0111-KDIB1-2.4010.231.2021.2.MS - Dokumentacja cen transferowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.231.2021.2.MS Dokumentacja cen transferowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 13 maja 2021 r. (data wpływu do Organu 18 maja 2021 r.), uzupełnionym 5 sierpnia 2021 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dla jednorodnych transakcji kontrolowanych, których łączna wartość przekracza progi wskazane w art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "u.p.d.o.p.") realizowanych zarówno z podmiotami powiązanymi, dla których możliwe jest zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., jaki i z podmiotami powiązanymi, dla których zastosowanie ww. zwolnienia jest niemożliwe Spółka:

* zobowiązana jest do złożenia informacji o cenach transferowych tylko dla tej części transakcji, w ramach których nie znajduje zastosowania zwolnienie na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. - w przypadku gdy wartość transakcji kontrolowanej po odliczeniu wartości transakcji, która jest wymieniona w art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. przekracza kwoty określone w art. 11k ust. 2, natomiast wartość transakcji zwolnionej na podstawie ww. przepisów nie przekracza tych kwot,

* zobowiązana jest do złożenia informacji o cenach transferowych tylko dla tej części transakcji, w ramach których znajduje zwolnienie na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. - w przypadku gdy wartość transakcji, która jest wymieniona w art. 11n pkt 1 przekracza kwoty określone w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p., natomiast pozostała część transakcji nie przekracza tych kwot,

* nie jest zobowiązana do złożenia informacji o cenach transferowych - w przypadku gdy zarówno wartość transakcji wymienionej w art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., jak i pozostałej części transakcji nie przekracza kwot określonych w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p.

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2021 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania informacji o cenach transferowych, o których mowa w art. 11t u.p.d.o.p.

Wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 lipca 2021 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.231.2021.1.MS wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 5 sierpnia 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: "Spółka") posiada siedzibę działalności w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, w szczególności prowadzenie (...).

Wnioskodawca w ramach swojej działalności dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, dalej jako: "u.p.d.o.p."). Wartość tych transakcji, określana jest odrębnie dla każdej transakcji o charakterze jednorodnym zgodnie z art. 11I u.p.d.o.p. bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest dana transakcja. W przypadku, gdy wartość transakcji kontrolowanych przekroczy wartości wskazane w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p., wówczas Spółka zobowiązana jest do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (dalej jako: "Dokumentacja") za dany rok obrotowy oraz złożenia informacji o cenach transferowych (dalej jako: "Informacja TP-R"). Jednocześnie, na podstawie art. 11n u.p.d.o.p., Spółka może być zwolniona z obowiązku sporządzania Dokumentacji.

Zgodnie z art. 11I ust. 3 u.p.d.o.p., przy ustalaniu wartości transakcji jednorodnej nie uwzględnia się wartości transakcji, o której mowa w art. 11n u.p.d.o.p., w przypadku zwolnienia z obowiązku sporządzenia Dokumentacji na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., Spółka zobowiązana jest do wykazania tych transakcji w Informacji TP-R, jeżeli ich wartość przekracza wartości określone w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy dla jednorodnych transakcji kontrolowanych, których łączna wartość przekracza progi wskazane w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p. realizowanych zarówno z podmiotami powiązanymi, dla których możliwe jest zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., jaki i z podmiotami powiązanymi, dla których zastosowanie ww. zwolnienia jest niemożliwe Spółka:

* zobowiązana jest do złożenia informacji o cenach transferowych tylko dla tej części transakcji, w ramach których nie znajduje zastosowania zwolnienie na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. - w przypadku gdy wartość transakcji kontrolowanej po odliczeniu wartości transakcji, która jest wymieniona w art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. przekracza kwoty określone w art. 11k ust. 2, natomiast wartość transakcji zwolnionej na podstawie ww. przepisów nie przekracza tych kwot,

* zobowiązana jest do złożenia informacji o cenach transferowych tylko dla tej części transakcji, w ramach których znajduje zwolnienie na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. - w przypadku gdy wartość transakcji, która jest wymieniona w art. 11n pkt 1 przekracza kwoty określone w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p., natomiast pozostała część transakcji nie przekracza tych kwot,

* nie jest zobowiązana do złożenia informacji o cenach transferowych - w przypadku gdy zarówno wartość transakcji wymienionej w art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., jak i pozostałej części transakcji nie przekracza kwot określonych w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p.?

Zdaniem Wnioskodawcy, w dokumentacji lokalnej cen transferowych wykazywane są jedynie transakcje, których wartość przekracza ustawowe progi oraz w ramach których nie znajduje zastosowania zwolnienie na podstawie art. 11n u.p.d.o.p. Z kolei w informacji o cenach transferowych, zgodnie z art. 11t ust. 1 pkt 2 podatnik zobowiązany jest również wykazać transakcje, w ramach których można zastosować zwolnienie na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. W przypadku gdy Spółka realizuje tę samą transakcję z podmiotami spełniającymi warunki wymienione w art. 11n ust. 1 u.p.d.o.p. oraz z podmiotami, które nie spełniają tych warunków, dane grupy transakcji należy analizować odrębnie, tj. transakcje objęte zwolnieniem oraz transakcje nieobjęte zwolnieniem. Podobnie jak w dokumentacji lokalnej cen transferowych, w Informacji TP-R powinna zostać zawarta jedynie ta grupa transakcji jednorodnych, których wartość łączna przekracza ustawowe progi. W konsekwencji, Spółka nie ma obowiązku wykazywania w Informacji TP-R transakcji zwolnionej na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., w przypadku gdy jej wartość nie przekracza wartości wskazanych w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p.

Tym samym, odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań powinna być twierdząca.

W ocenie Spółki, zgodnie z art. 11I ust. 3 u.p.d.o.p. określając wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11n u.p.d.o.p., tj. w ramach których korzysta się z przedmiotowego zwolnienia. Powyższe zostało również potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. o sygnaturze 0111-KDIB2-1.4010.50.2020.1.EN, w której organ potwierdził, że wartością transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, która powinna zostać uwzględniona w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, powinna być wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, bez uwzględniania tej części transakcji, w odniesieniu do której znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 11n u.p.d.o.p. W konsekwencji, w przypadku gdy wartość transakcji w tej części, w której nie jest ona zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n u.p.d.o.p., nie przekracza progów określonych w art. 11k ust. 2 ww. ustawy, dla danej transakcji nie występuje obowiązek dokumentacyjny. Tym samym, Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia Dokumentacji ani złożenia Informacji TP-R dla ww. grupy transakcji.

W konsekwencji, w sposób twierdzący należy również odpowiedzieć na drugie z postawionych pytań.

Powyższe stanowisko wynika również z Pytań i odpowiedzi do Informacji o cenach transferowych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów we wrześniu 2020 r. Ministerstwo Finansów wskazało, że jeśli transakcja kontrolowana zawierana jest z podmiotami powiązanymi, spełniającymi warunki do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., jak i z innymi podmiotami powiązanymi, określając jej wartość na potrzeby lokalnej dokumentacji cen transferowych nie uwzględnia się części transakcji, która została zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie ww. przepisów. Dalej Ministerstwo Finansów wyjaśnia również, że tę część transakcji, która spełnia warunki zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. należy wykazać w Informacji TP-R, o ile jej wartość przekracza progi dokumentacyjne, o których mowa w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p.

Logiczną konsekwencją udzielenia odpowiedzi pozytywnej na dwa pierwsze pytania jest konieczność udzielenia odpowiedzi pozytywnej na ostatnie z pytań - jeżeli bowiem wartość transakcji zwolnionych na podstawie art. 11 pkt 1 (winno być: art. 11n pkt 1) u.p.d.o.p. nie przekracza progów dokumentacyjnych i jednocześnie progów tych nie przekracza pozostała część wartości transakcji, to nie ma obowiązku wykazywania tej transakcji w informacji TP-R, nawet jeżeli zsumowana wartość transakcji przekracza próg dokumentacyjny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193) zmieniono przepisy m.in. w zakresie cen transferowych. Od 1 stycznia 2019 r. zasady dokumentacji cen transferowych ujęte zostały w Rozdziale 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z art. 11k ust. 1 u.p.d.o.p. podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W myśl art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p. lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

1.

10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

2.

10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

3.

2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

4.

2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

W świetle art. 11k ust. 3 ww. ustawy progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

1.

każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;

2.

strony kosztowej i przychodowej.

W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., ilekroć w rozdziale 1a jest mowa o podmiotach powiązanych, oznacza to:

a.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

* ten sam inny podmiot lub

* małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c.

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d.

podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, stosownie do art. 11a ust. 2 u.p.d.o.p., rozumie się:

1.

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a.

udziałów w kapitale lub

b.

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c.

udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2.

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3.

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie z definicją przedstawioną w art. 11a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., transakcja kontrolowana oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

W myśl art. 11c ust. 1 u.p.d.o.p. podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Natomiast z art. 11c ust. 2 wynika, że jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W tym miejscu wskazać należy, że cytowane regulacje są przepisami szczególnymi i dotyczą podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo. Pozostawanie w związku kapitałowym lub osobowym nie jest w jakikolwiek sposób sankcjonowane. Znaczenie podatkowe ma natomiast wykorzystywanie powiązań i związków do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowiązkowi ustawowemu.

Przesłanką zastosowania art. 11c u.p.d.o.p. nie jest tylko sam fakt wystąpienia powiązań, o których mowa w art. 11a ust. 1 i 2, lecz wykorzystywanie tych powiązań do zmiany poziomu opodatkowania (uchylania się od opodatkowania). U podstaw regulacji zawartej w tym przepisie leży założenie, by wszelkie transakcje były zgodne z warunkami rynkowymi, tj. warunkami, jakie uzgodniłyby podmioty niezależne, znajdujące się w takiej samej lub w zbliżonej sytuacji.

W myśl art. 11m ust. 1 u.p.d.o.p. podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Ponadto art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. przewiduje, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a.

nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,

b.

nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,

c.

nie poniósł straty podatkowej.

Określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11n (art. 11I ust. 3 u.p.d.o.p.).

Zgodnie natomiast z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. obowiązek sprawozdawczy wprowadza art. 11t u.p.d.o.p. W myśl ust. 1 tego przepisu, podmioty powiązane:

1. obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub

2. realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 - przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Stosownie do art. 11t ust. 2 u.p.d.o.p. informacja o cenach transferowych zawiera:

1.

cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;

2.

dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;

3.

ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;

4.

informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;

5.

informacje dotyczące metod i cen transferowych;

6.

dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2-5.

Informacja o cenach transferowych (TPR) to zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli tzw. rajach podatkowych.

Ważnym celem wprowadzenia powyższych regulacji jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe przepisy wpisują się w pakiet działań legislacyjnych, których celem jest uszczelnienie systemu podatkowego, w szczególności w zakresie podatków dochodowych tak, aby zapewnić powiązanie wysokości podatku, płaconego przez duże przedsiębiorstwa, zwłaszcza międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Z przedstawianego we wniosku opisu sprawy wnika, że Wnioskodawca w ramach swojej działalności dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Wartość tych transakcji, określana jest odrębnie dla każdej transakcji o charakterze jednorodnym zgodnie z art. 11I u.p.d.o.p. bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest dana transakcja. W przypadku, gdy wartość transakcji kontrolowanych przekroczy wartości wskazane w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p., wówczas Spółka zobowiązana jest do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za dany rok obrotowy oraz złożenia informacji o cenach transferowych. Jednocześnie, na podstawie art. 11n u.p.d.o.p., Spółka może być zwolniona z obowiązku sporządzania dokumentacji.

Wątpliwości Spółki budzi kwestia obowiązku składania informacji o cenach transferowych, o których mowa w art. 11t u.p.d.o.p.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że w informacji TPR transakcję kontrolowaną o charakterze jednorodnym należy identyfikować analogicznie jak dla potrzeb określenia obowiązku w zakresie sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Wobec powyższego Spółka nie ma obowiązku wykazywania w informacji TPR transakcji zwolnionej na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., realizowanej z podmiotami powiązanymi, w przypadku, gdy jej wartość nie przekracza progów wskazanych w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p.

Również w przypadku, w którym wartość transakcji nie jest zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n u.p.d.o.p. i jednocześnie nie przekracza progów określonych w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p., Spółka nie jest zobowiązana dla takiej transakcji sporządzać informacji TPR.

Jak już wcześniej wskazano zgodnie z art. 11I ust. 3 u.p.d.o.p., wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym określa się bez uwzględniania wartości transakcji zwolnionych na podstawie art. 11n u.p.d.o.p., a więc m.in. transakcji zwolnionych na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. (czyli tzw. "transakcji krajowych").

Jeśli zatem transakcja kontrolowana zawierana jest równocześnie z podmiotami powiązanymi, spełniającymi warunki do skorzystania ze wskazanego wyżej zwolnienia, jak i z innymi podmiotami powiązanymi, określając jej wartość na potrzeby lokalnej dokumentacji cen transferowych nie uwzględnia się części transakcji, która została zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p.

Tę część transakcji, która spełnia warunki do zwolnienia i jednocześnie jej wartość przekracza progi dokumentacyjne, o których mowa w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p., należy wykazywać w informacji TPR w osobnym polu - jako odrębną transakcję - w sposób uproszczony. Należy wskazać, wybierając odpowiednią opcje w formularzu, że jest to Transakcja zwolniona na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy dla jednorodnych transakcji kontrolowanych, których łączna wartość przekracza progi wskazane w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p. realizowanych zarówno z podmiotami powiązanymi, dla których możliwe jest zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., jaki i z podmiotami powiązanymi, dla których zastosowanie ww. zwolnienia jest niemożliwe Spółka:

* zobowiązana jest do złożenia informacji o cenach transferowych tylko dla tej części transakcji, w ramach których nie znajduje zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. - w przypadku gdy wartość transakcji kontrolowanej po odliczeniu wartości transakcji, która jest wymieniona w art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. przekracza kwoty określone w art. 11k ust. 2, natomiast wartość transakcji zwolnionej na podstawie ww. przepisów nie przekracza tych kwot,

* zobowiązana jest do złożenia informacji o cenach transferowych tylko dla tej części transakcji, w ramach których znajduje zwolnienie na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. - w przypadku gdy wartość transakcji, która jest wymieniona w art. 11n pkt 1 przekracza kwoty określone w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p., natomiast pozostała część transakcji nie przekracza tych kwot,

* nie jest zobowiązana do złożenia informacji o cenach transferowych - w przypadku gdy zarówno wartość transakcji wymienionej w art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., jak i pozostałej części transakcji nie przekracza kwot określonych w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p.

- należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl