0111-KDIB1-2.4017.14.2020.1.SK - Uprawniony do wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na PIT od kwot podatku wpłaconego w ustawowym terminie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 listopada 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4017.14.2020.1.SK Uprawniony do wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na PIT od kwot podatku wpłaconego w ustawowym terminie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 października 2020 r. (data wpływu w tym samym dniu) o wydanie interpretacji przepisów dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie m.in. ustalenia czy Wnioskodawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot podatku wpłaconego w ustawowym terminie, również w przypadku, gdy w późniejszym terminie Wnioskodawca wpłacił dodatkową kwotę należnych zaliczek za dany miesiąc wraz z odsetkami (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2020 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie m.in. ustalenia czy Wnioskodawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot podatku wpłaconego w ustawowym terminie, również w przypadku, gdy w późniejszym terminie Wnioskodawca wpłacił dodatkową kwotę należnych zaliczek za dany miesiąc wraz z odsetkami.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X S.A. (dalej zw.: "Wnioskodawca", "Podatnik", "Spółka", "X") jest podatnikiem mającym siedzibę na terytorium Polski. Spółka prowadzi działalność głównie w obszarze sprzedaży detalicznej prowadząc salony z ofertą sprzętu i usług operatorów telefonii komórkowej. Spółka posiada wiodącą pozycję na rynku telekomunikacyjnym.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym - podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca zatrudnia pracowników w szczególności na podstawie umów o pracę, ponadto zdarza się zatrudnienie osób fizycznych na podstawie umów cywilnoprawnych (w szczególności umowy zlecenia oraz umowy o dzieło). W tym zakresie, wypłacając wynagrodzenie należne pracownikom ze stosunku pracy bądź innym osobom fizycznym, działając jako płatnik w rozumieniu właściwych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza, potrąca i wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W okresie poprzedzającym datę złożenia niniejszego wniosku Wnioskodawca, wypełniając obowiązki płatnika w zakresie ww. podatku, obliczał, pobierał i odprowadzał na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wnioskodawca nie korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), tj. nie potrącał zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków z kwot przekazywanych do urzędu skarbowego. Wnioskodawca zamierza dokonać potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków, obliczonego za okres nieobjęty przedawnieniem zobowiązania podatkowego w rozumieniu właściwych przepisów Ordynacji podatkowej z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych aktualnie i w przyszłości. Potrącone wynagrodzenie w sposób wskazany powyżej zostanie potraktowane przez Wnioskodawcę jako przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 (bądź alternatywnie zgodnie z art. 12 ust. 3e) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dacie przekazania pomniejszonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku, gdy kwota potrąconego wynagrodzenia będzie równa danej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, w dacie, w której najpóźniej na zasadach ogólnych Wnioskodawca miałby obowiązek dokonania wpłaty pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot podatku wpłaconego w ustawowym terminie, również w przypadku, gdy w późniejszym terminie Wnioskodawca wpłacił dodatkową kwotę należnych zaliczek za dany miesiąc wraz z odsetkami? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot podatku wpłaconego w ustawowym terminie, również w przypadku, gdy w późniejszym terminie Wnioskodawca wpłacił dodatkową kwotę należnych zaliczek za dany miesiąc wraz z odsetkami.

Analiza art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, iż prawo do wynagrodzenia nie jest uzależnione od uiszczenia pełnej kwoty należnej zaliczki, lecz wyłącznie od poboru zaliczki i jej terminowej wpłaty. Oznacza to, iż późniejsza dopłata zaliczki wraz z należnymi odsetkami nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień płatnika w zakresie potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia od kwoty terminowo wpłaconej interpretacja z 10 grudnia 2014 r., Znak: IPPB2/415-738/14-2/MG.

W ocenie Wnioskodawcy, podstawą naliczenia wynagrodzenia płatnika będzie kwota zaliczki na podatek dochodowy, zapłacona w ustawowym terminie. W konsekwencji, jeżeli w ustawowym terminie Wnioskodawca dokona wpłaty części należnej zaliczki za dany miesiąc, a następnie ureguluje pozostałą jej część wraz z odsetkami, wówczas Wnioskodawca będzie uprawniony do wynagrodzenia ustalonego od wpłaconej terminowo kwoty zaliczki.

Powyższy pogląd prezentowany jest również w doktrynie prawa podatkowego. Przykładowo, jak wskazano w jednym z komentarzy: Wynagrodzenie to przysługuje bez względu na to, czy termin płatności podatku wynika z ustawy podatkowej lub przepisu wykonawczego oraz bez względu na to, czy płatnik (inkasent) wpłacił całą należną kwotę podatku, czy tylko część. Jeżeli pozostała część podatku zostanie wpłacona później, to wynagrodzenie od niej nie przysługuje (S. Babiarz i inni, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2005, s. 220).

W przypadku natomiast, gdy w ustawowym terminie Wnioskodawca dokonuje wpłaty zaliczek, w kwocie wyższej niż jest to wymagane, a następnie została dokonana korekta i wykazano prawidłową kwotę zaliczek, należnych za dany miesiąc, Wnioskodawca będzie uprawniony do obliczenia i pobrania wynagrodzenia wyłącznie w części odpowiadającej kwocie należnej zaliczki. Taki też pogląd znajduje potwierdzenie w doktrynie prawa podatkowego: "Wynagrodzenie płatnikom podatków państwowych (inaczej jest, o czym niżej, z płatnikami i inkasentami podatków samorządowych) przysługuje tylko w odniesieniu do podatków wpłaconych w terminie na rzecz budżetu państwa. Podatki wpłacone z opóźnieniem lub też w kwotach przekraczających należne zobowiązanie nie mogą być brane pod uwagę przy obliczeniu wynagrodzenia". (L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa Komentarz, LEX, 2011).

Powyższe stanowisko potwierdzają także liczne interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe w tym zakresie: por.m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 grudnia 2014 r., Znak: IPPB2/415-738/14-2/MG.

W konsekwencji, dokonując obliczenia wynagrodzenia z tytułu wpłaty w terminie zaliczek na podatek dochodowy za miesiące, w których Wnioskodawca w ustawowym terminie wpłacił kwoty podatku w kwocie wyższej niż należna, a następnie dokonał korekty kwot zaliczek, jako podstawę naliczenia wynagrodzenia płatnika, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, należy przyjąć kwotę zaliczek faktycznie należnych za dany miesiąc.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Nadmienić należy, że w zakresie pozostałych pytań objętych wnioskiem wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl