0111-KDIB1-1.4010.80.2022.4.BS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.80.2022.4.BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wniesienia do spółki przedsiębiorstwa i nieprawidłowe w zakresie podstawy prawnej mającej zastosowanie w sprawie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 lutego 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 28 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. ustalenia, czy Wnioskodawca, A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w B, będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wniesienia do spółki przedsiębiorstwa. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 kwietnia 2022 r. (wpływ 4 maja 2022 r.).Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca, A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w B wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: (...), NIP: (...), prowadzi działalność gospodarczą, której przeważającym przedmiotem są usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z). Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów.

Wspólnik spółki - Wnioskodawcy, A.P., prowadzi działalność gospodarczą pod firmą C (NIP:..), której przeważającym przedmiotem są usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z). A.P. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, z siedzibą działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Działalność gospodarcza prowadzona przez C składa się z dwóch aktywności o rozłącznym charakterze:

1. Dział Informatyczno-Szkoleniowy - obejmuje aktywność firmy w sektorze IT oraz szkoleń, którą w całości koordynuje dedykowana osoba zatrudniona na umowę-zlecenie. Ta część przedsiębiorstwa ma charakter stricte usługowy, bazuje na kontraktach z klientami oraz podwykonawcami. Dla Działu Informatyczno-Szkoleniowego prowadzona jest oddzielna Księga Przychodów i Rozchodów, osobny rachunek bankowy (mBank) oraz wykonywane są oddzielne bieżące analizy finansowe (analiza zyskowności, cashflow).

2. Działalność pozostała - obejmująca:

a)

wynajem pomieszczeń na cele mieszkaniowe (przychody osiągane obecnie);

b)

wynajem multimedialnych urządzeń biurowych (przychody osiągane w latach 2014-2015);

c)

usługi personifikowanego drukowania on-site (przychody w latach 2014-2015);

d)

lokalny wynajem wysokokwalifikowanych specjalistów dla korporacji zagranicznych (przychody w latach 2013-2014);

e)

wszelkie inne aktywności spoza branży IT, z których potencjalny zysk może zostać osiągnięty w roku bieżącym lub kolejnych.

W tej części działalności przedsiębiorstwa znajduje się większość zasobów technicznych i rzeczowych. Dla tej części prowadzona jest oddzielna Księga Przychodów i Rozchodów, osobny rachunek bankowy (NestBank) oraz wykonywane są oddzielne bieżące analizy finansowe (analiza zyskowności, cashflow).

A.P. zapewnia swoim kontrahentom pełną obsługę serwisową IT - dostarcza sprzęt oraz oprogramowanie, a także sprawuje opiekę sprzętową oraz informatyczną. Wśród głównych usług świadczonych przez C należy wymienić:

- dostarczanie indywidualnych rozwiązań programistycznych tworzonych na zamówienie klienta;

- integrację instalacji sieciowych;

- usługi hostingowe;

- dostęp do Internetu;

- sprzedaż, konfigurację oraz obsługę systemów serwerowych oraz systemów archiwizacji danych;

- dostęp do sieci LAN/WAN na zasadzie wypożyczenia;

- telefonię internetową VOIP;

- serwis sprzętu komputerowego w systemie door-to-door wraz z ofertą sprzętu zastępczego;

- dostęp do komputerowych pracowni językowych;

- szkolenia IT oraz inne.

A. P. planuje, w zamian za objęcie nowo utworzonych udziałów, wnieść do Wnioskodawcy w charakterze wkładu niepieniężnego całość przedsiębiorstwa C jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych. Na aport składa się w szczególności wskazany powyżej zakres usług oraz:

1. Komputery wraz z oprogramowaniem oraz serwery;

2. Księgi i dokumenty dotyczące świadczonych usług;

3. Należności i zobowiązania przedsiębiorstwa istniejące na dzień wniesienia aportu;

4. Prawa i obowiązki dotyczące stosunków z osobami współpracującymi i podwykonawcami na podstawie umowy B2B;

5. Środki pieniężne znajdujące się w kasie oraz na rachunkach bankowych;

6. Cesja umowy długoterminowego najmu samochodu osobowego Citroen C3;

7. Cesja praw i obowiązków z umów z kontrahentami przedsiębiorstwa;

8. Cesja praw i obowiązków z umów z dostawcami przedsiębiorstwa;

9. Baza danych kontaktowych do partnerów biznesowych oraz do dostawców zorganizowanej przedsiębiorstwa;

10. Materiały marketingowe dotyczące usług w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Planowana transakcja ma przede wszystkim na celu połączenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w podobnym zakresie w jedną strukturę organizacyjną, co pozwoli na:

* istotne wzmocnienie pozycji rynkowej podmiotów uczestniczących w transakcji - w tym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez stworzenie jednego, silnego podmiotu mogącego konkurować z większymi podmiotami działającymi m.in. w sektorze technologii informatycznej;

* rozszerzenie zakresu działalności - w szczególności, zwiększenie możliwości sprzedażowych na terenie Polski i za granicą poprzez poszerzenie zakresu oferowanych usług;

* rozwój nowych kompetencji w zakresie świadczenia usług, a także marketingu;

* ograniczenie kosztów działalności poprzez wykorzystanie efektu synergii.

Wnioskodawca informuje również, że A. P. zleciła wycenę części swojego przedsiębiorstwa obejmującej Dział Informatyczno-Szkoleniowy. Wyceny dokonała kancelaria rzeczoznawców majątkowych D sp. z o.o. z siedzibą w B. Autorzy opracowania ustalili rekomendowaną wartość kapitału własnego części przedsiębiorstwa. Obliczenie zostało wykonane metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych i datowane jest na 14 października 2021 r.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 27 kwietnia 2022 r. wskazaliście Państwo, że:

1. Działalność gospodarcza pod firmą C jest prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Na chwilę obecną C nie zatrudnia pracowników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli zaś w chwili wniesienia aportu pracownicy byliby zatrudnieni w ramach działalności gospodarczej C, to aport przedsiębiorstwa będzie wiązał się z przejęciem tych pracowników przez Wnioskodawcę. Obecnie działalność firmy opiera się na pracy podwykonawców prowadzących swoje własne przedsiębiorstwa.

2. Głównym lub jednym z głównych celów aportu nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Planowana transakcja zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i organizacyjnych.

3. Wartość wkładu zostanie określona w umowie spółki.

4. Spółka jako podmiot otrzymujący wkład przyjmie dla celów podatkowych składniki wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład.

5. Przedmiotem aportu będzie całe przedsiębiorstwo prowadzone pod firmą C.

Pytanie

Czy Wnioskodawca, A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B, będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wniesienia do spółki przedsiębiorstwa?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w B nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wniesienia do spółki przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., zwanej dalej: "ustawa o CIT") przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25b ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Aby ocenić, czy aport wnoszony do spółki jest przedsiębiorstwem, należy posłużyć się definicją z art. 4a pkt 3 ustawy o CIT. Stosownie do tego przepisu, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jest mowa o: "przedsiębiorstwie" - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z wcześniej przytoczoną argumentacją w uzasadnieniu do pytania nr 1: "(...) Zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.; dalej jako: "Kodeks Cywilny").

Zgodnie z art. 551 Kodeksu Cywilnego, przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z przytoczonym wyżej stanem faktycznym, w ramach planowanej transakcji wspólnik Spółki-Wnioskodawcy chce wnieść wkład niepieniężny, w postaci całego przedsiębiorstwa jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, do Spółki - aport", wspólnik spółki - Wnioskodawcy chce wnieść w formie aportu całe przedsiębiorstwo w rozumieniu z art. 551 Kodeksu Cywilnego.

Biorąc pod uwagę przytoczony wyżej stan faktyczny i powyższe uzasadnienie, a także że przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"):

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT:

przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności, otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną - przychód powstaje zatem z momentem jego faktycznego uzyskania przez podatnika, czyli wpływu, bezpośrednio do majątku podatnika względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT:

do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT:

do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że każdy przychód niezależnie, czy powstaje w związku z otrzymaniem pojedynczych składników majątku, czy w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, który to przychód zostanie przekazany na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego lub kapitału zapasowego Spółki nie będzie stanowił przychodu podatkowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wniesienia do spółki przedsiębiorstwa.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że wniesienie do Wnioskodawcy przez A. P. w charakterze wkładu niepieniężnego całości przedsiębiorstwa C jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, którego A.P. jest wspólnikiem i przeznaczenie tych składników na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego lub zapasowego Wnioskodawcy, nie spowoduje to po jego stronie powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 lub pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego lub zapasowego.

Reasumując, w związku z otrzymaniem przez Spółkę aportu w postaci przedsiębiorstwa C - Wnioskodawca (Spółka) nie uzyska podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodu.

Zatem, zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wniesienia do Spółki przedsiębiorstwa, jednakże z przyczyn innych niż wskazał Wnioskodawca, bowiem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 ust. 4 pkt 25b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

* ustalenia, czy Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wniesienia do spółki przedsiębiorstwa jest prawidłowe,

* podstawy prawnej mającej zastosowanie w sprawie jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Spółkę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl