0111-KDIB1-2.4010.320.2022.1.AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.320.2022.1.AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 maja 2022 r. wpłynął wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca posiada (lub będzie posiadać w przyszłości) stały zakład w Polsce w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

X to firma z siedzibą w Szwajcarii będąca rezydentem podatkowym w Szwajcarii ("X" lub "Spółka"). X należy do międzynarodowej grupy należącej do T. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

T. oferuje produkty... ("Produkty"). T. stosuje model biznesowy sprzedaży bezpośredniej klientom za pośrednictwem sieci autoryzowanych dystrybutorów i lokalnych dealerów (konsultantów). W ostatnim czasie T. wprowadził dystrybucję Produktów również za pośrednictwem tradycyjnego modelu dystrybucji, tj. poprzez sprzedawców detalicznych.

X jest główną firmą T. w regionie (...), która sprzedaje produkty w wielu krajach w Europie za pośrednictwem lokalnych dystrybutorów, komisantów oraz sprzedawców detalicznych. W Polsce X działa obecnie za pośrednictwem lokalnego odsprzedawcy - T. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w (...) ("T. Polska"). X sprzedaje produkty T. Polska, a T. Polska dalej dystrybuuje produkty w sprzedaży bezpośredniej w swojej sieci na terenie Polski.

Produkty X są wytwarzane przez producentów działających na zlecenie X w różnych krajach europejskich. Zarówno surowce potrzebne do wytworzenia Produktów, jak i gotowe Produkty są własnością X. Obecnie X przechowuje Produkty w magazynie centralnym w Polsce. Produkty są przechowywane do czasu ich sprzedaży poszczególnym dystrybutorom. Do momentu sprzedaży Produkty pozostają własnością X.

Niepowiązany z X, ani z grupą T., zewnętrzny usługodawca w Polsce, tj. X Sp. z o.o. ("Właściciel Magazynu") zapewni następujące usługi magazynowania i logistyczne na rzecz X:

- Rozładunek i odbiór Produktów dostarczanych przez zakłady produkcyjne i podwykonawców X,

- Magazynowanie, obsługę i przygotowanie do wysłania zamówień Produktów przeznaczonych do dostarczenia dystrybutorom X, bezpośrednio do niezależnych przedstawicieli handlowych lub klientów końcowych,

- Zarządzanie, konserwację i pielęgnację (...)

- Zarządzanie przepływami towarów poprzez przetwarzanie danych i przesyłanie do X wszystkich informacji niezbędnych do optymalnego postępowania,

- Przygotowanie do transportu z magazynu zamówień (...) przewozowych lub faktur,

- Przetwarzanie zwrotów Produktów sprzedanych uprzednio przez X do klientów końcowych, które zostały zwrócone przez klientów do X,

- Zarządzanie (...)

- Wysyłka przetworzonych (...)

Zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami (...) X L (w skład której wchodzi X Sp. z o.o.) zatrudnia (...) posiada (...)

X nie posiada dokładnych informacji na temat liczby klientów innych niż X lub T. P. obsługiwanych przez X Sp. z o.o. Biorąc jednak pod uwagę skalę działalności grupy, do której należy ta spółka, można założyć, że posiada ona (...) innych klientów.

W zakresie oceny powyższych działań z punktu widzenia powstania stałego zakładu w Polsce, Spółka uzyskała pozytywną interpretację podatkową (tj. interpretację podatkową wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2018 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.68.2018.2.PW). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że nabycie wyżej opisanych usług nie będzie skutkowało powstaniem zakładu w Polsce.

Obecnie Spółka planuje rozszerzyć zakres usług powierzonych Właścicielowi Magazynu o następujące czynności techniczne:

- składanie Produktów z komponentów, (...) komponenty pozostają własnością X,

- Przepakowywanie Produktów (...),

- Zmiana opakowania lub zawartości opakowania ze względu na inne potrzeby biznesowe, (...)

Właściciel Magazynu prowadzi magazyn jako niezależny dostawca usług. Właściciel Magazynu ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie i kontrolę nad swoim personelem, który prawnie podlega wyłącznie Właścicielowi. X nie będzie mieć żadnej władzy kontrolnej nad personelem Właściciela Magazynu. Właściciel Magazynu wyznaczy jedną lub kilka osób, które będą odpowiedzialne za współpracę z X. Ani X, ani żadna z jej spółek zależnych, nie będzie zatrudniać żadnych pracowników ani innego personelu na terenie pomieszczeń Właściciela Magazynu.

X nie będzie mieć nieograniczonego dostępu, prawa do kontroli nad ani prawa do korzystania z żadnych (lub części) pomieszczeń Właściciela Magazynu. Jest jednak planowane, że co jakiś czas jeden lub więcej pracowników lub podwykonawców X będą odwiedzali magazyn w celu dokonania kontroli procesów składania i przepakowywania oraz zapasów Produktów. Za każdym razem, gdy X będzie chciało doprowadzić do wizyty swoich pracowników w magazynie, X poinformuje Właściciela Magazynu o takim zamiarze i zwróci się do Właściciela Magazynu na piśmie o pozwolenie na wejście do magazynu. W tym celu poda cel wizyty i nazwiska pracowników lub kontrahentów którzy zostaną wysłani do odwiedzenia magazynu. X ma prawo do kilku wizyt rocznie.

Sposób przeprowadzania kontroli procesów składania i przepakowywania oraz zapasów Produktów jest uzgodniony pomiędzy X a Właścicielem Magazynu. Wizyty przeprowadzają pracownicy lub podwykonawcy X, którym co do zasady będzie towarzyszył personel Właściciela Magazynu. Podczas przeprowadzania wizyty pracownicy lub podwykonawcy X muszą przestrzegać wszystkich przepisów BHP, a także instrukcji personelu Właściciela Magazynu. Pracownicy lub przedstawiciele X będą otrzymywali dostęp tylko do takiej części pomieszczeń Właściciela Magazynu, która służy do przechowywania Produktów X i wyłącznie w celu kontroli procesów składania i przepakowywania oraz weryfikacji stanu i ilości Produktów, a także jakości usług wykonywanych przez Właściciela Magazynu. Pracownicy lub podwykonawcy X nie mają żadnej części pomieszczeń magazynowych do ich dyspozycji lub swobodnego dostępu.

Cała sprzedaż Produktów z X do T. Polska lub innych podmiotów z grupy T. odbywa się z biur X zlokalizowanych w Szwajcarii. W Polsce nie ma pracowników handlowych X, ani też nie będą oni odwiedzać Polski. Ponadto X nie realizuje żadnych innych funkcji biznesowych za pośrednictwem magazynu, np. nie zapewnia wsparcia posprzedażnego, napraw gwarancyjnych itp. klientom lub jednostkom grupy T. Polska / T. lub lokalnym dystrybutorom (konsultantom).

Ponadto inna firma z grupy T. zawarła osobną umowę z Właścicielem Magazynu i przechowuje przedmioty w magazynie inne niż Produkty, takie jak materiały marketingowe i produkty, które są przyznawane jako nagrody dla dystrybutorów za osiągnięcie celów sprzedaży.

Podsumowanie

Przedmiotem zapytania X jest kwestia ukonstytuowania (braku ukonstytuowania) w Polsce zakładu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm., dalej: "Ustawa o CIT") i Konwencji z 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92, dalej: "UPO PL-CH") w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, z którego wynika w szczególności, że:

- na terytorium Polski X posiada towary handlowe, które są przechowywane w magazynie należącym do Właściciela Magazynu (podmiot niepowiązany z X);

- w Polsce Właściciel Magazynu planuje wykonywać na rzecz X dodatkowe czynności techniczne polegające na składania Produktów z komponentów i przepakowywaniu Produktów w celu skompletowania zestawów (kompletów do sprzedaży jako jeden, kompletny Produkt) lub zmiany opakowania lub zawartości opakowania lub wspólnego pakowania ze względu na inne potrzeby biznesowe;

- X sprzedaje towary handlowe w wielu krajach w Europie za pośrednictwem lokalnych dystrybutorów, komisantów lub sprzedawców detalicznych;

- w Polsce X sprzedaje towary handlowe do spółki powiązanej T. Polska (...), a T. Polska dalej dystrybuuje produkty w sprzedaży bezpośredniej w swojej sieci na terenie Polski;

- w Polsce X nie zatrudnia żadnych pracowników ani innego personelu, w tym na terenie pomieszczeń Właściciela Magazynu (ani w innych lokalizacjach);

- cała sprzedaż Produktów przez X do T. Polska lub do innych podmiotów z grupy T. odbywa się z biur X zlokalizowanych w Szwajcarii;

- w Polsce X nie realizuje żadnych innych funkcji biznesowych za pośrednictwem magazynu, np. nie zapewnia wsparcia posprzedażnego, napraw gwarancyjnych itp. klientom lub jednostkom grupy T. Polska / T. lub lokalnym dystrybutorom (konsultantom).

Pytanie

Czy Wnioskodawca posiada (lub będzie posiadać w przyszłości) stały zakład w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i Konwencji z 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, X nie posiada (i nie będzie posiadać w przyszłości) stałego zakładu w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i Konwencji z 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, podatnicy niebędący rezydentami, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajdują się poza terytorium Polski, podlegają opodatkowaniu w Polsce tylko w odniesieniu do dochodu uzyskanego na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy o CIT, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1)

wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

2)

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

3)

papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

4)

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

4a) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej;

5)

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;

6)

niezrealizowanych zysków, o których mowa w rozdziale 5a.

Zgodnie z art. 4a ust. 11 Ustawy o CIT, stały zakład oznacza:

a)

stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

b)

plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje - chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 UPO PL-CH, termin "zakład stały" oznacza stałe miejsce prowadzenia działalności, w którym działalność przedsiębiorstwa jest prowadzona w całości lub częściowo i obejmuje w szczególności:

a)

miejsce zarządzania;

b)

oddział,

c)

biuro;

d)

fabryka;

e)

warsztat oraz

f)

kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych,

a także budowę, montaż lub instalację, gdy okres ich prowadzenia trwa dłużej niż dwanaście miesięcy.

Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 6 i 7 UPO PL-CH, zakładem może być osoba, która działając na terytorium Polski w imieniu i na rzecz podatnika niebędącego rezydentem, posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w Polsce w imieniu zagranicznego podatnika, i pełnomocnictwo to w Polsce zwykle wykonuje (za wyjątkiem maklera, generalnego przedstawiciela handlowego albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem że te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności).

Przy czym, zgodnie z art. 5 ust. 4 UPO PL-CH, nie stanowi zakładu:

a)

użytkowane placówki, które służą wyłącznie do składowania albo wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;

b)

utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów przedsiębiorstwa wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania;

c)

utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo;

d)

stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;

e)

stałe placówki utrzymywane wyłącznie dla celów reklamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych albo wykonywania podobnej działalności mającej przygotowawczy lub pomocniczy charakter;

f)

prowadzenie przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa placówki montażowej w drugim Umawiającym się Państwie w związku z dokonywaną przez to przedsiębiorstwo dostawą maszyn lub urządzeń dla drugiego Umawiającego się Państwa;

g)

utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami od a) do f), jednak pod warunkiem, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

Ponadto Protokół do UPO PL-CH dodatkowo ogranicza zakres definicji stałego zakładu przewidując, że "W odniesieniu art. 5 ustępu 4 rozumie się, że określenie "zakład" nie obejmuje utrzymywanie stałej placówki wyłącznie dla prowadzenia działalności o charakterze przygotowawczym w związku ze współpracą przy zawieraniu kontraktów w imieniu przedsiębiorstwa.".

Biorąc pod uwagę definicję stałego zakładu zarówno w Ustawie o CIT, jak i UPO PL-CH, X chciałaby na początku zaznaczyć, że nie jest zaangażowana w żadną budowę, montaż ani instalację w Polsce.

Po drugie, X wskazuje, że nie ma w Polsce personelu zależnego, który w imieniu i na rzecz X działałby na terytorium Polski i zawierałby umowy w imieniu X. W szczególności pracownicy X przeprowadzający okresowe kontrole procesów składania i przepakowywania oraz zapasów produktów w magazynie nie uczestniczą w negocjacjach z odbiorcami Produktów i nie zawierają żadnych umów w imieniu X.

W odniesieniu do kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności PE, X chciałby wskazać, że nie ma zarejestrowanego oddziału lub przedstawicielstwa w Polsce, dla którego wynajmowałby biuro, fabrykę, warsztat itp.

X zauważa, że art. 4a pkt 11 Ustawy o CIT nie wymienia magazynu jako formy stałego miejsca prowadzenia działalności, które mogłoby stworzyć stały zakład. Ponieważ jednak katalog takich stałych miejsc prowadzenia działalności nie jest zamknięty, to teoretycznie również magazyn mógłby być postrzegany jako stałe miejsce prowadzenia działalności.

X poniżej wyjaśnia, dlaczego zakup usług logistycznych przez X od strony trzeciej, jak opisano w zdarzenia przyszłego tego wniosku, nie może być traktowany jako stałe miejsce prowadzenia działalności przez X tj. nie stanowi stałego zakładu.

Przede wszystkim należy podkreślić, że magazyn nie jest w dyspozycji X, a zatem nie można uznać, że X prowadzi działalność gospodarczą przez takie stałe miejsce. Cała działalność produkcyjna i handlowa X jest i będzie kontynuowana poza Polską. Niezależnie od tego, że Produkty są przechowywane w Polsce w celu dostawy do europejskich dystrybutorów, X nie prowadzi swojej działalności za pośrednictwem magazynu zlokalizowanego w Polsce.

W szczególności nie można powiedzieć, aby X dysponowała magazynem, ponieważ nie podlega on bieżącej kontroli X. X nie zatrudnia pracowników na terenie Polski i nie utrzymuje żadnego innego stałego personelu w Polsce. Magazyn jest obsługiwany, a operacje logistyczne (załadowanie magazynu, wysyłka produktów do odbiorców, itp.) są wykonywane przez stronę niepowiązaną - niezależnego operatora magazynu i dostawcę usług logistycznych (tj. przez Właściciela Magazynu).

Fakt planowanych wizyt pracowników lub podwykonawców X w celu dokonania kontroli procesów składania i przepakowywania oraz inspekcji inwentarza nie zmienia powyższej konkluzji. Dostęp pracowników lub podwykonawców X do magazynu jest ograniczony na wiele sposobów. Po pierwsze, liczba wizyt, które mogą przeprowadzać inspekcje i audyty (kontrole), jest co do zasady ograniczona do określonej w umowie z Właścicielem Magazynu liczby kilku rocznie. Po drugie, dostęp jest ograniczony wyłącznie do godzin roboczych, a każda wizyta powinna trwać tylko tak długo, ja jest to niezbędne dla wykonania zaplanowanych Ponadto, wizyty są przeprowadzane za uprzednią zgodą Właściciela Magazynu. Prawa dostępu ograniczone są do takich części magazynu, które są niezbędne do przeprowadzenia kontroli procesów składania i przepakowywania oraz zapasów. Personel X przeprowadzający audyty jest zobowiązany do zameldowania się jako odwiedzający, powinien przez cały czas towarzyszyć pracownikom Właściciela Magazynu i jest zobowiązany do przestrzegania racjonalnych instrukcji personelu Właściciela Magazynu. Wizyty w magazynie są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzania kontroli procesów składania i przepakowywania oraz zapasów (brak dostępu do innych części lokalu), a personel odwiedzający nie prowadzi żadnej innej działalności, gdy jest obecny w magazynie.

Podsumowując, okresowe wizyty personelu X będą dokonywane tylko w celu sprawdzenia, czy Właściciel Magazynu prawidłowo wykonuje swoje usługi, tj. czy produkty będące własnością X są przechowywane i zabezpieczane w prawidłowy sposób, np. nie są uszkodzone, skradzione lub zagubione w inny sposób, a także czy procesy składania i przepakowywania są wykonywane przez Właściciela Magazynu prawidłowo.

Dlatego nie można uznać, że X dysponuje magazynem i prowadzi działalność gospodarczą X na terenie Polski.

Ponadto wizyty są ściśle i wyłącznie powiązane z faktem posiadania zapasów Produktów oraz korzystania z usług składania i przepakowywania i ograniczają się do działań niezbędnych do tego celu, tj. przechowywania, wystawiania, lub dostarczania towarów oraz składania i przepakowywania towarów. Jedynym celem zakupu usług od Właściciela Magazynu jest to, aby X mogła przechowywać, montować, przepakowywać oraz dostarczać Produkty należące do X dystrybutorom z całej Europy, w tym także z Polski. Tego rodzaju działania (w tym w zakresie składania i przepakowywania towarów) lub fakt posiadania zapasów produktów w Polsce są wyraźnie wyłączone z definicji stałego zakładu na podstawie art. 5 ust. 4 UPO PL-CH.

Po drugie, X uważa, że fakt nabywania określonych usług logistycznych / magazynowych (w tym w zakresie składania i przepakowywania towarów) oraz utrzymywania zapasów towarów należących do X na terytorium Polski należy uznać za czynności przygotowawcze i pomocnicze w stosunku do podstawowej działalności X. Oznacza to, że chociaż powyższe działania mogą w pewien sposób przyczynić się do produktywności przedsiębiorstwa X, to jednak są one na tyle odległe od rzeczywistej realizacji zysków przedsiębiorstwa takiego typu jak X (należy także podkreślić, że X nie jest operatorem logistycznym ani podmiotem prowadzącym działalność handlową e-commerce), że trudno byłoby określić zysk możliwy do przyporządkowania do takiego miejsca.

W szczególności magazyn używany przez X będzie wykorzystywany wyłącznie do tymczasowego przechowywania Towarów, które są dystrybuowane do wielu krajów w Europie, gdzie są sprzedawane klientom przez lokalnych dystrybutorów oraz świadczenia przez Właściciela Magazynu na rzecz X usług składania i przepakowywania. Ponadto wynajem magazynu w Polsce nie wymaga zatrudniania żadnych pracowników (żaden pracownik X nie jest zatrudniony w Polsce, a tylko kilku zagranicznych pracowników sporadycznie odwiedza magazyn w Polsce w ramach swoich obowiązków zawodowych). Ponadto magazyn będzie prowadzony wyłącznie w celu dostarczenia towarów do klientów i przetwarzania zwrotów oraz świadczenia ww. usług składania i przepakowywania i nie będzie pełnił żadnych innych funkcji (np. wsparcia posprzedażnego).

X rozumie, że interpretacje podatkowe wydane w przypadkach innych podatników nie mają bezpośredniego zastosowania do sytuacji opisanej w tym wniosku, jednak biorąc pod uwagę art. 14n § 4 pkt 2 Ordynacji podatkowej (który przewiduje ochronę dla podatników nieposiadających indywidualnych interpretacji podatkowych, ale którzy polegali na "utrwalonej praktyce interpretacyjnej" właściwych organów podatkowych), X uważa jednak, że użyteczne będzie przywołanie interpretacji podatkowych wydanych w podobnych sprawach.

Tytułem przykładu, interpretacja indywidualna z 8 kwietnia 2021 r. (0114-KDIP2-1.4010.26.2021.2.OK) potwierdza, że austriacki rezydent podatkowy nie będzie miał stałego zakładu w Polsce w sytuacji, gdy będzie posiadał w Polsce zapasy towarów w magazynie należącym do podmiotu powiązanego (polskiego rezydenta podatkowego) oraz będzie korzystał z jego usług w zakresie składania przechowywanych towarów oraz przygotowywaniu magazynowanych towarów do wysyłki. Podobnie, brak stałego zakładu został potwierdzony w wydanych na gruncie zbliżonych stanów faktycznych interpretacjach indywidualnych z 19 czerwca 2020 r. (0111-KDIB1-3.4010.99.2020.2.JKU) lub 14 lutego 2020 r. (0114-KDIP2-1.4010.507.2019.2.SP).

Mając na uwadze powyższe argumenty, X wnosi o uznanie przedstawionego w tym wniosku stanowiska za prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl