0111-KDIB1-2.4010.183.2021.7.MS - Brak przychodu w CIT po stronie komplementariusza w związku z wypłatą na jego rzecz środków pieniężnych tytułem pobrania zysków niewypłaconych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.183.2021.7.MS Brak przychodu w CIT po stronie komplementariusza w związku z wypłatą na jego rzecz środków pieniężnych tytułem pobrania zysków niewypłaconych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 kwietnia 2021 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP tego samego dnia), uzupełnionym 2 sierpnia 2021 r. oraz 31 sierpnia 2021 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z wypłatą na rzecz Komplementariusza środków pieniężnych tytułem pobrania Zysków niewypłaconych spowoduje powstanie po stronie Komplementariusza przychodu na gruncie ustawy o CIT, jeżeli do wypłaty tych Zysków niewypłaconych dojdzie po tym, jak Spółka stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów Nowelizacji, a w konsekwencji czy Spółka będzie miała obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z wypłatą na rzecz Komplementariusza środków pieniężnych tytułem pobrania Zysków niewypłaconych spowoduje powstanie po stronie Komplementariusza przychodu na gruncie ustawy o CIT, jeżeli do wypłaty tych Zysków niewypłaconych dojdzie po tym, jak Spółka stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów Nowelizacji, a w konsekwencji czy Spółka będzie miała obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 lipca 2021 r., Znak: 0114-KDIP3-1.4011.395.2021.2.MK1, 0111-KDIB1-2.4010.183.2021.4.MS wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 2 sierpnia 2021 r.

W związku z tym, że po przesłaniu uzupełnienia wniosku, przedstawione we wniosku i uzupełnieniu zdarzenie przyszłe nadal było niejasne i budziło wątpliwości, pismem z 16 sierpnia 2021 r., Znak: 0114-KDIP3-1.4011.395.2021.5.BS, 0111-KDIB1-2.4010.183.2021.6.MS wezwano ponownie Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Uzupełnienia wniosku dokonano 31 sierpnia 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: "Spółka") ma siedzibę na terytorium Polski i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wiodącym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest wynajmowanie własnych nieruchomości.

Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne (Pan M oraz Pan W; dalej razem: "Komandytariusze") oraz A Spółka z ograniczoną z odpowiedzialnością (dalej: "Komplementariusz").

Osoby fizyczne (Komandytariusze), posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski i podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - posiadają status komandytariuszy Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa o PIT"). Z kolei komplementariuszem Spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca siedzibę na terytorium Polski i podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów Nowelizacji, nadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), m.in. spółkom komandytowym mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wnioskodawca w 2021 r. stanie się podatnikiem tego podatku.

Wskazać jednak należy, że Spółka, zgodnie z art. 12 ust. 2 Nowelizacji postanowiła, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 Nowelizacji, w brzmieniu nadanym Nowelizacją, można będzie stosować w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem wspólników (Komandytariuszy i Komplementariusza) w tej Spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W konsekwencji Wnioskodawca uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r. - efektywnie więc Wnioskodawca pozostanie podmiotem transparentnym dla celów podatków dochodowych do końca kwietnia 2021 r.

Do dnia uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego Spółka osiągała w określonych latach obrotowych zyski jakie będą prezentowane w bilansie na dzień 30 kwietnia 2021 r. w pozycjach zysk/strata roku bieżącego, zyski z lat ubiegłych lub kapitału zapasowego i jakie będą dostępne do wypłaty na rzecz wspólników zgodnie z ich uznaniem (dalej: "Zyski niewypłacone"). Na Zyski niewypłacone składać się będą dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale też przychody niepodlegające opodatkowaniu, takie jak np. odsetki naliczone a nieotrzymane, przychody z rozwiązania rezerw, aktualizacji wartości inwestycji czy różnic w podatkowym i rachunkowym ujęciu amortyzacji.

Pismem z 31 sierpnia 2021 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wskazał, że wskazując w treści pierwotnego wniosku, że: "Na zyski niewypłacone składać się będą dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale też przychody nie podlegające opodatkowaniu, takie jak np. odsetki naliczone a nieotrzymane, przychody z rozwiązania rezerw, aktualizacji wartości inwestycji, różnic w podatkowym i rachunkowym ujęciu amortyzacji." miał na myśli, że zyski niewypłacone, stanowić będą zysk bilansowy powstały w 2020 r. oraz ewentualne zyski z lat ubiegłych, odniesione odpowiednio na kapitał zapasowy lub prezentowany w innych pozycjach kapitałów Spółki w bilansie.

Zatem, Spółka opisując różne składniki budujące zysk miała intencję na wskazanie źródeł zysku bilansowego, których szczegółowy mechanizm kalkulacji wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości, a tym samym nie wymaga szczegółowego opisu.

Odnosząc się natomiast do metodologii wypłaty, należy zwrócić uwagę, że pod kątem technicznym wspólnicy podejmą uchwałę o wypłacie całości lub części zysku osiągniętego przed początkiem 2021 r.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z wypłatą na rzecz Komplementariusza środków pieniężnych tytułem pobrania Zysków niewypłaconych spowoduje powstanie po stronie Komplementariusza przychodu na gruncie ustawy o CIT, jeżeli do wypłaty tych Zysków niewypłaconych dojdzie po tym, jak Spółka stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów Nowelizacji, a w konsekwencji czy Spółka będzie miała obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Komplementariusza środków pieniężnych na podstawie Uchwały w sprawie wypłaty Zysków niewypłaconych nie spowoduje powstania po stronie tego wspólnika przychodu na gruncie ustawy o CIT (w wypadku Komplementariusza). Dotyczy to także przypadku, gdy do wypłaty tych Zysków niewypłaconych dojdzie po tym, jak Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Nowelizacji - który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. - do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym, stosownie do treści przywołanego art. 13 ust. 1 Nowelizacji, dochód Komplementariusza uzyskany z udziału w Zyskach niewypłaconych, osiągniętych przez Spółkę przed 2021 r. (a więc przed dniem, w którym Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) będzie podlegał przepisom obowiązującym przed wejściem w życie Nowelizacji.

Co więcej, dla zastosowania w tym zakresie przepisów wówczas obowiązujących, decydujące znaczenie ma data osiągnięcia przez Spółkę Zysków niewypłaconych.

Wobec powyższego, jeżeli Zyski niewypłacone zostały osiągnięte przez Spółkę przed 2021 r. (przed uzyskaniem przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), to ich wypłata na rzecz Komplementariusza będzie podlegała przepisom obowiązującym przed wejściem w życie Nowelizacji, niezależnie od daty ich faktycznej wypłaty. O ile przepisy wprowadzone Nowelizacją zakładają, że wypłata z zysku spółki komandytowej podlega opodatkowaniu po stronie jej wspólników, tak treść przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Nowelizacji nie przewiduje opodatkowania wypłat z zysku spółki komandytowej na rzecz wspólników.

Konsekwentnie więc, w świetle przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Nowelizacji spółka komandytowa jest spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu ustawy o CIT, co wynika z art. 4a pkt 14 w zw. art. 4a pkt 21 ustawy o CIT.

Stosownie zaś do art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Tym samym przyjmuje się, że dla określenia przychodu podatnika z udziału w spółce niebędącej osobą prawną kluczowe znaczenie ma jego prawo do udziału w zysku, a nie to, czy zysk ten został mu rzeczywiście wypłacony.

Innymi słowy: przychody spółki niebędącej osobową prawną w rozumieniu ustawy o CIT były przed wejściem w życie Nowelizacji opodatkowane na poziomie jej wspólników niezależnie od dokonania wypłaty ze spółki, tzn. niezależnie od tego, czy wspólnicy rzeczywiście uzyskali realne przysporzenia majątkowe. Ustawa o CIT nie przewidywała bowiem opodatkowania samych wypłat z zysku spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu tej ustawy.

Stanowisko to ma potwierdzenie w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Precyzując, m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2019 r. (sygn. akt II FSK 3716/17), gdzie wskazano, że faktyczne przepływy pieniężne między spółką niebędącą osobą prawną a wspólnikami są neutralne podatkowo. W przeciwnym razie mogłoby dojść do podwójnego opodatkowania dochodu z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, opodatkowany byłby "na bieżąco" według zasady memoriałowej, a następnie podlegałby ponownemu opodatkowaniu w przypadku faktycznych przepływów pieniężnych między taką spółką a wspólnikiem według zasady kasowej.

Zatem w świetle treści przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Nowelizacji, wypłata zysku spółki komandytowej była dla jej wspólnika neutralna podatkowo - do wysokości wartości zysku przypadającego na wspólnika.

Idąc dalej należy wskazać, że na mocy art. 13 ust. 1 Nowelizacji, otrzymanie przez Komplementariusza Wnioskodawcy Zysków niewypłaconych osiągniętych przez Spółkę komandytową przed 2021 r. będzie podlegało przepisom ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie Nowelizacji.

Skoro więc regulacje te nie przewidywały opodatkowania wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki komandytowej do wysokości przypadającej na niego wartości tego zysku, to otrzymanie przez Komplementariusza Wnioskodawcy środków pieniężnych tytułem pobrania Zysków niewypłaconych będzie dla tego wspólnika Wnioskodawcy neutralne podatkowo.

Uzupełniająco Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę, że prawidłowość jego interpretacji art. 13 ust. 1 Nowelizacji została potwierdzona przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w:

* interpretacji podatkowej z dnia 22 marca 2021 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.922.2020.2.MM);

* interpretacji podatkowej z dnia 15 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.13.2021.3.AK);

* interpretacji podatkowej z dnia 23 lutego 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.1055.2020.1.MS);

* interpretacji podatkowej z dnia 23 lutego 2021 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.364.2020.1.AG);

* interpretacji podatkowej z dnia 16 lutego 2021 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.442.2020.1.SP); oraz

* interpretacji podatkowej z dnia 15 lutego 2021 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.953.2020.1.k.p.).

Pismem z 2 sierpnia 2021 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem, Spółka nie będzie miała obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Pismem z 31 sierpnia 2021 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wskazał, że wypłata Zysków niewypłaconych (zysku bilansowego wykazanego na koniec 2020 r., a także zysków z lat poprzednich z kapitału zapasowego) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym także wtedy, gdy wypłaty są dokonywane w 2021 r. lub będą miały miejsce w kolejnych latach. Konsekwentnie więc Wnioskodawca nie będzie miał obowiązków płatnika (pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego) w stosunku do wypłaty zysku wspólnikom - tak osobom fizycznym jak i prawnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na mocy art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123; dalej: "Ustawa nowelizująca") przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT") mają, co do zasady, zastosowanie również do spółek komandytowych.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT, przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym uległa również zmianie definicja spółki, przez którą, od dnia 1 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 4a pkt 21 lit. c ustawy o CIT, należy również rozumieć, spółki, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawodawca przewidział jednak odstępstwo od tej zasady. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 Ustawy nowelizującej, w przypadku spółek komandytowych oraz spółek jawnych, które z dniem 1 stycznia 2021 r. uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce, w tym z tytułu objęcia (nabycia) i zbycia udziałów tej spółki, wystąpienia z tej spółki lub jej likwidacji, przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

Jak wynika z art. 12 ust. 2 Ustawy nowelizującej, spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

W myśl art. 13 ust. 1 Ustawy nowelizującej, do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do postanowień art. 13 ust. 3 Ustawy nowelizującej, przepis art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2 oraz zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 tej ustawy mają zastosowanie wyłącznie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej wypracowanych od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak wynika z powołanych wcześniej przepisów do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed datą uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych zastosowanie znajdą przepisy sprzed nowelizacji.

Skoro na podstawie przepisów podatkowych spółka komandytowa była transparentna podatkowo tzn. że dochód takiej spółki podlegał opodatkowaniu na poziomie jej wspólników. Jeżeli zatem wspólnikiem spółki komandytowej była osoba prawna opodatkowanie odbywało się na zasadach przewidzianych w ustawie o CIT.

Z powyższego wynika zatem, że dochód wspólnika - osoby prawnej, rozumiany jako zysk z tytułu udziału w spółce komandytowej, winien być systematycznie opodatkowywany w ciągu roku. W tym zakresie nie ma znaczenia, czy zysk wypracowany przez spółkę komandytową został temu wspólnikowi wypłacony.

Przychody spółki komandytowej, co do zasady, stanowią już w momencie ich powstania przychody jej wspólników i u nich też są opodatkowane dochody uzyskane z tego tytułu na przestrzeni roku podatkowego z zachowaniem proporcji określonej przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o CIT.

Natomiast wypłata z tytułu podziału zysku stanowi odzwierciedlenie uzyskiwanego przez wspólników dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną, opodatkowanego w trakcie roku podatkowego w formie zaliczek na podatek i rozliczonego ostatecznie w rocznym zeznaniu podatkowym. Dlatego rozdysponowanie dochodu już opodatkowanego jest z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych podatkowo neutralne.

Jak już zaznaczono, na mocy art. 13 ust. 1 Ustawy nowelizującej otrzymanie przez wspólników niewypłaconych zysków osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych podlega przepisom ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy nowelizującej. Skoro zaś przepisy te nie przewidywały opodatkowania wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki komandytowej będącego osobą prawną do wysokości przypadającej na niego wartości tego zysku, to otrzymanie przez tego wspólnika zysków wypracowanych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych będzie dla wspólnika neutralne podatkowo, nawet jeśli wypłata ta nastąpi już po uzyskaniu przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie na spółce komandytowej nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu.

Podsumowując, wypłata wspólnikowi zysku wypracowanego przez Spółkę przed dniem uzyskania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. przed 1 maja 2021 r., dokonana po tej dacie, nie będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r., a w konsekwencji będzie zdarzeniem neutralnym podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do poboru podatku jako płatnik, w momencie wypłaty tych zysków.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, wydano/zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl