0111-KDIB1-2.4010.623.2022.1.MZA

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.623.2022.1.MZA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 1 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

- na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, transfery dokonywane w ramach cash poolingu (tj. kumulacja sald) nie będą powodować powstania w Spółce przychodów lub kosztów podatkowych,

- przychodem dla Spółki będą jedynie kwoty odsetek otrzymanych/kapitalizowanych z tytułu nadwyżek finansowych w ramach struktury cash poolingu, a kosztem uzyskania przychodu będą odsetki zapłacone/kapitalizowane z tytułu korzystania z nadwyżek finansowych innego uczestnika struktury.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

X Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka" lub "Wydawca") jest osobą prawną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. wydawanie książek czasopism i pozostałych periodyków działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, działalność usługowa w zakresie informacji przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych reklama, działalność fotograficzna.

Spółka wraz z innymi spółkami z grupy podmiotów powiązanych (dalej łącznie: nazywanymi "Grupa" lub "Uczestnikami", a pojedynczo "Uczestnik") planują przystąpić do oferowanego przez Y Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (dalej: "Bank") systemu zarządzania płynnością finansową tzw. usługi cash pooling rzeczywistego (dalej: "System" lub "cash pooling"). Uczestnictwo w cash poolingu ma umożliwić Wnioskodawcy oraz innym Uczestnikom zwiększenie efektywności krótkoterminowego zarządzania środkami pieniężnymi dostępnych w ramach Grupy. Zastosowanie efektywnego cash poolingu umożliwia zarządzanie wspólną płynnością na poziomie Grupy i polega na fizycznym zerowaniu sald rachunków biorących udział w usłudze na koniec dnia, przy jednoczesnym uwspólnieniu płynności Grupy, wynikającej z udostępniania wszystkich środków dodatnich zgromadzonych na rachunkach uczestników objętych usługą w ciągu dnia wszystkim uczestnikom usługi. Uczestnicy, w przypadku chwilowego niedoboru płynności mają zapewnione śróddzienne finansowanie ich potrzeb płynnościowych w ramach grupy rachunków, osiągają korzyści z optymalizacji zarządzania środkami finansowymi na poziomie Grupy, w tym kosztów finansowania i korzyści odsetkowych.

Zatem aby zrealizować powyższy cel - Wnioskodawca wraz z innymi Uczestnikami planują przystąpić do Umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi (dalej: "Umowa") z Y Spółką Akcyjną z siedzibą w W. (dalej: "Bank"). Uczestnicy Systemu posiadają siedziby działalności gospodarczej wyłączenie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz są polskimi rezydentami podatkowymi. Umowa zakłada otwarcie i prowadzenie przez Bank dla poszczególnych Uczestników Systemu (dalej również zwanymi łącznie: "Posiadaczy Rachunków" a pojedynczo: "Posiadacz Rachunku") indywidualnego rachunku bankowego (dalej: "Rachunek") prowadzonego w walucie PLN, przeznaczonego do prowadzenia bieżących rozliczeń i bieżących operacji wynikających i związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Wszystkie Rachunki łącznie będą stanowić "Grupę Rachunków" objętych usługą zarządzania środkami pieniężnymi. W strukturze Grupy Rachunków Bank otworzy jednemu z Uczestników Systemu (dalej: "Posiadacz Główny" lub "Leader") dwa dodatkowe typy rachunków bieżących, tj. "Rachunek Główny" oraz "Rachunek Rozliczeniowy". Zatem, zgodnie z Umową rola Posiadacza Głównego będzie ograniczać się przede wszystkim do posiadania przez niego Rachunku Głównego oraz Rachunku Rozliczeniowego służących do przeprowadzania transakcji zarządzania środkami pieniężnymi przez Bank. Co istotne, Wnioskodawca obecnie nie posiada wiedzy, który z Uczestników Systemu zostanie Leaderem (w tym czy Leaderem będzie sam Wnioskodawca).

Na podstawie Umowy każdy z Posiadaczy Rachunków udzieli Bankowi nieodwołalnego przez czas obowiązywania Umowy pełnomocnictwa, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw wyłącznie pracownikom Banku, do dysponowania środkami pieniężnymi na swoim Rachunku objętym postanowieniami Umowy i w zakresie z niej wynikającym.

W ramach Systemu każdy z Uczestników zostanie uprawniony do składania do Banku zleceń na dokonanie płatności ze swojego indywidualnego Rachunku do wysokości aktualnego Limitu płynności Grupy Rachunków, określonego w Umowie jako kwota ogólnodostępnych środków w Grupie Rachunków rozumianą jako określona w dowolnym czasie w ciągu dnia sumę całkowitej kwoty środków pieniężnych zdeponowanych na wszystkich Rachunkach (sumę sald dodatnich wszystkich rachunków objętych postanowieniami Umowy) pomniejszoną o sumę kwot wykorzystanych w tym samym czasie w Grupie Rachunków przez Posiadaczy Rachunków, w tym na mocy Umowy oraz blokad środków na Rachunkach. Każdorazowy wpływ środków pieniężnych na określony Rachunek skutkuje zwiększeniem dostępnego wszystkim Posiadaczom Rachunków Limitu płynności Grupy Rachunków. Jakiekolwiek wykorzystanie Limitu płynności Grupy Rachunków będzie możliwe pod warunkiem zapewnienia w tym samym czasie pokrycia w środkach zdeponowanych w ramach Grupy Rachunków na rachunkach innych Posiadaczy Rachunków.

Wykorzystanie przez Posiadacza Rachunku płynności w ramach Limitu płynności Grupy Rachunków będzie realizowane wyłącznie w drodze wykonania przez Bank zleceń płatniczych Posiadacza Rachunku, powodujących powstanie przejściowego salda ujemnego na jego Rachunku, maksymalnie do wysokości Limitu płynności Grupy Rachunków, z wyłączeniem operacji wynikających z egzekucyjnych tytułów wykonawczych, zajęć komorniczych oraz operacji z tytułu pełnomocnictw udzielonych przez Posiadacza Rachunku innym bankom Posiadacz Rachunku będzie zobowiązany spłacić w całości przejściowe saldo ujemne na jego Rachunku do końca dnia roboczego, w którym powstało. Natomiast w przypadku, gdy do końca dnia roboczego Posiadacz Rachunku nie spłaci przejściowego salda ujemnego na Rachunku, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Banku odsetek w określonej w wysokości w stosunku rocznym.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Posiadacze Rachunku mogą spłacić na koniec dnia roboczego saldo ujemne innego Posiadacza Rachunku. W tym celu wszyscy Uczestnicy Systemu złożą pisemne zgody na działanie w celu wstępowania w stosunku do siebie w prawa zaspokojonego wierzyciela przez innych Posiadaczy Rachunków (w odniesieniu do wierzytelności Banku z tytułu niespłaconych przejściowych sald ujemnych, przysługujących Bankowi względem Posiadaczy Rachunków udzielających pisemnej zgody. Rozliczenia dokonywane pomiędzy poszczególnymi Uczestnikami wykorzystywać będą instytucję subrogacji ustawowej przewidzianej w treści art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), skutkującą wstąpieniem Uczestnika spłacającego wierzytelność w miejsce zaspokojonego wierzyciela tj. Banku. W przypadku spłacenia przez Uczestnika na koniec dnia roboczego salda ujemnego innego Posiadacza Rachunku bądź innych Posiadaczy Rachunków (którzy nie spłacili swojego salda ujemnego do końca dnia roboczego), Bank będzie upoważniony i zobowiązany do obliczenia odsetek od wierzytelności nabytych przez tego Uczestnika w wyniku ww. opisanej instytucji subrogacji ustawowej.

Bank będzie traktować w ciągu dnia wszystkie środki zgromadzone na Rachunkach w Grupie Rachunków jako zabezpieczenie spłaty przejściowych sald ujemnych.

Na koniec każdego dnia roboczego Bank będzie dokonywał operacji matematycznego (nie fizycznego) sumowania sald na Rachunkach Posiadaczy Rachunków (Rachunku Rozliczeniowym oraz pozostałych Rachunkach, z wyłączeniem Rachunku Głównego, którego saldo nie będzie sumowane). W przypadku, gdy tak ustalone łączne saldo Rachunków będzie dodatnie Bank przekaże z Rachunku Rozliczeniowego na Rachunek Główny kwotę środków pieniężnych odpowiadającą wysokości tego salda. Z kolei, jeżeli łączne saldo Rachunków będzie ujemne - Bank przekaże z Rachunku Głównego na Rachunek Rozliczeniowy kwotę środków pieniężnych o równowartości salda ujemnego. W obu przypadkach operacje będą wykonywane przez Bank bezwarunkowo, tj. bez względu na wysokość salda Posiadacza Głównego i Rachunku Rozliczeniowego.

Następnie, po wykonaniu wyżej opisanych czynności Bank będzie dokonywać rozliczeń pomiędzy Rachunkami a Rachunkiem Rozliczeniowym. Zatem, jeżeli na koniec dnia roboczego, Posiadacz Rachunku (inny niż Posiadacz Główny), który wykorzystał Limit płynności Grupy Rachunków przekraczając stan środków (saldo dodatnie) na swoim Rachunku nie spłaci go do końca dnia roboczego wówczas Bank będzie upoważniony i zobowiązany do:

1)

obciążenia Rachunku Rozliczeniowego kwotą niezbędną do wygaszenia salda ujemnego na Rachunku danego Posiadacza i do dokonania spłaty tego salda środkami pochodzącymi z Rachunku Rozliczeniowego,

2)

do naliczenia od danego Posiadacza na rzecz Posiadacza Głównego odsetek do wykorzystanego Limitu płynności Grupy Rachunków.

Jeżeli po wykonaniu ww. operacji powstanie obowiązek pokrycia salda ujemnego na Rachunku Rozliczeniowym Posiadacza Głównego środkami zdeponowanymi na pozostałych Rachunkach (z wyłączeniem Rachunku Głównego), to wówczas Bank:

1)

obciąży pozostałe Rachunki kwotą niezbędną do wygaszenia salda ujemnego na Rachunku Rozliczeniowym Posiadacza Głównego i dokona spłaty tego salda środkami pochodzącymi z pozostałych Rachunków,

2)

naliczy od Posiadacza Głównego na rzecz Posiadaczy odsetki od przekazanych środków.

Bank będzie upoważniony i zobowiązany do uznawania/obciążania na początku każdego kolejnego dnia roboczego Rachunku Głównego i uznawania/obciążania Rachunku Rozliczeniowego kwotami operacji odwrotnych w stosunku do operacji wykonanych. Po wykonaniu tych operacji, Bank będzie upoważniony i zobowiązany do dokonania w tym dniu na rzecz każdego z Posiadaczy Rachunku (za wyjątkiem Posiadacza Głównego), którzy poprzedniego dnia roboczego wykorzystali Limit płynności Grupy Rachunków, zapłaty kwot nabytych wierzytelności, bez odsetek, na rzecz Posiadacza Głównego, który w wyniku subrogacji ustawowej nabył wierzytelności Banku wynikające z niespłaconych sald ujemnych. Przedmiotowe upoważnienie i zobowiązanie Banku oznacza wyłącznie zobowiązanie do dokonanie czynności obciążenia Rachunków (za wyjątkiem Rachunków Posiadacza Głównego) i dokonania spłaty na Rachunek Rozliczeniowy Posiadacza Głównego (w imieniu na rzecz Posiadaczy Rachunków którzy wykorzystali Limit płynności Grupy Rachunków).

Ponadto, po wykonaniu ww. operacji Bank będzie upoważniony i zobowiązany do dokonania w tym dniu w imieniu i na rzecz Posiadacza Głównego, który poprzedniego dnia roboczego wykorzystał Limit płynności Grupy Rachunków w Rachunku Rozliczeniowym zapłaty kwot nabytych wierzytelności bez odsetek, na rzecz Posiadaczy rachunków, którzy w wyniku subrogacji ustawowej nabyli wierzytelności Banku, wynikające z niespłaconego salda ujemnego. To upoważnienie i zobowiązanie Banku oznacza wyłącznie zobowiązanie do dokonania czynności obciążenia Rachunku Rozliczeniowego i dokonania spłaty (w imieniu i na rzecz Posiadacza Głównego, który wykorzystał Limit płynności Grupy Rachunków w Rachunku Rozliczeniowym).

Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w każdym pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca, Bank działając w imieniu i na rzecz każdego z Posiadaczy Rachunków dokona przelewów pomiędzy poszczególnymi Rachunkami (za wyjątkiem Rachunku Rozliczeniowego) obciążając lub uznając te Rachunki łącznymi kwotami odsetek należnych od danego Posiadacza Rachunku lub danemu Posiadaczowi Rachunku.

Posiadacze Rachunków będą zobowiązani są do zapłaty na rzecz Banku opłat związanych z usługami świadczonymi przez Bank na podstawie Umowy. W tym zakresie Posiadacze Rachunków ponosić będą wobec Banku odpowiedzialność solidarną.

Pytania

1) Czy na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm. dalej: "ustawa o CIT"), transfery dokonywane w ramach cash poolingu (tj. kumulacja sald) nie będą powodować powstania w Spółce przychodów lub kosztów podatkowych?

2) Czy przychodem dla Spółki będą jedynie kwoty odsetek otrzymanych/kapitalizowanych z tytułu nadwyżek finansowych w ramach struktury cash poolingu, a kosztem uzyskania przychodu będą odsetki zapłacone/kapitalizowane z tytułu korzystania z nadwyżek finansowych innego uczestnika struktury?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transfery w ramach cash poolingu (tj. kumulacja sald) nie będą powodować powstania przychodów oraz kosztów podatkowych na gruncie ustawy o CIT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze wartości pieniężne w tym również różnice kursowe.

Wskazać należy, że zgodnie z powszechnie akceptowalnym stanowiskiem ze względu na charakter podatku dochodowego przychód podlegający opodatkowanie stanowić mogą jedynie świadczenia powodujące u podatnika definitywny przyrost majątku.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się m.in.:

1)

pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów) w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów);

2)

kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Kwestię kosztów uzyskania przychodów reguluje natomiast art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym artykułem za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągniecie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodu. Zakwalifikowanie wydatku do kosztów wymaga dokonania oceny czy ma on związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwością osiągnięcia przychodu.

W przypadku kosztów podobnie jak w przypadku przychodów również kluczowe jest by poniesiony wydatek miał charakter definitywny tj. wpływał na trwałe uszczuplenie majątku podatnika.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych m.in. na:

a)

nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

b)

nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,

c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych bez względu na czas ich poniesienia.

Nie stanowią również kosztów uzyskania przychodów:

- wydatki poniesione:

a)

na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

- pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),

- pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokość różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału,

b)

na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń,

c)

na umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów,

d)

(uchylony),

e)

z tytułu przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny środków pochodzących ze spłat kredytów (pożyczek), objętych sekurytyzacją wierzytelności - (art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT);

- naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań w tym również od pożyczek (kredytów) - (art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT);

- odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji - (art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy o CIT).

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym w wyniku dokonywanych transferów nie będzie dochodziło do trwałego przeniesienia środków finansowych na inny podmiot. Transfery, które mają być dokonywana w ramach Umowy, która ma zostać zawarta będą miały charakter zwrotny i nie będą stanowiły trwałego przysporzenie po stronie Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie będzie także trwale przekazywał środków finansowych na rzecz innych podmiotów uczestniczących w Systemie.

Wobec powyższego stwierdzić należy ze transfery, które mają być dokonywane w związku z planowanym uczestnictwem Spółki w systemie cash poolingu nie będzie powodowało powstawania po stronie Spółki zarówno przychodów jak i kosztów podatkowych.

Wskazać należy, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał na podobne stanowisko m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2022 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4010.158.2022.1.AW, interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2021 r. Znak: 0114-KDIP2-2.4010.366.2020.1.JG oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2021 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.554.2020.4.MS.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dla Spółki jedynym przychodem będą jedynie kwoty odsetek otrzymanych/kapitalizowanych z tytułu udostępnionych nadwyżek finansowych w ramach struktury cash poolingu natomiast koszt uzyskania przychodów będą stanowiły odsetki zapłacone/kapitalizowane z tytułu korzystania z nadwyżek finansowych innych Uczestników.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT odsetki stanowią przychód na zasadzie kasowej, czyli podlegają opodatkowaniu z chwilą ich otrzymania. Art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT wskazuje, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Wobec powyższych artykułów stwierdzić należy, że otrzymane odsetki stanowią przychód podatkowy. W ramach cash poolingu oznacza to, że przychód podatkowy będą stanowiły odsetki, które zostaną faktycznie wypłacone w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w Systemie. Oznacza to, że odsetki będą podlegały opodatkowaniu w momencie faktycznego wpływu odsetek na rachunek Spółki.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej jeżeli:

- pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),

- pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokość różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...) naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

W przypadku zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odsetek analogicznie jak w przypadku uznania odsetek za przychód podatkowy obywa się to na zasadzie kasowej tj. w momencie faktycznej zapłaty odsetek.

Wobec powyższego stwierdzić należy że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zapłacone odsetki będą stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie ich faktycznej zapłaty w związku z uczestnictwem Spółki w Systemie.

Należy zwrócić również uwagę, że kapitalizacja odsetek będzie wywoływać analogiczne skutki jak ich faktyczna wypłata, bowiem skutkiem kapitalizacji jest odpowiednie zwiększenie wartości nominalnej kwoty zadłużenia o kwotę skapitalizowanych odsetek. W ten sposób wierzyciel zyskuje korzyści ekonomiczne w postaci zwiększone wartości nominalnej zadłużenia, która stanowi podstawę do przyszłych kalkulacji dotyczących kwoty odsetek. W momencie faktycznego zaspokojenia długu, dłużnik nie spłaca kwoty odsetek, lecz dokonuje spłaty długu, którego wartość została zwiększona w związku z kapitalizacją odsetek. Z powyższego wynika, iż kapitalizacja odsetek wywołuje analogiczne skutki, co ich faktyczna spłata. Konsekwentnie, a także biorąc pod uwagę literalne brzmienie przywołanych przepisów, odsetki stają się odpowiednio kosztem uzyskania przychodów lub przychodem podlegającym opodatkowaniu również w momencie ich kapitalizacji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Państwa i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny i zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do przywołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych wskazać należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Natomiast Organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl