0111-KDIB1-2.4010.358.2020.1.ANK - Zwolnienie z CIT dochodu uzyskanego przez fundację w drodze dziedziczenia testamentowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.358.2020.1.ANK Zwolnienie z CIT dochodu uzyskanego przez fundację w drodze dziedziczenia testamentowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2020 r. (data wpływu 19 sierpnia 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Fundacja będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT w zakresie dochodu uzyskanego przez Fundację w drodze dziedziczenia testamentowego, który Fundacja deklaruje w całości przeznaczyć na stypendia przyznawane studentom i doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, tj. na cele działalności polegającej na pomocy społecznej oraz dobroczynności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Fundacja będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT w zakresie dochodu uzyskanego przez Fundację w drodze dziedziczenia testamentowego, który Fundacja deklaruje w całości przeznaczyć na stypendia przyznawane studentom i doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, tj. na cele działalności polegającej na pomocy społecznej oraz dobroczynności.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja im. (...) jest Fundacją wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Fundacja ustanowiona została 11 grudnia 2013 r. na mocy aktu ustanowienia fundacji przez jej fundatorkę. Zgodnie z pkt IV aktu ustanowienia Fundacji jej celami miały być: udzielanie wsparcia finansowego dla studentów Wydziału (...) oraz udzielanie wsparcia finansowego w leczeniu farmakologicznym chorych dzieci. W pkt VII aktu zastrzeżono, że cele fundacji mogą ulec zmianie.

W dniu 23 września 2014 r. doszło do zmiany pkt IV aktu ustanowienia Fundacji. Obecnie celem działalności Fundacji, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Aktem Ustanowienia Fundacji jest udzielenie wsparcia finansowego dla studentów Wydziału (...). Zgodnie z założeniami aktu ustanowienia Fundacja realizować będzie powyższy cel poprzez ustanawianie i finansowanie stypendiów oraz udzielanie dofinansowań. Działalność ta stanowi nieodpłatną działalność statutową.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Fundacji określa Statut Fundacji ustalony przez fundatorkę. Zgodnie ze Statutem majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski, środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, papiery wartościowe, prawa oraz roszczenia nabyte przez Fundację w toku jej działania. Majątek Fundacji jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej.

Przychody Fundacji mogą pochodzić z darowizn, spadków, zapisów, majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych oraz funduszy publicznych. Zaś w przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W dniu 12 grudnia 2015 r. fundatorka zmarła. Zgodnie z treścią sporządzonego przez nią testamentu notarialnego z 21 lipca 2015 r. do całości spadku powołana została Fundacja. Nadto, w testamencie ustanowiony został na rzecz osoby trzeciej zapis windykacyjny w postaci prawa własności do lokalu mieszkalnego. Postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku postanowiono, że spadek po zmarłej fundatorce nabyła na podstawie testamentu notarialnego z dnia 21 lipca 2015 r. sporządzonego przed Notariuszem (...). Fundacja wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS pod nr (...) w całości. Ponadto stwierdzono, że osoba trzecia nabyła na podstawie wyżej wskazanego testamentu nieruchomość stanowiącą osobny lokal tytułem zapisu windykacyjnego. Dnia 19 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy stwierdził prawomocność przedmiotowego postanowienia.

Uchwałą z dnia 29 czerwca 2020 r. Zarząd Fundacji (...) ustanowił Regulamin przyznawania stypendium dla studentów i doktorantów Wydziału (...).

Regulamin reguluje zasady na jakich przyznawane jest stypendium pn. (...), zwane dalej "stypendium" lub "świadczeniem" dla studentów i doktorantów Wydziału (...) przez Fundację.

Regulamin określa również zasady dokumentowania dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium, przy czym stypendium może zostać przyznane w przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Przyznając stypendium, przestrzega się zasad równości i jawności działań Fundacji, przy zachowaniu warunków ochrony danych osobowych.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Zarząd Fundacji każdorazowo w formie odrębnej uchwały ustanawia nabór wniosków o stypendia w roku akademickim. Uchwała Zarządu Fundacji określa:

a.

wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającą do ubiegania się o stypendium;

b.

granice wysokości stypendium;

c.

terminy oraz sposób składania wniosków o przyznanie stypendium w danym roku akademickim;

d.

górną granicę środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów w danym roku akademickim;

e.

zasady, zakres oraz wzorce dokumentów w zakresie przetwarzania danych osobowych wnioskodawców;

f.

wzór wniosku oraz oświadczeń stanowiących załączniki do wniosku.

O stypendium ma prawo ubiegać się wyłącznie student lub doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Fundacja przyznaje stypendium wnioskodawcy, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz który:

a.

jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty - w przypadku studentów pierwszego roku studiów;

b.

uzyskał wyróżniające wyniki w nauce rozumiane jako wysoka średnia ocen za poprzedni rok studiów ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów na, przy czym średnia nie może być niższa niż 4.0 oraz do końca poprzedniego roku akademickiego wypełnił wszystkie warunki przewidziane regulaminem studiów i programem studiów, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku, oraz jest wpisany na kolejny rok akademicki - w przypadku studentów kolejnych lat studiów oraz doktorantów.

Średnia ocen za poprzedni rok studiów ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów wykazana powinna zostać w formie pozwalającej na jej weryfikację.

Fundacja w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać stypendium wnioskodawcom, którzy posiadają inne wysokie osiągnięcia naukowe, jednak nie spełnili kryterium, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a i b).

Terminy oraz sposób składania wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim określa każdorazowo uchwała. Decyzje wydawane są przez Komisję stypendialną, w której skład wchodzą Członkowie Zarządu Fundacji. Komisja stypendialna po weryfikacji wniosków wydaje decyzję, w której przyznaje/odmawia przyznania stypendium.

Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane:

a.

w semestrze zimowym do 5 miesięcy - od października do lutego;

b.

w semestrze letnim do 4 miesięcy - od marca do czerwca.

Regulamin określa także maksymalny okres wypłaty stypendium oraz ograniczenia w wypłacie stypendium (m.in. w przypadku uzyskania urlopu w czasie trwania roku akademickiego czy też w przypadku gdy student przebywa na urlopie z powodu urodzenia dziecka).

Zasady ustalania składu rodziny i obliczania dochodu, uprawniającego do przyznania stypendium określa załącznik nr 1 Regulaminu, przy czym przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium uwzględnia się dochody osiągane przez:

a.

studenta;

b.

małżonka studenta;

c.

rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;

d.

będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Dochód, o jakim mowa we wniosku będzie przez Fundację przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany wyłącznie na cel określony powyżej, który pozostaje tożsamy z celami wymienionymi przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej "ustawa o CIT".

Należy również wskazać, że w zakresie działalności Fundacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację z dnia 10 października 2017 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.168.2017.2.BD, a sprawa została rozpatrzona przez WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 1308/17), a aktualnie trafiła do NSA, przy czym nie została jeszcze rozpatrzona.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Fundacja będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT w zakresie dochodu uzyskanego przez Fundację w drodze dziedziczenia testamentowego, który Fundacja deklaruje w całości przeznaczyć na stypendia przyznawane studentom i doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, tj. na cele działalności polegającej na pomocy społecznej oraz dobroczynności?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018.1491 t.j. z dnia 2018.08.06) fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy o CIT prawnych jako podmioty, które są zwolnione z opodatkowania.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 7 ust. 1 ustawy o CIT).

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Artykuł 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT przewiduje możliwość zwolnienia dochodów podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Przy czym zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa powyżej dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Należy przy tym pamiętać o treści art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Mając na uwadze brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, należy wskazać, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia będzie możliwe w przypadku spełnienia następujących warunków:

1.

podatnik prowadzi działalność statutową we wskazanych powyżej zakresach (jego działalność statutowa odpowiada przynajmniej jednej z wymienionych powyżej),

2.

podatnik nie zalicza się do podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 1c ustawy o CIT,

3.

podatnik ten przeznaczył oraz wydatkował, bez względu na termin, osiągnięte dochody na cel wskazany w statucie i odpowiadający celowi wskazanemu w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z językowym znaczeniem "dobroczynność", "dobroczynny" oznacza przynoszący korzyść lub ulgę, niosący pomoc potrzebującym. Z kolei zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pomoc społeczna ma na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. (...) Pozwala także zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem. Mając na uwadze cele dobroczynności, czy pomocy społecznej zauważyć należy, że mają one związek ze statusem materialnym beneficjenta, a przesłanką wypłacenia tych świadczeń jest ciężka sytuacja życiowa, w tym materialna. Należy przy tym wskazać, że podstawową przesłanki przyznania stypendium przez Fundację jest trudna sytuacja materialna studentów i doktorantów. Bez jej spełnienia brak jest bowiem możliwości otrzymania stypendium. Wyniki naukowe natomiast stanowią element drugorzędny (pomocniczy), który nie jest brany pod uwagę bez spełnienia przesłanki trudnej sytuacji materialnej.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że dochód, o którym mowa we wniosku będzie przez Fundację przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany wyłącznie na pomoc studentom lub doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, tj. cele w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej wymienione przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, będzie on korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Powołując fundację fundator - stosownie do art. 5 ust. 1 tej ustawy - m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, dalej: "ustawa o CIT") jako podmioty, które są zwolnione z opodatkowania.

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z których dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie przedmiotowe, o jakim mowa w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, ma zastosowanie do dochodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k; 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Stosownie do art. 17 ust. 1c ustawy o CIT, przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

1.

przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;

2.

przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;

3.

samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Mając na uwadze brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, należy wskazać, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia będzie możliwe w przypadku spełnienia następujących warunków:

* podatnik prowadzi działalność statutową we wskazanych powyżej zakresach (jego działalność statutowa odpowiada przynajmniej jednej z wymienionych powyżej),

* podatnik nie zalicza się do podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 1c ustawy o CIT,

* podatnik ten przeznaczył oraz wydatkował, bez względu na termin, osiągnięte dochody na cel wskazany w statucie i odpowiadający celowi wskazanemu w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT sformułowanie "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Zatem, warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT jest aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wynika zatem wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie "cel statutowy" oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie wydatkuje.

Wskazać należy również, że w praktyce krąg podmiotów mogących skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w szczególności do: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych i innych osób prawnych oraz niektórych zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, realizujących cele określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Reasumując, zwolnienie podatkowe, o którym mowa, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników - czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Z punktu widzenia przedmiotu wniosku zauważyć należy, że istotą podniesionego problemu interpretacyjnego jest zagadnienie, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy dochód Wnioskodawcy związany z otrzymanym w wyniku dziedziczenia testamentowego majątkiem przeznaczony na stypendia przyznawane studentom i doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, tj. na cele działalności polegającej na pomocy społecznej oraz dobroczynności może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między "celami działania", a "sposobem ich realizacji". Określenie "cel statutowy" oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęć zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Ustawa ta nie definiuje takich pojęć jak "dobroczynność", czy "pomoc społeczna". Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku innymi ustawami lub wykładnią gramatyczną.

Powołując się na językowe znaczenie wyrazu "dobroczynność", "dobroczynny" oznacza "przynoszący korzyść lub ulgę", "niosący pomoc potrzebującym" według Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/). Tym samym, poprzez pojęcie "dobroczynność" należy rozumieć niesienie pomocy potrzebującym. Z kolei zgodnie z definicją Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (źródło: http://www.mpips.gov.pl).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika że Fundacja postanowieniem Sądu Rejonowego nabyła spadek po zmarłej fundatorce. Dnia 19 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy stwierdził prawomocność przedmiotowego postanowienia. Celem Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego studentom. Cel ten realizowany jest przez udzielanie stypendiów. Uchwałą z dnia 29 czerwca 2020 r. Zarząd Fundacji ustanowił Regulamin przyznawania stypendium dla studentów i doktorantów regulujący zasady na jakich przyznawane jest stypendium/świadczenie. Regulamin określa również zasady dokumentowania dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium, przy czym stypendium może zostać przyznane w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie. Przyznając stypendium, przestrzega się zasad równości i jawności działań Fundacji, przy zachowaniu warunków ochrony danych osobowych.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Zarząd Fundacji każdorazowo w formie odrębnej uchwały ustanawia nabór wniosków o stypendia w roku akademickim. Uchwała Zarządu Fundacji określa m.in. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającego do ubiegania się o stypendium. O stypendium ma prawo ubiegać się wyłącznie student lub doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej po spełnieniu warunków określonych w opisanym we wniosku Regulaminie. Cel statutowy Fundacji jest tożsamy z celami wymienionymi przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Wnioskodawca uważa, że w związku z tym, iż dochód, o którym mowa we wniosku będzie przez Fundację przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany wyłącznie na pomoc studentom lub doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, tj. cele w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej wymienione przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, będzie on korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie.

Zdaniem Organu, z przedstawionych okoliczności wynika, że cel statutowy Wnioskodawcy odzwierciedla cel wskazany w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT preferowany przez ustawodawcę jakim jest "dobroczynność" i "pomoc społeczna".

Ze statutu bowiem wynika, że o stypendium ma prawo ubiegać się wyłącznie student lub doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej który dopiero po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w opisanym we wniosku Regulaminie może je otrzymać. Jak wyjaśnia Wnioskodawca wyniki naukowe stanowią element drugorzędny (pomocniczy), który nie jest brany pod uwagę bez spełnienia przesłanki trudnej sytuacji materialnej. Ponadto kryterium dochodowe jest ustalane na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

Zauważyć należy, że art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT nie odsyła do ww. ustawy o pomocy społecznej. Zatem można stwierdzić, że nie ogranicza pomocy społecznej do tej, o której mowa w ww. ustawie. Pomimo faktu, że pomoc społeczną zgodnie ww. ustawą organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi - to skorzystanie w opisanej przez Fundację sytuacji z "kryterium dochodowego na osobę w rodzinie", wskazanego w ustawie o pomocy społecznej jest właściwym wyznacznikiem zgodnie z którym Fundacja będzie mogła realizować cel w postaci dobroczynności i niesienia pomocy społecznej określony w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Natomiast wprowadzenie przez Fundację dodatkowego warunku dla ubiegających się o stypendium w postaci określonych wyników w nauce, zdaniem Organu, celu tego nie zmienia zwłaszcza że - jak wskazano we wniosku - Fundacja w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać stypendium wnioskodawcom którzy nie są laureatami olimpiady (laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego) ani nie uzyskują wyróżniających wyników w nauce.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl