0111-KDIB1-2.4010.83.2021.1.DP - Podatek u źródła z tytułu cash poolingu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.83.2021.1.DP Podatek u źródła z tytułu cash poolingu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 lutego 2021 r. (data wpływu 25 lutego 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do wypłacanych na rzecz Udziałowca odsetek z tytułu cash poolingu, z tytułu których Udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem należności - Spółka może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym - nie jest zobowiązana do pobierania polskiego podatku u źródła - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2021 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do wypłacanych na rzecz Udziałowca odsetek z tytułu cash poolingu, z tytułu których Udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem należności - Spółka może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym - nie jest zobowiązana do pobierania polskiego podatku u źródła.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT).

Spółka zajmuje się wytwarzaniem etykiet samoprzylepnych wykorzystywanych m.in. w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym i kosmetycznym dla dużych międzynarodowych i krajowych firm. W szczególności, Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania oraz drukowania etykiet, a także profesjonalnej obsługi logistyki dostaw etykiet.

Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej XYZ (dalej: Grupa), która działa w obszarze produkcji samoprzylepnych etykiet. Produkcja samoprzylepnych etykiet od 2002 r. jest głównym obszarem działalności Grupy.

Centralnym podmiotem w Grupie jest X (dalej: Udziałowiec lub Pool Leader) - spółka kapitałowa utworzona i działająca zgodnie z prawem Norwegii.

Udziałowiec - nieprzerwanie od 2011 r. - posiada 100% udziałów w kapitale Spółki, przy czym ich posiadanie wynika z prawa własności.

Aby osiągnąć bardziej efektywne możliwości zarządzania swoimi środkami finansowymi, kilka lat temu Wnioskodawca przystąpił w charakterze uczestnika do grupowej umowy zarządzania płynnością finansową ((...) Agreement) - systemu funkcjonującego w Grupie na podstawie umowy (dalej: Umowa) zawartej w lutym 2016 r. pomiędzy Udziałowcem a Bankiem Y (dalej: Bank), która to Umowa określała, że Wnioskodawca zostanie przyjęty do systemu cash poolingu w drugim etapie. Pierwszy przelew w ramach systemu miał miejsce w grudniu 2016 r., zaś pierwsza opłata za prowadzenie konta została uiszczona w lutym 2017 r.

Zasadniczo Umowa była zawarta na czas nieokreślony. Jednocześnie, w listopadzie 2020 r. został zawarty aneks do Umowy, zgodnie z którym okres trwania cash poolingu z opcji do odwołania został zmieniony na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 30 listopada 2022 r.

Podmiotem pełniącym centralną rolę w zakresie organizacji systemu cash poolingu w ramach Grupy jest Udziałowiec, będący jednocześnie liderem systemu cash poolingu - tzw. Pool Leaderem.

Udziałowiec jest także uczestnikiem cash poolingu, tj. występuje w podwójnej roli Pool Leadera oraz uczestnika, który zasadniczo zobowiązany jest do zapłaty odsetek z tytułu salda ujemnego oraz otrzymuje odsetki z tytułu salda dodatniego.

Dodatkowo, Pool Leader jest właścicielem konta głównego dotyczącego rozliczeń sytemu cash poolingu funkcjonującego w Grupie.

Jednocześnie, w związku z organizacją systemu cash poolingu, funkcjonują rachunki dodatkowe (szczegółowe) związane funkcjonalnie z powyższym rachunkiem głównym, utworzone przez Bank. Posiadaczami rachunków dodatkowych (szczegółowych) są podmioty z Grupy uczestniczące w cash poolingu, w tym Spółka.

W związku z pełnionymi funkcjami, Udziałowiec prowadzi we współpracy z Bankiem działania polegające na organizacji oraz koordynacji funkcjonowania systemu w ramach Grupy. Udziałowiec w ramach systemu cash poolingu kontroluje przepływy środków pieniężnych i odsetek oraz funkcjonowanie rachunku głównego.

Grupowy system cash poolingu zakłada faktyczne transfery środków pieniężnych pomiędzy rachunkami spółek uczestniczących w rozliczeniach cash poolingowych, przelewami dokonywanymi każdego dnia (tzw. zero balancing cash pooling).

Udziałowiec jako lider systemu cash poolingu zobowiązany jest do bieżącego gromadzenia i analizowania informacji na temat stanu posiadanych przez poszczególnych uczestników cash poolingu środków finansowych, tj. zaistniałych nadwyżek finansowych jak również niedoborów gotówki.

W związku z powyższym, Udziałowiec posiada dostęp do codziennych informacji dotyczących sald rachunków bankowych podmiotów uczestniczących w cash poolingu oraz do końca 2020 r. zbierał od nich prognozy stanów rachunków na kolejne dni.

W ramach funkcjonującego w Grupie systemu cash poolingu, w przypadku, gdy na koniec dnia konto danego uczestnika cash poolingu wykazuje saldo dodatnie, kwota nadwyżki ponad zero jest przelewana z konta uczestnika na konto główne zarządzane przez Udziałowca. Jednocześnie, w przypadku, gdy na koniec dnia konto danego uczestnika wykazuje saldo ujemne, środki niezbędne do doprowadzenia salda takiego uczestnika do salda docelowego (czyli do poziomu, gdy na koncie uczestnika saldo wynosi zero) są przelewane na konto uczestnika z konta głównego zarządzanego przez Udziałowca.

Jednocześnie, jeżeli za dany dzień na rachunku dodatkowym (szczegółowym) wystąpi saldo dodatnie, uczestnikowi będącemu właścicielem tego konta przysługują odsetki. Z kolei, gdy na rachunku uczestnika wystąpi saldo ujemne, uczestnik ten jest obciążany z tego tytułu odsetkami.

Udziałowiec jako lider systemu cash poolingu realizuje funkcje związane z naliczeniem oraz wypłatą należnych odsetek od złożonych przez uczestników depozytów oraz poboru odsetek naliczonych od udzielonego uczestnikom finansowania.

Centrum finansowe Udziałowca nalicza odsetki w okresach dziennych i przekazuje do poszczególnych podmiotów kwartalne informacje o wysokości powstałych należności, bądź zobowiązań odsetkowych. Następnie, na koniec każdego okresu rozliczeniowego, centrum finansowe dokonuje zaksięgowania na rachunkach poszczególnych deponentów kwoty naliczonych odsetek oraz obciąża rachunki podmiotów, którym udzielono finansowania.

Oprocentowanie depozytów oraz pożyczek w ramach systemu cash poolingu określane są od dziennych sald należności i zobowiązań na koniec danego okresu rozliczeniowego (kwartału).

Jednocześnie, za naliczanie i rozliczanie odsetek w ramach cash poolingu funkcjonującego w Grupie odpowiedzialny jest wyłącznie Udziałowiec.

W ramach Umowy, Bank jest odpowiedzialny za techniczną obsługę systemu cash poolingu funkcjonującego w Grupie. Obsługa ta sprowadza się do rozliczania sald rachunków uczestników cash poolingu, tj. do operacji z udziałem rachunku głównego, zerowania rachunków uczestników czy też technicznych kwestii w zakresie wyliczania i dokonywania płatności odsetek pomiędzy Pool Leaderem a pozostałymi uczestnikami cash poolingu.

Podkreślić należy, iż Bank nie jest zobowiązany do wypłaty odsetek w swoim imieniu, a jest jedynie odpowiedzialny za ich wyliczenie i dokonywanie płatności w imieniu i na rzecz Pool Leadera czy też pozostałych uczestników.

Jednocześnie, Bank otwiera i prowadzi rachunek główny dotyczący rozliczeń systemu cash poolingu, właścicielem którego jest Pool Leader oraz dodatkowe indywidualne rachunki bankowe, które są wykorzystywane przez uczestników do przeprowadzania rozliczeń.

Udziałowiec podlega w Norwegii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Jednocześnie, Udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Dodatkowo, Udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem odsetek, które otrzymuje od Spółki w związku z uczestnictwem w cash poolingu - Spółka posiada i będzie posiadać na moment wypłaty odsetek oświadczenie wystawione przez Udziałowca w tym zakresie.

Na moment dokonywania wypłat, Spółka posiada i będzie posiadać aktualne i ważne certyfikaty rezydencji Udziałowca, a także oświadczenia potwierdzające, że jest on rzeczywistym właścicielem wypłacanych odsetek z tytułu uczestnictwa w systemie cash poolingu oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W świetle przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż - w odniesieniu do wypłacanych na rzecz Udziałowca odsetek z tytułu cash poolingu, z tytułu których Udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem należności - Spółka może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), a tym samym - nie jest zobowiązana do pobierania polskiego podatku u źródła?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego - w odniesieniu do wypłacanych na rzecz Udziałowca odsetek z tytułu cash poolingu, z tytułu których Udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem należności - Spółka może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, a tym samym - nie jest zobowiązana do pobierania polskiego podatku u źródła.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia szczegółowe uzasadnienie przedstawionego powyżej stanowiska.

UZASADNIENIE

1. Ramy prawne

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1-2a) ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT (tzw. nierezydentów podatkowych), przychodów:

* z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

* z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

- ustala się w wysokości 20% przychodów.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, w przypadku spełniania warunków określonych w tym przepisie, możliwe jest stosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła w odniesieniu do m.in. odsetek.

Zwalnia się bowiem od podatku dochodowego przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (w tym m.in. odsetki), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, jest:

a.

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

b.

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

uzyskującym przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;

3.

spółka:

a.

o której mowa w pkt 1 powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2 wskazanym powyżej, lub

b.

o której mowa w pkt 2 powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej;

4.

rzeczywistym właścicielem należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, jest:

a.

spółka, o której mowa w pkt 2 wskazanym powyżej, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2 powyżej, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Dodatkowo, stosownie do ust. 3b analizowanej regulacji, zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 tej regulacji, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a tej regulacji, wynika z tytułu własności.

Ponadto, jak stanowi ust. 3c tej regulacji, zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 analizowanej regulacji, stosuje się, jeżeli spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2 omawianej regulacji, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jednocześnie, stosownie do ust. 4 omawianej regulacji, przepis ust. 3 tej regulacji ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółki, o których mowa w ust. 3 pkt 3 tej regulacji, posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 3 omawianej regulacji, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Z kolei, jak stanowi ust. 6 analizowanej regulacji, zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 tej regulacji, nie ma zastosowania do przychodów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zostaną uznane za:

1.

przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 tej regulacji;

2.

przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika;

3.

przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika;

4.

przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności.

Jednocześnie, jak stanowi ust. 8 tej regulacji, przepisy ust. 3-7 tej regulacji stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy o CIT.

Dodatkowo, zgodnie z ust. 9 omawianej regulacji, zwolnienia, o którym mowa w ust. 3 tej regulacji, nie stosuje się jeżeli wypłacającym należności jest spółka, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT.

Ponadto, zgodnie z art. 22b ustawy o CIT, zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów m.in. art. 21 ustawy o CIT stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Dodatkowo, zgodnie z art. 22c ust. 1 ustawy o CIT, przepisów m.in. art. 21 ust. 3 ustawy o CIT nie stosuje się, jeżeli skorzystanie ze zwolnienia określonego w tych przepisach było:

1.

sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów;

2.

głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.

Ponadto, zgodnie z ust. 2 tej regulacji, na potrzeby ust. 1 analizowanej regulacji sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Do przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się celu skorzystania ze zwolnienia określonego w przepisach m.in. art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, sprzecznego z przedmiotem lub celem tych przepisów.

Zgodnie z art. 26 ust. 1c ustawy o CIT, jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym nie przekracza kwoty, o której mowa w ust. 1 tej regulacji (tj. 2.000.000 zł), osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

1.

jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub

2.

istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 1f ustawy o CIT, w przypadku należności, o których mowa m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, lub jej zagranicznego zakładu, jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, wypłacona temu podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym, nie przekracza kwoty, o której mowa w ust. 1 tej regulacji (tj. 2.000.000 zł), osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z m.in. art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, z uwzględnieniem ust. 1c tej regulacji, pod warunkiem uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego zakładu pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 21 ust. 3a i 3c ustawy o CIT. W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, pisemne oświadczenie powinno wskazywać, że spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności.

2. Stanowisko Spółki

Mając na uwadze powyższe, początkowo należy wskazać, iż odsetki zostały wprost wymienione w katalogu należności podlegających tzw. podatkowi u źródła.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, odsetki z tytułu cash poolingu mieszczą się w katalogu należności wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podlegających regulacjom tzw. podatku u źródła.

Jednocześnie - w przypadku spełnienia przywołanych powyżej warunków, w szczególności, w przypadku, gdy rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności jest zagraniczny podatnik - możliwe jest zastosowanie zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek z tytułu cash poolingu wypłacanych na rzecz tego podatnika.

Należy wskazać, że w odniesieniu do odsetek z tytułu cash poolingu wypłacanych przez Spółkę na rzecz Udziałowca spełnione są i będą na moment dokonywania wypłaty odsetek wszystkie warunki określone w przepisach ustawy o CIT w tym zakresie, tj.:

* wypłacającym odsetki jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Wnioskodawca);

* uzyskującym odsetki jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tj. Udziałowiec);

* Udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;

* Udziałowiec posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w kapitale Spółki i posiadanie tych udziałów wynika z tytułu własności;

* Udziałowiec posiada udziały w kapitale Spółki nieprzerwanie przez okres ponad dwóch lat;

* Udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem odsetek wypłacanych przez Spółkę;

* wypłacane przez Spółkę odsetki nie stanowią: (i) przychodów z podziału zysków lub spłaty kapitału Spółki, (ii) przychodów z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika, (iii) przychodów z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika oraz (iv) przychodów z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności;

* wypłacającym należności - tj. Wnioskodawca - nie jest spółką, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT (tj. spółką komandytowo-akcyjną mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);

* istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik, tj. Udziałowiec, ma swoją siedzibę, tj. konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2009 r.;

* korzystanie ze zwolnienia w odniesieniu do odsetek z tytułu cash poolingu nie jest: (i) sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem przepisów ustawy o CIT, (ii) głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania nie jest sztuczny.

Jednocześnie - odnosząc się do warunku określonego w art. 21 ust. 8 ustawy o CIT, zgodnie z którym przepisy w zakresie analizowanego zwolnienia stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy o CIT - Wnioskodawca pragnie wskazać, iż w załączniku nr 5 do ustawy o CIT wprawdzie nie zostały wymienione państwa wchodzące w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego takie jak przykładowo Królestwo Norwegii, w którym Udziałowiec posiada swoją siedzibę, niemniej, mając na uwadze racjonalność ustawodawcy, należy przyjąć, iż zwolnienie z art. 21 ust. 3 ustawy o CIT może mieć zastosowanie również w odniesieniu do należności wypłacanych na rzecz takich spółek, w tym m.in. na rzecz norweskiej spółki.

W szczególności, mając na uwadze art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT - zgodnie z którym zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, jeżeli, m.in., uzyskującym przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania - należy przyjąć, iż ustawodawca racjonalnie wskazał na możliwość zastosowania regulacji dotyczących zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła należności wypłacanych na rzecz spółek z państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli także norweskiego podmiotu.

Ponadto, Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż na moment dokonywania wypłat odsetek z tytułu cash poolingu jest/będzie w posiadaniu aktualnych i ważnych certyfikatów rezydencji Udziałowca, a także oświadczeń Udziałowca potwierdzających, że jest on rzeczywistym właścicielem wypłacanych odsetek z tytułu cash poolingu oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT, w odniesieniu do wypłat odsetek z tytułu cash poolingu - w przypadku dysponowania oświadczeniem cash pool leadera/uczestnika cash poolingu będącego udziałowcem płatnika o posiadaniu przez niego statusu rzeczywistego właściciela oraz spełnieniu wszystkich warunków do jego zastosowania na ogólnych zasadach, mających zastosowanie do należności z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT - znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. Takie stanowisko zostało zaprezentowane przykładowo w interpretacjach:

* Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 września 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.209.2020.3.MS);

* Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 maja 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.73.2019.3.JC);

* Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.73.2018.2.AW);

* Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.62.2018.1.JC);

* Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 marca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.377.2017.2.JC) - w części dotyczącej sytuacji, gdy płatnik jest obowiązany do zapłaty odsetek jako uczestnik umowy cash poolingu - który wskazał, że: "Wnioskodawca będzie jako płatnik uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłat odsetek wyłącznie w sytuacji, w której jako uczestnik cash poolingu (będący posiadaczem ujemnym) będzie wypłacał odsetki uczestnikowi struktury niebędącemu polskim rezydentem podatkowym (posiadaczowi dodatniemu) - Y. Tym samym, w sytuacji uzyskania od Y. stosownego certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f u.p.d.o.p., kwota wypłacanych przez Wnioskodawcę (Uczestnika umowy - posiadacza ujemnego) odsetek bedzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w Polsce, o którym mowa w art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p., gdyż wszystkie przesłanki do jego zastosowania zostaną spełnione";

* Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.278.2017.1.JC) - w odniesieniu do sytuacji, gdy zagraniczny podatnik jest rzeczywistym właścicielem odsetek - który uznał, ze: "gdy agent będzie rzeczywistym odbiorcą (właścicielem) wypłacanych odsetek (tj. środki finansowe w danej strukturze cash poolingu będą pochodzić ze środków własnych T.), w sytuacji uzyskania od agenta stosownego certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f u.p.d.o.p., to w przedmiotowej sprawie kwota wypłacanych przez Wnioskodawcę odsetek będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w Polsce, o którym mowa w art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p., gdyż wszystkie przesłanki do jego zastosowania zostaną spełnione. Spółka będzie jako płatnik uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu tych wypłat":

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 stycznia 2017 r. (sygn. 2461-IBPB-1- 2.4510.1099.2016.1.BD).

Reasumując, w ocenie Spółki - mając na uwadze spełnienie wszystkich warunków określonych w przepisach ustawy o CIT - w odniesieniu do wypłacanych na rzecz Udziałowca odsetek z tytułu cash poolingu, z tytułu których Udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem należności, znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT.

Tym samym, Wnioskodawca dokonując wypłaty odsetek z tytułu cash poolingu na rzecz Udziałowca - będącego rzeczywistym właścicielem wskazanych odsetek - nie jest zobowiązany do pobierania ego podatku u źródła.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm. - dalej: "u.p.d.o.p."), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 3 ust. 3 u.p.d.o.p., za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1.

wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

2.

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

3.

papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

4.10 tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

4a.tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej;

5.

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;

6.

niezrealizowanych zysków, o których mowa w rozdziale 5a.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 u.p.d.o.p., za dochody (przychody), o których mowa w ust. 3 pkt 5, uważa się przychody wymienione w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3 pkt 1-4.

W przepisie tym, wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła.

W stosunku do niektórych przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego przychodu. Katalog takich przychodów został określony w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - ustala się w wysokości 20% przychodów.

W myśl art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p., przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p., zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, jest:

a.

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

b.

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

uzyskującym przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;

3.

spółka:

a.

o której mowa w pkt 1 powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2 wskazanym powyżej, lub

b.

o której mowa w pkt 2 powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej;

4.

rzeczywistym właścicielem należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, jest:

a.

spółka, o której mowa w pkt 2 wskazanym powyżej, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2 powyżej, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Zgodnie z art. 21 ust. 3a u.p.d.o.p., warunek posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się także za spełniony, jeżeli zarówno w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jak i w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, inna spółka podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - nie mniej niż 25% udziałów (akcji). Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 21 ust. 3b u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wynika z tytułu własności.

Natomiast przepis art. 21 ust. 3c u.p.d.o.p. stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 u.p.d.o.p., przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Przepisy ust. 3 i 4 mają również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), o których mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów określonych w ust. 1 pkt 1 w wysokości 20% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 26 ust. 3 (art. 21 ust. 5 u.p.d.o.p.).

Stosowanie do art. 21 ust. 6 u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do przychodów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zostaną uznane za:

1.

przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2.

przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika;

3.

przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika;

4.

przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności.

Zgodnie zaś z art. 21 ust. 7 u.p.d.o.p., jeżeli w wyniku powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 między podmiotem wypłacającym i uzyskującym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3, w wyniku czego kwota wypłaconych należności jest wyższa od tej, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie istniały, zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się tylko do kwoty należności określonej bez uwzględniania warunków wynikających z tych powiązań. Przepis art. 11d stosuje się odpowiednio.

Przepis art. 21 ust. 8 u.p.d.o.p., stanowi, że przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy.

Natomiast zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się jeżeli wypłacającym należności jest spółka, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 (art. 21 ust. 9 u.p.d.o.p.)

Na podstawie art. 22b u.p.d.o.p., zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

W okolicznościach niniejszej sprawy warunek ten jest spełniony bowiem pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zawarta została Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zmieniona Protokołem, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 134, poz. 899 z późn. zm., dalej jako: Konwencja).

Zgodnie natomiast z art. 22c ust. 1 ustawy o CIT, przepisów art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się, jeżeli skorzystanie ze zwolnienia określonego w tych przepisach było:

1.

sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów;

2.

głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.

Ponadto, zgodnie z ust. 2 tej regulacji, na potrzeby ust. 1 sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Do przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się celu skorzystania ze zwolnienia określonego w przepisach art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, sprzecznego z przedmiotem lub celem tych przepisów.

W tym miejscu należy wskazać na przepis art. 4a pkt 29 u.p.d.o.p., zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

a.

otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

b.

nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

c.

prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio.

Z opisu sprawy wynika, że rzeczywistym właścicielem odsetek o których mowa we wniosku jest Udziałowiec. Odsetki jakie są wypłacane na rzecz Pool Leadera (Udziałowca) związane są z zawartą umową cash poolinu do której przystąpił Wnioskodawca.

Analizując istnienie cash poolingu w Polsce, należy wskazać przede wszystkim na brak regulacji prawnych w tym zakresie. Prawo cywilne - w części zobowiązaniowej - nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy, stąd umowa cash poolingu pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną. Umowa cash poolingu jest formą efektywnego zarządzania środkami finansowymi, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Sprowadza się ona do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy (rachunek główny) i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. Pozwala to na kompensowanie przejściowych nadwyżek, wykazywanych przez jedne z podmiotów z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów. Dzięki temu dochodzi do minimalizowania kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy poprzez kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy. W ramach porozumienia cash poolingu uczestnicy wskazują podmiot organizujący cash pooling i zarządzający systemem, tzw. Pool Leadera, Lidera (Agenta), którym może być wyspecjalizowany bank, jak również jednostka z grupy. Zarządzający systemem w ramach umowy zapewnia dla wszystkich uczestników systemu środki finansowe na pokrycie sald ujemnych, a w przypadku wystąpienia sald dodatnich na rachunkach uczestników, to na jego rachunek trafiają środki finansowe. Niezależnie od tego, czy podmiotem zarządzającym systemem jest bank, czy wybrana spółka z grupy, realizuje on jedynie funkcję pośrednika, tzn. nie jest ostatecznym właścicielem odsetek, do których prawo przysługuje spółkom przekazującym nadwyżkę.

Cash pooling opiera się na możliwości minimalizowania kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy biorących w takim systemie udział, poprzez wzajemne kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy (innych uczestników), a nie na wykorzystaniu środków finansowych właściciela rachunku głównego.

Zasadniczo wyróżnić można dwa rodzaje cash poolingu, tj.:

* cash pooling wirtualny, w którym nie dochodzi do fizycznego transferu środków pomiędzy rachunkami podmiotów uczestniczących w systemie. Pool leader kontroluje rachunki uczestników i na podstawie ujemnych lub dodatnich sald nalicza skonsolidowane oprocentowanie;

* cash pooling rzeczywisty, w którym następuje przepływ środków pomiędzy rachunkami podmiotów należących do jednej grupy i rachunkiem Pool leadera. Przelew środków następuje na zakończenie dnia automatycznie. Nadwyżki (salda dodatnie) trafiają na rachunek Pool leadera, z którego pokrywane są deficyty (salda ujemne).

Przepisy prawa podatkowego nie odnoszą się wprost do zdarzeń tego rodzaju, zatem ewentualne konsekwencje podatkowe należałoby oceniać z punktu widzenia ogólnych zasad opodatkowania obowiązujących w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z powołanego wcześniej art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. wynika, że jedną z okoliczności skutkujących koniecznością poboru podatku u źródła jest wypłata odsetek. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy do zdarzenia takiego dochodzi. Co do zasady, wypłata odsetek (także związanych z zawartą umową cash poolingu) wiąże się z koniecznością poboru podatku u źródła.

Ustawodawca, w art. 21 ust. 3 i nast.u.p.d.o.p. przewidział jednak możliwość zwolnienia z opodatkowania m.in. dochodu z tytułu odsetek wypłacanych podmiotowi zagranicznemu. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest spełnienie warunków przewidzianych w ww. przepisach.

Jednakże wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy ustalenia, czy w odniesieniu do wypłacanych na rzecz Udziałowca odsetek z tytułu cash poolingu, z tytułu których Udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem należności - Spółka może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p., a tym samym - nie jest zobowiązana do pobierania polskiego podatku u źródła.

Jak wynika z opisu sprawy w odniesieniu do odsetek z tytułu cash poolingu wypłacanych przez Spółkę na rzecz Udziałowca spełnione są i będą na moment dokonywania wypłaty odsetek wszystkie warunki określone w powołanych wyżej i mających zastosowanie w sprawie przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

* wypłacającym odsetki jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Wnioskodawca);

* uzyskującym odsetki jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tj. Udziałowiec);

* Udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;

* Udziałowiec posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w kapitale Spółki i posiadanie tych udziałów wynika z tytułu własności;

* Udziałowiec posiada udziały w kapitale Spółki nieprzerwanie przez okres ponad dwóch lat;

* Udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem odsetek wypłacanych przez Spółkę;

* wypłacane przez Spółkę odsetki nie stanowią: (i) przychodów z podziału zysków lub spłaty kapitału Spółki, (ii) przychodów z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika, (iii) przychodów z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika oraz (iv) przychodów z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności;

* wypłacającym należności - tj. Wnioskodawca - nie jest spółką, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT (tj. spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);

* istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik, tj. Udziałowiec, ma swoją siedzibę, tj. konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2009 r.;

* na moment dokonywania wypłat odsetek z tytułu cash poolingu Wnioskodawca będzie w posiadaniu aktualnych i ważnych certyfikatów rezydencji Udziałowca, a także oświadczeń Udziałowca potwierdzających, że jest on rzeczywistym właścicielem wypłacanych odsetek z tytułu cash poolingu oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

A zatem, spełnione zostaną wszystkie warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła odsetek wypłacanych na rzecz Udziałowca, mającego siedzibę w Norwegii na podstawie art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p. Jednocześnie nie występują okoliczności wykluczające zastosowanie zwolnienia od podatku u źródła w zakresie odsetek, w szczególności nie występują okoliczności wskazane w art. 21 ust. 6, art. 21 ust. 7, art. 21 ust. 9 u.p.d.o.p., a Wnioskodawca posiada oświadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1f oraz z art. 26 ust. 1c u.p.d.o.p. Ponadto, spełniony zostanie warunek określony w art. 21 ust. 3a u.p.d.o.p. - z treści cytowanego przepisu wynika wprost, że musi to być spółka z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawodawca wskazał na możliwość zastosowania regulacji dotyczących zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła należności wypłacanych na rzecz spółek z państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli także norweskiego podmiotu.

Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego - w odniesieniu do wypłacanych na rzecz Udziałowca odsetek z tytułu cash poolingu, z tytułu których Udziałowiec jest rzeczywistym właścicielem należności - Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p., a tym samym - nie jest zobowiązany do pobierania podatku u źródła.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać zatem za prawidłowe.

Na marginesie powyższych rozważań Organ podkreśla, że ustalenie czy korzystanie ze zwolnienia w odniesieniu do odsetek z tytułu cash poolingu nie jest:

i. sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem przepisów ustawy o CIT,

ii. głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania nie jest sztuczny, - może być stwierdzone jedynie w toku postępowania podatkowego do prowadzenia którego Organ interpretacyjny nie jest uprawniony.

Z powyższych powodów warunek spełnienia tej przesłanki został przyjęty przez Organ jako element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl