rysunki techniczne muszą charakteryzować się wysokim stopniem szczegółowości ze względu na fakt, iż to na ich podstawie wykonywany jest wzór/pre-seria danego pojemnika a następnie realizowana jest produkcja seryjna. Ponadto, projektowane przez Spółkę pojemniki są obsługiwane przez roboty, co zwiększa znaczenie poziomu dokładności ich wykonania w kontekście późniejszego bezpiecznego i ergonomicznego wykorzystania.

Równocześnie, Spółka nie traktuje etapu produkcji masowej danego pojemnika jako prac potencjalnie podlegających pod ulgę badawczo-rozwojową.

Należy jednocześnie podkreślić, że czynności podejmowane przez pracowników Spółki spełniają przesłankę systematyczności. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Prace B+R realizowane są bowiem w sposób zaplanowany oraz etapowy (w sposób ściśle uporządkowany i zorganizowany).

Ponadto, fakt, że Spółka nie posiada wyodrębnionego działu badawczo-rozwojowego nie wyklucza możliwości skorzystania przez nią z ulgi B+R. Pogląd taki znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 17 października 2017 r. (znak: 0111-KD1B1-3.4010.207.2017.3.MST). Dyrektor KIS potwierdził w niej, że w przypadku pracownika niezatrudnionego w Dziale B+R, który w zakresie swoich obowiązków służbowych nie ma wskazanej realizacji prac B+R, ale prace takie faktycznie realizuje, koszty jego zatrudnienia mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych w takiej proporcji, w jakiej udział pracownika w pracach B+R pozostaje w relacji do całości świadczonej przez niego pracy, na podstawie ewidencji czasu pracy.

Podsumowując, Prace B+R wykonywane przez Technologów/Konstruktorów, Specjalistę ds. Technologii i Kierownika działu konstrukcji i technologii, należy uznać za działalność badawczo-rozwojową, w tym w szczególności za prace rozwojowe w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26 i 28 Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym zarówno do 30 września, jak i od 1 października 2018 r.

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: "Dyrektor KIS") z 16 listopada 2017 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.387.2017.1.APO. Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie tworzenia rozwiązań technicznych dla branży przemysłowej prowadzi prace mające na celu wytworzenie maszyn spełniających minimalne parametry/standardy wskazane przez klienta, a także opracowanie istotnego ulepszenia i wprowadzenia technologicznych usprawnień funkcjonalności i bezpieczeństwa działania maszyny klienta. Opisane we wniosku działania są wykonywane m.in. przez konstruktorów, w ramach działu projektowo-konstrukcyjnego. W odniesieniu do tak przedstawionego stanu faktycznego, Organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym prace prowadzone w ramach tego rodzaju projektów, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26- 28 Ustawy CIT, uprawniającą do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ust. 1 Ustawy CIT.

Ad. 2.

Zdaniem Spółki, przedstawione w opisie stanu faktycznego koszty poniesione w odniesieniu do pracowników wymienionych we wniosku będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy CIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w sprawie pytania nr 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie zaś z ust. 6 art. 15m, kosztami uzyskania przychodu mogą być również odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16a-16m.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową zwane "kosztami kwalifikowanymi". Ustawodawca w ust. 2 wskazanego przepisu wymienił rodzaje kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, które uznawane są za koszty kwalifikowane.

Artykuł 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT stanowi, że za koszty kwalifikowane uznaje się poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Z kolei z art. 18d ust. 3 Ustawy CIT, wynika zaś, że za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że aby Spółce przysługiwało prawo odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym, konieczne jest kumulatywne spełnienie następujących warunków:

* Spółka poniesie koszty na działalność badawczo - rozwojową,

* Poniesione koszty będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 Ustawy CIT,

* Poniesione koszty będą należały do kategorii kosztów kwalifikowanych, mieszczących się w katalogu określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 Ustawy CIT,

* Spółka nie będzie korzystać z ulgi B+R w zakresie działalności objętej zezwoleniem, prowadzonej na terenie specjalnej strefy,

* Spółka wyodrębni koszty działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy CIT.

Jak zostało to przedstawione powyżej, w celu realizacji Prac B+R Spółka zatrudnia Technologów/Konstruktorów, Specjalistę ds. Technologii i Kierownika działu konstrukcji i technologii, którzy faktycznie są zaangażowani w prowadzenie Prac B+R. Ponadto, Spółka prowadzi ewidencję, na podstawie której będzie mogła wyodrębnić czas pracy poszczególnych pracowników poświęcony na działalność B+R.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy, zdaniem Wnioskodawcy należy wskazać, że koszty poniesione na wynagrodzenia pracowników, realizujących Prace B+R, spełniają przesłankę art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT i mogą być uznane za koszty kwalifikowane w tej części w jakiej pracownicy faktycznie realizują wyżej opisane Prace B+R.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 865, dalej: "u.p.d.o.p."), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W myśl art. 18d ust. 2 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.:

1. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a)poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

W myśl art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane m.in. należności z tytułu wynagrodzeń pracownika, który realizuje wskazany cel, tj. wykonuje prace badawczo-rozwojowe. Istotne jest, aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac badawczo-rozwojowych. Tylko wówczas wynagrodzenie takiego pracownika oraz koszty świadczeń poniesionych na jego rzecz będą mogły stanowić dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w całości.

Zatem, w przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która nie jest związana z realizacją działalności B+R.

Odnosząc się do kosztów pracowniczych, należy podkreślić, że w przypadku, gdy pracownik nie wykonuje czynności w ramach prac B+R, będąc na zwolnieniu lekarskim, czy na urlopie, a w ramach należności ze stosunku pracy otrzymywał m.in.: wynagrodzenie za czas urlopu oraz inne usprawiedliwione nieobecności, itp. - zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową, a także składek od tych należności, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności B+R.

Powyższe wynika z faktu, że choć ww. wynagrodzenia stanowią należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., to jeśli będą obejmowały okres, w którym pracownicy nie wykonywali faktycznie czynności związanych z realizacją działalności badawczo-rozwojowej, będąc np.: na urlopie, zwolnieniu lekarskim itp. nie mogą podlegać odliczeniu, jako koszt kwalifikowany w ramach ulgi, o której mowa w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p. Nieobecność pracownika oznacza, że nie wykonywał on wówczas faktycznie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Zatem, w sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za czas, w którym nie będzie faktycznie realizował działalności badawczo-rozwojowej, wówczas ww. wynagrodzenie wraz ze sfinansowanymi przez płatnika składkami od ww. przychodu, określonymi w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nie będzie stanowiło kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.

Należy jednak podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy takiego podziału/wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego wskazane jest, aby dla celów dowodowych, ewidencja czasu pracy, poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową, była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi.

Dodatkowo wskazać należy, że w komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 r. o Uldze B+R zostało wyraźnie wskazane, że " (...) prowadzenie tego rodzaju ewidencji przewidziane jest wprost w propozycji legislacyjnej przedstawionej w «projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej». Ustawodawca proponuje tam, aby wynagrodzenia i składki stanowiły koszty kwalifikowane (stanowiące bazę do wyliczenia ulgi B+R) - w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracownika (...)".

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 u.p.d.o.p.).

Zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p. (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.), podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Stosownie do art. 18d ust. 6 u.p.d.o.p. (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.), podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do 29 kwietnia 2018 r., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

a.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

b.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., który został zmieniony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650), kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

a.

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

b.

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

c.

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p.).

Zgodnie z art. 18e u.p.d.o.p., podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, jak i przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że w rozpatrywanej sprawie, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty wynagrodzeń pracowników poniesione w odniesieniu do poszczególnych pracowników wykonujących Prace B+R, w części w jakiej ich czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu oraz analogiczne koszty ponoszone w przyszłości będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT.

Tym samym, stanowisko Spółki w zakresie ustalenia:

* czy Prace B+R realizowane przez Spółkę, w roku 2018, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego jak i analogiczne projekty realizowane w przyszłości stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, co w konsekwencji uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT,

* czy przedstawione w opisie stanu faktycznego koszty wynagrodzeń pracowników poniesione w odniesieniu do poszczególnych pracowników wykonujących Prace B+R, w części w jakiej ich czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu oraz analogiczne koszty ponoszone w przyszłości będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT

- jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl