0111-KDIB1-2.4010.287.2022.1.DP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.287.2022.1.DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z tej samej daty o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy w stosunku do wypłat odsetek oraz dywidend ze Spółki Zależnej do Podmiotu Zarządzającego działającego w imieniu i na rzecz Funduszu będącego ekonomicznym właścicielem tych odsetek zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT i w związku z tym Spółka Zależna nie będzie obowiązana do poboru podatku, odpowiednio o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT z tytułu tych wypłat. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Spółka GmbH (dalej jako: "Wnioskodawca", "Spółka" lub "Podmiot Zarządzający") jest spółką utworzoną i zorganizowaną na podstawie przepisów prawa niemieckiego i stanowi niemiecki odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschrankter Haftung - GmbH). Spółka jest niemieckim rezydentem podatkowym oraz posiada swoją zarejestrowaną siedzibę i miejsce zarządu w Niemczech i podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez możliwości zwolnienia.

Spółka prowadzi działalność na podstawie zezwolenia udzielonego jej przez Bundesaufsichtsanstamt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (dalej: "BaFin"), niemiecki organ nadzoru finansowego, zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o inwestycjach (Kapitalanlagegesetzbuch z 16 maja 2013 r., z późn. zm., dalej: "KAGB"). Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych, w tym otwartym specjalnym funduszem inwestycyjnym o charakterze umownym (dalej: "Fundusz" lub "E2").

Podstawowe ramy prawne w ramach których działa Fundusz są następujące:

- Fundusz jest specjalistycznym alternatywnym funduszem inwestycyjnym otwartym utworzonym na podstawie niemieckiego prawa inwestycyjnego.

- Fundusz posiada depozytariusza nadzorującego jego działalność.

- W świetle regulacji KAGB, Fundusz jest majątkiem inwestycyjnym (Investmentvermogen) stanowiącym wyodrębniony majątek powierniczy (Sondervermogen) inwestorów Funduszu.

- Fundusz nie jest osobą prawną ani nie posiada podmiotowości prawnej.

- Fundusz nie może samodzielnie zawierać umów, nabywać praw, ani zaciągać zobowiązań.

- Fundusz nie posiada samodzielnych, wewnętrznych organów reprezentujących i zarządzających Funduszem.

- Fundusz i Spółka funkcjonują w konstrukcji, w której Fundusz stanowi wyodrębnioną masę majątkową, którą zarządza Spółka w imieniu i na rachunek Funduszu.

Mając na uwadze powyższe, Fundusz oraz Podmiot nim zarządzający powinny być traktowane jako jeden podmiot posiadający osobowość prawną.

Powyższe wynika ze struktury organizacyjnej i formy prawnej Funduszu zdeterminowanej przepisami prawa niemieckiego. Zgodnie z tymi regulacjami, Spółka w ramach swojej działalności odpowiedzialna jest za zarządzanie aktywami Funduszu, dysponowanie nimi i podejmowanie decyzji o ewentualnym rozporządzeniu tymi aktywami. Ponadto, Spółka jest uprawniona również do dalszego inwestowania uzyskanych z tego tytułu wpływów. Natomiast Spółka działa zawsze w imieniu i na rzecz Funduszu.

Spółka realizując cele dla jakich została powołana, działając w imieniu i na rachunek Funduszu, jest uprawniona m.in. do lokowania powierzonych jej przez inwestorów Funduszu środków finansowych w udziały polskich spółek. Głównym celem nabycia udziałów w polskich spółkach jest uzyskanie zysku z wynajmu nieruchomości, które stanowią ich własność, jak również spodziewany wzrost wartości rynkowej tych nieruchomości (a w konsekwencji wzrost wartości udziałów spółek nabytych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz E2). Zatem, Spółka działając na rzecz Funduszu może osiągać na terytorium Polski dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych np. w postaci dywidend, dochodów z umorzenia udziałów czy dochodów z likwidacji spółek. Wnioskodawca w imieniu i na rzecz Funduszu może także uzyskiwać dochody kapitałowe w związku ze sprzedażą udziałów w polskich spółkach.

Dodatkowo, Spółka działając w imieniu i na rzecz Funduszu może finansować polskie spółki, w których udziały posiada, np. poprzez udzielanie im pożyczek. W konsekwencji, Spółka w imieniu i na rzecz Funduszu może osiągać również dochody w postaci odsetek.

Wskazać należy, że Spółka działająca na rzecz i rachunek Funduszu spełnia kryteria uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), w związku z czym zasady opodatkowania przychodów/dochodów Spółki należy rozpatrywać w odniesieniu do traktowanych łącznie: Funduszu (nieposiadającego osobowości prawnej) i Spółki (która nim zarządza i prowadzi jego sprawy we wskazany powyżej sposób, wynikający ze specyficznych regulacji prawa niemieckiego).

XXX r. Wnioskodawca działając na rzecz E2 nabyła 100% udziałów w E2 S. Sp. z o.o. (dalej: "Spółka Zależna" lub "E2 S."). Wskazać należy, że aktywa Funduszu formalnie pozostają własnością Spółki, lecz są one utrzymywane oddzielnie i zarządzane na rachunek Funduszu. W konsekwencji, udziałowcem E2 S. Sp. z o.o. jest Spółka i to ona jest stroną zawartej umowy sprzedaży udziałów ww. spółki.

E2 S. jest polskim rezydentem podatkowym oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Głównym przedmiotem działalności Spółki Zależnej jest w szczególności:

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

W dniu XXX r. Wnioskodawca oraz E2 S. zawarli umowę pożyczki (dalej: "Pożyczka"). Na mocy tej umowy Wnioskodawca udzielił E2 S. oprocentowaną pożyczkę celem sfinansowania nabycia nieruchomości zlokalizowanej w S.

W związku z realizacją umowy Pożyczki Spółka Zależna ponosiła, ponosi oraz będzie ponosić koszty, przede wszystkim odsetki, związane ze spłatą Pożyczki.

Oprocentowanie Pożyczki zostało ustalone na poziomie rynkowym. E2 S. dokonuje spłaty Pożyczki oraz odsetek w uzgodnionych terminach. Możliwe jest także, że niespłacone odsetki będą podlegać kapitalizacji do kwoty głównej pożyczki (tj. powiększą kwotę główną pożyczki). Odsetki są spłacane przez E2 S. na rachunek bankowy, którego właścicielem jest Spółka, a który prowadzony jest na rzecz Funduszu.

Dodatkowo, w przypadku wykazania zysku za dany rok obrotowy, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników E2 S. może zadecydować o wypłacie dywidendy w formie pieniężnej na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony na rzecz E2. Wnioskodawca działając w imieniu i na rzecz Funduszu otrzymuje i będzie otrzymywać dywidendę, posiadając do niej tytuł prawny, tzn. będąc jedynym udziałowcem E2 S.

W zależności od dostępnych okazji inwestycyjnych, środki z otrzymanych dywidend mogą, decyzją zarządu Spółki działającej w imieniu i na rzecz Funduszu, zostać przeznaczone na inwestycję w nową nieruchomość (lub spółkę posiadającą taką nieruchomość), dofinansowanie posiadanej już spółki zależnej, wypłatę zysku do inwestorów Funduszu lub na udzielenie pożyczki spółce zależnej. Wybór sposobu wykorzystania środków pochodzących z dywidend zależy od analizy ekonomicznej i dostępnych okazji inwestycyjnych. Środki otrzymywane z tytułu dywidend nie są i nie będą jedynymi przychodami otrzymywanymi przez Spółkę.

Jednocześnie, należy podkreślić, że choć formalnie należności są przekazywane do Podmiotu Zarządzającego jako prawnego właściciela aktywów Funduszu (jak wspomniano powyżej, Fundusz nie posiada osobowości prawnej oraz zdolności do czynności prawnych), to jednak z perspektywy niemieckich regulacji, ich beneficjentem rzeczywistym pozostaje Fundusz i w związku z tym otrzymane przez Podmiot Zarządzający środki pieniężne są przekazywane na rzecz Funduszu. Reasumując, Spółka Zależna wypłacała, wypłaca i będzie wypłacać należności do Podmiotu Zarządzającego działającego w tym zakresie na rzecz i dla korzyści Funduszu.

Pytanie

Czy w stosunku do wypłat odsetek oraz dywidend ze Spółki Zależnej do Podmiotu Zarządzającego działającego w imieniu i na rzecz Funduszu będącego ekonomicznym właścicielem tych odsetek zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT i w związku z tym Spółka Zależna nie będzie obowiązana do poboru podatku, odpowiednio o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT z tytułu tych wypłat?

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy, w stosunku do wypłat odsetek oraz dywidend ze Spółki Zależnej do Podmiotu Zarządzającego na rzecz Funduszu będącego ekonomicznym właścicielem tych należności, zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT i w związku z tym Spółka Zależna nie będzie obowiązana do poboru podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT z tytułu tych wypłat.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, dochody (przychody) instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a i d-f, z wyłączeniem dochodów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-g.

Stosownie do art. 17 ust. 11 ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, dotyczy instytucji wspólnego inwestowania:

1)

których wyłącznym przedmiotem działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe;

2)

w przypadku których prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 12 ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 58, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik ma siedzibę.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania CIT o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

1. Instytucja wspólnego inwestowania prowadzi swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego lub w formie otwartego działając na podstawie zasad i ograniczeń inwestycyjnych odpowiadających instytucjom wspólnego inwestowania typu zamkniętego (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT).

2. Instytucja wspólnego inwestowania posiada siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT).

3. Instytucja wspólnego inwestowania podlega w państwie, w którym ma siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o CIT).

4. Prowadzenie przez Instytucję wspólnego inwestowania działalności podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę (art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. d ustawy o CIT).

5. Instytucja wspólnego inwestowania posiada depozytariusza przechowującego jej aktywa (art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. e ustawy o CIT).

6. Instytucja wspólnego inwestowania jest zarządzana przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę (art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o CIT).

7. Wyłącznym przedmiotem działalności Instytucji wspólnego inwestowania jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe (art. 17 ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT).

8. Prowadzenie przez Instytucję wspólnego inwestowania działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę (art. 17 ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT).

9. W umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, musi istnieć podstawa prawna do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym instytucja wspólnego inwestowania ma siedzibę (z art. 17 ust. 12 ustawy o CIT).

Jednocześnie na mocy art. 17 ust. 1 pkt 58 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-g ustawy o CIT, zwolnieniem nie są objęte osiągane przez instytucje wspólnego inwestowania następujące rodzaje dochodów:

a)

dochody (przychody) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

b)

dochody (przychody) z odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec funduszu, z wyjątkiem odsetek od wierzytelności z tytułu pożyczek (kredytów) nabytych przez fundusz od podmiotów, których działalność podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnionych do udzielania pożyczek (kredytów) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, jeżeli pożyczki (kredyty) te zostały udzielone przez te podmioty,

c)

dochody (przychody) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o których mowa w lit. a,

d)

darowizny bądź inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia dokonywane przez podmioty, o których mowa w lit. a,

e)

dochody (przychody) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,

f)

dochody (przychody) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach,

g)

dochody z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych przez podmioty, o których mowa w lit.a.

Mając na uwadze powyższe regulacje, zdaniem Wnioskodawcy, Fundusz jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, ponieważ spełnia wszystkie ww. warunki, tj.

1. Warunek 1 - forma prowadzenia działalności przez Fundusz

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w opisie stanu faktycznego, Fundusz prowadzi działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu otwartego, przy czym regulacje, na podstawie których prowadzi swoją działalność inwestycyjną, przewidują ograniczenia i zakazy, które z punktu widzenia prawa polskiego są charakterystyczne dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Biorąc pod uwagę powyższe, warunek ten należy uznać za spełniony.

2. Warunek 2 - siedziba w innym państwie członkowskim UE

Fundusz posiada siedzibę w Republice Federalnej Niemiec będącej członkiem Unii Europejskiej. Tym samym warunek ten należy uznać za spełniony.

3. Warunek 3 - podleganie opodatkowaniu w Państwie siedziby

Pomimo, że Fundusz nie jest osobą prawną i nie posiada zdolności prawnej, w świetle niemieckich przepisów podatkowych, uznawany jest za odrębnego podatnika niemieckiego podatku dochodowego od osób prawnych. W rezultacie, Fundusz objęty jest nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, tj. co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Niemczech od całości swoich dochodów, tak jak to ma miejsce w przypadku zwykłej osoby prawnej. Ponadto, Fundusz posiada odrębne niemieckie numery identyfikacji podatkowej oraz jest uprawniony do uzyskania odrębnego od Podmiotu Zarządzającego certyfikatu potwierdzającego niemiecką rezydencję podatkową.

Biorąc pod uwagę powyższe, warunek ten należy uznać za spełniony.

4. Warunek 4 - nadzór organów nadzoru na rynkiem finansowym

Fundusz działający przez Podmiot Zarządzający z uwagi na prowadzony rodzaj działalności podlega nadzorowi niemieckiego organu nadzoru finansowego, tj. Bundesaufsichtsanstamt fur Finanzdienstleistungsaufsicht.

W związku z powyższym, warunek należy uznać za spełniony.

5. Warunek 5 - posiadanie depozytariusza

Fundusz posiada depozytariusza, który jest m.in. odpowiedzialny za przechowywanie aktywów Funduszu. Zawarcie umowy z depozytariuszem jest obligatoryjne w świetle prawa niemieckiego, a zezwolenie na wybór depozytariusza wydawane jest przez Bundesaufsichtsanstamt fur Finanzdienstleistungsaufsicht.

Podmiot Zarządzający i depozytariusz są odpowiedzialni za zapewnienie, aby rozliczenie umów dotyczących aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia oraz będą kontrolować terminowość rozliczania umów z uczestnikami funduszu.

Mając na uwadze powyższe, warunek ten należy uznać za spełniony.

6. Warunek 6 - zezwolenie właściwych organów

Fundusz jest zarządzany przez Spółkę (Podmiot Zarządzający), który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę (tj. Bundesaufsichtsanstamt fur Finanzdienstleistungsaufsicht).

W związku z powyższym, warunek należy uznać za spełniony.

7. Warunek 7 - przedmiot działalności Funduszu

Warunek zwolnienia sformułowany w przepisie art. 17 ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT wymaga, aby wyłącznym przedmiotem działalności instytucji wspólnego inwestowania było zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, działalność Funduszu obejmuje wspólne inwestowanie środków finansowych wniesionych do Funduszu przez inwestorów. W Polsce Fundusz lokuje środki pieniężne w udziały w polskich spółkach nieruchomościowych (w tym w E2 S.).

Mając na uwadze powyższe, warunek ten należy uznać za spełniony.

8. Warunek 8 - zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym

Zgodnie z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Spółka Zarządzająca działając w imieniu i na rzecz Funduszu uzyskała od BaFin zezwolenie na utworzenie i prowadzenie Funduszu. Zgodnie z prawem niemieckim nie są natomiast wydawane zezwolenia dotyczące utworzenia poszczególnych funduszy. Tworzenie poszczególnych funduszy i zarządzanie nimi odbywa się już natomiast w obrębie pierwotnie udzielonego zezwolenia. Z tego względu Podmiot Zarządzający jest zobowiązany do zawiadomienia BaFin o utworzeniu nowego funduszu i przekazania BaFin kopii odpowiedniej dokumentacji dotyczącej Funduszu.

Mając na uwadze powyższe, warunek ten należy uznać za spełniony.

9. Warunek 9 - podstawa prawna do uzyskania informacji podatkowych

Podstawą prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym Fundusz ma siedzibę jest art. 27 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90). Tym samym, warunek ten należy uznać za spełniony.

Jednocześnie należy wskazać, że dochód z tytułu dywidend i odsetek wypłacanych ze Spółki Zależnej nie stanowi żadnego z dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-g ustawy o CIT - Fundusz nie będzie otrzymywał jakichkolwiek dochodów (przychodów) ze spółek lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, wszystkie przesłanki warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia zostały spełnione, a zatem zdaniem Wnioskodawcy Fundusz będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają w szczególności:

- wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. II FSK 813/19 "Wprawdzie w uzasadnieniu skargi kasacyjnej organ przytoczył swoje stanowisko z interpretacji, zgodnie z którym, skoro fundusz nie jest podatnikiem według prawa polskiego, to nie może uzyskać zwolnienia podatkowego, nie sformułował jednak zarzutów naruszenia prawa w tym zakresie, koncentrując się wyłącznie na kwestii związanej z lokowaniem środków finansowych w spółkę komandytową. W tym zakresie przypomnieć jedynie należy, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie wskazywano, że dla rozstrzygnięcia, czy dana instytucja wspólnego inwestowania może korzystać ze zwolnienia podatkowego istotna jest rzeczywista funkcja gospodarcza podmiotu zagranicznego, a nie jego forma prawna, która nie może zamykać podmiotowi zagranicznemu drogi do merytorycznego zbadania, czy przedmiotowe zwolnienie mu przysługuje. Instytucje wspólnego inwestowania mają bowiem być równoważne, a nie tożsame z funduszami inwestycyjnymi działającymi na podstawie prawa polskiego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 września 2016 r., II FSK 792/16). Zwrócić też należy uwagę, że dyrektywa UCITS dopuszcza różne formy działania instytucji wspólnego inwestowania, również takie, w których fundusz nie ma osobowości prawnej (por. pkt 6 preambuły do dyrektywy UCITS)",

- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 stycznia 2019 r., III SA/Wa 1986/18: "W ocenie Sądu, wbrew stanowisku organu, w świetle powołanych przepisów nie można uznać za zasadny pierwszy z argumentów podniesionych w interpretacji, w myśl którego skoro Skarżącej nie można zaliczyć do podatników podatku dochodowego od osób prawnych - w świetle art. 1 -1a u.p.d.o.p, to nie może ona korzystać również ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. Takie stanowisko stoi w rażącej sprzeczności z powołanymi wyżej przepisami, w których ustawodawca wskazuje na instytucję wspólnego inwestowania posiadającą siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, bez wskazania, że instytucja taka musi też być podatnikiem w rozumieniu art. 1-1a u.p.d.o.p.

Podzielenie powyższej argumentacji organu musiałoby prowadzić do wniosku o zbędności zwolnienia ustanowionego w art. 17 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. Skoro bowiem przepis art. 1 ust. 1-3 oraz art. 1a u.p.d.o.p w ogóle nie wymienia jako podatnika instytucji wspólnego inwestowania, to nie można zwolnić dochodu takiej instytucji. Rozumowanie takie kłóci się z zasadą racjonalności ustawodawcy, który w sposób jednoznaczny zwolnił dochody instytucji wspólnego inwestowania w powołanym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p (w sytuacji gdy instytucje te spełniają dodatkowe warunki wskazane w tym przepisie oraz z uwzględnieniem wyłączenia spod tego zwolnienia wskazanych dochodów). Również dalsza argumentacja organu interpretacyjnego jest nieprawidłowa. Zdaniem sądu nie można uznać, że Skarżąca nie spełnia - w świetle stanu faktycznego przedstawionego we wniosku - kryterium, o którym mowa w art. 17 ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p. Z opisu stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że wyłącznym przedmiotem działalności funduszu jest lokowanie środków pieniężnych bezpośrednio i pośrednio w nieruchomości i inne związane z nimi prawa oraz - na rynku polskim - w udziały polskich spółek z o.o. Zdaniem sądu taki przedmiot działalności funduszu wyczerpuje dyspozycję art. 17 ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p. Podkreślić należy, że przepis ten nie definiuje pojęcia "innych prawa majątkowych"", - interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.304.2020.4.MR: "Biorąc pod uwagę powyższe oraz specyfikę niemieckich funduszy inwestycyjnych, wskazać należy, że za podmiot zobowiązany do opodatkowania dochodów powiększających aktywa tworzące Fundusz należy uznać Podmiot Zarządzający, który to Podmiot posiada osobowość prawną, w zakresie w jakim działa na rzecz Funduszu.

Jak wykazano powyżej, to Spółka Zarządzająca działająca na rzecz i rachunek Funduszu spełnia kryteria uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w świetle Ustawy CIT, w zakresie w jakim Spółka Zarządzająca działa na rzecz i na rachunek Funduszu.

Ponadto, z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że warunki zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58 w odniesieniu do traktowanych łącznie Funduszu i Spółki Zarządzającej zostały spełnione.

Tym samym, przychody/dochody osiągane przez Fundusz ze źródeł położonych w Polsce, tj. odsetki i dywidendy wypłacane przez spółki polskie A i B do Podmiotu Zarządzającego na rzecz Funduszu będącego ekonomicznym właścicielem tych odsetek i dywidend, będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w Polsce stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT".

Wymogi dokumentacyjne w zakresie stosowania zwolnienia z podatku u źródła

Stosownie do art. 26 ust. 1g ustawy o CIT, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 do wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, na rzecz podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem:

1)

udokumentowania przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58, jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji, oraz

2)

złożenia przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58, pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika należności oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach.

Należy podkreślić, że w odniesieniu do wypłaty dywidend oraz odsetek przez Spółkę Zależną, Wnioskodawca działając w imieniu i na rzecz Funduszu przedłoży Spółce Zależnej ważny certyfikat rezydencji podatkowej Funduszu, a także oświadczenie Funduszu o posiadaniu statusu rzeczywistego właściciela wypłaconych należności i spełnieniu warunków, o których mowa w tych przepisach.

Wskazać również należy, że w sytuacji, w której wypłacane należności przekroczą kwotę 2 mln zł, o której mowa w art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, to w ocenie Wnioskodawcy, jeśli Spółka Zależna dokona z dochowaniem należytej staranności oceny spełnienia warunków zwolnienia i jeżeli dojdzie do konkluzji, że spełnione zostały wszystkie przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, wówczas będzie uprawniona skorzystać z możliwości niepobrania podatku u źródła na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w stosunku do wypłat odsetek oraz dywidend ze Spółki Zależnej do Wnioskodawcy działającego w imieniu i na rzecz Funduszu będącego ekonomicznym właścicielem tych należności i ich beneficjentem rzeczywistym, zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT i w związku z tym Spółka Zależna nie będzie obowiązana do poboru podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT z tytułu tych wypłat.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny i zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto tut. Organ zauważa, że powołany przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku art. 26 ust. 1g ustawy o CIT obowiązuje obecnie w brzmieniu:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58, stosują, z zastrzeżeniem ust. 2e, zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem:

1)

udokumentowania przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58, jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji, oraz

2)

złożenia przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58, sporządzonego na piśmie oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika należności oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach.

Jednakże pozostaje to bez wpływu na podjęte rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl