0111-KDIB1-2.4010.509.2022.2.AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.509.2022.2.AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 8 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy:

1.

sprzedaż nieruchomości do podmiotu powiązanego, z której przychody przekroczą 50% sumy przychodów Wnioskodawcy, uniemożliwi opodatkowanie Wnioskodawcy ryczałtem od dochodów spółek;

2.

sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą będzie skutkowała koniecznością opodatkowania ukrytego zysku z tych transakcji.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 14 października 2022 r. (wpływ tego samego dnia). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w terytorium RP. Spółka zamierza zmienić formę opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek (tzw. "CIT Estoński"). Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami (głównie w zakresie kupna i sprzedaży gruntów). Wnioskodawca planuje nabywać nieruchomości (grunty), a następnie uzyskiwać dla nich dokumentację niezbędną do rozpoczęcia na tych gruntach inwestycji budowlanej, w szczególności w postaci warunków zabudowy, pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego. Jednocześnie Wnioskodawca będzie dokonywał podziału zakupionych nieruchomości gruntowych na szereg mniejszych, przeprowadzając we własnym zakresie postępowanie zmierzające do wydzielenia działek geodezyjnych z istniejącej, większej działki.

Wskazane nieruchomości (po podziale i uzyskaniu kompletnej dokumentacji) Wnioskodawca będzie sprzedawać na rzecz podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.o.p. Sprzedaż będzie następowała, po aktualnych cenach rynkowych, uwzględniających gotowość prawną gruntu do rozpoczęcia inwestycji budowlanej oraz aktualną powierzchnię. Wartość wskazanej sprzedaży na rzecz podmiotu powiązanego przekroczy 50% przychodów Wnioskodawcy.

Na gruncie opisanego zdarzenia przyszłego należy przyjąć, że Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki opisane w art. 28j ust. 1 u.p.d.o.p., z wyłączeniem warunku wskazanego w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g - spełnienie tego warunku jest przedmiotem pytania zawartego we wniosku.

Pytania

1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym sprzedaż nieruchomości do podmiotu powiązanego, z której przychody przekroczą 50% sumy przychodów Wnioskodawcy, uniemożliwi opodatkowanie Wnioskodawcy ryczałtem od dochodów spółek?

2. Jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 zostanie uznane za prawidłowe - czy sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą będzie skutkowała koniecznością opodatkowania ukrytego zysku z tych transakcji?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

W ocenie Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym sprzedaż nieruchomości do podmiotu powiązanego, z której przychody przekroczą 50% sumy przychodów Wnioskodawcy nie będzie stanowiła przeszkody dla opodatkowania Wnioskodawcy ryczałtem od dochodów spółek. Zdaniem Wnioskodawcy działalność polegająca na kupnie gruntów, ich podziale na szereg mniejszych i uzyskiwaniu dla nich dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia na tych gruntach inwestycji budowlanych w szczególności w postaci warunków zabudowy, pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego, a następnie ich sprzedaży przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego stanowi działalność, w związku z którą wytwarzana jest większa niż znikoma wartość dodana pod względem ekonomicznym (o której mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g).

Tym samym Wnioskodawca (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków, o których mowa w art. 28j ustawy o CIT) może zastosować ryczałt od dochodów spółek, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy o CIT niezależnie od wysokości przychodów uzyskanych ze świadczenia ww. usług na rzecz podmiotu powiązanego.

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 jeżeli mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "wartość dodana pod względem ekonomicznym", jak również nie wskazał po której stronie taka wartość ma być wytwarzana, tj. po stronie usługodawcy czy usługobiorcy.

Z uwagi na brak definicji legalnej pojęcia "wartość dodana pod względem ekonomicznym" wykładni tego pojęcia należy dokonać zgodnie z jego znaczeniem wynikającym z dorobku nauki o ekonomii. Podstawową dyrektywą wykładni językowej jest zasada interpretacji danego pojęcia w przypadku braku definicji legalnej zgodnie z jego potocznym znaczeniem. Od reguły tej istnieje wyjątek, zgodnie z którym jeżeli określony termin należy do terminów specyficznych w określonej dziedzinie wiedzy lub praktyki społecznej, to należy przyjąć, iż termin ten ma takie znaczenie jak w tych dziedzinach. Wobec powyższego pojęcie "wartość dodana pod względem ekonomicznym" należy interpretować zgodnie z jego znaczeniem przyjętym w Ekonomii. Wartość dodana nie ma jednolitej definicji, i tak wartością dodaną jest przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji (E. Kubiak. H. Nakonieczna-Kisiel 1999, s. 43) lub można ją też rozumieć jako różnicę pomiędzy utargiem przedsiębiorstwa a kosztami zakupów materiałów i usług od innych firm, zatem jest to różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztem pozyskania koniecznych nakładów, różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztem nabycia dóbr i usług od innych firm (R. Barro 1997, s. 59). Wartość dodana stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową produktu lub usługi a kosztami wytworzenia (W. Smid 2012, s. 576).

Natomiast zgodnie z Wielkim słownikiem języka polskiego wartość dodana stanowi wkład przedsiębiorcy w wartość wytworzonego produktu lub wykonanej usługi, obliczany jako różnica pomiędzy całkowitym kosztem wytworzenia tego produktu lub usługi a kosztem materiałów i usług zewnętrznych (Wartość dodana (w:) Wielki słownik języka polskiego, https://wsjp.pl/hasło/podglad/27725/wartosc-dodana, dostęp 22 czerwca 2022 r.).

Patrząc z perspektywy usługodawcy wartość dodania powstaje wtedy kiedy w związku ze świadczeniem usług powstaje po jego stronie nadwyżka zysku ponad wszystkie koszty związane z transakcją. Innymi słowy wartość dodaną po stronie sprzedawcy należy odnieść do zysku na transakcji (skala mikroekonomiczna) lub zysku całej działalność (skala makroekonomiczna). Mając na uwadze, że zarówno sama transakcja, jak i sama spółka jest rentowna to wskazać należy, że nie ma wątpliwości, że z perspektywy usługodawcy powstaje istotna wartość dodana pod względem ekonomicznym. Z perspektywy usługobiorcy na pojęcie wartości dodanej należy patrzeć przez pryzmat wartości jaka jest wnoszona do prowadzonego przez niego procesu produkcyjnego lub procesu świadczenia usług.

Wobec czego należy dokonać oceny wpływu nabywanych gruntów (przygotowanych już pod zabudowę) na działalność prowadzoną przez podmiot powiązany. Podmiot powiązany prowadzi działalność w zakresie usług budowlanych. Oznacza to, że grunty podzielone i opatrzone wszelką dokumentacją umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji budowlanej stanowi istotne, o ile nie niezbędne, aktywo dla prowadzonej działalność budowlanej. Podmiot powiązany prowadzi działalność wyłącznie budowlaną, nie specjalizuje się w branży dotyczącej obrotów nieruchomościami.

W tak przyjętym modelu gospodarczym, grunty odpowiednio podzielone oraz opatrzone niezbędną pod inwestycję budowlaną dokumentacją są niezbędne dla podmiotu powiązanego. Brak pełnej dokumentacji gruntów wymuszałby na podmiocie powiązanym całkowitą zmianę strategii gospodarczej co jednoznacznie przesądza o tym, że nabycie tych gruntów ma wysoki wpływ na proces prowadzonej działalność przez podmiot powiązany.

Podsumowując, grunty podzielone i opatrzone niezbędną pod inwestycję budowlaną dokumentacją, które Wnioskodawca zamierza sprzedawać do podmiotu powiązanego stanowią bardzo ważny element w działalność prowadzonej przez podmiot powiązany, a tym samym świadczona przez Wnioskodawcę usługa stanowi usługę wnoszącą wartość dodaną pod względem ekonomicznym (większą niż znikoma).

Ad 2 (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

W ocenie Wnioskodawcy sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą nie będzie skutkowało koniecznością opodatkowania ukrytego zysku z tych transakcji.

Proces prawnego przystosowania nieruchomość gruntowej pod budowę powoduje, że grunt z kompletną dokumentacją budowlaną (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę) ma większą wartość niż sam grunt bez tej dokumentacji. W związku z tym Wnioskodawca, po wybraniu opodatkowania estońskim CIT, będzie prowadził na rzecz podmiotu powiązanego sprzedaż, która ma dodaną wartość ekonomiczną. Wartość ta będzie się przejawiać w kompleksowym przystosowaniu gruntu pod budowę pod względem prawnym. Gdyby nie te czynności, podmiot powiązany musiałby zlecić ich wykonanie innemu podmiotowi lub wykonać te czynności we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko. Wnioskodawca będzie sprzedawać grunty do podmiotu powiązanego po cenach rynkowych. W przepisie art. 28m ust. 3 u.p.d.o.p wskazano na otwarty katalog świadczeń, które mogą zostać uznane za dochód z tytułu ukrytych zysków. Jednakże wskazano tam na przykłady transakcji traktowanych jako taki dochód. Jedną z kategorii ukrytych zysków jest nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji (art. 28m ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p.). Z treści tego przepisu wynika zatem, że wszystko co przewyższa wartość rynkową transakcji stanowi zysk ukryty podlegający opodatkowaniu. Zatem zakładając (co jest elementem zdarzenia przyszłego), że wartość transakcji będzie odpowiadała cenie rynkowej, to sprzedaż nieruchomości nie będzie skutkowała powstaniem ukrytego zysku w rozumieniu tego przepisu. Ponieważ Wnioskodawca sprzedawać będzie grunty opatrzone w pełną dokumentację, której uzyskanie w ocenie Wnioskodawcy stanowi istotną wartość dodaną pod względem ekonomicznym, to nie można uznać, aby taka transakcja spełniała ogólne kryterium "ukrytego zysku".

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera katalogu zamkniętego świadczeń, które uznane mogą zostać za ukryte zyski, ale operuje pojęciem "w szczególności", a więc nie wskazuje co może wejść do tego katalogu, stąd wynika ryzyko związane ze świadczeniem jakichkolwiek usług przez podmiot powiązany na rzecz spółki z o.o. na estońskim CIT. Z wydanych przez Ministra Finansów objaśnień wynika jednak, że realnie świadczone usługi o charakterze materialnym i wynagradzane rynkowo, nie będą kwalifikowane jako ukryte zyski. Podobne uwagi można zastosować do zbycia towarów z odpowiednią marżą.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2122 z późn. zm., dalej: "ustawa zmieniająca") wprowadzone zostały do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy regulujące nowe zasady opodatkowania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych - stanowiący alternatywny w stosunku do dotychczasowego sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepisy powyższe weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Ten nowy sposób opodatkowania będący odejściem od dotychczasowych zasad podatkowych, ze względu na swoją specyfikę i odrębność został uregulowany w nowym rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zatytułowanym "Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych" (dodano artykuły od 28c do 28t), a także w przepisach ogólnych ale związanych z rozliczeniami dokonywanymi w ryczałcie.

Należy zauważyć, że ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.) zostały wprowadzone zmiany odnośnie ryczałtu, począwszy od zmiany nazwy na "Ryczałt od dochodów spółek" poprzez inne zmiany mające na celu uproszczenie tego modelu opodatkowania.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa CIT"):

Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy CIT:

Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia m.in. następujący warunek mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

a)

z wierzytelności,

b)

z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c)

z części odsetkowej raty leasingowej,

d)

z poręczeń i gwarancji,

e)

z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f)

ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g)

z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

Nowy reżim opodatkowania, zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy CIT:

Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazany przez podatnika w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7.

Po zakończeniu okresu czteroletniego, jeśli podatnik spełnia warunki ustawowe, może kontynuować rozliczenia zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy CIT, w kolejnym okresie czteroletnim.

Stosownie do art. 28f ust. 2 ustawy CIT:

Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji, o której mowa w art. 28r. ust. 1, składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany ryczałtem.

Podatnik, aby móc wybrać ryczałt od dochodów spółek jest zobowiązany spełnić warunki określone w przepisach o ryczałcie. Dodatkowo przepisy te wyłączają wprost niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji. Wyłączenie podmiotowe może mieć charakter trwały i wówczas dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 1 pkt 1-4 ustawy CIT. Może mieć również charakter czasowy i dotyczyć tych podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 1 pkt 5-6 ustawy CIT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą w pierwszym rzędzie kwestii ustalenia, czy sprzedaż nieruchomości do podmiotu powiązanego, z której przychody przekroczą 50% sumy przychodów Wnioskodawcy, uniemożliwi opodatkowanie Wnioskodawcy ryczałtem od dochodów spółek (przy założeniu spełnienia wszystkich pozostałych warunków opisanych w art. 28j ust. 1 ustawy CIT).

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż wskazane w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy CIT warunki dotyczące struktury przychodów mają w zamierzeniu ograniczać możliwość korzystania z nowej formy opodatkowania tym podmiotom, które nie prowadzą aktywnej działalności gospodarczej, a swoje dochody opierają na pasywnych źródłach przychodów.

W przypadku transakcji, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma (lit. g) - transakcje te ograniczone są do podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.

W przepisie art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT ustawodawca wyklucza bowiem możliwość skorzystania z ryczałtu od dochodu spółek przez podmioty uzyskujące więcej niż 50% przychodów z transakcji z podmiotami powiązanymi ale wyłącznie w sytuacji, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Stosownie do art. 28c pkt 1 ustawy o CIT:

Ilekroć jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, wynosi, z zastrzeżeniem art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g, co najmniej 5%.

W myśl art. art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT:

Ilekroć jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,

ca) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, i jej wspólnika, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o CIT:

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub,

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3)

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje nabywać nieruchomości (grunty), a następnie uzyskiwać dla nich dokumentację niezbędną do rozpoczęcia na tych gruntach inwestycji budowlanej, w szczególności w postaci warunków zabudowy, pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego. Jednocześnie Wnioskodawca będzie dokonywał podziału zakupionych nieruchomości gruntowych na szereg mniejszych, przeprowadzając we własnym zakresie postępowanie zmierzające do wydzielenia działek geodezyjnych z istniejącej, większej działki.

Wskazane nieruchomości (po podziale i uzyskaniu kompletnej dokumentacji) Wnioskodawca będzie sprzedawać na rzecz podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Sprzedaż będzie następowała, po aktualnych cenach rynkowych, uwzględniających gotowość prawną gruntu do rozpoczęcia inwestycji budowlanej oraz aktualną powierzchnię. Wartość wskazanej sprzedaży na rzecz podmiotu powiązanego przekroczy 50% przychodów Wnioskodawcy.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji wartości dodanej pod względem ekonomicznym. Zatem w pierwszej kolejności należy odnieść się do słownikowej definicji tego pojęcia. Zgodnie z Encyklopedią Zarządzania - ekonomiczna wartość dodana (EVA - Economical Value Added) obrazuje efekt gospodarowania przedsiębiorstwa. Stanowi jedną z najbardziej popularnych metod pomiaru wartości firmy. Bazuje na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt (https://mfiles.pl/pl/index.php/Ekonomiczna_warto%C5%9B%C4%87_dodana). Natomiast odnosząc się do pojęcia znikomy wskazać należy, że zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego, znikomy, to bardzo mały pod względem nasilenia, liczby, rozmiarów lub znaczenia (https://sjp.pwn.pl).

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione w opisie sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia warunek określony w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT. Wprawdzie bowiem więcej niż 50% przychodów Spółki pochodzi z transakcji z podmiotem powiązanym, to jednak - jak wynika z opisu sprawy - przychody te generują znaczącą wartość dodaną pod względem ekonomicznym i nie jest ona znikoma. Tymczasem warunek dotyczący uzyskiwania przychodów z transakcji z podmiotami powiązanymi na poziomie niższym niż 50% dotyczy wyłącznie sytuacji, w której w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma. Powyższa sytuacja nie ma zatem miejsca w omawianej sprawie.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 - jest prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii ustalenia, czy opisywana sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego będzie skutkowała koniecznością opodatkowania ukrytego zysku z tych transakcji.

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, że zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy CIT:

Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków).

Stosownie do art. 28m ust. 3 ustawy CIT:

Przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności:

1)

kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2)

świadczenia wykonane na rzecz:

a)

fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,

b)

trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3)

nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4)

nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5)

wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;

6)

równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7)

darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8)

wydatki na reprezentację;

9)

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10)

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11)

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12)

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

W myśl art. 28m ust. 4 ustawy o CIT:

Do ukrytych zysków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się:

1)

wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej - w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej;

2)

wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

a)

w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

b)

w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

3)

kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Stosownie do postanowień art. 28o ust. 1 ustawy CIT:

Ryczałt wynosi:

1)

10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności;

2)

20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.

Przedmiotem opodatkowania w systemie ryczałtu jest zatem co do zasady efektywna dystrybucja zysku ze spółki kapitałowej do jej udziałowca/akcjonariusza, przy czym przepisy nie ograniczają się wyłącznie do opodatkowania dywidend, ale uwzględniają również inne formy dystrybucji.

Istotą przyjętego modelu jest odroczenie opodatkowania dystrybuowanego zysku do dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu tego zysku i wypłat równoważnych takiej dystrybucji. Intencją ustawodawcy jest zatem uwzględnienie w katalogu dochodów do opodatkowaniem także innych, alternatywnych niż dywidenda, świadczeń dokonanych na rzecz udziałowców/akcjonariuszy lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tymi udziałowcami/akcjonariuszami, (tzw. ukryte zyski). Wypłata ukrytych zysków oznacza powstanie dla spółki odpowiadającego im dochodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem.

Ukryte zyski stanowić zatem będą dla podatnika wszelkie świadczenia spółki:

- wykonane w związku z prawem do udziału w zysku,

- inne niż podzielony zysk o charakterze pieniężnym, niepieniężnym, odpłatnym, nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym (wartość nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń określa się zgodnie z art. 12 ust. 5-6a ustawy o CIT),

- wykonane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz udziałowca/akcjonariusza lub podmiotu powiązanego,

- wykonane bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem/akcjonariuszem.

Zgodnie z art. 11c ustawy o CIT:

1. Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

2. Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

3. Określając wysokość dochodu (straty) podatnika w sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ podatkowy bierze pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji.

4. W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej czynności, zwanych dalej "transakcją właściwą", uwzględniając:

1)

warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane,

2)

fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną uwzględniając opcje realistycznie dostępne w momencie zawarcia transakcji

- organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej.

5. Podstawą zastosowania ust. 4 nie może być wyłącznie:

1)

trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy albo

2)

brak porównywalnych transakcji występujących pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w porównywalnych okolicznościach.

6. Za okres objęty uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 20zs § 1 Ordynacji podatkowej, albo porozumieniem podatkowym, o którym mowa w art. 20zb pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem.

Jak już wcześniej wskazano, zgodnie z treścią art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków).

Jak wskazano powyżej, definicję ukrytych zysków zawiera art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz, albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem.

W przepisie art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazano zatem na otwarty katalog świadczeń, które mogą zostać uznane za dochód z tytułu ukrytych zysków, ale również wskazane zostały przykłady transakcji traktowanych jako taki dochód. Jednym z wymienionych przykładów jest nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji (art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT). Z treści tego przepisu wynika zatem, że wszystko co przewyższa wartość rynkową transakcji stanowi zysk ukryty podlegający opodatkowaniu.

Zasadniczy przykład odwołujący się do transakcji pomiędzy spółką a podmiotem powiązanym (art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT) nakazuje odczytywać pojęcie ukrytych zysków również poprzez odwołanie się do rynkowych warunków transakcji. W sytuacji, w której świadczenia spółki na rzecz podmiotu powiązanego przewyższać będą ich wartość rynkową, powstawać będzie ukryty zysk opodatkowany ryczałtem w spółce.

Ocena czy transakcja mogłaby zostać zawarta między podmiotami niepowiązanymi nie powinna się ograniczać jedynie do oceny ustalonej ceny transakcji (według wartości rynkowej) ale powinna również uwzględnić fakt czy doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji, gdyby nie uczestniczyły w niej podmioty powiązane (tj. czy doszłoby do takiej transakcji między podmiotami niepowiązanymi). Dokonując takiej oceny należy uwzględnić potrzeby spółki z punktu widzenia przedmiotu jej działalności, zasadności zakupu lub świadczenia takiej transakcji w aspekcie sytuacji majątkowej spółki czy faktycznych jej potrzeb biznesowych.

Przepis art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazuje, iż za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub inny podmiot powiązany. Świadczenie ma być wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk.

Dochód z tytułu ukrytego zysku powstaje w wyniku wszelkich świadczeń związanych z funkcjonowaniem podatnika w grupie podmiotów powiązanych, których beneficjentem jest wspólnik lub inny podmiot powiązany (bezpośrednio lub pośrednio) z podatnikiem (spółką) lub z jego wspólnikiem. Aby świadczenie uznane było za ukryty zysk powinno być związane z wywieraniem wpływu na działanie i decyzje spółki będącej podatnikiem ryczałtu. Innymi słowy, świadczenie powinno bezpośrednio lub pośrednio wynikać z uzgodnień pomiędzy podmiotami powiązanymi, niezależnie od ich formy. Świadczenie uznane za ukryty zysk, w przypadku którego stroną jest wspólnik spółki opodatkowanej ryczałtem, może być ocenianie w kontekście świadczenia ekwiwalentnego dywidendzie. Takie świadczenie powstanie m.in. w sytuacji, kiedy podatnik dokonując czynności prawnej (jednej lub wielu) osiąga taki sam efekt ekonomiczny, jaki osiągnąłby poprzez wypłatę zysku w formie dywidendy.

Aby świadczenie wykonane z podmiotem powiązanym nie stanowiło podstawy do obliczenia dochodu z tytułu ukrytego zysku, powinno pozostawać poza jakąkolwiek polityką prowadzoną wewnątrz danej grupy kapitałowej, do której należy spółka opodatkowana ryczałtem. Świadczeniami, które nie powinny powodować powstania dochodu z tytułu ukrytego zysku, mogą być transakcje zakupu oraz sprzedaży, dokonywane w ramach podstawowej działalności podatnika (np. określonej w przedmiocie działalności), które wykonywane są na warunkach analogicznych jak wobec podmiotów niepowiązanych. Takimi świadczeniami mogą być np. świadczenia podwykonawców niezbędne dla wytworzenia produktu końcowego w zakresie obróbki towarów czy dostarczania komponentów. Jeśli warunki określonej transakcji z podmiotem powiązanym, mieszczące się w podstawowym przedmiocie działalności podatnika opodatkowanego ryczałtem, ustalone są na analogicznych zasadach jak transakcje dokonywane przez takiego podatnika z podmiotami niepowiązanymi i transakcja ta jest niezbędna w prowadzonej działalności gospodarczej, to nie powinny być one oceniane w aspekcie dochodu z tytułu ukrytego zysku.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie nie powstanie dochód z tytułu ukrytego zysku w związku z transakcją sprzedaży opisanych we wniosku nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego, która będzie odbywała się na warunkach rynkowych.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie obrotu nieruchomościami. Wnioskodawca ma w planach nabywanie nieruchomości (gruntów), do których następnie będzie uzyskiwał dokumentację (w szczególności warunki zabudowy, pozwolenia na budowę oraz projekt budowalny) niezbędną do rozpoczęcia na tych gruntach inwestycji budowalnej, dodatkowo Wnioskodawca będzie dokonywał podziału zakupionych działek. Tak przygotowane nieruchomości będą sprzedawane na warunkach rynkowych na rzecz podmiotów powiązanych.

Zatem w analizowanej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, że w związku z dokonywanymi transakcjami (sprzedażą wydzielonych działek wraz z dokumentacją) powstanie ukryty zysk, skoro transakcje te będą się odbywać na warunkach rynkowych, a obrót nieruchomościami jest podstawową działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Reasumując sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą, której wartość będzie odpowiadała cenie rynkowej, nie będzie skutkowała koniecznością opodatkowania ukrytego zysku z tych transakcji w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy CIT w związku z art. 28m ust. 3 ustawy CIT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2 - jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl