0111-KDIB1-2.4010.90.2020.1.BD - Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych wynagrodzeń na rzecz prezesa i zastępcy prezesa spółki w wysokości przekraczającej kwotę 15 tys. zł na rachunek rozliczeniowy nie figurujący na tzw. białej liście podatników VAT.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.90.2020.1.BD Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych wynagrodzeń na rzecz prezesa i zastępcy prezesa spółki w wysokości przekraczającej kwotę 15 tys. zł na rachunek rozliczeniowy nie figurujący na tzw. białej liście podatników VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 lutego 2020 r. (data wpływu 3 marca 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych wynagrodzeń na rzecz Prezesa i Zastępcy Prezesa Spółki w wysokości przekraczającej kwotę 15 tys. zł na rachunek rozliczeniowy nie figurujący na tzw. białej liście podatników VAT - jest prawidłowe;

* obowiązku informowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego w trybie art. 15d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2020 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych wynagrodzeń na rzecz Prezesa i Zastępcy Prezesa Spółki w wysokości przekraczającej kwotę 15 tys. zł na rachunek rozliczeniowy nie figurujący na tzw. białej liście podatników VAT,

* obowiązku informowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego w trybie art. 15d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zobligowała Rady Nadzorcze Spółek komunalnych i Skarbu Państwa do rozwiązania umów o pracę z dotychczasowymi zarządami spółek - prezesami spółek i zastępcami prezesów. Spowodowało to konieczność nawiązania umów o zarządzenie Spółką przez Zarząd - umów cywilnoprawnych oraz rozwiązanie dotychczasowych umów o pracę.

W dniu 9 czerwca 2017 r. Wnioskodawca - Spółka będąca spółką komunalną Gminy Miasta (...), zawarła z Prezesem Spółki umowę o zarządzanie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r. Wynagrodzenie z tytułu zawartej przez strony umowy przekracza kwotę 20 tys. zł brutto.

Prezes Spółki jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i począwszy od 5 września 2018 r. - został zarejestrowany jako podatnik podatku VAT - uiszcza podatek VAT na podstawie wystawionej Wnioskodawcy faktury VAT.

Prezes Spółki nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym przedsiębiorcą (brak wpisu do CEiDG), gdyż m.in. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wynika z umowy o zarządzanie z karą umowną zastrzeżoną na rzecz Wnioskodawcy w przypadku złamania zakazu. Aktualnie Wnioskodawca zalicza wynagrodzenie uiszczone Prezesowi Spółki w związku ze świadczoną usługą zarządzania w koszty uzyskania przychodu tak w zakresie podatku dochodowego, jak i w koszty po stronie podatku VAT.

W dniu 9 czerwca 2017 r. Wnioskodawca zawarł z Zastępcą Prezesa Spółki, umowę o zarządzanie, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r., z tytułu której Zastępca Prezesa Spółki otrzymuje wynagrodzenie przekraczające kwotę 15 tys. zł miesięcznie. Zastępca Prezesa zarejestrował się jako czynny podatnik podatku VAT. Nie jest wpisany do CEiDG, nie prowadzi działalności gospodarczej, za świadczoną usługę zarządzania. Zastępca Prezesa Zarządu wystawia Wnioskodawcy fakturę VAT, uiszczając należny VAT.

W umowach o zarządzanie Spółką zarówno Prezesa Zarządu, jak i Zastępcy Prezesa Zarządu zawarto postanowienie, zgodnie z którym Prezes Spółki i Zastępca Prezesa Spółki nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wypłaca Prezesowi Spółki oraz jego Zastępcy wynagrodzenie przelewem, stanowiące kwotę brutto, pomniejszoną o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne.

Podatek VAT na podstawie deklaracji VAT uiszczają odpowiednio Prezes i Zastępca Prezesa jako płatnicy tego podatku.

W dniu 31 maja 2019 r. opublikowano ustawę wprowadzającą nowy wykaz podatników VAT, tzw. "biała lista podatników VAT". Pomimo zgłoszenia osobistego numeru rachunku bankowego przez Zastępcę Prezesa Zarządu, jak i Prezesa Zarządu przy rejestracji w Urzędzie Skarbowym jako czynni płatnicy podatku VAT, rachunki bankowe Prezesa Spółki i jego Zastępcy nie figurują na tzw. białej liście podatników VAT. Rachunki bankowe członków zarządu są ich rachunkami prywatnymi nie są rozliczeniowymi rachunkami bankowymi (firmowymi), gdyż nie prowadzą działalności gospodarczej i brak jest podstaw do założenia rachunku bankowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Instytucje bankowe (banki, skoki) odmawiają założenia rozliczeniowego rachunku bankowego dla firm Zastępcy Prezesa Zarządu i Prezesowi Zarządu w sytuacji, gdy nie prowadzą oni działalności gospodarczej i nie są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prezes Wnioskodawcy oraz Wiceprezes Wnioskodawcy nie są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako przedsiębiorcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy płatność wykonywana tytułem wynagrodzenia Prezesa i wynagrodzenia Zastępcy Prezesa - w związku ze świadczeniem usług zarządzania Spółką - wnioskującej Spółki, w wysokości przekraczającej kwotę 15 tys. zł na rachunki prywatne bankowe odpowiednio Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu nie figurujące na tzw. białej liście podatników VAT od 1 stycznia 2020 r., stanowi po stronie Spółki - Wnioskodawcy - koszt uzyskania przychodu, w przypadku gdy ww. kontrahenci Spółki dopełnili wszelkich formalności w zakresie rejestracji jako podatnik VAT, a jedynie nie prowadzą działalności gospodarczej i nie mogą założyć firmowego rachunku rozliczeniowego jako przedsiębiorcy gdyż nie prowadzą działalności gospodarczej?

2. Czy płatność wykonywana tytułem wynagrodzenia Prezesa i wynagrodzenia Zastępcy Prezesa - w związku ze świadczeniem usług zarządzania Spółką - wnioskującej Spółki, w wysokości przekraczającej kwotę 15 tys. zł na rachunki bankowe odpowiednio Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu a które to rachunki nie figurują na tzw. białej liście podatników VAT od 1 stycznia 2020 r., aby mogła być uznana za koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy (bez sankcji za wpłatę należności 15 tys. zł na rachunek spoza wykazu tzw. białej listy) winna być każdorazowo zgłaszana do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 3 dni od dnia dokonania płatności?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wykonana przez Spółkę płatność wynagrodzenia Prezesa i wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Spółki w wysokości przekraczającej kwotę 15 tys. zł dokonana na prywatne rachunki bankowe (nie rozliczeniowe rachunki) ww. osób - jako czynnych podatników podatku VAT - a których rachunki bankowe nie figurują na tzw. "białej liście" podatników VAT od 1 stycznia 2020 r., stanowić będzie po stronie Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawych, pomimo, że nie posiadają oni firmowych rozliczeniowych rachunków bankowych i nie mogą ich założyć jako osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, z uwagi na powołaną poniżej argumentację faktyczną i prawną, co do dwóch pytań.

Ad. 2

Nadto w przedstawionym stanie faktycznym z uwagi na nie prowadzenie działalności gospodarczej przez Kontrahentów Wnioskodawcy nie ma potrzeby dokonywania zgłoszenia do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonanych na ich rzecz przelewów w kwocie przekraczającej 15.000 zł, aby wydatek Spółki stanowił koszt uzyskania przychody z uwagi na fakt, że ww. Kontrahenci Spółki nie prowadzą działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15d ust. 4 stanowi, że przepisów ust. 1 pkt 2 (została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub) i ust. 2 (w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej części:

1.

zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2.

w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody

3.

- w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności)

- nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 (1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

1. w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT; 2. zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.) ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 (Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu) Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Zatem, zgodnie z powołanym przepisem prawa podatkowego, tj. art. 15d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym, że przepisów art. 15d ust. 1 pkt 2 i ust. 2 - regulujących zasadę nie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności należności nie dokonanej na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście nie stosuje się, o ile płatność należności zostanie dokonana na rachunek bankowy nie będący na białej liście, a podatnik złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że z uwagi na fakt, iż Prezes Spółki, jak i Wiceprezes Wnioskodawcy nie są przedsiębiorcami wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie posiadają rachunku firmowego znajdującego się na tzw. białej liście w rozumieniu cytowanych wyżej przepisów podatkowych zatem płatność Spółki - Wnioskodawcy - dokonana z tytułu usługi zarządzania przez ww. Członków Zarządu na ich rachunek bankowy, tj. na rachunek nieznajdujący się na białej liście podatników VAT i nie będzie konieczności zgłaszania przez Spółkę w terminie 3 dni właściwym władzom podatkowym, aby zapłacona płatność stanowiła koszt podatkowy zarówno na potrzeby podatku dochodowego, jak i VAT.

Odnośnie pierwszego stanu faktycznego i pierwszego pytania Wnioskodawca stoi na stanowisku, że płatność dokonana na rachunki bankowe Członków Zarządu - nieprowadzących działalności gospodarczej - nie będące na białej liście umożliwiają uznanie wydatków powyżej ustawowego limitu za koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 oraz 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 u.p.d.o.p. - wprowadzonym art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 780), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W art. 15d ust. 2 u.p.d.o.p. wskazano, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy:

1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody - w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W myśl art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1.

stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2.

jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Powyżej wskazane przepisy art. 15d ust. 1 i ust. 2 zostały znowelizowane na mocy art. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, dalej jako: "ustawa nowelizująca") i zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy nowelizującej weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

I tak, art. 15d ust. 1 u.p.d.o.p. otrzymuje brzmienie:

Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:

1.

została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2.

została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny,

3.

pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

Z kolei znowelizowany art. 15d ust. 2 u.p.d.o.p. stanowi, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej części:

1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody - w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego albo został zlecony przelew.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej (Druk nr 3301) celem projektowanej ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotyczy to przede wszystkim uszczuplania należności budżetu państwa przez wyłudzanie nienależnego zwrotu tego podatku lub nieodprowadzanie należności podatkowych z tytułu VAT. (...). Z art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców wynika obowiązek korzystania przez przedsiębiorcę z rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. W art. 12 ust. 4j pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza się przepisy, które wyłączają skutki w postaci konieczności rozpoznania u podatnika przychodu, w sytuacji gdy płatność będzie wynikała z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców lub zostanie dokonana na inny rachunek niż zawarty w wykazie, pod warunkiem że podatnik złoży w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu zawiadomienie o tym rachunku do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

W art. 3 projektowanej ustawy wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszają wysokość kosztów), w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Zgodnie z art. 368 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm., dalej: "k.s.h."):

§ 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.

§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

§ 4. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

§ 5. Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonuje płatności na rzecz Prezesa i Zastępcy Prezesa Spółki w związku z zawartymi umowami o zarzadzanie Spółką. Z tytułu ww. umów Spółka wypłaca miesięczne wynagrodzenie w wysokości przekraczającej kwotę 15 tys. na rachunki bankowe nie figurujące na tzw. białej liście podatników VAT. Ponadto, z umowy o zarządzanie wynika, że Członkowie Zarządu są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, a także nie prowadzą działalności gospodarczej. Ponadto, ww. osoby nie zostały wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako przedsiębiorcy.

Odnosząc powyższe do przedstawionych przepisów prawa należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że osoby fizyczne powołane do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu nie spełniają przesłanek do uznania ich za przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców.

Zgodnie bowiem z art. 3 ww. ustawy, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Natomiast na podstawie art. 4 powyższej ustawy, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Ponadto, w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że Członkowie Zarządu nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej - natomiast jednym z warunków, które muszą zostać spełnione, aby transakcja nie została objęta sankcją zawartą w art. 15d ust. 1 u.p.d.o.p., jest dokonanie płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Zaś zgodnie z już wcześniej wskazanym art. 19 ustawy - Prawo Przedsiębiorców obowiązek dokonania płatności w ww. formie nastąpi, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca.

Zatem, w przedstawionym opisie sprawy, gdy Członkowie Zarządu nie posiadają zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie spełniają warunków, aby uznać ich za przedsiębiorców w rozumieniu ustawy - Prawo Przedsiębiorców - to należy stwierdzić, że wypłacane przez Spółkę wynagrodzenia na ich rzecz nie będą objęte nakazem zawartym w art. 19 ustawy - Prawo Przedsiębiorców, a zatem takiej transakcji nie obejmie sankcja z art. 15d ust. 1 u.p.d.o.p.

Odnosząc się natomiast do obowiązku wynikającego z art. 15d ust. 4 u.p.d.o.p., zgodnie z którym, przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu, stwierdzić należy, że nie będzie miał przedmiotowej sprawie zastosowania.

Zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm., dalej jako: "ustawa VAT") - w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. - Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

1.

w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

2.

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Zaznaczyć jednak należy, że w stosunku do Wnioskodawcy przepis art. 15d ust. 4 u.p.d.o.p. nie będzie miał zastosowania, bowiem, jak zostało już wskazane Członkowie Zarządu nie mogą zostać uznani za przedsiębiorców - zatem Wnioskodawca nie będzie podlegał obowiązkowi informowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego w trybie powyższego przepisu.

Reasumując, stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych wynagrodzeń na rzecz Prezesa i Zastępcy Prezesa Spółki w wysokości przekraczającej kwotę 15 tys. zł na inny rachunek rozliczeniowy, nie figurujący na tzw. białej liście podatników VAT - jest prawidłowe;

* obowiązku informowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego w trybie art. 15d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl