0111-KDIB1-2.4010.465.2022.1.DP, Rozliczenia CIT w związku z połączeniem spółek - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0111-KDIB1-2.4010.465.2022.1.DP - Rozliczenia CIT w związku z połączeniem spółek

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.465.2022.1.DP Rozliczenia CIT w związku z połączeniem spółek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 czerwca 2022 r. za pośrednictwem systemu ePUAP wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną nie spowoduje konieczności rozpoznania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu na gruncie przepisów ustawy o CIT.

Uzupełnili go Państwo pismem z 5 września 2022 r. (wpływ 5 września 2022 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 23 sierpnia 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka S.A. (dalej: "Wnioskodawca") jest spółką kapitałową prawa polskiego, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "CIT") od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

K sp. z o.o. (dalej: "Spółka Przejmowana") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca i Spółka Przejmowana działają w ramach międzynarodowej grupy o nazwie P (dalej: "Grupa") specjalizującej się w (...). Grupa planuje reorganizację działalności prowadzonej w Polsce w związku z niedawnym nabyciem przedsiębiorstw w Polsce od podmiotów trzecich. Reorganizacja będzie polegała na konsolidacji aktywów i pasywów dotychczasowych przedsiębiorstw (w tym aktywów i pasywów nowo nabytych przedsiębiorstw) w ramach jednego podmiotu prawnego, tj. w ramach Wnioskodawcy. Podstawowym celem biznesowym reorganizacji jest osiągnięcie synergii operacyjnej i oszczędności kosztów poprzez skupienie w jednym podmiocie prawnym wszystkich funkcji biznesowych, takich jak np. produkcja, sprzedaż, które są obecnie realizowane przez różne podmioty.

W ramach reorganizacji, o której mowa powyżej, planowane jest połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną (dalej: "Połączenie"). Na dzień planowanego Połączenia ponad 25% udziałów w kapitale zakładowym zarówno Wnioskodawcy, jak i Spółki Przejmowanej posiadać będzie ta sama spółka kapitałowa - X kft., utworzona zgodnie z prawem węgierskim i będąca rezydentem podatkowym na Węgrzech (dalej: "Udziałowiec"). Forma prawna spółki - Korlátolt Felelősségű Társaság - odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowiec jest podmiotem działającym w charakterze holdingowym i operacyjnym - posiadającym udziały w innych podmiotach z Grupy oraz podmiotem odpowiedzialnym za (...) na rynek.

Planowane połączenie zostanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm., dalej: "k.s.h."). W wyniku planowanego Połączenia, Wnioskodawca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej i w zamian za przejęty majątek przyzna swoje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Udziałowcowi.

W ramach Połączenia Udziałowiec otrzyma udziały Wnioskodawcy według ustalonego parytetu wymiany (dalej: "Parytet Wymiany"). Parytet Wymiany zostanie ustalony w oparciu o rynkową wartość udziałów łączących się spółek ustaloną na bazie ostatnio dostępnych danych. Zatem, wartość emisyjna udziałów Wnioskodawcy, które zostaną przyznane Udziałowcowi w związku z planowanym Połączeniem odpowiadać będzie wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej (obliczonej z uwzględnieniem zarówno wartości rynkowej aktywów, jak i przeniesionych w wyniku Połączenia zobowiązań. tj. zbiorze aktywów i pasywów).

Konsekwencją Połączenia będzie tzw. sukcesja generalna, tj. wstąpienie przez Wnioskodawcę we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej na podstawie art. 494 § 1 k.s.h. oraz art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, natomiast Spółka Przejmowana, zgodnie z przepisami k.s.h., zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W wyniku Połączenia oraz zgodnie z ogólnymi zasadami sukcesji podatkowej Wnioskodawca przyjmie podatkową wartość początkową przejętych składników majątku taką jaka przyjęta była dla celów podatkowych przez Spółkę Przejmowaną w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień Połączenia w jej księgach podatkowych oraz przyporządkuje przejęte składniki majątku do działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.

Wnioskodawca wskazuje, iż Połączenie opisane we wniosku zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie będzie uniknięcie, ani uchylenie się od opodatkowania (i nie jest to przedmiotem zapytania).

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że: - ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia wartość rynkowa majątku spółki przejmowanej (K sp. z o.o.), rozumianego jako zbiór aktywów i pasywów spółki przejmowanej, będzie wyższa niż wartość składników majątku spółki przejmowanej ustalona dla celów podatkowych (również rozumianego jako zbiór aktywów i pasywów spółki przejmowanej) i będzie nie wyższa od wartości rynkowej tych składników.

Wnioskodawca (jako spółka przejmująca), zgodnie z ogólnymi zasadami sukcesji podatkowej, przyjmie wartość podatkową przejętych składników majątku w wysokości jaka przyjęta była dla celów podatkowych przez spółkę przejmowaną (K sp. z o.o.), w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień połączenia w jej księgach podatkowych oraz w całości przyporządkuje przejęte składniki majątku do działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.

- wartość emisyjna akcji Wnioskodawcy, które zostaną przyznane akcjonariuszowi w wyniku planowanego połączenia, będzie równa ustalonej na dzień poprzedzający dzień łączenia wartości rynkowej majątku spółki przejmowanej (K sp. z o.o.), rozumianego jako zbiór aktywów i pasywów spółki przejmowanej.

Pytanie

Czy Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, które zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, tj. jego głównym lub jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy konieczności rozpoznania jakiegokolwiek przychodu na gruncie przepisów ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie, które zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, tj. jego głównym lub jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ustawy o CIT.

UZASADNIENIE stanowiska wnioskodawcy

W odniesieniu do skutków podatkowych łączenia spółek kapitałowych należy wskazać, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Jak wskazuje art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Jednocześnie, jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do treści art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwszy ustawy o CIT, za przychody z zysków kapitałowych uważa się m.in. przychody z udziału w zyskach osób prawnych, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątku lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT stanowi z kolei, że przychodem podatkowym dla podmiotu przejmującego, jest ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość przyjętą dla celów podatkowych składników tego majątku, nie wyższą od wartości rynkowej tych składników. W każdym przypadku przychód podlegający opodatkowaniu nie może przekroczyć wartości rynkowej majątku, ustalonej na dzień poprzedzający dzień połączenia.

Niemniej jednak, w drodze wyjątku od zaprezentowanej powyżej reguły, do przychodów w myśl art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT nie zalicza się, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8c, wartości tych składników majątku podmiotu przejmowanego przez spółkę przejmującą w drodze łączenia lub podziału podmiotów, które:

a)

spółka przejmująca przyjęła dla celów podatkowych w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu przejmowanego oraz

b)

spółka przejmująca przypisała do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem zagranicznego zakładu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8d ustawy o CIT przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej.

Zgodnie z art. 4a pkt 16a ilekroć w ustawie o CIT jest mowa o wartości emisyjnej udziałów, oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały, określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów.

W myśl art. 12 ust. 13 ustawy o CIT, przepisów ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust. 14 ustawy o CIT, jeżeli połączenie spółek nie zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie będzie uniknięcie, ani uchylenie się od opodatkowania.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 15, przepisy ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

1)

art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2)

art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo

3)

art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 16 przepisy ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Przekładając powyższe postanowienia na grunt przedmiotowej sprawy, należy przede wszystkim zauważyć, że Wnioskodawca nabędzie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej w zamian za wynagrodzenie ustalone według wartości rynkowej, będące udziałami wydanymi przez Wnioskodawcę Udziałowcowi. Wynagrodzenie ustalone według wartości rynkowej będzie oparte na Parytecie Wymiany. W związku z tym wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej (obliczona z uwzględnieniem jej aktywów i pasywów), nabywanych przez Wnioskodawcę, będzie w pełni odpowiadać wartości akcji wydanych Udziałowcowi przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy, przez "wartość rynkową" majątku Spółki Przejmowanej otrzymanego przez Wnioskodawcę w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 8c i 8d) ustawy o CIT, należy rozumieć wartość rynkową ustaloną z zastosowaniem odpowiedniej metody wyceny (tj. jednej z zastosowanych przez Wnioskodawcę), dla celów której majątek powinien być rozumiany jako zbiór aktywów i pasywów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej (obliczona z uwzględnieniem jej aktywów i pasywów), otrzymanego przez Wnioskodawcę, będzie odpowiadała wartości / cenie emisyjnej udziałów przydzielonych Udziałowcowi przez Wnioskodawcę, w związku z Połączeniem nie wystąpi u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem CIT.

Powyższe podejście zostało potwierdzone w poniższych indywidualnych interpretacjach podatkowych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: 1) interpretacja indywidualna z 24 maja 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-3.4010.38. 2019.2.MC, w której zostało potwierdzone stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym:

Z treści tej definicji wynika, że "wartość emisyjna udziałów" ma zastosowanie tylko dla przypadków restrukturyzacji spółek polegających na połączeniach lub podziałach. Wartość ta musi odnosić się do wartości majątku łączonego lub wydzielanego. Połączenie przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą odbywa się w zamian za udziały. Tym samym wartość przeniesionego majątku spółki przejmowanej, będzie ceną po jakiej obejmowane są udziały. (...) W ocenie Wnioskodawcy w przypadku połączenia spółek, cena objęcia udziałów nie powinna być interpretowana w sposób tożsamy do ceny, która dotyczy zwykłej transakcji nabycia udziałów. W przypadku przejęcia dochodzi do swego rodzaju "wymiany w efekcie, której majątek posiadany przez spółkę przejmowaną został przeniesiony w zamian za udziały dla wspólników tej spółki. Wobec tego "ceną objęcia" udziałów jest równowartość majątku Spółki przejętej przekazanego spółce przejmującej. W taki sposób należy rozumieć definicję wartości emisyjnej udziałów. (...) wartością emisyjną udziałów będzie wartość rynkowa, która w omawianym opisie sprawy wynikać będzie ze sporządzonej na tę okoliczność wyceny majątku spółki przejmowanej.

2) interpretacji indywidualnej z 21 stycznia 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.478. 2019.1.JF, gdzie organ podatkowy stwierdził, iż:

Mając na uwadze, że definicja "wartość emisyjna udziałów" ma zastosowanie tylko do ustalenia wartości w przypadku restrukturyzacji spółek polegających na połączeniach lub podziałach, musi odnosić się ona do wartości majątku łączonego lub wydzielanego. Połączenie przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą odbywa się w zamian za udziały. Tym samym wartość przeniesionego majątku będzie ceną, po jakiej obejmowane są udziały. W przypadku połączenia spółek pojęcia "ceny objęcia" nie można rozumieć w taki sposób, jak czyni się to w przypadku zwykłej sprzedaży udziałów. W przypadku przejęcia dochodzi do swego rodzaju "wymiany", w efekcie której majątek posiadany przez spółkę przejmowaną został przeniesiony w zamian za udziały dla wspólników tej spółki. Wobec czego "ceną objęcia" udziałów jest równowartość majątku spółki przejmowanej przekazanego spółce przejmującej. W taki sposób należy rozumieć definicję wartości emisyjnej udziałów. Mając na względzie powyższe, należy uznać, że zgodnie z art. 4a pkt 16a u.CIT za wartość emisyjną udziałów uważa się "cenę, po jakiej obejmowane są udziały", jednak "nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów". Zatem, jeżeli wartość przyjęta na potrzeby planu połączenia jest niższa od wartości rynkowej, to w takim przypadku wartością emisyjną udziałów będzie wartość rynkowa majątku spółki przejmowanej.

3) interpretacja indywidualna z 15 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.466. 2020.1.PB, w której potwierdzono stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym:

Wnioskodawca pragnie wskazać, że na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT wartość majątku należy rozumieć jako majątek w ujęciu szerszym, stanowiący zbiór aktywów oraz pasywów.

4) interpretacja indywidualna z 7 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.95.2021.1.AR, w której potwierdzono stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym:

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku ustalenia wartości emisyjnej (rynkowej) udziałów wydawanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na poziomie wartości majątku (tj. wartości rynkowej jej aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej, przeprowadzenie połączenia z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o CIT po stronie Wnioskodawcy.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3e w związku z art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT Wnioskodawca przyjmie podatkową wartość początkową przejętych składników majątkowych przyjętą przez Spółkę Przejmowaną dla celów podatkowych w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień Połączenia w jej księgach podatkowych i przypisze przejęte składniki majątkowe do działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, zatem również z tego punktu widzenia w wyniku Połączenia nie powinien powstać przychód do opodatkowania dla Wnioskodawcy.

W rezultacie mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż:

1) Otrzymana przez Wnioskodawcę wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej (obliczona z uwzględnieniem jej aktywów i pasywów) będzie równa wartości emisyjnej (rynkowej) udziałów przydzielonych Udziałowcowi przez Wnioskodawcę, oraz

2) Wnioskodawca przyjmie podatkową wartość początkową przejmowanego majątku przyjętą przez Spółkę Przejmowaną w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień Połączenia i przyporządkuje przejęty majątek do działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.

3) Wnioskodawca oraz Spółka Przejmowana są polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

4) Połączenie będzie dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, tj. jego głównym lub jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W ocenie Wnioskodawcy, analizowane Połączenie nie spowoduje powstania jakiegokolwiek przychodu po stronie Wnioskodawcy na gruncie ustawy o CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej: "k.s.h."),

połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.,

spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"),

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl natomiast art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy o CIT,

za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:

- przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,

- przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,

- przychody spółki dzielonej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT,

przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość przyjętą dla celów podatkowych składników tego majątku, nie wyższą od wartości rynkowej tych składników.

Artykuł 12 ust. 1 pkt 8d ustawy o CIT stanowi, że

Przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest również ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej.

Stosownie natomiast do treści art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT,

do przychodów nie zalicza się w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c, wartości tych składników majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w drodze łączenia lub podziału podmiotów, które:

a)

spółka przejmująca przyjęła dla celów podatkowych w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu przejmowanego lub dzielonego oraz

b)

spółka przejmująca przypisała do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za pośrednictwem zagranicznego zakładu.

Zgodnie z art. 4a pkt 16a ustawy o CIT,

za wartość emisyjną udziałów (akcji) uważa się cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów.

W tym miejscu zauważyć należy, że zgodnie z art. 12 ust. 13 ustawy o CIT,

wyłączenia z przychodów, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT, nie stosuje się, w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 14 ww. ustawy,

jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 15 ustawy o CIT,

przepisy ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

1)

art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2)

art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo

3)

art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Stosownie zaś do art. 12 ust. 16 ustawy o CIT

przepisy ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W ramach reorganizacji, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek handlowych, planuje przejąć cały majątek Spółki Przejmowanej i w zamian za przejęty majątek zamierza przyznać swoje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Udziałowcowi.

Spółka Przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Na dzień planowanego Połączenia ponad 25% udziałów w kapitale zakładowym zarówno Wnioskodawcy, jak i Spółki Przejmowanej posiadać będzie ta sama spółka kapitałowa, utworzona zgodnie z prawem węgierskim, będąca rezydentem podatkowym na Węgrzech. Forma prawna spółki korlátolt felelősségű társaság odpowiada polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W wyniku połączenia Wnioskodawca przyjmie podatkową wartość początkową przejętych składników majątku taką jaka przyjęta była dla celów podatkowych przez Spółkę przejmowaną w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień Połączenia w jej księgach podatkowych oraz przyporządkuje przyjęte składniki majątku do działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.

W ramach Połączenia Udziałowiec otrzyma udziały Wnioskodawcy według ustalonego parytetu wymiany, który zostanie ustalony w oparciu o rynkową wartość udziałów łączących się spółek ustaloną na bazie ostatnio dostępnych danych. Zatem, wartość emisyjna udziałów Wnioskodawcy odpowiadać będzie ustalonej na dzień poprzedzający dzień łączenia wartości rynkowej majątku spółki przejmowanej rozumianego jako zbiór aktywów i pasywów spółki przejmowanej.

Wnioskodawca wskazuje, że Połączenie opisane we wniosku zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie będzie uniknięcie, ani uchylenie się od opodatkowania.

Zatem, jeżeli:

- Wnioskodawca przyjmie dla celów podatkowych składniki majątku Spółki Przejmowanej w wartościach wynikających z ksiąg podatkowych Spółki Przejmowanej (na dzień poprzedzający dzień połączenia),

- całość majątku Spółki Przejmowanej zostanie przypisana do działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej (obliczona z uwzględnieniem jej aktywów i pasywów), otrzymana przez Wnioskodawcę, będzie w pełni odpowiadać wartości/cenie emisyjnej akcji przydzielonych Udziałowcowi,

- głównym lub jednym z głównych celów Połączenia nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, a Połączenie przeprowadzone zostanie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych,

to planowanie połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie ustawy o CIT.

Mając na uwadze powyższe, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, czy Połączenie spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie przepisów ustawy o CIT, jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, zatem nie są one wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl