0111-KDIB1-2.4010.625.2022.4.DP - Wydatki na wspólne przedsięwzięcie jako koszt podatkowy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.625.2022.4.DP Wydatki na wspólne przedsięwzięcie jako koszt podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 września 2022 r. za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zaistniałych skutków podatkowych w związku z ponoszeniem przez Spółkę wydatków na funkcjonowanie Centrum. Uzupełniliście go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - 2 grudnia 2022 r. (data wpływu do Organu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Spółka jako operator (...) działa, w szczególności, na podstawie decyzji Prezesa (...) o wyznaczeniu Spółki Operatorem (...).

Operator (...), zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie (...)

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy (...), trzy podmioty gospodarcze: operator, (...), Spółka jako operator (...) i działające w formie spółki akcyjnej przedsiębiorstwo (...) (dalej razem jako "Członkowie Finansujący") zostały zobowiązane do utworzenia wraz z instytutem (...) centrum (...) w rozumieniu (...).

Wszyscy Członkowie Finansujący mają siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni w Polsce.

W związku z powyższym ww. podmioty zawarły umowę (dalej jako: "Umowa") o utworzeniu (...) (dalej jako: "Centrum"), określającą również zasady jego funkcjonowania. Centrum nie posiada osobowości prawnej. Organami Centrum ustanowionymi w Umowie są: Komitet Sterujący oraz Dyrektor Centrum.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele poszczególnych Członków Finansujących. Dyrektora Centrum powołuje Spółka będąca liderem Centrum.

Zgodnie z Umową, utworzenie Centrum wynika z potrzeby:

- opracowywania (...),

- poszukiwania (...),

- stworzenia (...),

- stworzenia (...) mającego na celu wsparcie (...) (dalej razem jako: "Beneficjenci") (...).

W świetle Umowy, do zadań Centrum należy:

- prowadzenie badań (...);

- wspieranie i koordynowanie współpracy pomiędzy Członkami Finansującymi

- dalej razem jako: "Zadania".

W celu realizacji Zadań wynikających z obowiązków nałożonych na Wnioskodawcę na podstawie (...), zgodnie z Umową, Centrum:

- utworzy (...),

- stworzy (...),

- przygotuje (...),

- wykona (...),

- sformułuje, (...),

- wesprze (...).

Umowa przewiduje, że w celu wykonania Zadań, Centrum może nawiązywać i prowadzić współpracę z innymi podmiotami, w szczególności z (...).

Zgodnie z Umową, Centrum wykonuje Zadania poprzez realizację:

- usług planowych określonych w zatwierdzanym na dany rok kalendarzowy tzw. "planie usług" i "planie rozwoju",

- tzw. "usług bieżących" - realizowanych poza ww. planami, na wniosek Beneficjentów

- dalej razem usługi planowe i usługi bieżące jako: "Usługi".

Ww. plan usług określa Usługi mające na celu opracowywanie na potrzeby Beneficjentów (...).

Z kolei ww. plan rozwoju określa usługi niezbędne Członkom Finansującym do realizacji Zadań Centrum (...).

Zgodnie z Umową, Spółka została ustanowiona liderem Centrum, któremu przypisano następujące zadania niezbędne dla funkcjonowania Centrum:

* reprezentowanie Centrum w stosunkach zewnętrznych, w tym z Beneficjentami,

* zorganizowanie biura ds. obsługi Centrum (dalej jako: "Biuro") oraz wyznaczenie Dyrektora Centrum,

* operacyjne planowanie i zarządzanie wykonywaniem Zadań oraz Usług,

* negocjowanie i zawieranie w imieniu własnym lub Członków Finansujących umów na wykonanie Usług i innych umów koniecznych dla wykonywania Zadań lub Usług przez Centrum, a także wykonywanie wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją tych umów,

* rozliczanie kosztów ponoszonych wspólnie przez Członków Finansujących, związanych z funkcjonowaniem Biura (dalej jako: "Koszty Wspólne") oraz kosztów wykonanych Usług (dalej jako "Koszty Usług"),

* budowa narzędzi analitycznych,

* stworzenie platformy informatycznej,

* opracowanie projektów regulacji wewnętrznych oraz zmian tych regulacji.

Koszty funkcjonowania Centrum (tj. zarówno Koszty Wspólne jak i Koszty Usług) ponoszą Członkowie Finansujący. Beneficjenci nie ponoszą kosztów funkcjonowania Centrum.

Umowa zalicza do Kosztów Wspólnych:

- koszty wynagrodzeń pracowników administracyjnych, narzuty na koszty wynagrodzeń i świadczenia pracownicze,

- koszty amortyzacji aktywów (infrastruktura IT, licencje oprogramowania specjalistycznego, budowa modeli obliczeniowych),

- koszty utrzymania przestrzeni biurowej,

- koszty komunikacji z Beneficjentami oraz komunikacji zewnętrznej, w tym dotyczące strony internetowej, szkoleń dla administracji, spotkań informacyjnych/seminariów eksperckich, materiałów informacyjno-promocyjnych,

- koszty usług obcych, tj. koszty usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych m.in.: usługi transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, consultingowe, prawne, informatyczne, informacyjne, tłumaczenia,

- wszelkie koszty dodatkowe związane z zapewnieniem funkcjonowania Biura ponoszone przez lidera.

Koszty Wspólne ponoszone są i będą ponoszone w przyszłości w pierwszej kolejności, przez Spółkę jako lidera, a w ostatecznym rozrachunku przez Członków Finansujących zgodnie z ustalonym w Umowie stałym kluczem procentowym. Rozliczenie Kosztów Wspólnych, zgodnie z Umową, następuje poprzez wystawienie faktury VAT przez Spółkę obejmującej kwotę netto odpowiadającą wyliczonemu na podstawie ww. klucza udziałowi każdego z Członków Finansujących powiększonej o podatek VAT.

Do Kosztów Usług Umowa zalicza:

- tzw. "koszty wewnętrzne" - ponoszone przez Członków Finansujących wydatki w związku z zaangażowaniem własnych zasobów Członków Finansujących (w szczególności koszty wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych przez Członków Finansujących);

- tzw. "koszty zewnętrzne" - ponoszone przez Członków Finansujących wydatki tytułem wynagrodzenia za wykonanie Usług przez podmioty nie będące Członkami Finansującymi.

Zasady i sposób podziału Kosztów Usług szczegółowo określa Umowa, która przewiduje szereg kluczy procentowych w oparciu o, w szczególności, liczbę Członków Finansujących biorących udział w pracach nad daną Usługą (tj. w pracach nad daną Usługą mogą brać udział jedynie niektórzy Członkowie Finansujący).

Przykładowo, w przypadku, gdy Usługa została wykonana przez specjalistów wszystkich trzech Członków Finansujących, koszty Usługi są ponoszone w równych częściach przez wszystkich trzech Członków Finansujących.

Z kolei, w sytuacji, gdy Usługa została wykonana przez specjalistów dwóch z trzech Członków Finansujących, a Członek Finansujący, którego specjaliści nie realizowali prac, zadeklarował zamiar współfinansowania Usługi, Koszty Usługi są ponoszone zgodnie z poniższym kluczem:

- każdy z dwóch Członków Finansujących, których specjaliści wykonywali prace ponosi koszty w wysokości 49% wartości netto Usługi,

- Członek Finansujący, którego specjaliści nie realizowali prac, ponosi koszty w wysokości 2% wartości netto Usługi ale nie więcej niż wynosi próg (...).

Po określeniu całkowitej wartości netto Usługi, Spółka jako lider Centrum określa w oparciu o ww. zasady kwotę netto obciążającą każdego z Członków Finansujących.

W przypadku, gdy dana Usługa będzie realizowana z udziałem podmiotów zewnętrznych, będą oni wystawiali faktury z wykazanym podatkiem VAT za swoje prace bezpośrednio na rzecz poszczególnych Członków Finansujących, zgodnie z kluczem proporcji udziału w kosztach określonym dla danej Usługi.

Ponadto, będą występowały sytuacje, w których w toku prac nad daną Usługą faktyczne koszty poniesione przez poszczególnych Członków Finansujących nie będą odpowiadały ustalonemu dla danej Usługi parytetowi udziału w kosztach (np. dany Członek Finansujący zgodnie z kluczem podziału powinien partycypować w 49% kosztów danej Usługi, a w rzeczywistości koszty udziału w projekcie jego specjalistów okazały się wyższe; skutkiem takiej sytuacji będzie poniesienie przez jednego lub dwóch pozostałych Członków Finansujących rzeczywistych kosztów o wartości niższej, niż według ustalonego klucza podziału). Wówczas Członek Finansujący, który przekroczył swój udział w Kosztach Usług obciąży z tego tytułu pozostałych Członków Finansujących, którzy ponieśli koszty mniejsze niż przypadający na nich udział zgodnie z Umową w ten sposób, aby została zachowana proporcja wynikająca z Umowy. Zgodnie z Umową, obciążenie to będzie dokumentowane fakturami VAT.

W szczególności, jeśli Spółka poniesie Koszty Usług w zakresie przekraczającym część przypadającą proporcjonalnie na Spółkę zgodnie z Umową, Spółka wystawi faktury ze stawką 23% VAT na rzecz pozostałych Członków Finansujących, którzy ponieśli koszty mniejsze niż przypadający na nich udział zgodnie z Umową.

Z kolei w przypadku, w którym Spółka poniesie koszty mniejsze niż część przypadająca proporcjonalnie na Spółkę zgodnie z Umową, pozostali Członkowie Finansujący, którzy ponieśli koszty większe niż przypadający na nich udział zgodnie z Umową wystawią faktury ze stawką 23% VAT na rzecz Spółki.

Członkom Finansującym, którzy brali udział w finansowaniu danej Usługi, będą przysługiwały wspólnie autorskie prawa majątkowe do efektów Usługi (dalej jako: "Produkt") lub prawach do korzystania z Produktu w postaci licencji.

Udział poszczególnych Członków Finansujących w ww. autorskich prawach majątkowych będzie odpowiadał ich udziałowi w ponoszonych Kosztach Usług obliczonym zgodnie z kluczem proporcji zawartym w Umowie.

Członkowie Finansujący udzielą Beneficjentom niewyłącznej, nieodpłatnej licencji lub sublicencji do korzystania z Produktów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na określonych polach eksploatacji.

Ponadto, Spółka będzie mogła wykorzystywać Produkty w ramach swojej zwykłej działalności.

W ramach procesu związanego z ponoszeniem Kosztów Wspólnych i Kosztów Usług Spółka będzie nabywać towary i usługi od podatników podatku VAT. Wspomniane nabycia będą dokumentowane fakturami z wykazanymi kwotami podatku VAT.

W piśmie z 2 grudnia 2022 r. dodatkowo odpowiedzieliście Państwo na pytania:

1) Czy nabywane towary i usługi związane z ponoszeniem Kosztów Wspólnych i Kosztów Usług mają/będą mieć związek z Państwa działalnością opodatkowaną i w czym ten związek będzie się przejawiać?

Wnioskodawca ponosi i będzie ponosić Koszty Wspólne i Koszty Usług w związku z nałożonymi na podstawie (...) obowiązkami wyszczególnionymi we wniosku. W wykonaniu tych obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa Wnioskodawca zawarł umowę z operatorem (...) (A. Spółką Akcyjną), z działającym w formie spółki akcyjnej przedsiębiorstwem (...) (B. Spółką Akcyjną), C. Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z XYZ umowę (dalej jako: "Umowa") o ustanowieniu (...) (dalej jako: "Centrum"). Centrum stanowi formułę współpracy wynikającą z powołanych wyżej przepisów (...), nie ma osobowości prawnej. Jego bieżące funkcjonowanie oparte jest na zasobach wydzielonych wewnętrznie przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest ustanowiony liderem. Zadaniem Lidera jest, w szczególności:

1)

reprezentowanie Centrum w stosunkach zewnętrznych, w tym z Beneficjentami,

2)

zorganizowanie biura ds. obsługi Centrum oraz wyznaczenie Dyrektora Centrum,

3)

operacyjne planowanie i zarządzanie wykonywaniem Zadań, Usług i Usług Bieżących,

4)

negocjowanie i zawieranie w imieniu własnym lub Członków Finansujących umów na wykonanie Usług lub Usług Bieżących i innych umów koniecznych dla wykonywania Zadań, Usług lub Usług Bieżących przez Centrum, a także wykonywanie wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją tych umów, w szczególności: zmiany, odstąpienia, rozwiązywania, wypowiadania i aneksowania umów,

5)

rozliczanie kosztów Wspólnych oraz kosztów wykonanych Usług lub Usług Bieżących na zasadach określonych w niniejszej Umowie,

6)

budowa narzędzi analitycznych,

7)

stworzenie Platformy informatycznej,

8)

opracowanie projektów Regulacji wewnętrznych oraz zmian tych Regulacji.

Wnioskodawca jako lider organizuje biuro ds. obsługi Centrum, którym kieruje Dyrektor (jest to pracownik Wnioskodawcy, któremu powierzono te zadania).

Koszty organizacji biura ds. obsługi Centrum, w tym koszty działania Dyrektora stanowią Koszty Wspólne.

Wnioskodawca jako lider konsorcjum wystawia faktury sprzedażowe i osiąga przychód z tytułu obciążenia pozostałych Członków Finansujących wynagrodzeniem za usługi związane z prowadzeniem Centrum, na które składają się powyższe Koszty Wspólne. Zatem nabywane towary i usługi wchodzące w zakres Kosztów Wspólnych mają związek z ww. fakturami sprzedażowymi, gdyż to na ich podstawie Wnioskodawca wystawia te faktury sprzedażowe. Ponadto istnieje związek pomiędzy poniesieniem tych Kosztów Wspólnych a koniecznością wypełniania obowiązków wynikających z przepisów (...).

Do Kosztów Usług Umowa zalicza:

* tzw. "Koszty Wewnętrzne" - ponoszone przez Członków Finansujących wydatki w związku z zaangażowaniem własnych zasobów Członków Finansujących (w szczególności koszty wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych przez Członków Finansujących);

* tzw. "Koszty Zewnętrzne" - ponoszone przez Członków Finansujących wydatki tytułem wynagrodzenia za wykonanie Usług przez podmioty nie będące Członkami Finansującymi.

Jeżeli Spółka poniesie Koszty Usług w wyniku realizowania ich siłami własnymi w zakresie przekraczającym część przypadającą proporcjonalnie na Spółkę zgodnie z Umową, Spółka wystawi faktury ze stawką 23% VAT na rzecz pozostałych Członków Finansujących, którzy ponieśli koszty mniejsze niż przypadający na nich udział zgodnie z Umową. Zatem nabywane towary i usługi zaliczane do Kosztów Wewnętrznych przekładają się wprost na sprzedaż opodatkowaną Spółki zgodnie z ww. regułą. Z jednej strony Spółka ponosi koszty określane jako Koszty Usług, a z drugiej w ww. przypadku otrzymuje wynagrodzenie, które w części pokrywa te koszty. W celu otrzymywania tego wynagrodzenia Spółka wystawia na pozostałych Członków Finansujących faktury ze stawką 23% VAT.

Ponadto Spółka uzyskuje prawa autorskie i licencje do efektów usług, które nabywa w ramach Kosztów Zewnętrznych oraz Kosztów Wewnętrznych. Ich długofalowe rezultaty w postaci:

(...),

mogą przyczynić się do lepszego wykonywania zadań stojących przed Spółką. Zadania te wynikają z (...).

Zgodnie (...) Operator (...) jest odpowiedzialny między innymi za:

(...);

Ponoszenie Kosztów Usług może być pomocne w lepszym wypełnianiu powyższych zadań i przekładać się na uzyskiwanie przychodów, w tym sprzedaży opodatkowanej.

2) Czy ponoszenie ww. Kosztów Wspólnych i Kosztów Usług w jakikolwiek sposób wpływa/może wpłynąć na uzyskiwany przez Państwa dochód?

Odpowiedź na pytanie drugie została już w znacznej części zawarta w odpowiedzi na pytanie pierwsze. Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu ponoszenia Kosztów Wspólnych i Kosztów Usług, a w sytuacji wykorzystania efektów usług, które nabywa w ramach "Kosztów Zewnętrznych", a także wytwarza w ramach "Kosztów Wewnętrznych" może uzyskiwać przychody (dochody) z tytułu świadczenia usług przesyłowych.

Ponadto Wnioskodawca uzyskuje opisane wyżej przychody z tytułu fakturowania usług prowadzenia biura ds. obsługi Centrum.

3) Jakie konkretnie koszty mają Państwo na myśli wskazując w opisie, że umowa zalicza do Kosztów Wspólnych m.in. koszty utrzymania przestrzeni biurowej?

Do kosztów utrzymania przestrzeni biurowej wchodzą wszelkie koszty związane z utrzymaniem budynku i przestrzeni biurowej w proporcji przypadającej na powierzchnię zajmowaną przez biuro ds. obsługi Centrum (tj. 289,04 m2, co stanowi 1,2%), w szczególności:

a) Amortyzacja środków trwałych (np. nieruchomości, budynków, kotłów i maszyn (...), urządzeń, maszyn specjalistycznych, narzędzi, środków transportu),

b) Zużycie materiałów i energii (np. woda, energia, paliwo na potrzeby utrzymania nieruchomości, środki czystości),

c) Usługi obce związane z utrzymaniem nieruchomości (np. usługi w zakresie utrzymania czystości, ochrony mienia, pomiarów związanych z wymogami ochrony środowiska, utrzymaniem instalacji, administrowania, ekspertyzy w zakresie utrzymania budynku),

d) Podatki i opłaty np. podatek od nieruchomości,

e) Pozostałe koszty - np. ubezpieczenia majątkowe, deliktowe.

2) Czy na koszty Komunikacji z Beneficjentami oraz komunikacji zewnętrznej składają się wyłącznie koszty dotyczące strony internetowej czy jeszcze inne - jakie?

Na koszty komunikacji z Beneficjentami oraz komunikacji zewnętrznej oprócz kosztów strony internetowej oraz wymienionych we wniosku kosztów szkoleń dla administracji, spotkań informacyjnych/seminariów eksperckich, materiałów informacyjno-promocyjnych, składają się także koszty pozostałe, takie jak np.: koszty organizacji spotkań wewnętrznych oraz innych okolicznościowych dla pracowników, koszty wyżywienia pracowników podczas szkoleń, nagród w konkursach pracowniczych, medali dla pracowników.

3) Jakie konkretnie koszty mają Państwo na myśli wskazując w opisie, że umowa zalicza do Kosztów Wspólnych m.in. wszelkie koszty dodatkowe związane z zapewnieniem funkcjonowania Biura ponoszone przez lidera?

W zakres kosztów dodatkowych związanych z zapewnieniem funkcjonowania biura ds. obsługi Centrum wchodzą w szczególności:

a) Materiały techniczne - na potrzeby biura (np. klawiatury, myszki, słuchawki),

b) Środki czystości i ochrony zdrowia (np. środki czyszczące do komputerów),

c) Materiały BHP (środki ochrony osobistej),

d) Materiały biurowe (np. ołówki, długopisy, segregatory, teczki, koszulki),

e) Materiały dot. wyposażenia biur i warsztatów (np. podkładki pod myszki, klawiatury, kwiaty doniczkowe, sztućce, naczynia),

f) Książki i publikacje,

g) Pozostałe materiały (np. zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu),

h) Opłaty skarbowe i administracyjne,

i) Krajowe podróże służbowe,

j) Zagraniczne podróże służbowe,

k) Tłumaczenia,

l) Usługi Prawne,

m) Ubezpieczenia,

n) Paliwo, opłaty parkingowe i inne związane z transportem, materiały eksploatacyjne - dot. samochodów służbowych użytkowanych przez uprawnionych pracowników biura - w ramach limitów przewidzianych w art. 16 ustawy o CIT.

4) Jakie konkretnie koszty mają Państwo na myśli wskazując w opisie, że umowa zalicza do Kosztów Usług m.in. tzw. Koszty wewnętrzne? Wskazujecie Państwo, że są to w szczególności koszty (...). Należy podać jednoznacznie jakie to są koszty.

Zgodnie z Umową (...) za "Koszty Wewnętrzne" uznaje się (...) będące podstawą kalkulacji stawki za 1 roboczogodzinę pracy, które wynikają z zaangażowania własnych zasobów Członków Finansujących, w szczególności: koszty wynagrodzeń pracowników, narzuty na koszty wynagrodzeń i świadczenia pracownicze, podróże służbowe i inne koszty związane bezpośrednio z działalnością Centrum. Każdy z Członków wycenia w oparciu o ww. kryteria stawki za 1 roboczogodzinę pracy swoich pracowników/ zleceniobiorców przyporządkowanych do określonej kategorii stanowisk (Specjalista, Ekspert, etc.). Następnie stawki te są zatwierdzane przez Komitet Sterujący (organ Centrum) stanowiąc stawki rozliczeniowe kosztów Członków Finansujących, (...). W przypadku gdy Usługa lub jej Etap jest wykonywana siłami własnymi Członków Finansujących, iloraz zaraportowanej liczby roboczogodzin Specjalistów Członków Finansujących i stawki godzinowej odpowiadającej kategorii przyporządkowania danego Specjalisty stanowi Koszt Wewnętrzny, który jest rozliczany zgodnie z ustalonym w Umowie kluczem podziału i odpowiadającej mu deklaracji zawartej w Planie Usług, Planie Rozwoju lub Zleceniu Usługi Bieżącej.

5) Jaki związek ma poniesienie opisanych we wniosku Kosztów Wspólnych i Kosztów Usług z uzyskaniem przez Państwa przychodów, zachowaniem lub zabezpieczeniem tego źródła przychodów? Czy poniesienie opisanych we wniosku wydatków w jakikolwiek sposób wpływa/może wpłynąć na uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody?

Poniesienie opisanych we wniosku "Kosztów Wspólnych" i "Kosztów Usług" ma związek z przychodami wskazanymi we Wniosku oraz w niniejszej odpowiedzi w odniesieniu do pytań 2. i 4.

Wnioskodawca uzyskuje przychody wynikające ze świadczenia usług prowadzenia biura ds. obsługi Centrum na rzecz pozostałych Członków Finansujących. Wnioskodawca wystawia faktury obciążając tych pozostałych Członków i kwota netto (bez podatku VAT) z tych faktur jest i będzie przychodem wykazywanym przez Wnioskodawcę jako przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ustawy o CIT.

Ponadto ponoszenie "Kosztów Wspólnych" i "Kosztów Usług" wynika z nałożonych na Wnioskodawcę obowiązków nałożonych (...). Wnioskodawca ponosi te koszty w celu zapewnienia zgodnego z prawem działania i przestrzegania prawa. Ponadto jak wskazano wyżej, ponoszenie tych kosztów może przyczyniać się do lepszego wykonywania niektórych obowiązków nałożonych na Wnioskodawcę przez (...).

6) Czy wydatki ponoszone przez Państwa jako Członka Finansującego na funkcjonowanie Centrum są Spółce w jakikolwiek sposób zwracane, i przez kogo?

Wnioskodawca nie otrzymuje żadnych zwrotów wydatków na funkcjonowanie Centrum w zakresie w jakim są one ponoszone przez Wnioskodawcę jako Członka Finansującego.

Pytania

1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę jako Członka Finansującego na funkcjonowanie Centrum (tj. zarówno Koszty Wspólne jak i Koszty Usług), do utworzenia oraz uczestnictwa, w którym Spółka jest obowiązana przepisami prawa, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów i Spółka powinna je rozpoznać jako pośrednie koszty podatkowe w dacie ich poniesienia lub poprzez odpisy amortyzacyjne od nabytych wartości niematerialnych i prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 5, czy w przypadku gdy Produkt będący wartością niematerialną i prawną będzie stanowić współwłasność Członków Finansujących, Wnioskodawca jako jeden ze współwłaścicieli powinien ustalić wartość początkową takiej wartości niematerialnej i prawnej dla celów amortyzacji podatkowej w wysokości kosztów poniesionych na jej nabycie, które zgodnie z odpowiednim kluczem partycypacji w takich kosztach ustalonym przez Członków Finansujących zostaną przez niego poniesione i nie zostaną mu zwrócone przez pozostałych Członków Finansujących? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

3. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 5, czy środki finansowe otrzymane przez Spółkę od pozostałych Członków Finansujących z tytułu rozliczenia Kosztów Wspólnych (w celu zachowania ustalonego klucza procentowego partycypacji przez każdego z Członków Finansujących w tych kosztach) oraz Kosztów Usług (w celu zachowania klucza proporcji partycypacji w kosztach konkretnych Usług), nie będą stanowiły przychodów podatkowych na postawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, Wydatki ponoszone przez Spółkę jako Członka Finansującego na funkcjonowanie Centrum (tj. zarówno Koszty Wspólne jak i Koszty Usług), do utworzenia oraz uczestnictwa, w którym Spółka jest obowiązana przepisami prawa, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów i Spółka powinna je rozpoznać jako pośrednie koszty podatkowe w dacie ich poniesienia lub poprzez odpisy amortyzacyjne od nabytych wartości niematerialnych i prawnych.

Ad. 2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 5, w przypadku gdy Produkt będący wartością niematerialną i prawną będzie stanowić współwłasność Członków Finansujących, Wnioskodawca jako jeden ze współwłaścicieli powinien ustalić wartość początkową takiej wartości niematerialnej i prawnej dla celów amortyzacji podatkowej w wysokości kosztów poniesionych na jej nabycie, które zgodnie z odpowiednim kluczem partycypacji w takich kosztach ustalonym przez Członków Finansujących zostaną przez niego poniesione i nie zostaną mu zwrócone przez pozostałych Członków Finansujących.

Ad. 1.

1) Analiza przepisów będących przedmiotem interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Konstrukcja tego przepisu daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ustawy o CIT), pod warunkiem, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy ich poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu bądź zabezpieczeniem źródła przychodu. Dotyczy to zarówno takich wydatków, które bezpośrednio przekładają się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i tych, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione, jako zmierzające do ich osiągnięcia. Kosztem uzyskania przychodów jest wyłącznie taki koszt, który spełnia kumulatywnie warunki określone w cytowanym art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, czyli:

- został poniesiony przez podatnika,

- jest definitywny, a więc bezzwrotny,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- jego poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, tj. istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania; w momencie ponoszenia wydatku podatnik mógł, obiektywnie oceniając, oczekiwać skutku w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła,

- nie został wyłączony z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 ustawy o CIT,

- został właściwie udokumentowany.

Z uwagi na to, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny, to każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji podatkowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania, ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami, czyli takie które przekładają się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód) oraz inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Koszty pośrednie to takie koszty, które służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła uzyskiwania przychodów. Zgodnie z internetowym wydaniem Słownika języka polskiego PWN, przez pojęcie "zachować" ("zachowywać") należy rozumieć "pozostać w posiadaniu czegoś", "dochować coś w niezmienionym stanie mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności". Natomiast "zabezpieczyć" ("zabezpieczać") oznacza "zapewnić ochronę przed czymś niebezpiecznym lub szkodliwym", "uczynić bezpiecznym", "zapewnić utrzymanie się czegoś w dotychczasowym stanie", "zapewnić komuś środki do życia".

W pełni zasadne zatem jest przyjęcie, iż koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób.

Konkludując, powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Właściwa i zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę:

- przeznaczenie wydatku (jego celowość, zasadność dla funkcjonowania podmiotu) oraz,

- potencjalną możliwość (analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek) przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów.

Z kolei stosownie do art. 15 ust. 4d ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4 h uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że decydujący dla potrącenia kosztów pośrednich, zgodnie z ustawą o CIT jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, jeżeli jako koszt pośredni dotyczy on roku, w którym został poniesiony.

Natomiast odrębną kategorię kosztów uzyskania przychodu stanowią odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16-16 m tej ustawy, z uwzględnieniem art. 16 tej ustawy.

2) Przepisy regulujące utworzenie Centrum oraz obowiązek świadczenia Usług na rzecz Beneficjentów

Zgodnie z (...).

Stosownie zaś do (...).

Natomiast zgodnie (...).

Natomiast zgodnie (...).

3) Ocena spełnienia definicji kosztu podatkowego

Cel poniesienia i związek z działalnością gospodarczą

Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, należy w pierwszej kolejności ocenić jego związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów - w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W takim ujęciu kosztami uzyskania przychodów będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim.

Ponoszone przez Spółkę Koszty Wspólne oraz Koszty Usług służą wyłącznie realizacji Zadań, do których zobowiązana została Spółka jako operator (...) w ramach Centrum. W ocenie Spółki realizowane przez nią Zadania w ramach Centrum są ściśle związane z obecnie wykonywaną działalnością gospodarczą o czym świadczy fakt, że do ich realizacji zobowiązane zostały tylko określone podmioty ze względu na rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej (...).

Jak wynika z przepisów (...) Spółka zobowiązana jest do realizacji określonych Zadań z własnej inicjatywy albo na zlecenie Beneficjentów. W związku z nałożonymi ustawą na Spółkę Zadaniami zobowiązana jest ponosić Koszty Wspólne oraz Koszty Usług.

Zadania, które Spółka realizuje w ramach Centrum wpisują się w polit (...). Efekty zrealizowanych Zadań nie znajdą co prawa przełożenia wprost na przychody Spółki, niemniej w ocenie Spółki pomiędzy ponoszonymi Kosztami Wspólnymi i Kosztami Usług a działalnością Spółki istnieje związek pośredni. Realizacja Zadań z całą pewnością może dostarczyć Spółce istotnych informacji, które Spółka będzie mogła wykorzystać w tworzeniu własnej strategii działalności i z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na zmieniające się uwarunkowania (...) zabezpieczając tym samym źródła swoich przychodów. Ponadto Koszty Wspólne oraz Koszty Usług mogą się zmaterializować w efektach prac badawczych, które z kolei potencjalnie mogą zostać skomercjalizowane tworząc tym samym dodatkowe źródło przychodów.

Racjonalność wydatku

Wydatek powinien być racjonalnie poniesiony. Pojęcie racjonalności wydatku zawiera również sytuację konieczności poniesienia danego wydatku. Jeżeli wydatek jest konieczny do uzyskania przychodu, to oznacza, że jest racjonalnie poniesiony. Takie stanowisko potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 lipca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.148.2020.1.AG).

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego ponoszone przez Spółkę Koszty Wspólne oraz Koszty Usług związane są z realizacją obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami prawa - (...). Natomiast Spółka jak każdy podmiot jest zobowiązania działać zgodnie z przepisami prawa. Niedopełnianie obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogłoby mieć negatywny wpływ w postaci potencjalnych sankcji, jakie mogłyby zostać nałożone lub jakim mogłaby podlegać Spółka.

W związku z powyższym bez wątpienia z perspektywy Spółki Koszty Wspólne oraz Koszty Usług są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Faktyczne poniesienie wydatku

Zgodnie z ugruntowanym poglądem doktryny tylko wydatki, które rzeczywiście zostały poniesione przez podatnika, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Fakt poniesienia kosztu należy rozpatrywać w sensie:

a)

ekonomicznym,

b)

rachunkowym.

Poniesienie wydatku w znaczeniu ekonomicznym wiąże się z dokonaniem jego zapłaty z majątku podatnika. Natomiast w znaczeniu rachunkowym za poniesiony koszt uznaje się koszt zarachowany.

W przedstawionym stanie faktycznym (winno być: stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym) kryterium definitywności poniesienia kosztu zostanie spełnione. Ciężar ekonomiczny Kosztów Wspólnych oraz Kosztów Usług będzie ponosiła Spółka, a koszty Spółce nie będą zwracane. Natomiast w sytuacji, gdy Spółka poniesie Koszty Usług w zakresie przekraczającym część przypadającą proporcjonalnie na Spółkę zgodnie z Umową, Spółka wystawi faktury ze stawką 23% VAT na rzecz pozostałych Członków Finansujących, którzy ponieśli koszty mniejsze niż przypadający na nich udział zgodnie z Umową i rozpozna przychód podatkowy. Poniesione wydatki będą też odpowiednio ewidencjonowane w księgach rachunkowych Spółki.

Właściwe udokumentowanie wydatku

Wszystkie Koszty Wspólne oraz Koszty Usług będą dokumentowane fakturami VAT, wystawionymi zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Brak wyliczenia w katalogu negatywnym

Zdaniem Wnioskodawcy, katalog enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów nie zawiera włączeń, które mogłyby skutkować brakiem prawa do ujęcia Kosztów Wspólnych oraz Kosztów Usług w kosztach uzyskania przychodów, w szczególności nie znajdzie tu zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT. Świadczone w ramach realizacji Zadań usługi na rzecz Beneficjentów nie będą przedmiotem darowizny. Intencją Spółki nie jest obdarowanie pod tytułem darmym Beneficjentów, a głównym celem Spółki jest wypełnienie nałożonych na nią przepisami prawa obowiązków.

Podsumowanie analizy spełnienia definicji z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT

Reasumując mając na uwadze powyższe, że Koszty Wspólne i Koszty Usług:

* są związane z przychodami Spółki i jej działalnością gospodarczą,

* zostały poniesione z przyczyn racjonalnych i uzasadnionych ekonomicznie,

* stanowią wydatki o charakterze definitywnym,

* nie mieszczą się w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, a w szczególności w art. 16 ust. 1 pkt 14 tej ustawy,

- spełniają definicję kosztu uzyskania przychodu na podstawie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

4) Moment rozpoznania Kosztów Wspólnych oraz Kosztów Usług w kosztach uzyskania przychodów

W ocenie Spółki świadczone przez nią Usługi nie będą miały bezpośredniego wpływu na uzyskanie przychodów, nie mniej jak wskazano w pkt 3 wniosku poniesienie Kosztów Wspólnych oraz Kosztów Usług leży w interesie Spółki z uwagi na ich cel poniesienia tj. realizację nałożonych na nią przepisami (...) Zadań, zaś efekty realizacji tych Zadań mogą stanowić źródło istotnych informacji dla Spółki, która będzie mogła wykorzystać je w tworzeniu własnej strategii działalności i z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na zmieniające się uwarunkowania (...), zabezpieczając tym samym źródła swoich przychodów. Ponadto jak już wskazano Koszty Wspólne oraz Koszty Usług mogą się zmaterializować w efektach prac badawczych, które z kolei potencjalnie mogą zostać skomercjalizowane tworząc tym samym dodatkowe źródło przychodów.

Mając na uwadze powyższe w ocenie Spółki Koszty Wspólne oraz Koszty Usług stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów i Spółka powinna je rozpoznać jako pośrednie koszty podatkowe w dacie ich poniesienia.

Natomiast jeśli ww. koszty będą ściśle związane z nabyciem autorskich praw majątkowych do efektów Usługi tj. Produktu lub praw do korzystania z Produktu w postaci licencji, to zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT Spółka ujmie je w kosztach uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od ww. nabytych wartości niematerialnych i prawnych.

Ad. 2.

Stosownie do art. 16b ust. 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają, co do zasady, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

- autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

- licencje,

- prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,

- wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) nie wskazuje, tak jak ma to miejsce w przypadku środka trwałego (art. 16a ust. 1 ustawy o CIT), iż WNiP powinna stanowić własność lub współwłasność podatnika.

Istotnym jedynie z punktu widzenia odpisów amortyzacyjnych (przy spełnieniu pozostałych warunków z art. 16b ust. 1 ustawy o CIT), jest to, aby dany WNiP nabyty był od innego podmiotu.

Jednakże w art. 16g ust. 8 ustawy o CIT ustawodawca wskazał, że "w razie, gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku, art. 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio".

Użyte w powyższym przepisie sformułowanie "składnik majątku" wskazuje, że ma on zastosowanie zarówno do składników majątkowych stanowiących środki trwałe jak i wartości niematerialne i prawne.

Zatem zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 16g ust. 8 ustawy o CIT, podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych od wartości składników majątków, których podatnik jest współwłaścicielem, ustala się w takiej proporcji jego wartości w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Przykładowo podatnik posiadający 1/3 udziału we własności danego składnika majątku w prowadzonej przez siebie ewidencji jako wartość początkową wykaże 1/3 wartości tego składnika majątku.

Dodatkowo z art. 16g ust. 8 ustawy o CIT wynika, że w przypadku, gdyby nie określono wysokości udziałów we własności, należy tu odpowiednio zastosować art. 5 ust. 1 ustawy o CIT i uznać, że udziały we współwłasności są równe.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż w przypadku gdy Produkt będący wartością niematerialną i prawną będzie stanowić współwłasność Członków Finansujących, Wnioskodawca jako jeden ze współwłaścicieli powinien ustalić wartość początkową takiej wartości niematerialnej i prawnej dla celów amortyzacji podatkowej w wysokości kosztów poniesionych na jej nabycie, które zgodnie z odpowiednim kluczem partycypacji w takich kosztach ustalonym przez Członków Finansujących zostaną przez niego poniesione i nie zostaną mu zwrócone przez pozostałych Członków Finansujących.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy zaznaczyć, że pytanie przedstawione przez Państwa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (Państwa zapytanie). Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, nieobjęte pytaniem, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji. Zatem, skoro Wnioskodawca w pytaniu oznaczonym we wniosku nr 5 posługuje się pojęciem "nabytych wartości niematerialnych i prawnych", a w pytaniu oznaczonym we wniosku nr 6 używa pojęcia "kosztów poniesionych na jej nabycie", to Organ w interpretacji odniósł się tylko do nabytych wartości niematerialnych i prawnych.

Ad. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."),

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Konstrukcja tego przepisu daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ww. ustawy), pod warunkiem, że wykaże istnienie związku przyczynowego pomiędzy ich poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu. Dotyczy to zarówno takich wydatków, które bezpośrednio przekładają się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i tych, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione, jako zmierzające do ich osiągnięcia.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki, tj.:

- musi być poniesiony przez podatnika, czyli w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

- musi być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- winien pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- musi być poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- musi być właściwie udokumentowany,

- nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Przesłankę celowości kosztu uważa się za spełnioną, gdy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem danego kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie ich źródła. Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł - obiektywnie oceniając - oczekiwać takiego efektu.

Zatem, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, której celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Kierując się kryterium charakteru powiązania istniejącego pomiędzy kosztem a celem, jakiemu ma służyć, ustawodawca wyróżnia:

- koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, tj. takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów - w ich przypadku możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód (np. wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru handlowego);

- koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie), tj. takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia - są to wydatki związane z działalnością prowadzoną przez podatnika i przyczyniające się w sposób ogólny do osiągania przez niego przychodów, w przypadku których nie można jednak ustalić, uzyskaniu jakiego konkretnego przychodu dany wydatek służy (np. koszty ogólnego zarządu, koszty administracyjne, wydatki na utrzymanie obiektów, obsługę prawną).

Innymi słowy - posługując się językowym znaczeniem - przez koszty bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpłynęło bezpośrednio na uzyskanie określonego przychodu. Kosztami zaś innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są wszelkie inne koszty, w tym koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika związane z jego funkcjonowaniem. W stosunku do tego rodzaju kosztów doszukiwanie się ich bezpośredniości w relacji z przychodami nie wchodzi w rachubę. Takie bowiem koszty, chociaż niewątpliwie związane z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami.

Regulacje dotyczące potrącalności kosztów pośrednio związanych z przychodami zawarte zostały w art. 15 ust. 4d i 4e u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.:

koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p.:

za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Określona grupa wydatków może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów tylko poprzez odpisy amortyzacyjne. Stosownie bowiem do art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p.,

kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wprost czym jest amortyzacja, tym niemniej wskazać należy, iż amortyzacja jest pojęciem związanym z aktywami trwałymi - odpisów amortyzacyjnych dokonujemy bowiem od pozycji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co potwierdzają, m.in. przepisy art. 16a i art. 16b tej ustawy.

W znaczeniu ekonomicznym amortyzacja oznacza zmniejszenie lub utratę wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na skutek ich zużycia w wyniku normalnego używania, korzystania z nich. Istotą amortyzacji jest rozłożenie w czasie jednorazowego wydatku poniesionego na zakup, czy wytworzenie danego środka trwałego. Podstawę odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, a wysokość tych odpisów uzależniona jest m.in. od przewidywanego okresu użytkowania danego środka trwałego. Za pomocą amortyzacji nakłady na zakup bądź wytworzenie środka trwałego są stopniowo, w formie odpisów, zaliczane w koszty poszczególnych okresów, przy czym odpisy - jak wskazano wyżej - dokonywane zgodnie z regulacjami u.p.d.o.p. mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowej sprawie wskazaliście Państwo, że zgodnie z Umową, Spółka została ustanowiona liderem Centrum, któremu przypisano zadania niezbędne dla funkcjonowania Centrum m.in. rozliczanie kosztów ponoszonych wspólnie przez Członków Finansujących, związanych z funkcjonowaniem Biura (dalej jako: "Koszty Wspólne") oraz kosztów wykonanych Usług (dalej jako "Koszty Usług").

Umowa zalicza do Kosztów Wspólnych:

* koszty wynagrodzeń pracowników administracyjnych, narzuty na koszty wynagrodzeń i świadczenia pracownicze,

* koszty amortyzacji aktywów (infrastruktura IT, licencje oprogramowania specjalistycznego, budowa modeli obliczeniowych),

* koszty utrzymania przestrzeni biurowej,

* koszty komunikacji z Beneficjentami oraz komunikacji zewnętrznej, w tym dotyczące strony internetowej, szkoleń dla administracji, spotkań informacyjnych/seminariów eksperckich, materiałów informacyjno-promocyjnych,

* koszty usług obcych, tj. koszty usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych m.in.: usługi transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, consultingowe, prawne, informatyczne, informacyjne, tłumaczenia,

* wszelkie koszty dodatkowe związane z zapewnieniem funkcjonowania Biura ponoszone przez lidera.

Do Kosztów Usług Umowa zalicza:

* tzw. "koszty wewnętrzne" - ponoszone przez Członków Finansujących wydatki w związku z zaangażowaniem własnych zasobów Członków Finansujących (w szczególności koszty wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych przez Członków Finansujących);

* tzw. "koszty zewnętrzne" - ponoszone przez Członków Finansujących wydatki tytułem wynagrodzenia za wykonanie Usług przez podmioty nie będące Członkami Finansującymi.

Jak wynika z wniosku ww. koszty Wnioskodawca jako Operator zobowiązany jest ponosić w związku z nałożonym na niego obowiązkiem utworzenia i utrzymania Centrum na mocy (...). Zdaniem Organu, opisane wydatki mają związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Skoro bowiem Wnioskodawca wraz z innymi Członkami Finansującymi został mocą ustawy zobowiązany do utworzenia Centrum to ponoszenie opisanych we wniosku kosztów, jest związane z uzyskaniem przez niego przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Bez ponoszenia tych wydatków Wnioskodawca nie mógłby zapewnić funkcjonowania Centrum, a zatem uniemożliwiłby wykonywanie ustawowych zadań. Spółce jako Członkowi Finansującemu dane Usługi będą przysługiwały wspólne autorskie prawa majątkowe do efektów Usługi lub prawa do korzystania z Produktu w postaci licencji. Spółka będzie mogła wykorzystywać Produkt w ramach swojej zwykłej działalności. Ponadto, Wnioskodawca jako lider wystawia faktury sprzedażowe i osiąga przychód z tytułu obciążenia pozostałych Członków Finansujących. Tym samym uznać należy że wydatki na utworzenie i funkcjonowanie Centrum są ponoszone w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i mają związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe, w zakresie Kosztów Wspólnych i Kosztów Usług odnoszących się do kosztów wynagrodzeń pracowników administracyjnych, narzutów na koszty wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i podróży służbowych wskazać należy, że ww. koszty będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Wydatki na rzecz pracowników co do zasady są kosztami podatkowymi, jednak tylko te, które wykazują związek z uzyskanym przychodem lub zachowaniem (zabezpieczeniem) źródła przychodów. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie, wszelkiego rodzaju nagrody, premie oraz zwrot kosztów podróży służbowych, zakwaterowania, różnego rodzaju świadczenia dodatkowe.

Należy mieć jednakże na uwadze przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57 oraz 57a udpop.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.p.:

nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g.

Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 57a udpop:

nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

Do kosztów pracowniczych należy zastosować przepisy szczególne określone w art. 15 ust. 4g-4 h u.p.d.o.p. Uregulowania zawarte w art. 15 ust. 4g u.p.d.o.p., w odniesieniu do należności związanych ze stosunkiem pracy modyfikują zasady rozliczania wydatków jako koszty bezpośrednie lub pośrednie.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4g u.p.d.o.p.:

należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, z zastrzeżeniem ust. 4ga, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 4h u.p.d.o.p.:

składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1)

z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;

2)

z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów należało uznać za prawidłowe, natomiast stanowisko Wnioskodawcy dotyczące momentu potrącenia ww. kosztów pracowniczych - jest nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do Kosztów Wspólnych obejmujących koszty amortyzacji aktywów (infrastruktura IT, licencje oprogramowania specjalistycznego, budowa modeli obliczeniowych) oraz kosztów utrzymania przestrzeni biurowej w zakresie amortyzacji środków trwałych (np. nieruchomości, budynków, kotłów i maszyn (...), urządzeń, maszyn specjalistycznych, narzędzi, środków transportu) to, ww. wydatki będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy na mocy art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Jak już wcześniej wskazano kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p. mogą być również odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z art. 16a udpop:

1. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1)

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2)

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3)

inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

2. Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

1)

przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych",

2)

budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

3)

składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

- zwane także środkami trwałymi; 4) tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556) w grupowaniu o symbolu ex 30.11 "Statki i konstrukcje pływające", przy czym oznaczenie "ex" oznacza, że zakres wyrobów i usług jest węższy niż określony w grupowaniu.

Zgodnie natomiast z art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p.:

amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

1)

(uchylony)

2)

spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

3)

(uchylony)

4)

autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

5)

licencje,

6)

prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,

7) wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie natomiast z art. 16d ust. 1 u.p.d.o.p.:

podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Zgodnie natomiast z art. 16f ust. 3 u.p.d.o.p.:

odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16 m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

Zatem, Koszty Wspólne obejmujące koszty amortyzacji aktywów (infrastruktura IT, licencje oprogramowania specjalistycznego, budowa modeli obliczeniowych) oraz koszty utrzymania przestrzeni biurowej w zakresie amortyzacji środków trwałych (np. nieruchomości, budynków, kotłów i maszyn (...), urządzeń, maszyn specjalistycznych, narzędzi, środków transportu) co do zasady mogą stanowić koszty uzyskania przychodów jako odpisy amortyzacyjne rozliczane zgodnie z art. 16h-16 m u.p.d.o.p.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, jeśli ww. koszty będą ściśle związane z nabyciem autorskich praw majątkowych do efektów Usługi tj. Produktu lub praw do korzystania z Produktu w postaci licencji, to zgodnie z art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p. Spółka ujmie je w kosztach uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od ww. nabytych wartości niematerialnych i prawnych należało uznać za prawidłowe.

W zakresie Kosztów Wspólnych w postaci kosztów utrzymania przestrzeni biurowej w skład których wchodzą koszty związane z utrzymaniem budynku i przestrzeni biurowej tj.:

- zużycie materiałów i energii (np. woda, energia, paliwo na potrzeby utrzymania nieruchomości, środki czystości),

- usługi obce związane z utrzymaniem nieruchomości (np. usługi w zakresie utrzymania czystości, ochrony mienia, pomiarów związanych z wymogami ochrony środowiska, utrzymaniem instalacji, administrowania, ekspertyzy w zakresie utrzymania budynku),

- podatki i opłaty np. podatek od nieruchomości,

- pozostałe koszty - np. ubezpieczenia majątkowe, deliktowewskazać należy, że ww. wydatki również spełniają warunki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Należy wskazać bowiem, że koszty utrzymania budynku i przestrzeni biurowej są ściśle związane z funkcjonowaniem Centrum. Bez ponoszenia ww. kosztów Wnioskodawca nie mógłby wywiązać się z nałożonych na Niego na mocy ustawy zadań. Ww. koszty nie są jednak bezpośrednio związane z przychodem Spółki, a zatem będą stanowić koszty pośrednie i Spółka powinna rozpoznać je w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d-4e u.p.d.o.p.

W nawiązaniu do ww. kosztów, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do ponoszonych przez Spółkę Kosztów Wspólnych w postaci kosztów komunikacji z Beneficjentami oraz komunikacji zewnętrznej na które składają się koszty strony internetowej oraz koszty szkoleń dla administracji, spotkań informacyjnych/ seminariów eksperckich, materiałów informacyjno-promocyjnych, a także koszty pozostałe, takie jak np.: koszty organizacji spotkań wewnętrznych oraz innych okolicznościowych dla pracowników, koszty wyżywienia pracowników podczas szkoleń, nagród w konkursach pracowniczych, medali dla pracowników oraz Koszty Wspólne w postaci kosztów usług obcych, tj. koszty usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych m.in.: usługi transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, consultingowe, prawne, informatyczne, informacyjne, tłumaczenia wskazać należy, że ww. koszty stanowią na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. koszty uzyskania przychodów. Wskazać bowiem należy, że są one związane z organizacją i funkcjonowaniem Centrum. Nie ma jednak możliwości przypisania ich do określonych, konkretnych przychodów, w związku z tym stanowić będą one koszty pośrednie rozliczane na podstawie art. 15 ust. 4d-4e u.p.d.o.p. Takie bowiem koszty, chociaż niewątpliwie związane z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami.

W nawiązaniu do ww. kosztów, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kosztów funkcjonowania Biura ponoszonych przez Wnioskodawcę do których zalicza się w szczególności:

a) Materiały techniczne - na potrzeby biura (np. klawiatury, myszki, słuchawki),

b) Środki czystości i ochrony zdrowia (np. środki czyszczące do komputerów),

c) Materiały BHP (środki ochrony osobistej),

d) Materiały biurowe (np. ołówki, długopisy, segregatory, teczki, koszulki),

e) Materiały dot. wyposażenia biur i warsztatów (np. podkładki pod myszki, klawiatury, kwiaty doniczkowe, sztućce, naczynia),

f) Książki i publikacje,

g) Pozostałe materiały (np. zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu),

h) Opłaty skarbowe i administracyjne,

i) Krajowe podróże służbowe,

j) Zagraniczne podróże służbowe,

k) Tłumaczenia,

l) Usługi Prawne,

m) Ubezpieczenia,

n) Paliwo, opłaty parkingowe i inne związane z transportem, materiały eksploatacyjne - dot. samochodów służbowych użytkowanych przez uprawnionych pracowników biura;

wskazać należy, że ww. wydatki w zakresie pkt a-m będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy na mocy art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Ww. koszty są związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Centrum, nie są jednak bezpośrednio związane z przychodem Spółki, a zatem będą stanowić koszty pośrednie i Spółka powinna rozpoznać je w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d-4e u.p.d.o.p. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kosztów związanych z paliwem, opłatami parkingowymi i innymi związanymi z transportem, materiałami eksploatacyjnymi - dot. samochodów służbowych użytkowanych przez uprawnionych pracowników biura wskazać należy że co do zasady, ww. koszty stanowić będą koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., jako koszty pośrednio związane z działalnością gospodarczą, jednak w uwzględnieniem poniższych uwag.

Jak już wcześniej wskazano, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Jednocześnie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie mogą być uwzględnione w rachunku podatkowym, jeżeli zostały ujęte w zamkniętym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. W katalogu tym znajdują się m.in. wydatki dotyczące używania przez podatnika samochodu osobowego.

I tak, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 30 u.p.d.o.p.,

nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika:

a)

w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

b)

w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p.,

nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Z treści Objaśnień Podatkowych z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczących wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności - zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r., w szczególności pkt 4.1.1 wynika, że znowelizowany przepis art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT nie wskazuje jednoznacznie, że jego brzmienie ma zastosowanie jedynie do samochodów osobowych stanowiących składniki majątku podatnika, należy uznać, że ma zastosowanie do każdego samochodu osobowego używanego, czy to na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy, czy też każdej innej umowy cywilno-prawnej, w tym także samochodu będącego własnością członka zarządu, zleceniobiorcy, udziałowca używanego przez niego w celu odbycia podróży służbowej. Zwrot wydatków powinien być uregulowany aktem, z którego wynikałby obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu używania samochodu. Obowiązek taki może być np. przewidziany w uchwale zgromadzenia wspólników powołującej członka zarządu do pełnienia funkcji, zawartej umowie cywilno-prawnej o używanie samochodu na potrzeby podatnika, umowie najmu/dzierżawy lub użyczenia samochodu na rzecz spółki. Podstawą zaliczenia przez spółkę do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego powinny być faktury lub inne dokumenty będące podstawą zapisu w księgach, w myśl ustawy o rachunkowości, wystawione na spółkę.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia "wydatków z tytułu używania samochodów".

Przyjęty w orzecznictwie sposób interpretacji tego pojęcia, którego istotą jest wyjaśnienie znaczenia terminu "używanie", wobec nieistnienia jego legalnej definicji, wskazuje na konieczność odwołania się do dyrektywy interpretacyjnej języka potocznego. Według "Uniwersalnego słownika języka polskiego" pod redakcją S. Dubisza (Warszawa 2008, tom IV, s. 322-323) "używać" to "posługiwać się, stosować coś, korzystać, brać, przyjmować, robić z czegoś użytek, wykorzystywać". Przytoczona definicja wskazuje zatem na aspekt czynny, skutek w postaci posługiwania się czymś lub robienia z czegoś użytku, wynikający z posiadania czegoś lub brania czegoś w posiadanie, nie odnosi się natomiast do przyczyn, podstaw uzyskania możliwości posługiwania się czymś, wykorzystywania czegoś.

Tym samym, wydatki związane z używaniem samochodu osobowego to wydatki na posługiwanie się tym samochodem, wykorzystywanie go. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania samochodu osobowego zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne (koszty zakupu paliwa, oleju napędowego, gazu), jak również inne koszty wynikające z używania samochodu jak np. opłaty za przejazd autostradami, mostami, opłaty parkingowe.

W związku z powyższym, przepisy ograniczają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, koszty ponoszone przez Wnioskodawcę jako Lidera Centrum, niewątpliwie są związane z działaniem i funkcjonowaniem Centrum. Jednakże kosztów takich nie sposób przypisać do konkretnych przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tego tytułu. W związku z powyższym, ww. wydatki poniesione przez Wnioskodawcę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów jako koszty pośrednie rozliczane w dacie ich poniesienia, przy czym Wnioskodawca winien mieć na względzie postanowienia art. 16 ust. 1 pkt 30 oraz 51 u.p.d.o.p. Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać zatem za prawidłowe.

Ad. 2.

Odnosząc się natomiast do pytania nr 2 (pytanie oznaczone we wniosku nr 6), wskazać należy, że jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami (...), trzy podmioty gospodarcze: operator (...), Spółka jako operator (...) i działające w formie spółki akcyjnej przedsiębiorstwo (...) zostały zobowiązane do utworzenia wraz z instytutem (...) centrum (...). W związku z powyższym ww. podmioty zawarły Umowę o utworzeniu Centrum, określającą również zasady jego funkcjonowania. Centrum nie posiada osobowości prawnej. Organami Centrum ustanowionymi w Umowie są: Komitet Sterujący oraz Dyrektor Centrum. W skład Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele poszczególnych Członków Finansujących. Dyrektora Centrum powołuje Spółka będąca liderem Centrum. Zgodnie z Umową, Centrum wykonuje Zadania poprzez realizację usług planowych i usług bieżących - Usługi. Członkom Finansującym, którzy brali udział w finansowaniu danej Usługi, będą przysługiwały wspólnie autorskie prawa majątkowe do efektów Usługi lub prawach do korzystania z Produktu w postaci licencji. Udział poszczególnych Członków Finansujących w ww. autorskich prawach majątkowych będzie odpowiadał ich udziałowi w ponoszonych Kosztach Usług obliczonym zgodnie z kluczem proporcji zawartym w Umowie. Członkowie Finansujący udzielą Beneficjentom niewyłącznej, nieodpłatnej licencji lub sublicencji do korzystania z Produktów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na określonych polach eksploatacji. Ponadto, Spółka będzie mogła wykorzystywać Produkty w ramach swojej zwykłej działalności.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy w przypadku gdy Produkt będący wartością niematerialną i prawną będzie stanowić współwłasność Członków Finansujących, Wnioskodawca jako jeden ze współwłaścicieli powinien ustalić wartość początkową takiej wartości niematerialnej i prawnej dla celów amortyzacji podatkowej w wysokości kosztów poniesionych na jej nabycie, które zgodnie z odpowiednim kluczem partycypacji w takich kosztach ustalonym przez Członków Finansujących zostaną przez niego poniesione i nie zostaną mu zwrócone przez pozostałych Członków Finansujących (pytanie oznaczone we wniosku nr 6).

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy na art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym,

amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

1)

(uchylony)

2)

spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

3)

(uchylony)

4)

autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

5)

licencje,

6)

prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,

7) wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że amortyzacji dla celów podatkowych podlegają wyłącznie nabyte wartości niematerialne i prawne.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 u.p.d.o.p.,

za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się:

1) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia;

1a) w razie częściowo odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5a;

2)

w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia;

3)

w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;

4)

w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni - ustaloną przez podatnika, z zastrzeżeniem pkt 4c, na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej;

4a) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:

a)

wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,

b)

wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,

c)

wartość określoną zgodnie z art. 14 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie;

4b) w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową:

a)

wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,

b)

wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane;

4c) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej do spółki kapitałowej przez podmiot komercjalizujący - wartość, o której mowa w art. 15 ust. 1s;

5)

w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, z zastrzeżeniem ust. 10b - ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej;

6)

w razie nabycia, w następstwie wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a - wartość wierzytelności (należności) uregulowanej w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w tym przepisie; przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio;

7)

w razie prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład - wartość, o której mowa w art. 15 ust. 1y;

8)

w razie gdy podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przeniósł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składnik majątku swojego zagranicznego zakładu, w tym w wyniku jego likwidacji, lub przeniósł, w związku ze zmianą miejsca siedziby lub zarządu (rezydencji podatkowej), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składnik majątku wykorzystywany w działalności prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wartość, o której mowa w art. 15 ust. 1ya.

Zgodnie z art. 16g ust. 14 ww. ustawy, zgodnie z którym

wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Na uwadze należy mieć także przepis art. 16g ust. 8 u.p.d.o.p., zgodnie z którym,

w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Art. 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy składnik majątku (w niniejszej sprawie Produkt będący wartością niematerialną i prawną) jest współwłasnością podatnika to wartość początkową należy ustalić w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Jeżeli powyższe jest niemożliwe do ustalenia, to zgodnie z art. 16g ust. 8 u.p.d.o.p. należy odnieść się do przepisów art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p.

Stosownie zatem do art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. wskazać należy, że

przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, w przypadku gdy Produkt będący wartością niematerialną i prawną będzie stanowić współwłasność Członków Finansujących, Wnioskodawca jako jeden ze współwłaścicieli powinien ustalić wartość początkową takiej wartości niematerialnej i prawnej dla celów amortyzacji podatkowej w wysokości kosztów poniesionych na jej nabycie, które zgodnie z odpowiednim kluczem partycypacji w takich kosztach ustalonym przez Członków Finansujących zostaną przez niego poniesione i nie zostaną mu zwrócone przez pozostałych Członków Finansujących, należało uznać za prawidłowe.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

- zaliczenia opisanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów należało uznać - za prawidłowe;

- momentu potrącenia kosztów pracowniczych należało uznać - za nieprawidłowe;

- uznania opisanych we wniosku pozostałych kosztów za pośrednie i momentu ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należało uznać - za prawidłowe;

- możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nabytych wartości niematerialnych i prawnych należało uznać - za prawidłowe;

- ustalenia wartości początkowej autorskich praw majątkowych tj. Produktu należało uznać - za prawidłowe.

W związku z tym, iż Organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisane we wniosku Koszty Wspólne jak i Koszty Usług będą stanowić dla Wnioskodawcy jako Członka Finansującego koszty uzyskania przychodów, to pytanie warunkowe nr 3 (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) należało uznać za bezprzedmiotowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało/zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoja aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl