0111-KDIB1-2.4010.304.2021.2.SK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.304.2021.2.SK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2021 r. (data wpływu 28 czerwca 2021), uzupełniony 22 września 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

* Bank powinien brać pod uwagę wartość papierów wartościowych, tj. bony pieniężne NBP, obligacje (...), obligacje skarbowe państwa oraz transakcje związane z zakupem i wykupem tych papierów dokonywanych w trakcie roku obrotowego, przychody uzyskane w postaci dyskonta i odsetek od tych papierów wartościowych oraz przychody z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji przy wyliczaniu przychodów ze sprzedaży uprawniających do uzyskania statusu małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

* przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2017 status "małego podatnika" i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 15%,

* przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2018 status "małego podatnika" i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 15%,

* Bank powinien dokonać korekty podatku dochodowego za 2017 rok i 2018 rok oraz obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 15%

* przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2019 status "małego podatnika" i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 9%,

* Bank w przypadku obliczenia podatku wg stawki 19% powinien dokonać korekty podatku dochodowego za 2019 rok oraz obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 9%

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2020 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

* Bank powinien brać pod uwagę wartość papierów wartościowych, tj. bony pieniężne NBP, obligacje (...), obligacje skarbowe państwa oraz transakcje związane z zakupem i wykupem tych papierów dokonywanych w trakcie roku obrotowego, przychody uzyskane w postaci dyskonta i odsetek od tych papierów wartościowych oraz przychody z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji przy wyliczaniu przychodów ze sprzedaży uprawniających do uzyskania statusu małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

* przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2017 status "małego podatnika" i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 15%,

* przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2018 status "małego podatnika" i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 15%,

* Bank powinien dokonać korekty podatku dochodowego za 2017 rok i 2018 rok oraz obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 15%

* przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2019 status "małego podatnika" i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 9%,

* Bank w przypadku obliczenia podatku wg stawki 19% powinien dokonać korekty podatku dochodowego za 2019 rok oraz obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 9%.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 września 2021 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.304.2021.1.SK wezwano do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Uzupełnienia dokonano 22 września 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Bank Spółdzielczy w X. (dalej "Bank") działa w oparciu o ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i banków zrzeszających. Bank prowadzi działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. Bank w ramach swojej działalności uprawniony jest do wykonywania czynności bankowych. Bank prowadzi działalność gospodarczą polegającą na odpłatnym świadczeniu usług dotyczących m.in. udzielania kredytów, prowadzenia rachunków bankowych.

Bank ma status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Z tytułu swojej działalności Bank osiąga przychody z tytułu odsetek, prowizji, przychodów z udziału lub akcji, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody z rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości.

Bank wchodzi w skład Grupy X S.A. To zrzeszenie banków spółdzielczych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i banków zrzeszających. W ramach zrzeszenia bankiem zrzeszającym jest w rozumieniu art. 2 pkt 2 wskazanej wyżej ustawy Bank X. S.A.

Bank nabywa i zbywa bony pieniężne emitowane przez Narodowy Bank Polski zgodnie z Uchwałą nr 30/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 24, z późn. zm.).

Bony pieniężne NBP nabywane są z wolnych środków Banku. W praktyce transakcje związane z Bonami Pieniężnymi przynoszą Bankowi zysk w postaci dyskonta czyli różnicy pomiędzy wartością nominalną Bonów Pieniężnych a ceną zakupu tych Bonów Pieniężnych przez Bank za pośrednictwem (...). Cena zakupu Bonów jest niższa niż ich wartość nominalna. Bony utrzymywane są do terminów zapadalności i Bank uzyskuje w związku z tym jedynie dyskonto, które to ma tylko wpływ na wynik finansowy. Wartość otrzymanego dyskonta stanowi przychody z tytułu odsetek

Przychód podatkowy z tytułu dyskonta od Bonów Pieniężnych ustalony według wyżej opisanych reguł a następnie uwzględniony w złożonych przez Bank zeznaniach CIT-8 wyniósł:

* 112.963,78 zł w roku podatkowym 2016,

* 131.008,51 zł w roku podatkowym 2017,

* 154.801,22 zł w roku podatkowym 2018,

* 153.695,64 zł w roku podatkowym 2019.

Bank nie wykazuje jako kosztu podatkowego środków pieniężnych na zakup Bonów Pieniężnych. Bank nie wykazuje też jako przychodu podatkowego środków pieniężnych otrzymywanych w związku z wykupem Bonów Pieniężnych.

Bank niezależnie od powyższego nabywa od Banku (...) obligacje, które są emitowane przez Bank (...) (dalej: "Obligacje (...)"). Bank posiada obligacje (...), których termin wykupu przypada na 2026 r. i 2028 r. Bank uzyskuje w związku z tym odsetki, które mają wpływ na wynik finansowy i stanowią przychody z tytułu odsetek. Nabyte przez Bank obligacje (...) nie są przedmiotem dalszego obrotu.

Bank ponadto posiada obligacje skarbowe 10-letnie z terminem wykupu w 2024 r. i 2025 r. (zakupione w 2014 r. i 2016 r. zakwalifikowane do portfela dostępne do sprzedaży). Bank w związku z tymi obligacjami nalicza rocznie dyskonto oraz odsetki. Zarówno dyskonto jak i odsetki mają wpływ na wynik finansowy i stanowią przychody z tytułu odsetek. Otrzymane w danym roku odsetki od obligacji stanowią przychód podatkowy.

Ponadto wyżej wymienione obligacje wyceniane są w wartości godziwej (fundusz) z aktualizacji wyceny a skutki wyceny odnoszone są na kapitały Banku. W przypadku sprzedaży tych obligacji skumulowane skutki wyceny będą ujęte odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych.

W 2016 r. łączne przychody Banku wg ewidencji księgowej wyniosły 2.886.779,63 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

1.

przychody z tytułu odsetek: 1.960.846,91 zł, w tym z papierów wartościowych 301.220,73 zł, tj.:

a)

112.963,78 zł stanowi dyskonto od bonów pieniężnych NBP,

b)

5.957,67 zł stanowi dyskonto od obligacji skarbowych,

c)

58.050,00 zł stanowią odsetki od obligacji skarbowych,

d)

124.249,28 zł stanowią odsetki od obligacji (...);

2.

przychody z tytułu prowizji: 907.619,10 zł;

3.

pozostałe przychody operacyjne: 7.644,89 zł;

4.

przychody z rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości: 10.668,73 zł.

Przychody wymienione powyżej w punktach 1)- 4) Bank uzyskał z działalności z tytułu, z której nie był zobowiązany do wykazania należnego podatku Vat.

W zeznaniu podatkowym CIT-8 za rok podatkowy 2016 Bank wykazał przychody podatkowe w łącznej wysokości 2.952.905,30 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2016 r. został odprowadzony przez Bank przy zastosowaniu stawki 19%. Na koniec roku 2016 Bank posiadał papiery wartościowe o wartości bilansowej na kwotę: 21.568 060,28 zł w tym:

a)

bony pieniężne NBP w kwocie 11.157.702,90 zł,

b)

obligacje skarbowe 7.440.375,00 zł,

c)

obligacje (...) 2.969.982,38 zł.

W 2017 r. łączne przychody Banku wg ewidencji księgowej wyniosły 3.461.510,23 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

1.

przychody z tytułu odsetek: 2.341.659,73 zł, w tym z papierów wartościowych 462.676,09 zł, tj.:

a)

131.008,51 zł stanowi dyskonto od bonów pieniężnych NBP,

b)

11.933,64 zł stanowi dyskonto od obligacji skarbowych,

c)

207.725,00 zł stanowią odsetki od obligacji skarbowych,

d)

112.008,94 zł stanowią odsetki od obligacji (...);

2.

przychody z tytułu prowizji: 890.567,95 zł;

3.

pozostałe przychody operacyjne: 220.499,13 zł;

4.

przychody z rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości: 8.783,42 zł.

Przychody wymienione powyżej w punktach 1) - 4) Bank uzyskał z działalności z tytułu, z której nie był zobowiązany do wykazania należnego podatku Vat.

W zeznaniu podatkowym CIT-8 za rok podatkowy 2017 Bank wykazał przychody podatkowe w łącznej wysokości 3.432.658,12 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2017 r. został odprowadzony przez Bank przy zastosowaniu stawki 19%. Na koniec roku 2017 Bank posiadał papiery wartościowe o wartości bilansowej na kwotę: 24.732.687,25 zł w tym:

a)

bony pieniężne NBP w kwocie 10.658.245,67 zł,

b)

obligacje skarbowe 7.606.850,00 zł,

c)

obligacje (...) 6.467.591,58 zł.

W 2018 r. łączne przychody Banku wg ewidencji księgowej wyniosły 3.592.283,61 zł.

Na tę kwotę składają się następujące przychody:

1.

przychody z tytułu odsetek: 2.669.026,02 zł, w tym z papierów wartościowych 536.387,99 zł, tj.:

a)

154.801,22 zł stanowi dyskonto od bonów pieniężnych NBP,

b)

11.933,64 zł stanowi dyskonto od obligacji skarbowych,

c)

207.425,00 zł stanowią odsetki od obligacji skarbowych,

d)

162 228,13 zł stanowią odsetki od obligacji (...);

2.

przychody z tytułu prowizji: 889.345,16 zł;

3.

pozostałe przychody operacyjne: 18.264,94 zł;

4.

przychody z rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości: 15.647,49 zł.

Przychody wymienione powyżej w punktach 1) - 4) Bank uzyskał z działalności z tytułu, z której nie był zobowiązany do wykazania należnego podatku Vat.

W zeznaniu podatkowym CIT-8 za rok podatkowy 2018 Bank wykazał przychody podatkowe w łącznej wysokości 3.621.489,38 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2018 r. został odprowadzony przez Bank przy zastosowaniu stawki 19%. Na koniec roku 2018 Bank posiadał papiery wartościowe o wartości bilansowej na kwotę: 24.802.710,41 zł w tym:

a)

bony pieniężne NBP w kwocie 10.318.301,61 zł,

b)

obligacje skarbowe 7.800.025,00 zł,

c)

obligacje (...) 6.684.383,80 zł.

W 2019 r. łączne przychody Banku wg ewidencji księgowej wyniosły 3.787.216,68 zł. Na tę kwotę składają się następujące przychody:

1.

przychody z tytułu odsetek: 2.867.336,67 zł, w tym z papierów wartościowych 487.694,03 zł, tj.

a)

153.695,64 zł stanowi dyskonto od bonów pieniężnych NBP,

b)

11.933,64 zł stanowi dyskonto od obligacji skarbowych,

c)

207.025,00 zł stanowią odsetki od obligacji skarbowych,

d)

115.039,75 zł stanowią odsetki od obligacji (...);

2.

przychody z tytułu prowizji: 879.001,89 zł;

3.

pozostałe przychody operacyjne: 4.398,80 zł;

4.

przychody z rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości: 36.479,32 zł.

Przychody wymienione powyżej w punktach 1) - 4) Bank uzyskał z działalności z tytułu, z której nie był zobowiązany do wykazania należnego podatku Vat. W zeznaniu podatkowym CIT-8 za rok 2019, Bank wykazał przychody podatkowe w łącznej wysokości 3.743.136,09 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2019 r. został odprowadzony przy zastosowaniu stawki 19%.

Bank na koniec roku 2019 posiadał papiery wartościowe o wartości bilansowej na kwotę:

17.947.523,61 zł w tym:

a)

bony pieniężne NBP w kwocie 8.398.963,20 zł,

b)

obligacje skarbowe 7.984.675,00 zł,

c)

obligacje (...) 1.563.885,41 zł.

Przy uwzględnieniu ograniczonego katalogu przychodów z zysków kapitałowych obowiązującego w bankach zgodnie z art. 7b ust. 2 w zw. z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a i f ustawy o p.d.o.p. należy stwierdzić, że wszystkie przychody podatkowe uzyskiwane przez Bank w latach podatkowych 2017, 2018 i 2019 stanowiły przychody/dochody inne niż z zysków kapitałowych.

Wartość wszystkich przychodów, które Bank osiągnął w roku podatkowym 2017, 2018 i 2019 nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Okoliczności wymienione w odpowiednio w art. 19 ust. 1a i 1b oraz art. 19 ust. 1a, 1b i 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2018 i 2019 nie miały zastosowania do Banku.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 22 września 2021 r., Wnioskodawca wskazał:

* W aktualnym na czas 2017 r. stanie prawnym przepis art. 19 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brzmiał:

1. Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi:

1)

19%podstawy opodatkowania;

2)

15% podstawy (opodatkowania - w przypadku:

a)

małych podatników,

b)

podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

1a. Podatnik, który postał utworzony

1)

w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2)

w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

- nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

1b. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.

Treść wyżej wymienionego przepisu była aktualna i miała zastosowanie w latach 2017 i 2018. Przepis art. 19 ust. 1c dodany został przez art. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. z 2018.2159) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r. Treść ust. 1c:

Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:

1)

spółki dzielonej,

2)

podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

a)

uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub

b) składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników - w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Bank Spółdzielczy w X, wskazuje, iż w 2017 r. okoliczności określone w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wystąpiły u Wnioskodawcy.

Ponadto, Wnioskodawca precyzuje, że w 2018 r. okoliczności określone w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wystąpiły u Wnioskodawcy. Natomiast w 2019 r. okoliczności określone w art. 19 ust. 1a, 1b i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wystąpiły u Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy Bank powinien brać pod uwagę wartość papierów wartościowych, tj. bony pieniężne NBP, obligacje (...), obligacje skarbowe państwa oraz transakcje związane z zakupem i wykupem tych papierów dokonywanych w trakcie roku obrotowego, przychody uzyskane w postaci dyskonta i odsetek od tych papierów wartościowych oraz przychody z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji przy wyliczaniu przychodów ze sprzedaży uprawniających do uzyskania statusu małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2. Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2017 status "małego podatnika" i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 15%?

3. Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2018 status "małego podatnika" i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 15%?

4. Czy Bank powinien dokonać korekty podatku dochodowego za 2017 rok i 2018 rok oraz obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 15%?

5. Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2019 status "małego podatnika" i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 9%?

6. Czy Bank w przypadku obliczenia podatku wg stawki 19% powinien dokonać korekty podatku dochodowego za 2019 rok oraz obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 9%?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2019, małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000,00 euro.

Wobec powyższego, Bank uznaje, że przychodami ze sprzedaży są przychody z tytułu odsetek, przychody z tytułu prowizji, przychody z tytułu wymiany waluty oraz pozostałe przychody operacyjne powiększone o podatek VAT.

Przy obliczaniu limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży dokonanej przez podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, jak uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów.

Przychodem ze sprzedaży w rozumieniu definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług oraz, że zasadne jest pomocnicze korzystanie z tej definicji dla celu obliczania limitu sprzedaży przy określaniu statusu małego podatnika, tym bardziej, że art. 2 pkt 25 lit. a wymienionej ustawy definiuje małego podatnika w sposób skorelowany z definicją określoną w art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p.

Wartość przychodów z rozwiązania rezerw nie stanowi przychodów ze sprzedaży, ponieważ są to przychody z tytułu rozwiązania rezerw utworzonych na pokrycie zmaterializowania się ewentualnego ryzyka kredytowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2019 r. poz. 520).

Następnie wartość papierów wartościowych (bony pieniężne NBP, obligacje (...), obligacje skarbowe), wartość transakcji związanych z ich zakupem i wykupem, przychód uzyskany przez Bank w postaci dyskonta i odsetek od tych papierów wartościowych jak i sama wartość nominalna nie stanowi przychodów ze sprzedaży.

Do limitu stanowiącego o statusie małego podatnika nie należy również brać pod uwagę powstałego dyskonta jak również odsetek od tych papierów wartościowych oraz przychodów z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości, gdyż przychody te nie stanowią przychodów ze sprzedaży.

W świetle przytoczonej definicji sprzedaży, wartość nominalna bonów pieniężnych, ani przychód uzyskany w postaci dyskonta od bonów pieniężnych nie stanowi przychodu ze sprzedaży, o którym mowa w art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p.

Ad. 2 i 3 (stanowisko ostatecznie uzupełnione w piśmie w 22 września 2021 r.)

Ustosunkowując się do kwestii ustalenia, czy na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. i wyliczonych przychodów ze sprzedaży, Bank posiadał w roku 2017 i 2018 status "małego podatnika" i był uprawniony do obliczenia za ten rok podatku dochodowego przy zastosowaniu obniżonej stawki podatku 15%, stwierdzić należy, że jeżeli w 2017 r. wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, a do Banku nie znajdą zastosowania ograniczenia określone w art. 19 ust. 1a i ust. 1b u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r., to oznacza, że Bank posiadał w 2018 r. status "małego podatnika" w rozumieniu art. 4a pkt 10 tej ustawy.

W konsekwencji, w roku podatkowym 2018 przysługiwało mu prawo do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych według 15% stawki o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.d.o.p.

W 2017 r. za małego podatnika uznawano podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W przeliczeniu na złotówki, limit 1.200.000 euro obowiązujący w 2017 r. wyniósł odpowiednio 1.200.000 x 4,2976 = 5.157.120, czy w zaokrągleniu 5.157.000 zł.

W zeznaniu podatkowym CIT-8 za rok podatkowy 2016 Bank wykazał przychody podatkowe w łącznej wysokości 2.952.905,30 zł.

W świetle powyższego oraz w związku z tym, iż okoliczności wymienione w odpowiednio w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2017 nie miały zastosowania do Banku - należy stwierdzić, iż Wnioskodawca w czasie omawianego stanu faktycznego posiadał statut "małego podatnika" i dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank uprawniony był do zastosowania stawki podatku w wysokości 15%.

Ad. 4 i 6

Bank może dokonać korekty zeznania podatkowego za rok 2017 i 2018 obliczając podatek wg stawki 15% oraz za rok 2019 obliczając podatek wg stawki 9%, biorąc pod uwagę dyspozycję art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. W myśl art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przedstawionym stanie prawnym i faktycznym, należy stwierdzić, że zobowiązania podatkowe za wskazany okres nie uległy przedawnieniu i Bankowi służy prawo złożenia korekty za wskazane lata.

Ad. 5.

Uwzględniając stanowisko wyrażone w punkcie pierwszym, że do przychodów ze sprzedaży nie zalicza się wartości nominalnej bonów pieniężnych NBP, obligacji skarbowych i obligacji (...), ani uzyskanego przychodu w postaci dyskonta, przychodów z tytułu rozwiązania rezerw celowych - Bank w roku 2019, w związku z tym, że wartość przychodów ze sprzedaży nie przekroczyła u niego równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, a do Banku nie mają zastosowania wyłączenia przepisów określonych w art. 19 ust. 1a, 1b i 1c u.p.d.o.p w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., to oznacza, że Wnioskodawca posiadał status małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p.

Z uwagi na posiadanie statusu małego podatnika, należy przyjąć, że Bankowi, w roku podatkowym 2019 przysługuje prawo do opłacenia podatku dochodowego od osób prawnych wg 9% stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.d.o.p w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że dla zastosowania 9% stawki podatku w 2019 r. oprócz posiadania przez Bank statusu małego podatnika, należy również spełnić przesłankę nieprzekroczenia osiągniętych w roku podatkowym przychodów w równowartości 1.200.000 euro. Jak już wcześniej wskazano, do limitu przychodów 1.200.000 euro, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. w brzmieniu do 31 grudnia 2019 r., osiągniętych w roku podatkowym, należy zaliczać wszystkie przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 u.p.d.o.p., a więc również dyskonto bonów pieniężnych oraz odsetki od obligacji, przychody z rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z kolei, art. 7 ust. 1 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., stanowi, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Przepisy dotyczące 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550), która nadała nowe brzmienie art. 19 ust. 1 u.p.d.o.p., wprowadzając stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% m.in. dla małych podatników.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, wynosi:

1.

19% podstawy opodatkowania,

2.

15% podstawy opodatkowania - w przypadku:

a)

małych podatników,

b)

podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Tym samym, co do zasady, podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie w 2017 r. stawkę tę obniżono do 15% podstawy opodatkowania dla niektórych podatników. Z obniżonej stawki korzystać mogą:

* mali podatnicy,

* podatnicy rozpoczynający działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

W myśl art. 19 ust. 1a u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., ustawodawca przewiduje ograniczenie możliwości stosowania stawki 15% dla podatników rozpoczynających działalność, którzy powstali w wyniku szeregu wskazanych w nim operacji restrukturyzacyjnych. W myśl tego przepisu, podatnik, który został utworzony:

1.

w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2.

w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3.

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników - nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Ponadto, z treści art. 19 ust. 1b u.p.d.o.p., wynika, że przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.

Na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) od 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące art. 19 u.p.d.o.p. Od tego okresu istnieje możliwość stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 9%.

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 19 ust. 1 u.p.d.o.p., podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:

1. 19% podstawy opodatkowania;

2. 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Obniżona stawka podatku 9% jest stosowana w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych i ma zastosowanie wyłącznie do małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, z zastrzeżeniem ust. 1a-1e ww. ustawy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku.

Zgodnie z art. 19 ust. 1a u.p.d.o.p., podatnik, który został utworzony:

1.

w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2.

w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3.

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4.

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 - nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Ponadto, z treści art. 19 ust. 1b u.p.d.o.p., wynika, że przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.

Stosownie natomiast do art. 19 ust. 1c u.p.d.o.p., przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:

1.

spółki dzielonej,

2.

podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

a)

uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub

b) składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników - w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Zgodnie z art. 19 ust. 1d u.p.d.o.p., podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika.

Z kolei, warunek, o którym mowa w ust. 1d, nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c, w roku rozpoczęcia tej działalności (art. 19 ust. 1e u.p.d.o.p.).

Powyższe przepisy odwołują się niejednokrotnie do pojęcia "małego podatnika". Definicja "małego podatnika" została zawarta w art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. i na tle przepisów obowiązujących od 2017 r. do końca 2019 r. nie uległa zmianie. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w 2017 r. za małego podatnika można zatem uznać tego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2016 r. nie przekroczyła kwoty 5.157.000 zł. W 2016 r. pierwszym dniem roboczym października był 3 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia: średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 3 października 2016 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 3 października 2016 r. Nr 191/A/NBP/2016) wynosił 4,2976 zł x 1.200.000 = 5.157.120 zł, w zaokrągleniu 5.157.000 zł.

W 2018 r. za małego podatnika uznaje się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2017 r. nie przekroczyła kwoty 5.176.000 zł. W 2017 r. pierwszym dniem roboczym października był 2 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia: średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 2 października 2017 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 2 października 2017 r. Nr 190/A/NBP/2017) wynosił 4,3137 zł x 1.200.000 = 5.176.440 zł, w zaokrągleniu 5.176.000 zł.

Natomiast, za małego podatnika w 2019 r. uznaje się podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2018 r. nie przekroczyła kwoty 5.135.000 zł. W 2018 r. pierwszym dniem roboczym października był 1 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października 2018 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 1 października 2018 r. Nr 190/A/NBP/2018) wynosił 4,2795 zł x 1.200.000 = 5.135.400 zł, w zaokrągleniu 5.135.000 zł.

Ad. pytanie nr 1.

Wątpliwości Banku wynikające z pytania oznaczonego nr 1, na tle przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, dotyczą odpowiednio kwestii ustalenia, czy do limitu przychodów ze sprzedaży, decydującego o statusie "małego podatnika" dla celów podatku dochodowego, w rozumieniu art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p., Bank powinien brać pod uwagę następujące wartości:

- bony pieniężne NBP, obligacje (...), obligacje skarbowe państwa oraz transakcje związane z zakupem i wykupem tych papierów dokonywanych w trakcie roku obrotowego,

- przychody uzyskane w postaci dyskonta i odsetek od tych papierów wartościowych oraz

- przychody z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości.

Kluczowym aspektem analizy tego zagadnienia jest rozumienie sformułowania "wartość przychodu ze sprzedaży", wskazanego w art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. Zauważa się, że pojęcie to nie zostało zdefiniowane w tej ustawie. Wskazać także należy, że nie można tego pojęcia utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. W związku z tym, należy dokonać literalnej wykładni tego pojęcia. Przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów.

Taka interpretacja "przychodu ze sprzedaży" koreluje z tożsamą regulacją zawartą w art. 2 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), w myśl której, przez małego podatnika rozumie się podatnika od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Z kolei, sprzedażą jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług).

Odwoływanie się do definicji "sprzedaży" zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług, dla potrzeb ustalenia "wartości przychodów ze sprzedaży" w rozumieniu u.p.d.o.p. nie zawsze jest uzasadnione. Wskazać bowiem należy na możliwe istotne rozbieżności, które mogą powstać pomiędzy wartością sprzedaży ustaloną na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, a przychodem ze sprzedaży według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Istnieją bowiem sytuacje, w których określona sprzedaż nie podlega podatkowi VAT (np. sprzedaż usług poza terytorium kraju), a podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych i odwrotnie sprzedaż, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Należy jednak zwrócić uwagę - posługując się pomocniczo definicją stworzoną dla celów podatku od towarów i usług - że sprzedażą jest m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Wobec powyższych wyjaśnień, skoro przychód ze sprzedaży należy rozumieć zgodnie z wykładnią literalną, to oznacza to, że do limitu decydującego o uznaniu podatnika za "małego" w rozumieniu u.p.d.o.p., należy sumować wartość wszystkich przychodów stanowiących przychody ze sprzedaży (a więc wynikające z czynności sprzedaży).

Odnosząc się zatem do kwestii ustalenia, czy wartość papierów wartościowych tj. bony pieniężne NBP, obligacje (...), obligacje skarbowe państwa oraz transakcje związane z zakupem i wykupem tych papierów dokonywanych w trakcie roku obrotowego, Bank powinien brać pod uwagę przy określeniu statusu małego podatnika, należy zauważyć, że jeśli podatnik uzyskuje przychód z wykupu bonów pieniężnych oraz wskazanych obligacji, to przychód ten nie powinien być uwzględniony w przychodach decydujących o statusie małego podatnika. Sama wartość nominalna bonów pieniężnych oraz obligacji nie stanowi także przychodów ze sprzedaży, nie jest więc zaliczana do limitu przy określaniu statusu małego podatnika.

Do limitu liczonego dla małego podatnika, nie należy również brać pod uwagę powstałego od tych papierów wartościowych dyskonta oraz odsetek, jak również przychodów z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości, ponieważ przychody te nie stanowią przychodów ze sprzedaży.

Podsumowując, zdaniem Organu, wartość papierów wartościowych tj. bonów pieniężnych NBP, obligacji (...), obligacji skarbowych państwa oraz transakcji związanych z zakupem i wykupem tych papierów dokonywanych w trakcie roku obrotowego, przychody uzyskane w postaci dyskonta i odsetek od tych papierów wartościowych oraz przychody z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości nie są wynikiem przeprowadzonej transakcji sprzedaży, nie generują więc przychodów ze sprzedaży, w rozumieniu art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p.

Tym samym, stanowisko Banku w zakresie pytania nr 1, że do limitu przychodów dla określenia statusu "małego podatnika" w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. nie należy wliczać wartości papierów wartościowych (bonów pieniężnych NBP, obligacji (...), obligacji skarbowych), wartość transakcji związanych z ich zakupem i wykupem, przychodów uzyskany przez Bank w postaci dyskonta i odsetek od tych papierów wartościowych oraz przychodów z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości, należy uznać za prawidłowe.

Ad. pytanie nr 2,3,4.

Ustosunkowując się do kwestii ustalenia, czy przepis art. 19 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku 2017 i 2018 status "małego podatnika" i był uprawniony do obliczenia za te lata podatku dochodowego od osób prawnych przy zastosowaniu obniżonej stawki podatku 15%, stwierdzić należy, że skoro:

- w 2016 r. wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, to Bank posiadał w 2017 r. status "małego podatnika" w rozumieniu art. 4a pkt 10 tej ustawy,

- w 2017 r. wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, to Bank posiadał w 2018 r. status "małego podatnika" w rozumieniu art. 4a pkt 10 tej ustawy.

W konsekwencji, w roku podatkowym 2017 i 2018 przysługiwało mu prawo do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych według 15% stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.d.o.p., w latach tych nie nastąpiły bowiem zdarzenia określone w art. 19 ust. 1a i ust. 1b u.p.d.o.p. (co wynika z opisu sprawy).

Odnosząc się do natomiast zakresu objętego pytaniem nr 4, tj. czy Bank powinien wykonać korektę zeznania podatkowego za 2017 r. i 2018 r. oraz obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 15%, wskazać należy że zgodnie z art. 81 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Ponadto, w myśl art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W związku z powyższym, Bank może dokonać korekty zeznania podatkowego za 2017 r. i 2018 r. obliczając podatek według stawki 15%.

W zakresie pytania nr 4 należy uznać za prawidłowe stanowisko Banku, zgodnie z którym Bank może dokonać korekty zeznania podatkowego za rok 2017 i 2018 obliczając podatek wg stawki 15%

Ad. pytanie nr 5 i 6.

Odnosząc się do ustalenia, czy w związku z wprowadzonymi zmianami od 1 stycznia 2019 r., Bank może zastosować 9% stawkę podatku dochodowego za 2019 r., najpierw należy ustalić, czy Bank zalicza się do podmiotów, do których znajduje zastosowanie ww. przepis.

Zgodnie z art. 19 ust. 1d u.p.d.o.p., podatnicy, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika.

Skoro w 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, to Bank również w 2019 r. można uznać za "małego podatnika". Tym samym, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że Bank w 2019 r. posiada status "małego podatnika" w rozumieniu art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p.

Przechodząc do możliwości zastosowania przez Bank preferencyjnej stawki podatku 9% za 2019 r., wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2019 r., stawka 9% podstawy opodatkowania ma zastosowanie do podatników posiadających status "małego podatnika", u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku. Do ustalenia, czy podatnik nie przekroczył limitu przychodów 1.200.000 euro, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., bierze się pod uwagę wszystkie przychody podatnika osiągnięte w roku podatkowym, określone zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p., bez wyłączenia przychodów z zysków kapitałowych.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że dla zastosowania 9% stawki podatku w 2019 r. oprócz posiadania przez Bank statusu małego podatnika, należy również spełnić przesłankę nieprzekroczenia osiągniętych w roku podatkowym przychodów w równowartości 1.200.000 euro. Jak już wcześniej wskazano, do limitu przychodów 1.200.000 euro, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. w brzmieniu do 31 grudnia 2019 r., osiągniętych w roku podatkowym, należy zaliczać wszystkie przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 u.p.d.o.p., a więc również dyskonto bonów pieniężnych, odsetki od obligacji oraz przychody z rozwiązania rezerw i aktualizacji wartości, a także przychody z zysków kapitałowych.

Jak wynika z opisu sprawy w 2019 r. Bank osiągnął przychody w łącznej kwocie 3.743.136,09 zł, tym samym należy uznać, że spełniony został drugi z warunków koniecznych do spełnienia aby możliwe było zastosowanie art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., tzn. przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1.200.000 euro.

W konsekwencji, w roku podatkowym 2019 Bankowi przysługiwało prawo do opłacenia podatku dochodowego od osób prawnych wg 9% stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.d.o.p., a zatem Bank może dokonać korekty zeznania podatkowego za 2019 r. obliczając podatek według stawki 9%.

Wobec powyższego stanowisko Banku w zakresie pytania 5 i 6, zgodnie z którym z uwagi na posiadanie statusu małego podatnika, należy przyjąć, że Bankowi, w roku podatkowym 2019 przysługuje prawo do opłacenia podatku dochodowego od osób prawnych wg 9% oraz że Bank może dokonać korekty zeznania podatkowego za rok 2019 podatek wg stawki 9% uznano za prawidłowe.

W konsekwencji powyższego stanowisko Banku, w zakresie ustalenia, czy:

* Bank powinien brać pod uwagę wartość papierów wartościowych, tj. bony pieniężne NBP, obligacje (...), obligacje skarbowe państwa oraz transakcje związane z zakupem i wykupem tych papierów dokonywanych w trakcie roku obrotowego, przychody uzyskane w postaci dyskonta i odsetek od tych papierów wartościowych oraz przychody z tytułu rozwiązania rezerw i aktualizacji przy wyliczaniu przychodów ze sprzedaży uprawniających do uzyskania statusu małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

* przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2017 status "małego podatnika" i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 15%,

* przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2018 status "małego podatnika" i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 15%,

* Bank powinien dokonać korekty podatku dochodowego za 2017 rok i 2018 rok oraz obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 15%

* przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2019 status "małego podatnika" i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 9%,

* Bank w przypadku obliczenia podatku wg stawki 19% powinien dokonać korekty podatku dochodowego za 2019 rok oraz obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 9%

- jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...),za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl