0111-KDIB1-1.4010.670.2021.2.MF, Rok podatkowy w przypadku odwołania likwidacji - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0111-KDIB1-1.4010.670.2021.2.MF - Rok podatkowy w przypadku odwołania likwidacji

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.670.2021.2.MF Rok podatkowy w przypadku odwołania likwidacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie dot. określenia drugiego roku podatkowego Spółki, za który składane będzie zeznanie podatkowe CIT-8 (pytanie nr 2), jest nieprawidłowe, w pozostałym zakresie (pytanie nr 1 i 3), jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 grudnia 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 30 grudnia 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, za jaki okres Spółka powinna złożyć pierwsze, drugie oraz trzecie zeznanie podatkowe CIT-8.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 11 marca 2022 r. (data wpływu 11 marca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca ("Spółka") jest podmiotem z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce, podlegającym opodatkowanym podatkiem dochodowym w Polsce od całości swoich dochodów. Spółka była podmiotem celowym, dedykowanym przez wspólników do przeprowadzenia konkretnej inwestycji. Niemniej na skutek niedojścia do skutku planowanej inwestycji spółka została postawiona w stan likwidacji w dniu 27 grudnia 2021 r. uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i komplementariuszy (otwarcie likwidacji, wyznaczenie likwidatorów i inne uchwały porządkowe).

Rok obrotowy spółki został wskazany w jej statucie jako okres od 1 sierpnia do 31 lipca kolejnego roku obrotowego a więc nie jest równy latom kalendarzowym. Zgodnie ze statutem pierwszy rok obrotowy spółki miał się zakończyć do 31 lipca 2021 r.

Statut spółki został przyjęty 18 czerwca 2021 r.

Spółka została zarejestrowana w KRS 18 sierpnia 2021 r.

Wspólnicy Spółki rozważają odwołanie jej likwidacji jako że znalazł się nabywca akcji i ogółu praw i obowiązków komplementariusza, który będzie kontynuował jej działalność (podmiot trzeci, zupełnie niepowiązany z aktualnymi wspólnikami).

Spółka po potwierdzeniu w drodze interpretacji lat obrotowych wskaże je w odpowiednich deklaracjach CIT-8.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 11 marca 2022 r. wskazaliście Państwo, iż:

a) W ocenie Spółki zamknięcie ksiąg Spółki nastąpiło 26 grudnia 2021 r. tj. zgodnie z art. 12. ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) w dniu poprzedzającym postawienie Spółki w stan likwidacji. Zaś otwarcie ksiąg Spółki nastąpiło w dniu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. 18 sierpnia 2021 r.

b) W ocenie Spółki otwarcie ksiąg Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), nastąpiło w dniu 27 grudnia 2021 r., tj. w dniu postanowienia Spółki w stan likwidacji. Zaś zamknięcie ksiąg Spółki nastąpi w dniu poprzedzającym odwołanie likwidacji, jeśli to zdarzenie nastąpi przed 31 lipca 2022 r., tj. dniem kończącym standardowy rok obrotowy Spółki. Jeśli zaś odwołanie likwidacji miałoby nastąpić po 31 lipca 2022 r. to zamknięcie ksiąg nastąpi 31 lipca 2022 r., tj. w dniu kończącym standardowy rok obrotowy Spółki.

c) W ocenie Spółki otwarcie ksiąg Spółki nastąpi w dniu podjęcia uchwały w sprawie odwołania likwidacji. Zaś zamknięcie ksiąg Spółki nastąpi w dniu kończącym jej standardowy rok obrotowy, tj. 31 lipca 2022 r. Zamknięcie ksiąg Spółki nastąpi w kolejnym roku po roku, w którym podjęto uchwałę w sprawie odwołania likwidacji Spółki.

Pytania

1. Za jaki okres Spółka powinna złożyć pierwsze zeznanie podatkowe CIT-8?

2. Za jaki okres Spółka powinna złożyć drugie zeznanie podatkowe CIT-8?

3. Za jaki okres Spółka powinna złożyć trzecie zeznanie podatkowe CIT-8?

Państwa stanowisko w sprawie

1. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zeznanie podatkowe CIT-8 powinno zostać złożone za okres od dnia jej wpisu do KRS do dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i komplementariuszy w sprawie rozpoczęcia likwidacji.

2. Zdaniem Wnioskodawcy, drugie zeznanie podatkowe CIT-8 powinno zostać złożone za okres od dnia podjęcia uchwały w sprawie rozpoczęcia likwidacji do dnia jej odwołania w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i komplementariuszy.

3. Zdaniem Wnioskodawcy, trzecie zeznanie podatkowe CIT-8 powinno zostać złożone za okres od dnia podjęcia uchwały w sprawie odwołania likwidacji do końca przyjętego w statucie roku obrotowego tj. 31 lipca 2022 r.

Ad. 1

Spółka komandytowo-akcyjna jest podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej i jako taki uzyskuje byt prawny dopiero z chwilą rejestracji w KRS. W konsekwencji powyższego jej pierwszy rok podatkowy może rozpocząć się dopiero z chwilą uzyskania wpisu w KRS.

Z kolei zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy o rachunkowości "Księgi rachunkowe otwiera się, z zastrzeżeniem ust. 3: na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości." Zgodnie zaś z art. 12. ust. 2 pkt 6 Ustawy o rachunkowości "Księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3-3d: na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości," Stosownie do art. 8 ust. 6 Ustawy CIT "Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego".

W konsekwencji powyższego Spółka musi zamknąć księgi rachunkowe na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały w sprawie rozpoczęcia likwidacji a tym samym zakończeniu ulegnie jej rok podatkowy.

Ad. 2

Jak wskazano powyżej zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy o rachunkowości "Księgi rachunkowe otwiera się, z zastrzeżeniem ust. 3: na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości." Stosownie do art. 8 ust. 6 Ustawy CIT "Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego". Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 Ustawy o rachunkowości "Księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3-3d na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie".

W konsekwencji powyższego momentem rozpoczęcia kolejnego roku podatkowego spółki będzie moment otwarcia ksiąg rachunkowych a więc dzień podjęcia uchwały w sprawie rozpoczęcia likwidacji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i komplementariuszy.

Rok podatkowy Spółki zakończy się zaś z momentem zakończenia likwidacji tj. z momentem podjęcia uchwały w sprawie jej odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i komplementariuszy.

Ad. 3

Jak wskazano powyżej zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy o rachunkowości "Księgi rachunkowe otwiera się, z zastrzeżeniem ust. 3: na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości." Stosownie do art. 8 ust. 6 Ustawy CIT "Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego". Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 Ustawy o rachunkowości "Księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3-3d na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie".

W konsekwencji powyższego momentem rozpoczęcia kolejnego roku podatkowego spółki będzie dzień następujący po zakończeniu likwidacji tj. odwołaniu jej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i komplementariuszy.

Rok podatkowy zakończy się w dacie przewidzianej w statucie, tj. w dniu 31 lipca 2022 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zasady określania roku podatkowego dla celów podatkowych zostały szczegółowo uregulowane w treści art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 8 ust. 1 u.p.d.o.p.,

rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Z kolei art. 8 ust. 3 u.p.d.o.p. stanowi, iż

w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Z art. 8 ust. 4 u.p.d.o.p. wynika, że

o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

Jeżeli w trakcie trwającego roku podatkowego wystąpi zdarzenie powodujące obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych wówczas zastosowanie znajdzie art. 8 ust. 6 u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem,

jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Artykuł 27 ust. 1 u.p.d.o.p. stanowi, że:

podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1d, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Zgodnie z art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.),

zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru.

Natomiast zgodnie z art. 274 § 1 Kodeks spółek handlowych,

otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)

księgi rachunkowe otwiera się, z zastrzeżeniem ust. 3:

1)

na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym,

2)

na początek każdego następnego roku obrotowego,

3)

na dzień zmiany formy prawnej,

4)

na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki (jednostek),

5) na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości - w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości,

księgi rachunkowe zamyka się na dzień:

1)

na dzień kończący rok obrotowy,

2)

na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również, jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,

3)

na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,

4)

w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, tj. na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,

5)

na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, tj. na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,

6)

na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,

7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości,

sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4.

Wątpliwości Państwa dotyczą kwestii ustalenia, za jaki okres Spółka powinna złożyć pierwsze, drugie oraz trzecie zeznanie podatkowe CIT-8.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że statut spółki został przyjęty 18 czerwca 2021 r. Spółka została zarejestrowana w KRS 18 sierpnia 2021 r. Rok obrotowy spółki został wskazany w jej statucie jako okres od 1 sierpnia do 31 lipca kolejnego roku obrotowego a więc nie jest równy latom kalendarzowym. Zgodnie ze statutem pierwszy rok obrotowy spółki miał się zakończyć do 31 lipca 2021 r. Na skutek niedojścia do skutku planowanej inwestycji spółka została postawiona w stan likwidacji w dniu 27 grudnia 2021 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i komplementariuszy (otwarcie likwidacji, wyznaczenie likwidatorów i inne uchwały porządkowe). Wspólnicy Spółki rozważają odwołanie jej likwidacji jako że znalazł się nabywca akcji i ogółu praw i obowiązków komplementariusza, który będzie kontynuował jej działalność (podmiot trzeci, zupełnie niepowiązany z aktualnymi wspólnikami).

Z uzupełnienia wniosku wynika, iż:

W ocenie Spółki zamknięcie ksiąg Spółki nastąpiło 26 grudnia 2021 r. tj. zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości w dniu poprzedzającym postawienie Spółki w stan likwidacji. Zaś otwarcie ksiąg Spółki nastąpiło w dniu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. 18 sierpnia 2021 r.

W ocenie Spółki otwarcie ksiąg Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości nastąpiło w dniu 27 grudnia 2021 r., tj. w dniu postanowienia Spółki w stan likwidacji. Zaś zamknięcie ksiąg Spółki nastąpi w dniu poprzedzającym odwołanie likwidacji, jeśli to zdarzenie nastąpi przed 31 lipca 2022 r., tj. dniem kończącym standardowy rok obrotowy Spółki. Jeśli zaś odwołanie likwidacji miałoby nastąpić po 31 lipca 2022 r. to zamknięcie ksiąg nastąpi 31 lipca 2022 r., tj. w dniu kończącym standardowy rok obrotowy Spółki.

W ocenie Spółki otwarcie ksiąg Spółki nastąpi w dniu podjęcia uchwały w sprawie odwołania likwidacji. Zaś zamknięcie ksiąg Spółki nastąpi w dniu kończącym jej standardowy rok obrotowy, tj. 31 lipca 2022 r. Zamknięcie ksiąg Spółki nastąpi w kolejnym roku po roku, w którym podjęto uchwałę w sprawie odwołania likwidacji Spółki.

Zatem w oparciu o opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy i komplementariuszy uchwały o postawieniu Spółki w stan likwidacji, Wnioskodawca na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji będzie zobowiązany do zamknięcia ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 8 ust. 6 u.p.d.o.p.

Zatem Spółka pierwsze zeznanie podatkowe CIT-8 powinna złożyć za okres od dnia jej wpisu do KRS (18 sierpnia 2021 r.) do dnia zamknięcia ksiąg, którym (jak wskazał Wnioskodawca), będzie dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i komplementariuszy w sprawie rozpoczęcia likwidacji (26 grudnia 2021 r.).

W związku z powyższym, Państwa stanowisko dot. pytania Nr 1 jest prawidłowe.

Natomiast odnosząc się do pytania Nr 2 wskazać należy, iż zgodnie z art. 8 ust. 6 u.p.d.o.p., jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że otwarcie ksiąg Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, nastąpiło w dniu 27 grudnia 2021 r., tj. w dniu postanowienia Spółki w stan likwidacji. Zaś zamknięcie ksiąg Spółki nastąpi w dniu poprzedzającym odwołanie likwidacji, jeśli to zdarzenie nastąpi przed 31 lipca 2022 r., tj. dniem kończącym standardowy rok obrotowy Spółki. Jeśli zaś odwołanie likwidacji miałoby nastąpić po 31 lipca 2022 r. to zamknięcie ksiąg nastąpi 31 lipca 2022 r., tj. w dniu kończącym standardowy rok obrotowy Spółki.

Zatem mając na względzie informacje zawarte w uzupełnieniu wniosku wskazać należy, że drugi rok podatkowy rozpocznie się od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych, które nastąpi w dniu 27 grudnia 2021 r. (tj. w dniu postawienia spółki w stan likwidacji). Natomiast rok ten zakończy się do dnia zamknięcia ksiąg, które (jak wskazano w uzupełnieniu wniosku) nastąpi w dniu poprzedzającym odwołanie likwidacji, jeżeli odwołanie to nastąpi przed 31 lipca 2022 r. lub 31 lipca 2022 r. jeżeli odwołanie likwidacji nastąpi po 31 lipca 2022 r.

Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że rok podatkowy Spółki zakończy się zaś z momentem zakończenia likwidacji tj. z momentem podjęcia uchwały w sprawie jej odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i komplementariuszy.

W związku z powyższym momentem rozpoczęcia kolejnego roku podatkowego Spółki będzie moment otwarcia ksiąg rachunkowych (27 grudnia 2021 r.) a więc dzień podjęcia uchwały w sprawie rozpoczęcia likwidacji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i komplementariuszy. Natomiast zakończenie roku podatkowego nastąpi w dniu zamknięcia ksiąg Spółki tj. w dniu poprzedzającym odwołanie likwidacji, o ile odwołanie to nastąpi przed 31 lipca 2022 r.

Zatem drugie zeznanie podatkowe CIT-8 powinno zostać złożone za ww. okres.

Z uwagi na powyższe, Państwa stanowisko objęte pytaniem Nr 2, w którym wskazaliście, że drugie zeznanie podatkowe CIT-8 powinno zostać złożone za okres od dnia podjęcia uchwały w sprawie rozpoczęcia likwidacji do dnia jej odwołania w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i komplementariuszy, należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do pytania Nr 3 wskazać należy, że w sytuacji w której Wspólnicy Spółki odwołują jej likwidację bowiem znajdzie się nabywca akcji i ogółu praw i obowiązków komplementariusza, który będzie kontynuował jej działalność, momentem rozpoczęcia kolejnego roku podatkowego Spółki będzie dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, tj. dzień podjęcia uchwały o odwołaniu likwidacji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i komplementariuszy.

Zatem trzecie zeznanie podatkowe CIT-8 powinno zostać złożone za okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych, tj. od dnia podjęcia uchwały w sprawie odwołania likwidacji (jeżeli odwołanie likwidacji zostanie dokonane przed 31 lipca 2022 r.), do końca przyjętego w statucie roku obrotowego tj. 31 lipca 2022 r.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie objętym pytaniem Nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl