0111-KDIB1-2.4010.307.2022.3.ANK - Przesłanki 9% stawki CIT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.307.2022.3.ANK Przesłanki 9% stawki CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 lutego 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 24 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zamieszczone w art. 4a ustawy o CIT określenie "przychód ze sprzedaży" dotyczy również zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz uzyskanego odszkodowania, uzyskanych odsetek, dotacji, dopłat lub refundacji kosztów oraz czy Spółka w 2021 r. ma prawo stosować 9% stawkę CIT.

Wniosek został uzupełniony 26 maja 2022 r. oraz 3 czerwca 2022 r. w odpowiedzi na wezwania z 13 i 27 maja 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna (...) rozpoczęła działalność (...) 2017 r. Podstawowym rodzajem działalności jest transport drogowy towarów; usługi transportowe są świadczone wyłącznie na terenie Polski. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Wnioskodawca nie wchodzi w skład podatkowej grupy kapitałowej.

W poprzednich latach Spółka korzystała z preferencji dla przedsiębiorstw jakie wynikały z faktu posiadania statusu małego podatnika, którego definicję zawiera art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W 2020 r. ze względu na przekroczenie górnego limitu przychodów w roku podatkowym, tj. 5 109 000 zł, Spółka nie skorzystała ze stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.

Według art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych definicja "małego podatnika" oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.

W 2021 r. limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawiania do uznania za małego podatnika wynosi 9.031.000 zł, natomiast limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT wynosi 9 097 000 zł.

Za 2020 r. Spółka uzyskała przychody:

1.

przychód netto ze sprzedaży towarów i usług:. zł

2.

przychód ze sprzedaży środków trwałych:. zł

3.

odsetki uzyskane (od udzielonych pożyczek udziałowcowi i pracownikowi):. zł

4.

przychód finansowy - pozostałe m.in. różnice kursowe:. zł

5.

zwolnienie z opłacania składek ZUS - tarcza antykryzysowa COVID-19:. zł

6.

uzyskane odszkodowania:. zł

7.

pozostałe przychody operacyjne:. zł

8.

wartość podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży dot. pkt 1,2:. zł.

Za 2021 r. Spółka uzyskała przychody:

1.

przychód netto ze sprzedaży towarów i usług:. zł

2.

odsetki uzyskane (od udzielonych pożyczek udziałowcowi i pracownikowi):. zł

3.

przychód finansowy - pozostałe... zł

4.

uzyskane odszkodowania:. zł

5.

dofinansowania PFRON:. zł

6.

pozostałe przychody operacyjne:. zł

7.

wartość podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży dot. pkt 1 w kwocie:. zł.

W związku z tym, że ustawodawca w ustawie o CIT nie zawarł definicji przychodu ze sprzedaży oraz nie określił kwot jakie wchodzą w należny podatek od towarów i usług zachodzi wątpliwość, w świetle powyższych danych, czy Spółka w 2021 r. ma prawo korzystać ze statusu "małego podatnika", a tym samym prawo do stosowania 9% stawki CIT.

W uzupełnieniu wniosku z 31 maja 2022 r. Spółka wskazała, że uzyskała (w zaokrągleniu do 1000 zł):

1.

w 2021 r. przychody ogółem w kwocie:. zł w tym:

- przychód netto ze sprzedaży towarów i usług:. zł

- odsetki uzyskane (od udzielonych pożyczek):. zł

- przychód finansowy:. zł

- uzyskane odszkodowania:. zł

- dofinansowania PFRON:. zł

- pozostałe przychody operacyjne:. zł

i nie przekroczyły górnego limitu przychodów (w tym także przychodów z zysków kapitałowych) tj. kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro - przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego tj.... zł.

2.

w 2020 r. Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży brutto w kwocie... zł w tym:

- przychód netto ze sprzedaży towarów i usług:. zł

- przychód ze sprzedaży środków trwałych:.

- wartość podatku należnego VAT z tyt. sprzedaży:.. 

i nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro - przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego tj. 9 031 000 zł.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że do Spółki nie mają zastosowania przepisy wyłączające stosowanie preferencyjnej stawki podatku zawarte w art. 19 ust. 1a-1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pytania

1. Czy zamieszczone w art. 4a ustawy o CIT określenie "przychód ze sprzedaży" dotyczy również zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz uzyskanego odszkodowania, uzyskanych odsetek, dotacji, dopłat lub refundacji kosztów?

2. Czy Spółka w 2021 r. ma prawo stosować 9% stawkę CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka w 2021 r. posiada status małego podatnika, a tym samym może stosować 9% stawkę CIT.

Przy obliczaniu limitu przychodów do określenia statusu małego podatnika należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży z wyłączeniem przychodów z tytułu uzyskanego odszkodowania, uzyskanych odsetek, dotacji, dopłat lub refundacji kosztów w tym zwolnienia z opłacania składek ZUS.

W 2020 r. Spółka uzyskała przychód netto ze sprzedaży towarów i usług:. zł

+ przychód ze sprzedaży środków trwałych:. zł

+ wartość podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży:. zł

Łącznie:. zł co mieści się w górnym limicie, wyznaczonym na 2021 r., uznania za małego podatnika.

W 2021 r. Spółka nie przekroczyła górnego limitu przychodów w roku podatkowym 2021, który uprawnia do stosowania 9% stawki CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"):

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) od 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące art. 19 ustawy o CIT. Od tego okresu istnieje możliwość stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 9%.

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 19 ust. 1 ustawy o CIT, podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, wynosi:

1)

19% podstawy opodatkowania;

2)

9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Wskazać należy, że art. 19 ust. 1 pkt 2 został zmieniony przez art. 2 pkt 17 - ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2123, dalej: "ustawa nowelizująca") zmieniający ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.

Obniżona stawka podatku 9% jest stosowana w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych i ma zastosowanie wyłącznie do małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, z zastrzeżeniem ust. 1a-1e ww. ustawy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku.

Zgodnie z art. 19 ust. 1d ustawy o CIT:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika.

Definicja "małego podatnika" została zawarta w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, zgodnie z którą:

ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika w 2021 r. (przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2020 r. (1 euro = 4,5153 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł), wynosi 9 031 000 zł.

Natomiast górny limit przychodów w roku podatkowym, który uprawnia do stosowania stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych (przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł) wg. kursu 1 euro = 4,5485 z 4 stycznia 2021 r. - w przypadku, gdy początek roku podatkowego podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wynosi 9 097 000 zł.

Jak stanowi art. 19 ust. 1a ustawy o CIT podatnik, który został utworzony:

1.

w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2.

w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3.

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4.

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 - nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Zgodnie z art. 19 ust. 1c ustawy o CIT, przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:

1)

spółki dzielonej,

2)

podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

a.

uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub

b. składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników - w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady, podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany według stawki 19% na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Niektórzy podatnicy mogą jednak korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym według stawki 9%. Jest tak w przypadku podatników, u których przychody ogółem osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 000.000 euro (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT), o ile podatnicy ci posiadają status małego podatnika (art. 19 ust. 1d ustawy o CIT) lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej (art. 19 ust. 1e ustawy o CIT). Stawka 9% nie dotyczy przychodów/dochodów z zysków kapitałowych.

Wskazane w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT sformułowanie "wartość przychodu ze sprzedaży" nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie należy tego pojęcia utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego.

Zatem przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego oraz przychody ze sprzedaży zaliczane do zysków kapitałowych z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np.: uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów.

Biorąc powyższe pod uwagę, przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz uzyskanego odszkodowania, uzyskanych odsetek, dotacji, dopłat lub refundacji kosztów - nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu limitu wynikającego z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, gdyż wartości te nie stanowią przychodów ze sprzedaży (opis stanu faktycznego nie wskazuje że wynikają one z czynności sprzedaży).

Zwrócić należy uwagę, że ustalając status "małego podatnika" należy wziąć pod uwagę przychody ze sprzedaży osiągnięte w poprzednim roku podatkowym, a więc możliwe do określenia dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego.

Z opisu sprawy wynika, że 2020 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży brutto w kwocie nieprzekraczającej równowartości 2 000 000 euro - przeliczonej wg średniego kuru euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. W 2021 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie nieprzekraczającej górnego limitu przychodów (w tym także przychodów z zysków kapitałowych) tj. kwocie odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro - przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. Do Spółki nie mają zastosowania przepisy wyłączające stosowanie preferencyjnej stawki podatku zawarte w art. 19 ust. 1a-1c ustawy o CIT.

Zatem, skoro Spółka w 2021 r. posiadała status małego podatnika na gruncie art. 4a pkt 10 ustawy o CIT oraz nie przekroczyła górnego limitu przychodów ogółem o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT jest uprawniona do stosowania za 2021 r. obniżonej (9%) stawki podatku.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl