0111-KDIB1-2.4010.609.2022.2.AK - CIT estoński – dochód z ukrytych zysków

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.609.2022.2.AK CIT estoński – dochód z ukrytych zysków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 września 2022 r. wpłynął wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy kwota wypłacanych świadczeń pieniężnych przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu świadczenia Usług będzie stanowić dochód w zakresie ukrytego zysku i będzie podlegać opodatkowaniu Ryczałtem po stronie Wnioskodawcy. Uzupełnili go Państwo pismem z 5 września 2022 r. (wpływ 9 września 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") oraz podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie (...) i w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług (...), współpracuje z podmiotami powiązanymi, w szczególności od wspólnika Spółki, w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, nabywając od nich usługi. Skutkuje to tym, iż podmioty powiązane świadczą na rzecz Wnioskodawcy szereg usług o charakterze wsparcia w realizacji jej podstawowej działalności Spółki, niemniej usługi świadczone przez Spółkę i jej wspólnika nie są tożsame.

Zasadniczo nie nabywa usług (...) od podmiotów powiązanych, tylko realizuje je samodzielnie na rzecz swoich klientów i kontrahentów niepowiązanych. Należy podkreślić, iż Wspólnik Spółki wniósł do niej na poczet jej wkładu wkład pieniężny w wysokości (...) zł, celem zapewnienia Spółce kapitału potrzebnego na samodzielne funkcjonowanie i prowadzenie działalności. Wniesiony do Spółki wkład umożliwił jej rozpoczęcie i rozwój jej działalności i był on wniesiony w wystarczającej na te potrzeby wysokości.

Fakt zawierania umów o współpracę, w tym z podmiotami powiązanymi nie stanowi, zdaniem Wnioskodawcy, dokapitalizowaniu Spółki w innej formie niż wkład, a także dokapitalizowaniu podmiotów powiązanych. Wynika to z faktu, iż w ocenie Spółki stosunki gospodarcze pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi opierają się na wynagrodzeniu, które ma charakter rynkowy w szczególności w świetle art. 23o ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.; dalej: "Ustawa PIT") i art. 11c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.; dalej: "Ustawa CIT"), a także wszelkie obowiązki dokumentacyjne pozostają wykonane. Rynkowa wysokość wynika z przygotowywanych (...) oraz znajduje odzwierciedlenie w dokumentacjach cen transferowych przygotowywanych przez Spółkę.

Zdaniem Spółki, istnienie powiazań z innymi podmiotami, nie ma wpływu na warunki zawarcia umów. Dodatkowo Spółka regularnie bada warunki rynkowe swoich umów, posiadając wiedzę o branży, w której prowadzi działalność (...).

Nadto, środki otrzymane przez podmioty powiązane stanowią dla nich przychód, lecz należy pamiętać, iż posiadają one znaczne koszty stałe związane z koniecznością utrzymania tych aktywów. Dochody tych podmiotów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce bez żadnych ograniczeń, zwolnień, ani wyłączeń z opodatkowania.

Fakt, iż Spółka prowadzi działalność w oparciu o aktywa własne, jak i aktywa obce na podstawie odpowiednich umów o współpracę, miało na celu m.in. dywersyfikację ryzyk związanych z działalnością gospodarczą Spółki w tak niepewnej branży (...).

Poza tym Spółka pragnie zauważyć, iż powszechna praktyka, iż tego rodzaju aktywa nie są kupowane na własność, ale najmowane/dzierżawione/leasingowane z uwagi na większą możliwość elastycznego reagowania na zmieniające się wokół warunki rynkowe, w tym na uwarunkowania o charakterze kryzysowym, których w ostatnich latach nie brakowało. Wprawdzie w początkowej fazie funkcjonowania Spółki zawierała ona głównie umowy z podmiotami powiązanymi w zakresie usług wskazanych poniżej w pkt 1-7, niemniej w chwili obecnej z uwagi na znaczącą skalę działalności Spółka zawiera podobnego rodzaju umowy z podmiotami niepowiązanymi.

Zakres usług o charakterze pomocniczym nabywanych przez Spółkę jest następujący:

1) Usługa dzierżawy i najmu (...):

a. Wnioskodawca dzierżawi środki transportu, które pozostają niezbędne do prowadzenia jego działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług (...);

b. Właścicielem tych aktywów i wydzierżawiającym pozostaje podmiot powiązany z Wnioskodawcą, tj. jego wspólnik;

c. Usługa świadczona jest na podstawie umów pisemnych;

d. Dla każdego (...) zawierana jest odrębna umowa, m.in. "Umowa dzierżawy".

Niemniej, w przypadku kiedy wspólnik leasingował (...) od firmy leasingowej, uzyskiwał zgodę na najem (...) na rzecz Spółki, w takim przypadku pomiędzy wspólnikiem a Spółką zawierana była "Umowa najmu".

e. Spółka zawiera umowy dzierżaw (...) od 12 grudnia 2012 r.

Każdorazowo, w kolejnych latach, w przypadku potrzeby wymiany starszych (...) na nowe, lub kiedy zachodziła potrzeba zwiększenia ilości (...), zawierane były nowe umowy na kolejne (...). W chwili obecnej Spółka ma zawartą znaczną ilość takich umów.

f. Spółka jednocześnie wyjaśnia, iż:

i. przed zawiązaniem stosunków gospodarczych na dzierżawę najem (...), Spółka nie świadczyła usług (...), zatem Spółka nie miała potrzeby korzystania z tego rodzaju środków (...).

ii. Żaden z dzierżawionych, bądź najmowanych (...) nie stanowił wcześniej majątku Spółki. W każdym przypadku środek (...) nabyty był we własnym zakresie przez wspólnika.

iii. Spółka posiada również (...) które wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2) Usługa licencji znaku towarowego wykorzystywanego przez Wnioskodawcę:

a. Spółka w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje znak towarowy, który w branży (...) od szeregu lat jest rozpoznawalną marką na rynku; znak towarowy (...) znany i rozpoznawalny był (...) od (...) roku, tj. (...) lat przed udostępnieniem go Spółce.

b. Właścicielem prawa ochronnego na znaku towarowym pozostaje wspólnik Spółki;

c. Umowa na korzystanie ze znaku towarowego zawarta została (...) roku;

d. Przed zawarciem ww. umowy Spółka nie korzystała ze znaku towarowego, ani nie był on jej własnością. Przez zawarciem tej umowy Spółka wskazuje, że nie prowadziła działalności (...), gdyż była w fazie organizacji, oczekiwania na wymagane zezwolenia w zakresie (...) itp.;

e.

znak towarowy wykorzystywany przez Spółkę nigdy nie stanowił majątku Spółki;

f.

znak towarowy wspólnik Spółki wytworzył we własnym zakresie;

g. Spółka jednocześnie wyjaśnia, iż:

i. usługa licencji znaku towarowego jest niezbędna w prowadzonej przez Spółkę działalności, ze względu na zakres tej działalności gospodarczej, bowiem jak każde przedsiębiorstwo, w tym w tak konkurencyjnej branży, jakim jest (...) potrzebuje się wyróżniać na rynku. Spółka posługuje się w tym celu znakiem towarowym. 90% sprzedaży realizowana jest dla (...) dla których marka ma ogromne znaczenie (...);

ii. Wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi licencji znaku towarowego opisane jest w dokumentacji cen transferowych.

Spółka oświadcza, że wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi licencji znaku towarowego obliczane jest w formule miesięcznych opłat w wysokości (...)% przychodów uzyskanych przez licencjobiorcę wyłączając przy tym sprzedaż środków trwałych za dany miesiąc. Jednak powyższe wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi nie może wynieść mniej niż kwota (...) zł.

3) Usługa najmu powierzchni użytkowych:

a. Spółka nie posiada nieruchomości własnych;

b. Wnioskodawca wynajmuje:

i. Nieruchomość budynkową, tj. (...);

ii. Nieruchomość budynkową (...);

c. Właścicielem obu nieruchomości pozostaje wspólnik Spółki;

d. Umowa w przedmiocie najmu powierzchni użytkowej zawarta została (...);

e. wynajmowane przez Spółkę nieruchomości nigdy nie stanowiły majątku Spółki; przy czym Spółka wyposażała wynajęte pomieszczenia w niezbędne meble i sprzęt komputerowy;

f. Do momentu rozpoczęcia działalności (...), Spółka zatrudniała kilku pracowników, z uwagi na to, że była w fazie organizacji.

Od (...), Spółka wynajęła (...) powierzchni biurowej, natomiast obecnie zajmowane nieruchomości w (...). Spółka wynajmuje od (...), a w (...) od (...), które przy jej skali zatrudnienia (...) są jej niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

4) Usługa pośrednictwa sprzedaży (...):

a. Usługa na rzecz Wnioskodawcy polega na obsłudze (...);

b. Usługa świadczona jest przez podmiot powiązany z Wnioskodawcą poprzez osobę wspólnika, który posiada, zarówno we Wnioskodawcy, jak i w tym podmiocie powiązanym (usługobiorcy) ponad 50% udziału kapitałowego;

c. Umowa były zawierane przez Spółkę od (...) roku i obowiązują nadal, przy czym podlegają one regularnej weryfikacji pod kątem dochowania warunków rynkowych;

5) Usługa (...):

a. Wnioskodawca zleca wykonanie usługi (...) na rzecz innych podmiotów, w tym podmiotów powiązanych poprzez osobę wspólnika, który posiada zarówno we Wnioskodawcy, jak i w tym podmiocie powiązanym (usługobiorcy) ponad 50% udziału kapitałowego;

6) Usługa (...):

a. Wnioskodawca na podstawie umów (...) w jego imieniu i na jego rzecz;

b. Jedna z umów zawarta jest pomiędzy Wnioskodawcą a wspólnikiem Wnioskodawcy;

7) Usługa (...):

a. Wnioskodawca zleca wykonanie usług (...) na rzecz zleceniobiorcy, który pozostaje z nim podmiotem powiązanym przez osobę wspólnika, który posiada zarówno we Wnioskodawcy, jak i w tym podmiocie powiązanym (usługobiorcy) ponad 50% udziału kapitałowego;

(dalej: "Usługi").

Spółka jest zobowiązana do realizacji świadczeń pieniężnych - wypłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu świadczenia Usług. Wspólnik Spółki prowadzi faktyczną działalność gospodarczą w zakresie usług wskazanych w pkt 1-3, 6 powyżej, na rzecz Spółki oraz innych podmiotów powiązanych.

W rejestrze przedsiębiorców zakres ten został ujęty pod następującymi numerami PKD: (...).

Z przyczyn o charakterze biznesowym, Spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych rozważa dokonanie wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (dalej: "Ryczałt"), o którym mowa w przepisach art. 28c i nast. Ustawy CIT.

W trakcie korzystania z Ryczałtu należy zakładać, iż w dalszym ciągu Spółka będzie korzystała z Usług nabywanych od podmiotów powiązanych. (...)

Pytanie

Czy kwota wypłacanych świadczeń pieniężnych przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu świadczenia Usług będzie stanowić dochód w zakresie ukrytego zysku i będzie podlegać opodatkowaniu Ryczałtem po stronie Wnioskodawcy?

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy kwota wypłacanych świadczeń pieniężnych przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu świadczenia Usług nie będzie stanowić dochodu w zakresie ukrytego zysku i nie będzie podlegać opodatkowaniu Ryczałtem po stronie Wnioskodawcy.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

1. Ukryte zyski jako szczególna kategoria dochodu podlegającego opodatkowaniu Ryczałtem. Zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT, Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków).

Jak wynika z art. 28m ust. 3 Ustawy CIT, przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności:

1)

kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2)

świadczenia wykonane na rzecz:

a)

fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,

b)

trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3)

nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4)

nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5)

wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;

6)

równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7)

darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8)

wydatki na reprezentację;

9)

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10)

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11)

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12)

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Z kolei, zgodnie z art. 28m ust. 4 Ustawy CIT, do ukrytych zysków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się:

1)

wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej - w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej;

2)

wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

a.

w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

b.

w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

3)

kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

2. Rozumienie ukrytych zysków na gruncie Objaśnień dotyczących Ryczałtu

Zgodnie z Przewodnikiem do Ryczałtu od dochodów spółek z dnia 23 grudnia 2021 r. (dalej: "Objaśnienia"), istotą przyjętego modelu jest odroczenie opodatkowania dystrybuowanego zysku do dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu tego zysku i wypłat równoważnych takiej dystrybucji. Intencją ustawodawcy jest zatem uwzględnienie w katalogu dochodów do opodatkowania także innych, alternatywnych niż dywidenda, świadczeń dokonanych na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tymi wspólnikami (tzw. ukryte zyski).

Jednocześnie, Objaśnienia wskazują w oparciu o jakie zasady należy identyfikować ukryte zyski: "Aby świadczenie uznane było za ukryty zysk powinno być związane z wywieraniem wpływu na działanie i decyzje spółki będącej podatnikiem ryczałtu. Takie świadczenie powstanie m.in. w sytuacji, kiedy podatnik dokonując czynności prawnej (jednej lub wielu) osiąga taki sam efekt ekonomiczny, jaki osiągnąłby poprzez wypłatę zysku w formie dywidendy. Do świadczeń, które skutkować będą powstaniem dochodu z tytułu ukrytego zysku mogą zatem zaliczać się świadczenia dokonane w grupie podmiotów powiązanych mające związek np. z: "podziałem funkcji, aktywa lub ryzyka; « korektą dochodowości - bez względu na jej podstawę; « zarządzaniem udziałami w grupie kapitałowej; audytem przeprowadzanym w grupie kapitałowej; przekazywaniem know-how w ramach grupy kapitałowej; doradztwem w zakresie m.in. usług zarządzania, promocji czy reklamy; udostępnianiem wartości intelektualnej lub majątku. Idąc dalej autorzy Objaśnień wskazują na zasady, według których można identyfikować świadczenia niestanowiące ukrytych zysków, mianowicie:

1) Należy dokonać oceny, czy transakcja mogłaby zostać zawarta między podmiotami niepowiązanymi, przy czym nie powinno się to ograniczać jedynie do oceny ustalonej ceny transakcji (według wartości rynkowej) ale powinno się również uwzględnić fakt czy doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji, gdyby nie uczestniczyły w niej podmioty powiązane (tj. czy doszłoby do takiej transakcji między podmiotami niepowiązanymi). Dokonując takiej oceny należy uwzględnić potrzeby spółki z punktu widzenia przedmiotu jej działalności, zasadności zakupu lub świadczenia takiej transakcji w aspekcie sytuacji majątkowej spółki czy faktycznych jej potrzeb biznesowych.

2) Świadczeniami, które nie powinny powodować powstania dochodu z tytułu ukrytego zysku, mogą być transakcje zakupu oraz sprzedaży, dokonywane w ramach podstawowej działalności podatnika (np. określonej w przedmiocie działalności), które wykonywane są na warunkach analogicznych jak wobec podmiotów niepowiązanych. Takimi świadczeniami mogą być np. świadczenia podwykonawców niezbędne dla wytworzenia produktu końcowego w zakresie obróbki towarów czy dostarczania komponentów.

3) Jeśli warunki określonej transakcji z podmiotem powiązanym, mieszczące się w podstawowym przedmiocie działalności podatnika opodatkowanego ryczałtem, ustalone są na analogicznych zasadach jak transakcje dokonywane przez takiego podatnika z podmiotami niepowiązanymi i transakcja ta jest niezbędna w prowadzonej działalności gospodarczej, to nie powinny być one oceniane w aspekcie dochodu z tytułu ukrytego zysku. Z powyższego wynika, iż nie każde świadczenie ze strony spółki objętej Ryczałtem na rzecz wspólników bądź podmiotów powiązanych jest tzw. ukrytym zyskiem, który podlega opodatkowaniu.

Trzeba zwrócić bowiem uwagę zarówno na wyłączenia wprost wynikające z przepisów, jak i nadrzędne zasady, którymi każe się kierować ustawodawca w sytuacji, w której co prawda jest dokonywane świadczenie/transfer ale nie ma on charakteru działania mającego na celu ponadnormatywne obciążanie spółki. Sam fakt dokonywania świadczenia na rzecz podmiotu powiązanego nie oznacza bowiem, że ma miejsce tzw. ukryty zysk.

3. Świadczenie Usług na rzecz Spółki a dochód z ukrytych zysków

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, podmioty powiązane w swoich ramach działalności gospodarczych świadczą Usługi na rzecz Spółki:

1) Usługa dzierżawy i najmu (...),

2) Usługa licencji znaku towarowego wykorzystywanego przez Wnioskodawcę,

3) Usługa najmu (...),

4) Usługa pośrednictwa (...),

5) Usługa (...),

6) Usługa (...),

7) Usługa (...)

Spółka jest zobowiązana do realizacji świadczeń pieniężnych - wypłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu świadczenia Usług.

Jednocześnie, należy zakładać, iż Spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych dokona wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (dalej: "Ryczałt"), o którym mowa w przepisach art. 28c i nast. Ustawy CIT.

W trakcie korzystania z Ryczałtu podmioty powiązane w dalszym ciągu będą świadczyć Usługi na rzecz Spółki. Na potrzeby wniosku Wnioskodawca zakłada, iż warunki świadczenia Usług są ustalone na warunkach rynkowych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika zatem, iż świadczone Usługi przez podmioty powiązane są związane jest bezpośrednio i ściśle z przedmiotem działalności Spółki i bez świadczonych w ten sposób Usług przez podmioty powiązane - Spółka zobowiązana byłaby uzyskiwać analogiczne usługi od innych podmiotów. Alternatywnie, bez pozyskania wskazywanych Usług od podmiotów powiązanych bądź innych podmiotów, Spółka zmuszona byłaby zaprzestać lub ograniczyć zakres i skalę prowadzonej działalności gospodarczej. Choć nie powinno mieć to rozstrzygającego znaczenia w przedmiotowej sprawie, należy również zauważyć, iż usługi świadczone są przez podmioty powiązane na rzecz Spółki od wielu już lat, w szczególności nie jest to stan, który zaistnieje w związku z wdrożeniem Ryczałtu. Ponadto, podmioty powiązane świadcząc Usługi na rzecz Spółki są obecnie i wciąż będą jednym z wielu podmiotów, które będą świadczyły na rzecz Spółki analogiczne usługi tego samego rodzaju. Z tego względu w ocenie Wnioskodawcy, kwota wypłacanych świadczeń pieniężnych przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych, w tym wspólnika Spółki, który jest jednym z usługobiorców Wnioskodawcy, z tytułu świadczenia Usług nie będzie stanowić dochodu w zakresie ukrytego zysku i nie będzie podlegać opodatkowaniu Ryczałtem po stronie Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza pismo z 25 stycznia 2022 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Znak: 0111-KDIB1-2.4010.554.2021.2.AK, w którym organ w swoim uzasadnieniu wskazał, iż: "Przechodząc na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że płacony przez Spółkę czynsz najmu za lokale (...) wynajmowane od Udziałowca w cenach rynkowych nie stanowi dochodu z tytułu ukrytych zysków o którym mowa w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Jednocześnie, jak już wspomniano, należy mieć na uwadze, że zdanie wstępne przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazuje na otwarty (a nie zamknięty) katalog świadczeń mogących prowadzić do powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków. Dlatego ocena czy określone świadczenie najmu spełni warunki do uznania za dochód z tytułu ukrytego zysku powinna zostać dodatkowo przeprowadzona w oparciu o przesłanki wynikające ze zdania wstępnego przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Jak z niego wynika dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie ocenianego świadczenia. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3, zgodnie z którym czynsz najmu płacony przez Spółkę na rzecz jej Udziałowca nie będzie ukrytym zyskiem i nie będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych jest prawidłowe".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2122) wprowadzone zostały do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy regulujące nowe zasady opodatkowania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych - stanowiący alternatywny w stosunku do dotychczasowego sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Następnie, ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm., dalej: "ustawa zmieniająca"), wprowadzono zmiany w ryczałcie od dochodów spółek, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Ten nowy sposób opodatkowania będący odejściem od dotychczasowych zasad podatkowych, ze względu na swoją specyfikę i odrębność został uregulowany w nowym rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zatytułowanym od 1 stycznia 2022 r. "Ryczałt od dochodów spółek", a także w przepisach ogólnych ale związanych z rozliczeniami dokonywanymi w ryczałcie.

Na podstawie bowiem art. 28j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, tj. podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli spełnia łącznie w każdym okresie opodatkowania ryczałtem pozostałe warunki określone w przepisie art. 28j ustawy o CIT.

Opodatkowanie ryczałtem oznacza dla podatnika zmianę zasad w zakresie przedmiotu opodatkowania. Ustawa o CIT wprowadza w zakresie ryczałtu nowe kategorie dochodów (przedmiotu opodatkowania) nie podlegających reżimowi dotychczasowych przepisów ustawy. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według ogólnych zasad CIT (art. 7 ustawy o CIT) dla celów ustalenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT:

Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków).

Stosownie do art. 28m ust. 3 ustawy o CIT:

Przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności:

1)

kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2)

świadczenia wykonane na rzecz:

a)

fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,

b)

trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3)

nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4)

nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5)

wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;

6)

równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7)

darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8)

wydatki na reprezentację;

9)

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10)

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11)

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12)

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Z kolei art. 28m ust. 4 ustawy o CIT stanowi, że:

Do ukrytych zysków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się:

1)

wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej - w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej;

2)

wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

a)

w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

b)

w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

3)

kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Stosownie do postanowień art. 28o ust. 1 ustawy o CIT:

Ryczałt wynosi:

1)

10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności;

2)

20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.

Przedmiotem opodatkowania w systemie ryczałtu jest zatem co do zasady efektywna dystrybucja zysku ze spółki kapitałowej do jej udziałowca/akcjonariusza, przy czym przepisy nie ograniczają się wyłącznie do opodatkowania dywidend, ale uwzględniają również inne formy dystrybucji.

Istotą przyjętego modelu jest odroczenie opodatkowania dystrybuowanego zysku do dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu tego zysku i wypłat równoważnych takiej dystrybucji. Intencją ustawodawcy jest zatem uwzględnienie w katalogu dochodów do opodatkowaniem także innych, alternatywnych niż dywidenda, świadczeń dokonanych na rzecz udziałowców/akcjonariuszy lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tymi udziałowcami/akcjonariuszami, (tzw. ukryte zyski). Wypłata ukrytych zysków oznacza powstanie dla spółki odpowiadającego im dochodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem.

Ukryte zyski stanowić zatem będą dla podatnika wszelkie świadczenia spółki:

- wykonane w związku z prawem do udziału w zysku,

- inne niż podzielony zysk o charakterze pieniężnym, niepieniężnym, odpłatnym, nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym (wartość nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń określa się zgodnie z art. 12 ust. 5-6a ustawy o CIT),

- wykonane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz udziałowca/akcjonariusza lub podmiotu powiązanego,

- wykonane bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem /akcjonariuszem.

Stosownie do art. 28c pkt 1 ustawy o CIT:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, wynosi, z zastrzeżeniem art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g, co najmniej 5%.

W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,

ca) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, i jej wspólnika, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o CIT, rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub,

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3)

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie z art. 11c ustawy o CIT:

1. Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

2. Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

3. Określając wysokość dochodu (straty) podatnika w sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ podatkowy bierze pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji.

4. W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej czynności, zwanych dalej "transakcją właściwą", uwzględniając:

1)

warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane,

2)

fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną uwzględniając opcje realistycznie dostępne w momencie zawarcia transakcji

- organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej.

5. Podstawą zastosowania ust. 4 nie może być wyłącznie:

1)

trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy albo

2)

brak porównywalnych transakcji występujących pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w porównywalnych okolicznościach.

6. Za okres objęty uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 20zs § 1 Ordynacji podatkowej, albo porozumieniem podatkowym, o którym mowa w art. 20zb pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że podmioty powiązane świadczą na rzecz Wnioskodawcy szereg usług. Zakres usług o charakterze pomocniczym nabywanych przez Spółkę jest następujący:

1) Usługa dzierżawy i najmu (...),

2) Usługa licencji znaku towarowego wykorzystywanego przez Wnioskodawcę,

3) Usługa najmu (...),

4) Usługa pośrednictwa (...),

5) Usługa (...),

6) Usługa (...),

7) Usługa (...).

Przedmiotem Państwa wątpliwości jest kwestia ustalenia, czy kwota wypłacanych świadczeń pieniężnych przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu świadczenia Usług będzie stanowić dochód w zakresie ukrytego zysku i będzie podlegać opodatkowaniu ryczałtem po stronie Wnioskodawcy.

Zgodnie z treścią art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, opodatkowaniu ryczałtem podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków).

Jak wskazano powyżej, definicję ukrytych zysków zawiera art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub akcjonariuszem.

W przepisie art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, wskazano zatem na otwarty katalog świadczeń, które mogą zostać uznane za dochód z tytułu ukrytych zysków, ale również wskazane zostały przykłady transakcji traktowanych jako taki dochód. Jednym z wymienionych przykładów jest nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji (art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT). Z treści tego przepisu wynika zatem, że wszystko co przewyższa wartość rynkową transakcji stanowi zysk ukryty podlegający opodatkowaniu.

Ocena czy transakcja mogłaby zostać zawarta między podmiotami niepowiązanymi nie powinna się ograniczać jedynie do oceny ustalonej ceny transakcji (według wartości rynkowej) ale powinna również uwzględnić fakt czy doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji, gdyby nie uczestniczyły w niej podmioty powiązane (tj. czy doszłoby do takiej transakcji między podmiotami niepowiązanymi). Dokonując takiej oceny należy uwzględnić potrzeby spółki z punktu widzenia przedmiotu jej działalności, zasadności zakupu lub świadczenia takiej transakcji w aspekcie sytuacji majątkowej spółki czy faktycznych jej potrzeb biznesowych.

Przepis art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazuje, iż za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub inny podmiot powiązany. Świadczenie ma być wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk.

Dochód z tytułu ukrytego zysku powstaje w wyniku wszelkich świadczeń związanych z funkcjonowaniem podatnika w grupie podmiotów powiązanych, których beneficjentem jest wspólnik lub inny podmiot powiązany (bezpośrednio lub pośrednio) z podatnikiem (spółką) lub z jego wspólnikiem. Aby świadczenie uznane było za ukryty zysk powinno być związane z wywieraniem wpływu na działanie i decyzje spółki będącej podatnikiem ryczałtu. Innymi słowy, świadczenie powinno bezpośrednio lub pośrednio wynikać z uzgodnień pomiędzy podmiotami powiązanymi, niezależnie od ich formy. Świadczenie uznane za ukryty zysk, w przypadku którego stroną jest wspólnik spółki opodatkowanej ryczałtem, może być ocenianie w kontekście świadczenia ekwiwalentnego dywidendzie. Takie świadczenie powstanie m.in. w sytuacji, kiedy podatnik dokonując czynności prawnej (jednej lub wielu) osiąga taki sam efekt ekonomiczny, jaki osiągnąłby poprzez wypłatę zysku w formie dywidendy.

Aby świadczenie wykonane z podmiotem powiązanym nie stanowiło podstawy do obliczenia dochodu z tytułu ukrytego zysku, powinno pozostawać poza jakąkolwiek polityką prowadzoną wewnątrz danej grupy kapitałowej, do której należy spółka opodatkowana ryczałtem. Świadczeniami, które nie powinny powodować powstania dochodu z tytułu ukrytego zysku, mogą być transakcje zakupu oraz sprzedaży, dokonywane w ramach podstawowej działalności podatnika (np. określonej w przedmiocie działalności), które wykonywane są na warunkach analogicznych jak wobec podmiotów niepowiązanych. Takimi świadczeniami mogą być np. świadczenia podwykonawców niezbędne dla wytworzenia produktu końcowego w zakresie obróbki towarów czy dostarczania komponentów. Jeśli warunki określonej transakcji z podmiotem powiązanym, mieszczące się w podstawowym przedmiocie działalności podatnika opodatkowanego ryczałtem, ustalone są na analogicznych zasadach jak transakcje dokonywane przez takiego podatnika z podmiotami niepowiązanymi i transakcja ta jest niezbędna w prowadzonej działalności gospodarczej, to nie powinny być one oceniane w aspekcie dochodu z tytułu ukrytego zysku.

W relacji spółka - wspólnik istotne może być w przedmiotowej ocenie to, czy wspólnik zadbał o wyposażenie spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej i czy ewentualny niedobór tych aktywów nie jest przyczyną działań polegających na dokapitalizowywaniu w następstwie tego spółki, tj. dokapitalizowywaniu w innej formie niż w postaci wkładu do spółki (np. w formie pożyczki, udostępniania nieruchomości).

Również inne świadczenia ekwiwalentne dywidendzie, czyli świadczenia, które pod pozorem inaczej nazwanej czynności prawnej (jednej lub wielu) prowadzą de facto do korzyści wspólnika, która bez wykonania tego świadczenia zostałaby zrealizowana w postaci dywidendy kreują dochód z tytułu ukrytych zysków.

Przechodząc na grunt analizowanej sprawy, biorąc pod uwagę przywołane wyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, że kwota wypłacanych świadczeń pieniężnych przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu świadczenia Usług, o których mowa we wniosku nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Jak twierdzi Wnioskodawca świadczone usługi są jej niezbędne jako usługi o charakterze wsparcia w realizacji jej podstawowej działalności, wypłacane na rzecz podmiotów powiązanych wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa we wniosku nie będzie w rzeczywistości służyło dokapitalizowaniu tych podmiotów powiązanych, ponieważ wysokość wynagrodzenia ma charakter rynkowy z podmiotem powiązanym (warunki świadczenia Usług są ustalone na warunkach rynkowych). Wspólnik Spółki wniósł do niej na poczet jej wkładu, wkład pieniężny w wysokości (...) zł, celem zapewnienia spółce kapitału potrzebnego na samodzielne funkcjonowanie i prowadzenie działalności. Spółka posiada (...), Spółka natomiast nie posiada nieruchomości własnych. Wynajmowane nieruchomości są jej niezbędne w prowadzonej działalności. Wynajmowane przez Spółkę nieruchomości nigdy nie stanowiły majątku Spółki. Znak towarowy wykorzystywany przez Spółkę nigdy nie stanowił majątku Spółki. Wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi licencji znaku towarowego opisane jest w dokumentacji cen transferowych. Spółka ze względu na zakres tej działalności gospodarczej posługuje się w tym celu znakiem towarowym, (...). Co istotne w sprawie, umowy dzierżawy (...) były zawierane od (...), a w kolejnych latach w przypadku potrzeby Spółki zawierane były nowe umowy (...), umowy najmu powierzchni użytkowej zawarte zostały w (...) i (...), umowa na korzystanie ze znaku towarowego została zawarta w (...). Innymi słowy zawierane przez Wnioskodawcę umowy z podmiotami powiązanymi na świadczenie Usług, o których mowa we wniosku wynikały z faktycznych potrzeb biznesowych Wnioskodawcy.

Jednocześnie, jak już wspomniano, należy mieć na uwadze, że zdanie wstępne przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, wskazuje na otwarty (a nie zamknięty) katalog świadczeń mogących prowadzić do powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków. Dlatego ocena czy dochód z tytułu wskazanych we wniosku a dokonywanych przez Wnioskodawcę z podmiotami powiązanymi powyższych transakcji spełnia warunki do uznania go za dochód z tytułu ukrytego zysku powinna zostać dodatkowo przeprowadzona w oparciu o przesłanki wynikające ze zdania wstępnego przepisu art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Jak z niego wynika, dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie ocenianego świadczenia.

Zatem stwierdzić należy, że świadczone na rzecz Państwa usługi przez podmioty powiązane w postaci następujących usług:

1)

dzierżawy i najmu (...),

2)

licencji znaku towarowego wykorzystywanego przez Państwa,

3)

najmu (...),

4)

pośrednictwa (...)

5)

(...),

6)

(...),

7)

(...),

w okolicznościach opisanych we wniosku nie będą stanowiły ukrytego zysku, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

W świetle powyższego Państwa stanowisko, zgodnie z którym kwota wypłacanych świadczeń pieniężnych przez Spółkę na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu świadczenia Usług nie będzie stanowić dochodu w zakresie ukrytego zysku i nie będzie podlegać opodatkowaniu Ryczałtem po stronie Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja zdarzenia przyszłego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zastrzec również należy, iż ocena okoliczności wpływu powiązań pomiędzy podmiotami na zasadność i racjonalność zawartych transakcji, w tym zasad rynkowych przy ich zawieraniu, nie może być dokonywana w postępowaniu interpretacyjnym. Dokładne zbadanie okoliczności zawartych transakcji pomiędzy spółką a podmiotami powiązanymi pod kątem spełnienia/niespełnienia przesłanek do uznania/nieuznania dokonanych transakcji za ukryte zyski zdefiniowane w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT możliwe jest w postępowaniu podatkowym, w wyniku analizy i oceny dowodów.

Jeżeli w wyniku takiego postępowanie okazałoby się, że wynagrodzenie należy uznać za ukryty zysk podmiotów powiązanych wówczas interpretacja nie będzie pełniła funkcji ochronnej w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl