Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 sierpnia 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-2.4010.231.2020.2.BG
Osoby wchodzące w skład rady nadzorczej banku, i ich krewni oraz powinowaci jako podmioty powiązane.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 czerwca 2020 r. (data wpływu 4 czerwca 2020 r.), uzupełnionym 21 lipca 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Banku, a także małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia tych osób, spełniają przesłanki uznania ich za podmiot powiązany stosownie do przepisów art. 11a ustawy o CIT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2020 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Banku, a także małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia tych osób, spełniają przesłanki uznania ich za podmiot powiązany stosownie do przepisów art. 11a ustawy o CIT. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 lipca 2020 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.231.2020.1.BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 21 lipca 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Bank (...) jest spółdzielnią i prowadzi działalność w oparciu o obowiązujące przepisy prawa m.in.:

* ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988),

* ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21),

* ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826),

* Statut Banku oraz inne przepisy obowiązujące w bankach.

W ramach prowadzonej działalności Bank świadczy usługi finansowe na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, na które składają się czynności bankowe wymienione w treści art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 Prawa bankowego.

Organem Banku jest m.in. Rada Nadzorcza. Jej kompetencje oraz sposób funkcjonowania określa Statut Banku oraz Regulamin działania Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawuje kontrole i nadzór nad działalnością Banku.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1.

występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu;

2.

powoływanie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu;

3.

uchwalanie planów finansowych i gospodarczych oraz programów działalności społecznej i kulturalnej;

4.

nadzór i kontrola działalności Banku poprzez:

a.

badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b.

dokonywanie okresowych ocen działalności Banku, a w szczególności działalności gospodarczej,

c.

przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Banku i jego członków,

d.

nadzór nad wprowadzeniem systemu zarzadzania oraz ocenę adekwatności i skuteczności tego systemu,

e.

dokonywanie przynajmniej raz w roku oceny stosowania wprowadzonych Zasad Ładu Korporacyjnego;

5.

podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

6.

podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;

7.

zatwierdzanie strategii działania Banku, struktury organizacyjnej Banku, wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, polityki wynagrodzeń oraz uchwalanie Regulaminu Działania Zarządu, regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej, regulaminów funduszy tworzonych z nadwyżki bilansowej;

8.

rozpatrywanie odwołań członków Banku od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnatrzspółdzielczym;

9.

rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Banku;

10.

składanie Walnemu Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli, ocenę sprawozdań finansowych i lustracji;

11.

podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Bankiem a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Bank w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Banku przy tych czynnościach; do reprezentowania Banku wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych; podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka z Banku lub wykreślenia członka z rejestru członków;

12.

ustalanie liczby Grup Członkowskich i przynależności członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie;

13.

ustalanie liczby przedstawicieli wybieranych na Zebranie Przedstawicieli przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich na zasadach określonych w Statucie;

14.

zawieszanie uchwał Zebrania Grup Członkowskich do czasu ich rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem lub uchwałami Zebrania Przedstawicieli;

15.

podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady Nadzorczej, w wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji;

16.

uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń podmiotom określonym w art. 79 i 79a ustawy - Prawo bankowe; 17) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego;

17.

dokonanie, w głosowaniu tajnym, wyboru pełnomocnika Banku na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zrzeszającego;

18.

zatwierdzanie Regulaminu, określającego powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie - Prawo bankowe;

19.

uchwalanie procedury dokonywania ocen odpowiedzialności kandydatów na członków Zarządu, a także ocen jego członków oraz Zarządu, jako organu kolegialnego w trakcie pełnienia funkcji;

20.

przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli/ raz w roku raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku;

21.

uchwalanie zasad wynagrodzeń członków Zarządu, w tym szczegółowe kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń;

22.

sprawowanie nadzoru nad polityką wynagrodzeń, w tym dokonywanie weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń przed wypłatą całości lub części tych wynagrodzeń;

23.

wyrażanie opinii w sprawie zawarcia przez Bank transakcji z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Banku lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem na zasadach ustalonych przez Zarząd;

24.

uchwalanie regulaminów i równoważnych im regulacji wewnętrznych oraz podejmowanie uchwał, do których jest uprawniona na podstawie przepisów prawa lub Statutu.

Rada Nadzorcza składa się z 12 członków. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeśli spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1.

na posiedzenie zaproszono wszystkich członków Rady;

2.

wysłane zaproszenia nie zawierają naruszeń przepisów;

3.

3) stawiła się na nim co najmniej połowa ogólnej liczby członków Rady, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.

Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Przy obliczaniu wymaganej dla podjęcia uchwały większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane "za" i "przeciw" uchwale, a głosy "wstrzymujące się" od głosowania odnotowuje się tylko w protokole posiedzenia.

Zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu Banku, członkami organów Banku mogą być wyłącznie członkowie Banku, a w przypadku Rady Nadzorczej także osoby nie będące członkiem Banku wskazane przez członka Banku będącego osobą prawną.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Banku, członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Zgodnie z § 40 Statutu Banku, w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu, pełnomocnikami Banku lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Bank jest spółdzielnią, a każdy członek (w tym członek pełniący funkcje w Radzie Nadzorczej Banku), bez względu na liczbę posiadanych udziałów, ma prawo tyko do jednego głosu, a zatem nie posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% praw głosu w organie kontrolnym lub stanowiącym, ani też nie posiada faktycznej zdolności do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez Bank.

W uzupełnieniu do wniosku pismem z 21 lipca 2020 r. Spółka wskazała, że w obecnym stanie faktycznym członkami Rady Nadzorczej są wyłącznie członkowie Banku będący osobami fizycznymi, wśród których żadna nie została wskazana przez członka Banku będącego osobą prawną. Przyjmując jednak hipotetyczną możliwość wystąpienia sytuacji gdzie członkiem Rady Nadzorczej będzie osoba fizyczna wskazana przez członka będącego osobą prawną - również wtedy ma zastosowanie § 6 ust. 2 Statutu Banku, zgodnie z którym członkowie (w tym członkowie będący osobami prawnymi) mają jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Powyższe wynika ze szczególnej formy prawnej prowadzonej działalności - bank jest spółdzielnią, w przypadku której zgodnie z art. 36 § 2 ustawy - Prawo spółdzielcze - każdy członek (w tym również członek pełniący funkcję w Radzie Nadzorczej Banku), bez względu na liczbę posiadanych udziałów ma prawo tylko do jednego głosu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Banku (...), a także małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia tych osób, spełniają przesłanki uznania ich za podmiot powiązany stosownie do przepisów art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z pón. zm., dalej "ustawa o CIT")?

Zdaniem Banku, z uwagi na fakt, że:

1. Bank jest spółdzielnią, a każdy członek (w tym członek pełniący funkcje w Radzie Nadzorczej Banku), bez względu na liczbę posiadanych udziałów, ma prawo tyko do jednego głosu, a zatem nie posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% praw głosu w organie kontrolnym lub stanowiącym, ani też nie posiada faktycznej zdolności do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez Bank, oraz

2. Rada Nadzorcza to organ kolegialny, w którego skład wchodzi 12 członków, a każdy z członków posiada wyłącznie prawo do oddania 1 głosu w głosowaniu nad rozpatrywanymi sprawami, zatem członek Rady Nadzorczej nie posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% praw głosu w organie kontrolnym, ani też nie posiada faktycznej zdolności do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez Bank, oraz

3. zgodnie z § 40 Statutu Banku, w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu, pełnomocnikami Banku lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej; należy stwierdzić, że osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Banku, a także małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia tych osób, nie spełniają przesłanek do uznania ich za podmiot powiązany z Bankiem stosownie do przepisów art. 11a ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193; dalej: "ustawa nowelizująca") zmieniono przepisy m.in. w zakresie cen transferowych. Od 1 stycznia 2019 r. zasady dokumentacji cen transferowych ujęte zostały w Rozdziale 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.; dalej: "ustawa o CIT").

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. przepisem art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, sformułowanie "podmioty powiązane", w rozumieniu przywołanego wyżej przepisu, oznacza:

a.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

* ten sam inny podmiot lub

* małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c.

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d.

podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Z kolei stosownie do art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, za podmiot uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład. Natomiast powiązania oznaczają relacje, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Jako jedną z przesłanek powiazania pomiędzy podmiotami ustawodawca wskazał "wywieranie znaczącego wpływu" na co najmniej jeden inny podmiot.

Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o CIT, przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1.

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a.

udziałów w kapitale lub

b.

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c.

udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2.

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3.

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej z dnia 23 października 2018 r., wprowadzającej m.in. nowe definicje podmiotu powiązanego, projektodawca wskazał, że uwzględnienie tego (tj. wywierania znaczącego wpływu przez osobę fizyczną) aspektu ma na celu rozszerzenie katalogu powiązań o sytuację, w której istnieje osoba fizyczna, mogąca w istotny sposób wpływać na kluczowe decyzje gospodarcze podejmowane przez podmiot, nawet pomimo braku formalnego umocowania w organach stanowiących lub kontrolnych. Decyzje te mogą obejmować np. wskazywanie przez osobę fizyczną członków organów zarządzających lub nadzorujących u podatnika, podejmowanie decyzji o rezygnacji z części działalności, wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub przejęciu pewnego zakresu działalności od podmiotu powiązanego (Druk sejmowy Nr 2860).

Analiza regulacji prowadzi do wniosku, że ustawodawca za podmioty powiązane uważa takie podmioty, z których jeden zarządza (wywiera znaczący wpływ) innym podmiotem.

Biorąc pod uwagę treść przepisów o podmiotach powiązanych oraz ich celowość, należy stwierdzić, że nie chodzi wyłącznie o uprawnienia o charakterze formalnym (np. udział w zarządzie, radzie nadzorczej spółki lub innego podmiotu), ale faktyczny wpływ na kształtowanie decyzji gospodarczych lub kontrolę powiązanego podmiotu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Banku, a także małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia tych osób, spełniają przesłanki uznania ich za podmiot powiązany stosownie do przepisów art. 11a ustawy o CIT.

W ocenie Wnioskodawcy, brak jest powiązań pomiędzy Wnioskodawcą a członkami Rady Nadzorczej a także ww. osobami spokrewnionymi. Okoliczności przedstawione w stanie faktycznym oraz uzasadnieniu własnego stanowiska Wnioskodawcy prowadzą jednak do innych wniosków.

Jak bowiem wynika z treści wniosku jednym z organów Banku jest Rada Nadzorcza. Sprawuje ona kontrolę i nadzór nad działalnością Banku. Do zadań Rady Nadzorczej należy m.in. powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu; uchwalanie planów finansowych i gospodarczych; badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej; zatwierdzanie strategii działania Banku, struktury organizacyjnej Banku, wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, polityki wynagrodzeń oraz uchwalanie Regulaminu Działania Zarządu, uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń, wyrażanie opinii w sprawie zawarcia przez Bank transakcji z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Banku lub prowadzą do nabycia lub zbycia majątkiem.

Bank jest spółdzielnią, a każdy członek (w tym członek pełniący funkcje w Radzie Nadzorczej Banku), bez względu na liczbę posiadanych udziałów, ma prawo tylko do jednego głosu.

Jak wynika z powyższego, jedną z przesłanek decydującą o tym, jakie podmioty należy uznawać za powiązane, jest posiadanie 25% udziału w kapitale lub praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających. Nie można jednak uznać, jak twierdzi Wnioskodawca, że brak posiadania bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% praw głosów w organie Banku stanowi przesłankę braku powiązania.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (a konkretnie w art. 11a ust. 2 ustawy o CIT) wyraźnie zostało natomiast wskazane, że podmioty należy uznać za podmioty powiązane, jeżeli osoba fizyczna posiada faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W przedstawionej we wniosku sytuacji osoby będące członkami Rady Nadzorczej uczestniczą w funkcjonowaniu Banku, poprzez podejmowanie decyzji, udział w podejmowaniu decyzji lub możliwości opiniowania, zatwierdzania czy doradzania w procesach decyzyjnych Banku. W opisanej sprawie członkowie Rady Nadzorczej posiadają faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez Bank. Faktyczna zdolność oznacza możliwość wpływania na kluczowe decyzje gospodarcze zarówno poprzez sprawowanie formalnych funkcji w Radzie Nadzorczej (np. poprzez bycie faktycznym członkiem Rady Nadzorczej), jak również rzeczywistą możliwość takiego wpływu bez formalnego umocowania, poprzez wskazane we wniosku osoby spokrewnione.

W ocenie tut. Organu, biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Banku, a także małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia tych osób, spełniają przesłanki do uznania ich za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl