0111-KDIB1-2.4010.703.2022.2.ANK, Zwolnienie z CIT dochodu przeznaczonego na cele statutowe fundacji - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

0111-KDIB1-2.4010.703.2022.2.ANK - Zwolnienie z CIT dochodu przeznaczonego na cele statutowe fundacji

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.703.2022.2.ANK Zwolnienie z CIT dochodu przeznaczonego na cele statutowe fundacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 6 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy w świetle opisanego stanu faktycznego:

- darowizna środków pieniężnych przez Wnioskodawcę na rzecz U na warunkach określonych w umowie darowizny z U będzie uprawniała Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego w stosunku do dochodów uzyskanych w ramach Wydarzenia (w odpowiedniej części), w związku z przekazaniem tychże dochodów na cele statutowe Wnioskodawcy, przy założeniu, iż Wnioskodawca uzyska określone w umowie darowizny dokumenty/dowody potwierdzające wydatkowanie przez U kwot zgodnie z tą umową;

- darowizna środków pieniężnych przez Wnioskodawcę na rzecz F na warunkach określonych w umowie darowizny z F będzie uprawniała Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego w stosunku do dochodów uzyskanych w ramach Wydarzenia (w odpowiedniej części), w związku z przekazaniem tychże dochodów na cele statutowe Wnioskodawcy, przy założeniu, iż Wnioskodawca uzyska określone w umowie darowizny dokumenty/dowody potwierdzające wydatkowanie przez F kwot zgodnie z tą umową;

- darowizna środków pieniężnych przez Wnioskodawcę na rzecz Z na warunkach określonych w umowie darowizny z Z będzie uprawniała Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego w stosunku do dochodów uzyskanych w ramach Wydarzenia (w odpowiedniej części), w związku z przekazaniem tychże dochodów na cele statutowe Wnioskodawcy, przy założeniu, iż Wnioskodawca uzyska określone w umowie darowizny dokumenty/dowody potwierdzające wydatkowanie przez Z kwot zgodnie z tą umową.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 8 grudnia 2022 r. (wpływ tego samego dnia) oraz pismem z 5 stycznia 2023 r. (wpływ tego samego dnia).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest fundacją, posiadającą jednocześnie status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z statutem Wnioskodawcy "Celem Fundacji jest (...).

"Stosownie do § 7 Statutu Wnioskodawca realizuje swoje cele m.in. poprzez współfinansowanie z innymi organizacjami celów Wnioskodawcy, a także poprzez współpracę z innymi fundacjami, organizacjami i wspólnotami wyznaniowymi zajmującymi się podobną problematyką społeczną. Działalność Wnioskodawcy w ramach realizacji jego celów jako fundacji może mieć miejsce w formie działalności odpłatnej lub nieodpłatnej. Zgodnie z § 4 statutu Wnioskodawcy Wnioskodawca działa w Polsce i poza jej granicami.

Wnioskodawca otrzymał darowiznę środków pieniężnych, stanowiących zysk z wydarzenia sportowo-rozrywkowego (dalej zwane: "Wydarzenie") zorganizowanego przez podmioty zewnętrzne. Wydarzenie zostało zorganizowane celem zebrania środków pieniężnych na pomoc dzieciom i nastolatkom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie. Ponadto Wnioskodawca w ramach tego samego Wydarzenia uzyskał dochody (środki pieniężne) z sprzedaży w ramach aukcji przedmiotów otrzymanych od darczyńców na wsparcie przedmiotowego Wydarzenia i jego celów.

Dochody Wnioskodawcy nie stanowią dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami. Dochody Wnioskodawcy nie stanowią również dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach odpadających leasingowi w rozumieniu u.p.d.o.p.

Wnioskodawca planuje przekazać powyżej opisane środki pieniężne na rzecz następujących podmiotów: - Podmiot pierwszy (dalej zwany "F") - fundacja z siedzibą w Bułgarii. Zgodnie z prawem bułgarskim F podlega regulacjom właściwym dla osób prawnych prowadzących działalność nieukierunkowaną na zysk (non-profit). Zgodnie z statutem F fundacja została założona dla prowadzenia działalności pożytku publicznego. Celami F są promocja, rozwój i konsolidacja wolności, uczciwości i odpowiedzialności w życiu publicznym, rozwój i promocja sportu tenisa ziemnego, działalność edukacyjna, jak również pomoc uchodźcom (uwzględniając osoby, które uzyskały międzynarodową ochronę, azyl lub ochronę tymczasową na terytorium Bułgarii w rozumieniu prawa dot. azylu i uchodźców).

F osiąga swe cele poprzez m.in. prowadzenie samodzielnie i wspólnie z innymi podmiotami działalności dobroczynnej, z uwzględnieniem nieodpłatnego przekazywania funduszy, praw do rzeczy, w tym własności rzeczy, na rzecz beneficjentów, wykonywanie nieodpłatne usług oraz pracy na rzecz beneficjentów, organizowanie zbiórek publicznych na cele dobroczynne, promocję, wspieranie i rozwój tenisa, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie tenisa oraz rozwój infrastruktury tenisowej.

F jest powiązany osobowo i organizacyjnie z inną fundacją charytatywna z siedzibą na Ukrainie (dalej zwana "F UA"),działająca zgodnie prawem o działalności charytatywnej oraz organizacjach charytatywnych na terytorium Ukrainy. Celem F UA jest m.in. prowadzenie działalności charytatywnej, w tym następujących rodzajów: nieodpłatne przekazywanie beneficjentom środków pieniężnych i innego mienia oraz nieodpłatna cesja praw majątkowych na rzecz beneficjentów, nieodpłatne przeniesienie na beneficjentów prawa użytkowania i innych praw rzeczowych do rzeczy i praw majątkowych, nieodpłatne świadczenie usług na rzecz beneficjentów, wspólne działania charytatywne, zbiórka publiczna na cele charytatywne, prowadzenie aukcji charytatywnych, konkursów, loterii bezgotówkowych i innych charytatywnych. Przedmiotem działalności F UA jest organizacja i prowadzenie amatorskich i zawodowych turniejów tenisowych, popularyzacja, promocja i rozwój tenisa na Ukrainie, realizacja działań edukacyjnych w zakresie tenisa, rozwój infrastruktury dla sportu tenisa ziemnego.

- Podmiot drugi (dalej zwany "U") - stowarzyszenie z siedzibą w Polsce, będący organizacją apolityczną i charytatywną powołaną z inicjatywy społecznej i działającą przy funduszu z siedzibą w Nowym Jorku utworzonym na rzecz dzieci przez uznaną międzynarodową organizację, zrzeszającą państwa z całego świata. Celem U jest promowanie ochrony praw dzieci, pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb dzieci oraz zwiększanie możliwości osiągnięcia przez nie pełnego potencjału. U wspiera i promuje dobrobyt dzieci na świecie poprzez materialne oraz wszelkiego innego rodzaju wsparcie celów, polityki oraz programów realizowanych w ramach funduszu międzynarodowego.

- Podmiot trzeci (dalej zwany "Z") - fundacja charytatywna z siedzibą na Ukrainie, działająca zgodnie prawem o działalności charytatywnej oraz organizacjach charytatywnych. Celem Z jest prowadzenie działalności charytatywnej mającej na celu niesienie pomocy w realizacji uzasadnionych interesów osób w trudnej sytuacji życiowej, a także innych beneficjentów w obszarach: ochrony zdrowia, usługi socjalne i łagodzenie ubóstwa, sport i kultura fizyczna, prawa człowieka i obywatela oraz podstawowe wolności, rozwój współpracy międzynarodowej Ukrainy, promowanie realizacji programów państwowych, regionalnych, lokalnych i międzynarodowych mających na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej na Ukrainie.

Środki pieniężne na rzecz wymienionych podmiotów przekazywane zostaną przez Wnioskodawcę na podstawie umów darowizny, które zawierać będą m.in. następujące (lub analogiczne) Zisy mające na celu zagwarantowanie wydatkowania środków na pierwotnie zamierzony cel Wnioskodawcy: i. umowa z U

Zgodnie z umową Wnioskodawca nakłada na U obowiązek wydatkowania kwoty darowizny na realizację celu w postaci pomocy dzieciom i nastolatkom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie. Zis ten stanowi polecenie w rozumieniu art. 893 Kodeksu cywilnego (k.c.). Realizacja polecenia ma nastąpić do 31 grudnia 2022 r., a U oświadcza, iż cel powyższy jest celem statutowym i jest faktycznie realizowanym przez U. U zobowiązany jest posiadać dowody potwierdzające realizację polecenia, przy czym dowodem tym może być dokument potwierdzający przekazanie środków w całości do funduszu organizacji międzynarodowej, w ramach struktury której U działa, z oznaczeniem celu na jaki zostały przekazane, w tym przypadku pomoc dla pomocy dzieciom i nastolatkom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie. W przypadku nieprzedstawienia dowodu przekazania środków U będzie zobowiązane do zwrotu kwoty darowizny na rachunek Wnioskodawcy.

ii. umowa z F

Zgodnie z umową Wnioskodawca nakłada na F obowiązek wydatkowania kwoty darowizny na realizację celu w postaci pomocy dzieciom i nastolatkom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie, w tym na wspieranie i rehabilitację ukraińskich dzieci i młodzieży poprzez organizowanie imprez sportowych, zawodów lub treningów (w tym między innymi obozów tenisowych), dostarczanie sprzętu sportowego i odzieży sportowej, dotacje dla młodocianych uchodźców tenisowych. Zis ten stanowi polecenie w rozumieniu art. 893 Kodeksu cywilnego (k.c.). Realizacja polecenia ma nastąpić do 31 grudnia 2022 r., a F oświadcza, iż cel powyższy jest celem statutowym i jest faktycznie realizowanym przez F. Realizacja polecenia winna nastąpić poprzez bezpośrednie wsparcie przez F osób określonych w poleceniu, w szczególności lub nie wyłącznie pokrycie kosztów świadczeń wykonanych bezpośrednio na ich rzecz, nabycia rzeczy przekazanych na ich rzecz lub poprzez samodzielną organizację i Zewnienie świadczeń edukacyjnych, zdrowotnych, mieszkaniowych lub kulturalnych na rzecz tychże osób. Zgodnie z umową nie będzie uważane za realizację polecenia dalsze przekazanie kwot darowizny osobom trzecim w celu rozdysponowania przez te osoby tych kwot, z wyjątkiem przekazania środków do F UA. W celu Uknięcia wątpliwości F ponosi odpowiedzialność przed Wnioskodawcą za i będzie zgłaszać Wnioskodawcy wszelkie przekazanie środków do F UA, jeśli takie zaistnieje, oraz za wykorzystanie przekazanych środków przez F UA w pełnej zgodności z postanowieniami umowy darowizny. F zobowiązany jest posiadać dowody potwierdzające realizację polecenia, w szczególności rachunki, umowy, dokumenty księgowe oraz ewentualne ewidencje osób, którym udzielono wsparcia (jeżeli jest to wykonalne). F zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, związanej z realizacją działań przez okres 5 (pięciu) lat od zakończenia realizacji działań. F przedłoży Wnioskodawcy pisemne sprawozdanie ze sposobu wykorzystania darowizny po zakończeniu realizacji działań, nie później niż do 31 marca 2023 r. Wnioskodawca uprawniony jest do przeprowadzenia audytu prawidłowości realizacji polecenia. F zobowiązany jest udostępnić wszelkie informacje i dokumenty niezbędne dla kontroli sposobu spożytkowania środków przekazanych w ramach darowizny, w szczególności dowody księgowe. Jeżeli F nie przeznaczy w całości darowizny na cel określony w umowie darowizny, przeznaczy darowiznę w całości lub części na inne cele, nie przedstawi kompletnego sprawozdania ze sposobu wykorzystania darowizny lub też sprawozdanie nie zostanie zatwierdzone F zobowiązany będzie do zwrotu niewydanej bądź niewłaściwie wydanej kwoty darowizny na rzecz Wnioskodawcy.

iii. umowa z Z

Zgodnie z umową Wnioskodawca nakłada na Z obowiązek wydatkowania kwoty darowizny na realizację celu w postaci pomocy dzieciom i nastolatkom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie. Zis ten stanowi polecenie w rozumieniu art. 893 Kodeksu cywilnego (k.c.). Realizacja polecenia ma nastąpić do 31 grudnia 2022 r., a Z oświadcza, iż cel powyższy jest celem statutowym i jest faktycznie realizowanym przez Z. Realizacja polecenia winna nastąpić poprzez bezpośrednie lub pośrednie wsparcie przez Z osób określonych w poleceniu. Zgodnie z umową za realizację polecenia uznawane będzie również przekazanie kwot do inicjatywy (...). Inicjatywa (...) jest platformą internetową założoną przez Prezydenta Ukrainy dla celów zbiórek charytatywnych na rzecz wsparcia Ukrainy. Fundusze zebrane za pośrednictwem platformy (...) są przelewane na konto w Narodowym Banku Ukrainy i przydzielane przez przypisanych ministrów na pokrycie najbardziej pilnych potrzeb. Z zobowiązany jest posiadać dowody potwierdzające realizację polecenia. 

Z przedłoży Wnioskodawcy pisemne sprawozdanie ze sposobu wykorzystania darowizny po zakończeniu realizacji działań, nie później niż do 31 marca 2023 r. Jeżeli Z nie przeznaczy w całości darowizny na cel zgodny z poleceniem, przeznaczy darowiznę w całości lub części na inne cele, nie przedstawi kompletnego sprawozdania ze sposobu wykorzystania darowizny lub też sprawozdanie nie zostanie zatwierdzone Z zobowiązany będzie do zwrotu niewydanej bądź niewłaściwie wydanej kwoty darowizny na rzecz Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo, że przekazywanie środków innym podmiotom nigdy nie może być celem samym w sobie, lecz sposobem realizacji celów Wnioskodawcy. Odpowiadając na tak rozumiane pytanie należy potwierdzić, iż przekazywanie środków finansowych na rzecz innych organizacji, które cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Fundacji, jest jednym ze sposobów realizacji celów Wnioskodawcy, gdyż zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 Wnioskodawca realizuje swoje cele m.in. poprzez współfinansowanie z innymi organizacjami celów Wnioskodawcy, a zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 5 Wnioskodawca realizuje swoje cele także poprzez współpracę z innymi fundacjami i organizacjami zajmującymi się podobną problematyką społeczną.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe Zisy statutu Wnioskodawcy świadczą o dopuszczalności przekazywaniu środków finansowych na rzecz innych organizacji, których celem są zbieżne, oraz, iż takowe przekazywanie środków stanowi realizację celów samego Wnioskodawcy.

Pytania

1) Czy w świetle powyższego stanu faktycznego darowizna środków pieniężnych przez Wnioskodawcę na rzecz U na warunkach określonych w umowie darowizny z U będzie uprawniała Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego w stosunku do dochodów uzyskanych w ramach Wydarzenia (w odpowiedniej części), w związku z przekazaniem tychże dochodów na cele statutowe Wnioskodawcy, przy założeniu, iż Wnioskodawca uzyska określone w umowie darowizny dokumenty/dowody potwierdzające wydatkowanie przez U kwot zgodnie z tą umową?

2) Czy w świetle powyższego stanu faktycznego darowizna środków pieniężnych przez Wnioskodawcę na rzecz F na warunkach określonych w umowie darowizny z F będzie uprawniała Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego w stosunku do dochodów uzyskanych w ramach Wydarzenia (w odpowiedniej części), w związku z przekazaniem tychże dochodów na cele statutowe Wnioskodawcy, przy założeniu, iż Wnioskodawca uzyska określone w umowie darowizny dokumenty/dowody potwierdzające wydatkowanie przez F kwot zgodnie z tą umową?

3) Czy w świetle powyższego stanu faktycznego darowizna środków pieniężnych przez Wnioskodawcę na rzecz Z na warunkach określonych w umowie darowizny z Z będzie uprawniała Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego w stosunku do dochodów uzyskanych w ramach Wydarzenia (w odpowiedniej części), w związku z przekazaniem tychże dochodów na cele statutowe Wnioskodawcy, przy założeniu, iż Wnioskodawca uzyska określone w umowie darowizny dokumenty/dowody potwierdzające wydatkowanie przez Z kwot zgodnie z tą umową?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy przekazanie przez Wnioskodawcę kwot na rzecz podmiotów wymienionych w pytaniu 1-3 oraz uzyskanie dokumentów/dowodów wskazanych w umowach darowizny z poszczególnymi podmiotami uprawniać będzie Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego w związku z przekazaniem dochodów na cele statutowe Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 1 art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. zwolnione z podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p., zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zdaniem Wnioskodawcy jego cele polegające na pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej mieszczą się w katalogu celów statutowych uprawniających do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., a to w szczególności w pojęciu dobroczynności oraz pomocy społecznej. Cel statutowy Wnioskodawcy wynika z jego dokumentów założycielskich i jest faktycznie realizowany przez Wnioskodawcę. Działalność Wnioskodawcy zgodnie z statutem może być prowadzona przy współpracy z innymi organizacjami, a zatem również poprzez przekazanie środków na rzecz innych podmiotów. Jednocześnie zdaniem Wnioskodawcy przepisy nie wymagają, aby przeznaczenie i wydatkowanie środków musiało następować bezpośrednio przez Wnioskodawcę, gdyż zdaniem Wnioskodawcy wydatkowanie takie może nastąpić za pośrednictwem innych podmiotów.

Przekazanie bowiem środków pieniężnych na rzecz organizacji, której cele są zbieżne z celami Wnioskodawcy stanowi jedną z form realizacji celów Wnioskodawcy w rozumieniu statutu Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest uprawniony do pomocy podmiotom poza terytorium Polski, a przekazanie środków pieniężnych na rzecz podmiotów, które zmierzają wydatkować je na takowy cel, stanowi de facto realizację przez Wnioskodawcę własnych celów statutowych. Takie też stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie sądów i organów skarbowych:

Nie można również podzielić argumentu skargi kasacyjnej, że przekazanie darowizny nie może być utożsamiane z przeznaczeniem dochodu na cele, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt4 u.p.d.o.p. Wypowiedź strony skarżącej w tym względzie nie uwzględnia faktu, że stan faktyczny sprawy zakłada, że dokonana darowizna zawiera polecenie wydatkowania przekazywanych środków pieniężnych na określony - przewidziany w statucie - cel społeczny, polegający na pomocy dzieciom chorym na choroby nowotworowe. W takim stanie faktycznym niewykazanie przez podatnika, przekazania tych środków na powyższy cel, bądź przekazanie ich na inny cel, oznacza ustawowy obowiązek uiszczenia od tych środków podatku dochodowego. W konsekwencji więc przedmiot darowizny przeznaczony zostanie na cel, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Zwrócił na to uwagę sąd pierwszej instancji stwierdzając, że w stanie faktycznym sprawy to na podatniku spoczywać będzie obowiązek wykazania przeznaczenia środków finansowych na cele statutowe. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2008 r. II FSK 827/07;

W konsekwencji zasadnym jest przyjęcie, że przekazanie darowizn pieniężnych na realizację przez inny podmiot preferowanych przez ustawodawcę celów statutowych jest wydatkowaniem dochodu w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Jednocześnie w świetle przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, nie ma znaczenia czy podmiotem obdarowanym będzie instytucja (w tym fundacja) krajowa, czy zagraniczna, skoro darowizna zostanie przekazana na realizację celów statutowych (preferowanych przez ustawodawcę), które zbieżne dla Fundacji podmiotów obdarowanych. Powołany przepis nie wprowadza bowiem rozróżnienia terytorialnego - Pismo z dnia 25 stycznia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.513.2020.1.DP;

W rozpatrywanym przypadku cel ten zostanie bez wątpienia osiągnięty, gdyż zadania statutowe obu jednostek - Wnioskodawcy i obdarowanej Fundacji co do zasady zbieżne (działalność naukowa, oświatowa i kulturalna), a darowizny będą przekazywane na konkretny cel zgodny ze statutowymi założeniami obu organizacji.

Spełnienie obu powyższych przesłanek: zakwalifikowania podmiotowego oraz rzeczywistego przeznaczenia środków na ten cel skutkować winien zwolnieniem od podatku. Tym bardziej, że, jak wskazano w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego cel darowizny, mieścił się będzie zarówno w zakresie przedmiotowym art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., jak i pokrywał się będzie ze statutowym celem działalności Wnioskodawcy.

Mając na względzie powyższe rozważania należy również stwierdzić, skoro Wnioskodawca posiada w statucie Zisy pozwalające mu na prowadzanie działalności, które zgodne z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., nie można ograniczyć tej działalności jedynie do jego bezpośredniego działania, gdyż wsparcie finansowe fundacji faktycznie przekazującej środki na te cele również spełnia statutowe założenia Wnioskodawcy.

Stanowisko to opiera się na Uchwale Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2000 r. (FPS 9/00, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Jak wskazuje bowiem uchwała: Nie ma bowiem podstaw do uznania, że ustawodawca nie zamierzał preferować czy też stymulować instrumentami podatkowymi takich działań, które mają na celu dofinansowywanie (a więc wspieranie) np. nauki, kultury, ochrony zdrowia, ograniczając zwolnienie podatkowe do podmiotów realizujących takie działania wyłącznie samodzielnie, wprost i bezpośrednio. Nie można przy tym tracić z pola widzenia, że działalność w wielu dziedzinach wymaga współdziałania różnych podmiotów oraz finansowania z różnych źródeł. Istotna rola przypada w tym właśnie zakresie podmiotom, które jako cel swej statutowej działalności przyjęły wspieranie działalności w różnych dziedzinach, nie podejmując się realizacji wprost takich działań.

Z tych względów należy uznać, że dochody podatników, których celem statutowym jest wspieranie działalności naukowej wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobną argumentację prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2016 r. (2461-IBPB-1-3.4510.1061.2016.1.SK), oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 23 czerwca 2015 r. (ITPB3/4510-184/15/PS) wskazując, iż: Skoro więc ze statutu Wnioskodawcy wynika, że może ona wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji, to przekazując darowiznę środków pieniężnych innej fundacji, z wyraźnym wskazaniem tych jej celów statutowych, które będą zgodne z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód Wnioskodawcy w części wydatkowanej w taki sposób będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w ww. przepisie.

Zatem stanowisko Fundacji, w świetle którego dochody Fundacji przekazane do innej fundacji o identycznych celach statutowych i wykorzystanych na cele określone w artykule 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe - Pismo z dnia 3 lutego 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.217.2017.11.S.KS.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego statut skarżącego jest sformułowany w taki sposób, że obejmuje on szerokie spektrum działań ukierunkowanych na współpracę zmierzającą do realizacji jego celów statutowych. Jeżeli cele statutowe darczyńcy i obdarowanego ze sobą zbieżne, uzasadnione jest, aby U. realizujący wsparcie w ramach współpracy z inną organizacją, mógł skorzystać ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Ustawodawca premiuje zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych m.in. prowadzenie działalności naukowej. Nie sposób nie zauważyć, że współpraca, która obejmuje szerokie spektrum działań, a także ich form przyczynia się do rozwoju nauki, a więc spełniania celów statutowych. Twierdzenie autora skargi kasacyjnej, że udzielanie wsparcia prowadzi do pośredniego spełniania celów statutowych i przez to nie może być objęte art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., jest nieuprawnione. Pojęcie cel statutowy to nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez organizację jakiejś działalności, lecz także wspieranie takiej działalności, o ile wynika to wprost ze statutu (por. uchwała w składzie siedmiu sędziów NSA z dnia 10 sierpnia 2009 r., o sygn. akt II FPS/09, dostępna w CBOSA). Podejmowanie działalności naukowej, czy naukowo-badawczej, jak wskazano powyżej często wymaga wsparcia instytucji posiadającej bogatsze zasoby niezbędne do prowadzenia tej działalności. Wsparcie, np. finansowe umożliwia podejmowanie, kontynuację lub zmianę kierunku prowadzonych badań naukowych.

Beneficjent takiego wsparcia wyposażony w środki pochodzące od podmiotu zewnętrznego (osoby prawnej) może realizować w istocie wspólne cele. Zatem dochód U. przekazany w formie darowizny jako pomoc finansowa w ramach wspomnianej współpracy może służyć realizacji celu statutowego zarówno skarżącego, jak i organizacji, co wynika także z wniosku inicjującego postępowanie o wydanie interpretacji. Współpraca podejmowano przez skarżącego uwarunkowana jest spełnianiem jego celów statutowych i zmierza ona do ich bezpośredniej i pośredniej realizacji również przez podmioty prowadzące podobną działalność. Działalność własna, czy wspierana działalność innego podmiotu prowadzi do zbieżnego celu - rozwoju nauki. (...) Odnosząc się do powołanej w skardze kasacyjnej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2000 r., o sygn. akt FPS 9/00, należy stwierdzić, że zwolnienie od podatku zostało uzależnione od przeznaczenia dochodu osoby prawnej na cel statutowy i przeznaczenie tego dochodu na inny cel nie korzysta ze zwolnienia. Treści tej uchwały nie można jednak odnosić do sytuacji skarżącego, ponieważ ze statutu strony wynika wprost, że współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi jest prowadzona w korelacji z realizacją celów statutowych U. Tym samym, powołana uchwała nie stoi na przeszkodzie, aby dopuścić darowiznę jako formę współpracy osoby prawnej, a przeznaczenie jej na cele statutowe nie wyklucza z góry możliwości skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Wobec powyższego zarzut skargi kasacyjnej uznano na bezzasadny - Wyrok NSA z 5 października 2021 r. sygn. II FSK 329/19.

Należy zwrócić uwagę, iż umowy darowizn z poszczególnymi podmiotami wymienionymi w pytaniu nr 1-3 przewidywać będą określony sposób wydatkowania środków przez obdarowanych. Zdaniem Wnioskodawcy sposób wydatkowania środków pieniężnych przez obdarowanych, który został określony w umowach, mieści się w zakresie celów statutowych Wnioskodawcy, a zatem wydatkowanie tychże środków przez obdarowanych w sposób określony umową stanowić będzie jednocześnie wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych na cele statutowe Wnioskodawcy. Jednocześnie Wnioskodawca będzie uprawniony do domagania się przedstawienia wymienionych w tych umowach dokumentów, potwierdzających wydatkowanie środków pieniężnych zgodnie z umową, a zatem określony w umowach darowizny sposób wydatkowania pieniędzy znajdzie potwierdzenie w dokumentach otrzymanych od obdarowanych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.):

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

W myśl art. 5 ust. 1 powyższej ustawy,

Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT") jako podmioty, które są zwolnione z opodatkowania.

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z których dochód ten został osiągnięty. Generalnie działalność fundacji można podzielić na działalność statutową (niegospodarczą) oraz działalność gospodarczą.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach:

W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Działalność statutowa wiąże się bezpośrednio z realizacją celów, do jakich fundacja została utworzona. Przykładem tego typu działalności jest:

- działalność pomocowa,

- działalność naukowa,

- działalność szkoleniowa, wydawnicza,

- organizowanie i finansowanie,

- realizacja konkretnych zadań jedno - lub wielokrotnych.

Zasadniczo środki na realizację celów statutowych mogą pochodzić z:

- majątku, w jaki fundacja została wyposażona i dochodów z tego majątku;

- dotacji, zbiórek, spadków, darowizn, Zisów, programów pomocowych.

Ponadto dodatkowym źródłem dochodów fundacji może być własna działalność gospodarcza.

Wzajemny stosunek działalności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że:

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest prowadzenie działalności statutowej,

a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.

Z kolei zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm., dalej: "ustawa OPP"):

Ustawa reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy, o której mowa w art. 4d.

Zgodnie z art. 3 ustawy OPP:

1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

2. Organizacjami pozarządowymi są:

1)

niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2)

niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1)

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2)

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3)

spółdzielnie socjalne;

4)

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3a. Przepisów art. 19b-41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.

4. Przepisów działu II nie stosuje się do:

1) partii politycznych;

1a) europejskich partii politycznych;

2)

związków zawodowych i organizacji pracodawców;

3)

samorządów zawodowych;

4)

(uchylony)

5)

fundacji utworzonych przez partie polityczne;

5a) europejskich fundacji politycznych.

6) (uchylony)

Zakres zadań publicznych został określony w art. 4 ust. 1 ustawy OPP:

Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1aa) tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2)

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)

działalności charytatywnej;

4)

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6)

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079);

7)

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9)

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10)

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11)

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12)

działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13)

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14)

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15)

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17)

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18)

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19)

turystyki i krajoznawstwa;

20)

porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21)

obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22)

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23)

ratownictwa i ochrony ludności;

24)

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25)

upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26)

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27)

promocji i organizacji wolontariatu;

28)

pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29)

działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055 oraz z 2022 r. poz. 655);

30)

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31)

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32)

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a) rewitalizacji;

33)

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a;

34)

działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812).

Jak można zauważyć, ustawa OPP uznaje w art. 4 ust. 1 pkt 33 za działalność pożytku publicznego (działalność społecznie użyteczną), prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, tj. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Natomiast formy i zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy OPP, zostały przedstawione w art. 5 omawianej ustawy.

I tak, art. 5 ust. 1 ustawy OPP:

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy OPP:

Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności w formach:

1)

zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2)

wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3)

konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4)

konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

5)

tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

6)

umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

7)

umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności (art. 5 ust. 3 ustawy OPP).

W myśl art. 5 ust. 4 ustawy OPP:

Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy:

1)

powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

2)

wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Obowiązujące regulacje prawne dają organizacjom pożytku publicznego dostęp do szerokiego katalogu takich źródeł finansowania, obejmującego m.in. wsparcie członków organizacji, możliwość nawiązania współpracy z darczyńcami i sponsorami czy instytucjami publicznymi. Podstawowym rodzajem działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe jest nieodpłatna działalność statutowa, w ramach której organizacja realizuje cele społecznie użyteczne, bez pobierania wynagrodzenia. Oprócz działalności nieodpłatnej dopuszczalne jest prowadzenie działalności odpłatnej, za którą organizacja pobiera wynagrodzenie. Jednostki sektora pozarządowego to organizacje, które nie są nastawione na zysk, lecz na zaspokajanie określonych potrzeb społecznych.

Organizacje pozarządowe tworzą tzw. trzeci sektor gospodarki, którego wyróżnienie jest uzasadnione ze względu na odmienną charakterystykę względem sektora administracji publicznej (I sektor) i sektora prywatnego (II sektor). Organizacje trzeciego sektora łączą cechy dwóch wymienionych, wykonując zadania o charakterze użyteczności publicznej przy zachowaniu niepublicznej własności (Moroń, 2012, s. 14).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy:

Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

1)

podatku dochodowego od osób prawnych,

2)

podatku od nieruchomości,

3)

podatku od czynności cywilnoprawnych,

4)

opłaty skarbowej,

5) opłat sądowych - w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Odrębne przepisy, do których odsyła cytowany przepis, regulujące zagadnienie zwolnienia organizacji pożytku publicznego od podatku dochodowego od osób prawnych to przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o CIT:

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Dopiero ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT:

Wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Wolne od podatku są również w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT:

Dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie przedmiotowe, o jakim mowa w ww. art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, ma zastosowanie do dochodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o CIT:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k; 2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jak stanowi art. 17 ust. 1b ustawy o CIT:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Stosownie do art. 17 ust. 1c ustawy o CIT:

Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

1)

przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;

2)

przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

3)

samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Mając na uwadze brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, należy wskazać, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia będzie możliwe w przypadku spełnienia następujących warunków:

- podatnik prowadzi działalność statutową we wskazanych powyżej zakresach (jego działalność statutowa odpowiada przynajmniej jednej z wymienionych powyżej),

- podatnik nie zalicza się do podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 1c ustawy o CIT,

- podatnik przeznaczył oraz wydatkował, bez względu na termin, osiągnięte dochody na cel wskazany w statucie, odpowiadający celowi wskazanemu w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o CIT. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wynika wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie "cel statutowy" oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, sformułowania "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie - to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zwolnienie podatkowe zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tę część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników - czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Z kolei dla skorzystania ze zwolnienia o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT konieczne jest:

- posiadanie przez jednostkę statusu organizacji pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- przeznaczenie i wydatkowanie uzyskanego dochodu na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Nieistotne jest przy tym źródło tego dochodu, t.j. czy został on osiągnięty w związku z realizacją zadań pożytku publicznego, czy też z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych z wyjątkiem ograniczenia wynikającego z art. 17 ust. 1a ustawy o CIT. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest bowiem przeznaczenie i - bez względu na termin - wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową.

Podkreślić należy raz jeszcze, że zgodnie z treścią art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Tym samym wyż. cyt. przepis wprowadza ograniczenie zakresu zwolnienia wskazanego w ww. przepisach do dochodu, który podatnik nie tylko przeznaczy na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ale i wydatkuje na te cele. Jest istotne to, że samo przeznaczenie dochodu na cele statutowe lub inne społecznie użytecznie i preferowane przez ustawodawcę nie wystarczy dla zachowania prawa do zwolnienia, gdyż wydatkowanie tego dochodu na inny niż statutowy lub społecznie użyteczny cel, to zwolnienie unicestwi.

Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) - toteż muszą być interpretowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna. Zatem wydatkowanie dochodu na inne cele niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, nie może być objęte przedmiotowo zwolnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 9 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Op 263/14 potwierdził powyższe stanowisko, tj. wskazał, że: z Zisów tych wynika, że zwolnienie dotyczy określonej kategorii dochodów, które muszą być przeznaczone, jak i wydatkowane na opisane w ustawie cele. Jak trafnie stwierdził organ w treści zaskarżonej decyzji, zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 p.d.o.p. jest zwolnieniem warunkowym, uzależnionym od spełnienia dwóch istotnych wymogów. Pierwszym jest zgodność celów statutowych działalności podatnika z działalnością uznaną przez ustawodawcę za preferowaną, drugim przeznaczenie dochodu na te cele. Sąd w składzie orzekającym w pełni akceptuje także pogląd organu, znajdujący potwierdzenie w orzecznictwie, że analizowane zwolnienie jest jedną z form ulg podatkowych, a więc stanowi odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania. Z tego względu norma ta winna być interpretowana w sposób precyzyjny i ścisły. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej, gdyż mogłoby to prowadzić do zatarcia wyjątkowego charakteru ulgi podatkowej.

W orzecznictwie ugruntowany jest również pogląd, że dokonując wykładni przepisów dotyczących zwolnień, preferencji, należy przede wszystkim mieć na uwadze ich znaczenie językowe i odczytywać je tak, aby nie rozszerzać ani nie zawężać przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się jednolicie, że przepisy regulujące ulgi podatkowe, stanowiące wyjątki od zasady powszechności opodatkowania, należy interpretować ściśle, przede wszystkim w oparciu o wykładnię językową (por. np. wyrok NSA z 2 grudnia 2021 r. sygn. akt II FSK 774/19, wyrok NSA z 25 listopada 2021 r. sygn. akt II FSK 919/21, wyrok NSA z 14 stycznia 2021 r. sygn. akt II FSK 2333/20, wyrok NSA z 6 kwietnia 2018 r. sygn. akt II FSK 816/16, wyrok WSA w Gliwicach z 18 maja 2021 r. sygn. akt I SA/Gl 273/21).

Zwolnienie podatkowe dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż objęte zwolnieniem (przesłanka negatywna; art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o CIT).

Zwolnienie podatkowe dotyczące podatników przeznaczających dochody na określone ustawą cele statutowe ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na te cele (przesłanka pozytywna; art. 17 ust. 1b ustawy o CIT).

Skorzystanie więc z przedmiotowego zwolnienia podatkowego wymaga łącznego spełnienia dwóch warunków: "cel statutowy" działalności podatnika odpowiada ustawowym wymogom oraz uzyskany przez niego dochód jest "przeznaczony" i "wydatkowany" na ten cel. Pozostałe warunki uprawniające do zwolnienia tj. podatnik nie został ujęty w katalogu wyłączeń podmiotowych (art. 17 ust. 1c ustawy CIT) oraz katalogu wyłączeń źródeł dochodu (art. 17 ust. 1a ustawy CIT) nie mają w niniejszej sprawie znaczenia.

Wobec braku definicji ustawowych pojęć "cel statutowy" oraz dochód "przeznaczony" i "wydatkowany" ich interpretacji dokonano w judykaturze. Z poglądów orzecznictwa wynika, że zwrot "cel statutowy" (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT) należy rozumieć jako cel działania danego podmiotu, który przypisuje mu - jako cel statutowy - ustawa regulująca zasady jego powstawania, organizacji i funkcjonowania, nie zaś jako każdy cel zapisany w statucie danego podmiotu.

Z uregulowań zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 17 ust. 1b ustawy o CIT wynika, że prawo do zwolnienia podatkowego zostało wyraźnie powiązane z rzeczywistym wydatkowaniem dochodu na cele zasługujące na taki rodzaj preferencji. Ponadto użycie wyrażenia "dochód wydatkowany" w formie dokonanej oznacza, że ustawodawca pojęcie "wydatkowanie" rozumie dość wąsko, czyli tylko jako formę ostatecznego i rzeczywistego wydatkowania.

Na podstawie art. 17 ust. 1e ustawy o CIT, zwolnienie podatkowe dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe stosuje się również w przypadku "lokowania" przez niech dochodów poprzez nabycie wymienionych enumeratywnie papierów wartościowych. Biorąc pod uwagę brak definicji ustawowej w orzecznictwie przyjęto, że "lokowanie" w rozumieniu tego przepisu oznacza: zabezpieczanie pieniędzy, kapitałów przez wpłacanie ich do banku na procent (znaczenie języka potocznego) i nabywanie kapitałów w celu zabezpieczenia pieniędzy oraz w celu: (1) nabywania wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.; (2) nabywania innych papierów wartościowych, o ile nabycie to nastąpiło w ramach zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie; (3) nabywania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

W odniesieniu do zagadnienia przekazywania darowizn (pieniężnych i niepieniężnych), przez podmioty uprawnione do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, na rzecz podmiotów również przeznaczających swoje dochody na cele statutowe, także uprawnionych do korzystania z przedmiotowego zwolnienia (np. fundacje, stowarzyszenia) lub ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT. Wynika z niej, że jeżeli darowizna przekazywana jest na cele tożsame z celami statutowymi podatnika (wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT), a przekazujący darowiznę wśród swoich celów statutowych ma również Zisy odnoszące się do wspierania innych podmiotów zajmujących się działalnością tożsamą do jego działalności statutowej, to darczyńca jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W ocenie Organu, wykładnia językowa i celowościowa art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT przemawia za uznaniem dopuszczalności zastosowania zwolnienia podatkowego w przypadku darowizny dokonywanej przez organizację pożytku publicznego na rzecz podmiotu prowadzącego działalność społecznie użyteczną tzw. statutową. Takie stanowisko wzmacnia wykładnia systemowa, bowiem zgodnie z regulacją zawartą w ustawie o pożytku (art. 4 ust. 1 pkt 33), do sfery działań publicznych została zaliczona "działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a". Przepis ten uprawnia OPP do prowadzenia działalności na rzecz innych podmiotów, o określonym statusie, w celu wsparcia ich działalności w zakresie zadań sfery publicznej wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku. Na tej podstawie przekazywanie darowizny na rzecz podmiotu prowadzącego działalność społecznie użyteczną uprawnia do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT.

Jednocześnie w świetle przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, nie ma znaczenia czy podmiotem obdarowanym będzie instytucja (w tym fundacja) krajowa, czy zagraniczna, skoro darowizna zostanie przekazana na realizację celów statutowych (preferowanych przez ustawodawcę), które są zbieżne dla Fundacji i podmiotów obdarowanych. Powołany przepis nie wprowadza bowiem rozróżnienia terytorialnego.

Należy zwrócić uwagę jeszcze na jedno zagadnienie, a mianowicie biorąc pod uwagę ww. zadania sfery publicznej zauważyć należy że, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy OPP do sfery działań publicznych zaliczono działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1 do 32a. Treść omawianego przepisu uprawnia organizację OPP do prowadzenia działalności na rzecz innych podmiotów o określonym statusie (organizacji pozarządowych) w zakresie wsparcia ich działalności w zakresie zadań sfery publicznej wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy OPP.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika że przekazywanie środków innym podmiotom jest sposobem realizacji celów Wnioskodawcy. Przekazywanie środków finansowych na rzecz innych organizacji (F, U, Z) których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Fundacji jest jednym ze sposobów realizacji celów Wnioskodawcy, gdyż zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1) Wnioskodawca realizuje swoje cele m.in. poprzez współfinansowanie z innymi organizacjami celów Wnioskodawcy, a zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 5) Wnioskodawca realizuje swoje cele także poprzez współpracę z innymi fundacjami i organizacjami zajmującymi się podobną problematyką społeczną.

Z opisu sprawy wynika że celem statutowym Fundacji jest m.in. udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wnioskodawca otrzymaną darowiznę środków pieniężnych oraz dochody uzyskane ze sprzedaży w ramach aukcji przedmiotów otrzymanych od darczyńców przekaże poprzez podmioty U, Z, F na realizację celu w postaci pomocy dzieciom i nastolatkom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie. Cel ten jest również celem statutowym tych wymienionych we wniosku organizacji.

Tymczasem inicjatywa (...) na rzecz której ma zostać przekazana darowizna nie jest organizacją pozarządową o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy OPP (równoważną takie jednostce), bowiem jest jednostką/platformą internetową założoną przez Prezydenta Ukrainy dla celów zbiórek charytatywnych na rzecz wsparcia Ukrainy a fundusze zebrane są przelewane na konto w Narodowym Banku Ukrainy i przydzielane przez przypisanych ministrów na pokrycie najbardziej pilnych potrzeb.

Przekazywanie kwot za pośrednictwem platformy (...) nie może zatem być uznane za realizację celów o jakich mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy OPP.

Przez takie działania nie będą realizowane cele Wnioskodawcy polegające na współpracy z innymi fundacjami i organizacjami zajmującymi się podobną problematyką społeczną, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

Przekazanie kwot za pośrednictwem platformy (...) na konto w Narodowym Banku Ukrainy i przydzielanie ich przez przypisanych ministrów na pokrycie najbardziej pilnych potrzeb - nie wpisuje się w zakres zwolnienia przedmiotowego o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Przekazywanie kwot za pośrednictwem platformy (...) nie będzie również wpisywać się w zakres zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 6c ustawy o CIT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym:

- darowizna środków pieniężnych przez Wnioskodawcę na rzecz U na warunkach określonych w umowie darowizny z U będzie uprawniała Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego w stosunku do dochodów uzyskanych w ramach Wydarzenia (w odpowiedniej części), w związku z przekazaniem tychże dochodów na cele statutowe Wnioskodawcy, przy założeniu, iż Wnioskodawca uzyska określone w umowie darowizny dokumenty/dowody potwierdzające wydatkowanie przez U kwot zgodnie z tą umową (tj. wydatkowania kwoty darowizny na realizację celu w postaci pomocy dzieciom i nastolatkom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie) - jest prawidłowe;

- darowizna środków pieniężnych przez Wnioskodawcę na rzecz F na warunkach określonych w umowie darowizny z F będzie uprawniała Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego w stosunku do dochodów uzyskanych w ramach Wydarzenia (w odpowiedniej części), w związku z przekazaniem tychże dochodów na cele statutowe Wnioskodawcy, przy założeniu, iż Wnioskodawca uzyska określone w umowie darowizny dokumenty/dowody potwierdzające wydatkowanie przez F kwot zgodnie z tą umową (tj. wydatkowania kwoty darowizny na realizację celu w postaci pomocy dzieciom i nastolatkom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie) - jest prawidłowe;

- darowizna środków pieniężnych przez Wnioskodawcę na rzecz Z na warunkach określonych w umowie darowizny z Z będzie uprawniała Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego w stosunku do dochodów uzyskanych w ramach Wydarzenia (w odpowiedniej części), w związku z przekazaniem tychże dochodów na cele statutowe Wnioskodawcy, przy założeniu, iż Wnioskodawca uzyska określone w umowie darowizny dokumenty/dowody potwierdzające wydatkowanie przez Z kwot zgodnie z tą umową w części:

- wydatkowania kwoty darowizny na realizację celu w postaci pomocy dzieciom i nastolatkom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie - jest prawidłowe;

- przekazania kwot do inicjatywy (...), gdzie inicjatywa (...) jest platformą internetową założoną przez Prezydenta Ukrainy dla celów zbiórek charytatywnych na rzecz wsparcia Ukrainy a fundusze zebrane za pośrednictwem platformy (...) są przelewane na konto w Narodowym Banku Ukrainy i przydzielane przez przypisanych ministrów na pokrycie najbardziej pilnych potrzeb - jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do przywołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych wskazać należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Państwa wyroków należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe są wiążące jedynie w sprawach, w których zapad. Natomiast Organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl