0111-KDIB1-1.4010.669.2022.2.AND - CIT estoński – podstawa opodatkowania w związku z leasingiem samochodu osobowego

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.669.2022.2.AND CIT estoński – podstawa opodatkowania w związku z leasingiem samochodu osobowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 października 2022 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia czy:

1.

w związku z wykorzystywaniem samochodu osobowego także do celów prywatnych (oddanego spółce na podstawie umowy leasingu klasyfikowanego dla celów bilansowych jako tzw. leasing finansowy) podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będą raty leasingowe czy odpisy amortyzacyjne;

2.

podstawa opodatkowania ryczałem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków od samochodu osobowego wykorzystywanego przez spółkę na podstawie umowy leasingu, a przez udziałowca do celów mieszanych obejmuje 50% podatku naliczonego, który Wnioskodawca odlicza na gruncie VAT,

3.

podstawa opodatkowania ryczałem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków od samochodu osobowego stanowiącego własność spółki, wykorzystywanego przez podmiot powiązany z udziałowcem do celów mieszanych obejmuje 50% podatku naliczonego, który wnioskodawca odlicza na gruncie VAT;

4.

podstawa opodatkowania ryczałem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków od samochodu osobowego wykorzystywanego przez spółkę na podstawie umowy leasingu, a przez udziałowca do celów mieszanych obejmuje część odsetkową księgowaną przez spółkę w księgach rachunkowych na odrębnym koncie.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 14 grudnia 2022 r. (wpływ tego samego dnia).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca (dalej również: "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od marca 2022 r. stosuje opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "UoCIT").

Jedyny udziałowiec Wnioskodawcy ma zawarty z Wnioskodawcą kontrakt menadżerski, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm., dalej: "UoPIT"). Do wykonywania obowiązków wynikających z kontraktu menadżerskiego Wnioskodawca udostępnił udziałowcowi samochód osobowy. Jest to samochód używany przez spółkę na podstawie umowy leasingu. Samochód osobowy nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Kontrakt menadżerski, o którym mowa w art. 13 pkt 9 UoPIT z Wnioskodawcą ma również zawarty członek rodziny udziałowca. W tym przypadku, Wnioskodawca także udostępnił samochód osobowy do wykonywania obowiązków wynikających z kontraktu menadżerskiego. Jest to także samochód stanowiący własność Wnioskodawcy. Samochód osobowy nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Ww. umowa leasingu została zawarta przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych był to tzw. leasing operacyjny, tj. Wnioskodawca nie amortyzował samochodów na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast na gruncie rachunkowości, ww. umowa leasingu stanowiła i nadal stanowi dla Wnioskodawcy umowę leasingu finansowego, tj. Wnioskodawca dokonuje amortyzacji bilansowej tych samochodów, która stanowi koszt na gruncie bilansowym. Dodatkowo, spółka księguje jako koszt część odsetkową oraz 50% podatku naliczonego z faktury. Drugie 50% spółka odlicza na gruncie VAT. Kwoty rozpoznawane jako koszt na gruncie bilansowym nie pokrywają się dokładnie z kwotą na fakturze dokumentującej ratę leasingową. W związku z używaniem ww. samochodów osobowych, Wnioskodawca ponosi typowe wydatki, np. na zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, na koszty naprawy, przeglądów, ubezpieczenia, na koszty parkowania, przejazdów autostradami płatnymi. Zasadniczo wydatki te udokumentowane są fakturami i zawierają kwoty podatku od towarów i usług. Wówczas Wnioskodawca odlicza 50% kwoty podatku od towarów i usług, a kosztem, który obniża wynik finansowy Wnioskodawcy jest kwota netto powiększona o 50% kwoty podatku od towarów i usług. W przypadku, w którym ww. wydatki nie zawierają kwoty podatku od towarów i usług, kosztem, który obniża wynik finansowy Wnioskodawcy jest kwota wydatku.

Pytania

1. Czy w związku z wykorzystywaniem samochodu osobowego także do celów prywatnych (oddanego spółce na podstawie umowy leasingu klasyfikowanego dla celów bilansowych jako tzw. leasing finansowy) podstawę opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będą raty leasingowe czy odpisy amortyzacyjne? (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

2. Czy podstawa opodatkowania ryczałem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków od samochodu osobowego wykorzystywanego przez spółkę na podstawie umowy leasingu, a przez udziałowca do celów mieszanych obejmuje 50% podatku naliczonego, który Wnioskodawca odlicza na gruncie VAT?

3. Czy podstawa opodatkowania ryczałem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków od samochodu osobowego stanowiącego własność spółki, wykorzystywanego przez podmiot powiązany z udziałowcem do celów mieszanych obejmuje 50% podatku naliczonego, który Wnioskodawca odlicza na gruncie VAT?

4. Czy podstawa opodatkowania ryczałem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków od samochodu osobowego wykorzystywanego przez spółkę na podstawie umowy leasingu, a przez udziałowca do celów mieszanych obejmuje część odsetkową księgowaną przez spółkę w księgach rachunkowych na odrębnym koncie?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1 (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

W przypadku leasingu klasyfikowanego dla celów bilansowych jako leasing finansowy, Wnioskodawca dokonywał będzie amortyzacji bilansowej tego składnika majątku. Jednocześnie Wnioskodawca będzie opłacał do leasingodawcy raty leasingowe. Kwota odpisu amortyzacyjnego w księgach rachunkowych nie będzie pokrywać się z kwotą przypadającą na spłatę wartości pojazdu (kapitału) wynikającą z zawartej umowy leasingu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy czy w przypadku leasingu klasyfikowanego dla celów bilansowych jako finansowy podstawą opodatkowania dochodu z tytułu ukrytych zysków powinna być kwota raty leasingowej czy też wartość odpisu z ksiąg rachunkowych. Przepis art. 28m ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "UoCIT") wyróżnia: wydatki, odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku leasingu finansowego, korzystający dokonuje wydatku na zapłatę raty leasingowej oraz dokonuje odpisu amortyzacyjnego. W ramach takiego leasingu występuje zatem kategoria wydatków oraz odpisów amortyzacyjnych. Niedopuszczalna byłaby jednak argumentacja, że w przypadku takiego leasingu podstawą opodatkowania byłaby mieszana konstrukcja, odpis amortyzacyjny oraz wydatek. Podstawą opodatkowania powinna być albo kwota wydatku na ratę leasingową albo kwota odpisu amortyzacyjnego. Zgodnie z art. 28h ust. 1 UoCIT, podatnik opodatkowany ryczałtem nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19. Oznacza to, że zwrot "odpisy amortyzacyjne" nie powinien być rozumiany jako odpis amortyzacyjny w rozumieniu art. 15 ust. 6 UoCIT, lecz w rozumieniu jakie nadają mu przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm., dalej: UoR). Wskazuje na to również posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem odpis z tytułu trwałej utraty wartości, który występuje na gruncie przepisów UoR, a nie występował na gruncie UoCIT przed wprowadzeniem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

W przypadku leasingu klasyfikowanego dla celów bilansowych jako finansowy, kwoty spłacanych rat leasingowych, w części dotyczącej spłaty kapitału nie stanowią dla spółki kosztu, tj. nie obniżają wyniku bilansowego. Takim kosztem jest odpis amortyzacyjny.

Intencją ustawodawcy w zakresie opodatkowania korzystania z samochodów osobowych jako ukrytych zysków jest opodatkowanie tego, co obniża wynik spółki (stanowi koszt), a zarazem nie służy wyłącznie do działalności gospodarczej (użytek prywatny). Tym samym to kwota odpisu amortyzacyjnego powinna być podstawą opodatkowania w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków, ponieważ ona stanowi dla spółki koszt obniżający wynik.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z wykorzystywaniem samochodu osobowego także do celów prywatnych (oddanego spółce na podstawie umowy leasingu klasyfikowanej dla celów bilansowych jako tzw. leasing finansowy) podstawą opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będą odpisy amortyzacyjne.

Ad 2 i 3

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku, w którym ma prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego, podstawa opodatkowania dochodu z tytułu ukrytych zysków nie obejmuje kwoty VAT, podlegającej odliczeniu. W ocenie Wnioskodawcy, uzasadnieniem takiej tezy jest to, że zasadniczo "podstawą opodatkowania", od której naliczany jest ryczałt od dochodów spółek, jest wynik finansowy w rozumieniu przepisów UoR. Na wynik ten, co do zasady, wpływają wszystkie zdarzenia gospodarcze, w tym o charakterze kosztowym, niezależnie czy mają związek z przedmiotem działalności gospodarczej jednostki, czy nie. Innymi słowy, wydatki, które nie mają związku z działalnością gospodarczą, a zostały poniesione przez jednostkę, także obniżą wynik finansowy. Tym samym podatnik, który ponosi wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, zapłaci niższy ryczałt od dochodów spółek z tytułu dochodu z podzielonego zysku. Taka sytuacja nie miałaby miejsca w klasycznym modelu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdzie występuje instytucja dochodu skonstruowanego jako suma przychodów podatkowych pomniejszona o sumę kosztów uzyskania przychodów. Przepisy dotyczące ryczałtu od dochodów spółek nie przewidują analogicznego sposobu obliczania dochodu (podstawy opodatkowania), tylko podstawę opodatkowania opierają na przepisach UoR. Przepisy dotyczące ryczałtu od dochodów spółek nie modyfikują jednak zasad ustalania wyniku finansowego. Dlatego w celu zneutralizowania ryzyka, w którym wynik finansowy i w konsekwencji podatek jest obniżany wskutek zdarzeń, ogólnie mówiąc, niezwiązanych z działalnością gospodarczą, ustawodawca wprowadza instytucję ukrytych zysków. W przypadku odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych mechanizm ten polega na tym, że naliczany jest ryczałt od dochodów spółek od 50% kwoty odpisu amortyzacyjnego, czyli od 50% kwoty, która obciąża wynik finansowy. W ocenie Wnioskodawcy, oznacza to, że zamiarem ustawodawcy nie jest opodatkowanie tego, co pozostaje neutralne z punktu widzenia opisanego wyżej ryzyka, tj. tego, co pozostaje neutralne z punktu widzenia podstawy opodatkowania ryczałtem od dochodów z tytułu podzielonego zysku. W ocenie Wnioskodawcy, zamiarem ustawodawcy jest opodatkowanie wydatków, które niezasadnie obniżają podstawę opodatkowania i podatek. Z tej perspektywy, w ocenie Wnioskodawcy, kwota 50% wydatków, jaka stanowi ukryty zysk również nie powinna obejmować podatku od towarów i usług, który podlega odliczeniu. Podlegający odliczeniu podatek od towarów

i usług nie obniża wyniku finansowego. Ta kwota zatem nie może wywołać negatywnego wpływu na podstawę opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (zysku netto). Niezasadne jest twierdzenie, że skoro ustawodawca posłużył się słowem "wydatek", to oznacza to kwotę, która została przez podatnika wydatkowana, tj. kwotę obejmującą podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług. W przepisach UoCIT istnieje kilka przykładów, które na to wskazują. Ustawodawca posługuje się zwrotem "wydatek" przykładowo także w art. 16 ust. 1 pkt 51 UoCIT. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 5a UoCIT, poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 51 oraz kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 49a, obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego oraz naliczony podatek od towarów i usług w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług. Jak wynika z treści art. 16 ust. 1 pkt 51 UoCIT, ustawodawca nie zalicza automatycznie do wydatków podatku od towarów i usług. Dopiero art. 16 ust. 5a UoCIT pozwala uznać, że wydatki obejmują kwotę podatku od towarów i usług, która nie podlega odliczeniu na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, w zakresie pytania numer 2 Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podstawa opodatkowania ryczałem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków od samochodu osobowego wykorzystywanego przez spółkę na podstawie umowy leasingu, a przez udziałowca do celów mieszanych, nie obejmuje 50% podatku naliczonego, który Wnioskodawca odlicza na gruncie VAT. Podobnie, w zakresie pytania numer 3, kwota 50% podatku naliczonego, który Wnioskodawca odlicza na gruncie VAT nie stanowi podstawy opodatkowania ryczałem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków od samochodu osobowego stanowiącego własność spółki i wykorzystywanego przez podmiot powiązany z udziałowcem do celów mieszanych.

Ad. 4

Dla uzasadnienia odpowiedzi na to pytanie spółka przytacza przykład, gdzie dwóch udziałowców spółki opodatkowanej ryczałtem od dochodów spółek używa samochodów służbowych do celów mieszanych. Spółka odlicza 50% podatku naliczonego w związku z korzystaniem z tych samochodów. Jeden samochód stanowi własność spółki. Spółka amortyzuje samochód dla celów bilansowych. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od wartości początkowej, która nie obejmuje podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług. Spółka zaciągnęła na samochód kredyt i spłaca kapitał oraz odsetki. Drugi samochód jest używany na podstawie umowy leasingu, która jest kwalifikowana jako umowa leasingu finansowego, tj. spółka amortyzuje bilansowo ten samochód oraz dodatkowo księguje w koszty część odsetkową. Natomiast na koncie zobowiązań z leasingodawcą znajdzie się kwota do zapłaty z raty leasingowej wynikająca z faktury. Na tle tego przykładu należy wskazać, że w odniesieniu do samochodu stanowiącego własność nie ma raczej wątpliwości, że dochód z tytułu ukrytych zysków liczony jest od kwoty odpisu amortyzacyjnego. Tak wynika z art. 28m ust. 4 pkt 2 UoCIT. Nie będzie doliczana do tego kwota odsetek uiszczanych w związku z kredytem na samochód. W odniesieniu do samochodu używanego na podstawie umowy leasingu nie ma już takiej jasności od jakiej kwoty powinien być liczony dochód z tytułu ukrytych zysków. Natomiast w przypadku leasingu, konstrukcja raty jest podobna jak raty kredytu, tj. składa się ona z kwoty kapitału i części odsetkowej. W ocenie Wnioskodawcy, korzystanie z samochodów służbowych do celów mieszanych na podstawie dwóch tytułów prawnych nie powinno wywoływać różnic w sposobie opodatkowania ryczałtem. Powinny być one opodatkowane tak samo. Dlatego, w ocenie Wnioskodawcy, nie należy uwzględniać w podstawie opodatkowania części odsetkowej, którą Wnioskodawca księguje bilansowo w koszty. W zakresie pytania numer 4 Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków od samochodu osobowego wykorzystywanego przez spółkę na podstawie umowy leasingu, a przez udziałowca do celów mieszanych nie obejmuje części odsetkowej, księgowanej w księgach Wnioskodawcy na odrębnym koncie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2122) wprowadzone zostały do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy regulujące nowe zasady opodatkowania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych - stanowiący alternatywny w stosunku do dotychczasowego sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Następnie, ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.), wprowadzono zmiany w ryczałcie od dochodów spółek, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Ten nowy sposób opodatkowania będący odejściem od dotychczasowych zasad podatkowych, ze względu na swoją specyfikę i odrębność został uregulowany w nowym rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zatytułowanym od 1 stycznia 2022 r. "Ryczałt od dochodów spółek", a także w przepisach ogólnych, ale związanych z rozliczeniami dokonywanymi w ryczałcie.

Na podstawie bowiem art. 28j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"), opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, tj. podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli spełnia łącznie w każdym okresie opodatkowania ryczałtem pozostałe warunki określone w przepisie art. 28j ustawy o CIT.

Opodatkowanie ryczałtem oznacza dla podatnika zmianę zasad w zakresie przedmiotu opodatkowania. Ustawa o CIT wprowadza w zakresie ryczałtu nowe kategorie dochodów (przedmiotu opodatkowania) nie podlegających reżimowi dotychczasowych przepisów ustawy. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według ogólnych zasad CIT (art. 7 ustawy o CIT) dla celów ustalenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 28m ust. 1 ustawy o CIT:

Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający:

1)

wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

a)

do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub

b)

na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);

2)

wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);

3)

wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);

4)

nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) - w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

5)

sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) - w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;

6)

wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).

Stosownie art. 28m ust. 3 ustawy o CIT:

Przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności:

1)

kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2)

świadczenia wykonane na rzecz:

a)

fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,

b)

trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3)

nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4)

nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5)

wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;

6)

równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7)

darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8)

wydatki na reprezentację;

9)

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10)

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11)

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12)

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

W myśl art. 28m ust. 4 ustawy o CIT:

Do ukrytych zysków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się:

1)

wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej - w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej;

2)

wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

a)

w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

b)

w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

3)

kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Z kolei art. 28m ust. 5 ustawy o CIT, stanowi, że:

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, ciężar dowodu, że składnik majątku jest wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej, spoczywa na podatniku.

Stosownie do postanowień art. 28o ust. 1 ustawy o CIT:

Ryczałt wynosi:

1)

10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności;

2)

20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.

Przedmiotem opodatkowania w systemie ryczałtu jest zatem co do zasady efektywna dystrybucja zysku ze spółki kapitałowej do jej udziałowca/akcjonariusza, przy czym przepisy nie ograniczają się wyłącznie do opodatkowania dywidend, ale uwzględniają również inne formy dystrybucji.

Istotą przyjętego modelu jest odroczenie opodatkowania dystrybuowanego zysku do dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu tego zysku i wypłat równoważnych takiej dystrybucji. Intencją ustawodawcy jest zatem uwzględnienie w katalogu dochodów do opodatkowaniem także innych, alternatywnych niż dywidenda, świadczeń dokonanych na rzecz udziałowców/akcjonariuszy lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tymi udziałowcami/akcjonariuszami (tzw. ukryte zyski). Wypłata ukrytych zysków oznacza powstanie dla spółki odpowiadającego im dochodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem.

Ukryte zyski stanowić zatem będą dla podatnika wszelkie świadczenia spółki:

- wykonane w związku z prawem do udziału w zysku,

- inne niż podzielony zysk o charakterze pieniężnym, niepieniężnym, odpłatnym, nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym (wartość nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń określa się zgodnie z art. 12 ust. 5-6a ustawy o CIT),

- wykonane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz udziałowca/akcjonariusza lub podmiotu powiązanego,

- wykonane bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem/akcjonariuszem.

Stosownie do art. 28c pkt 1 ustawy o CIT:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, wynosi, z zastrzeżeniem art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g, co najmniej 5%.

W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,

ca) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, i jej wspólnika, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o CIT:

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub,

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3)

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie z art. 11c ustawy o CIT:

1. Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

2. Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

3. Określając wysokość dochodu (straty) podatnika w sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ podatkowy bierze pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji.

4. W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej czynności, zwanych dalej "transakcją właściwą", uwzględniając:

1)

warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane,

2)

fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną uwzględniając opcje realistycznie dostępne w momencie zawarcia transakcji

- organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej.

5. Podstawą zastosowania ust. 4 nie może być wyłącznie:

1)

trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy albo

2)

brak porównywalnych transakcji występujących pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w porównywalnych okolicznościach.

6. Za okres objęty uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 20zs § 1 Ordynacji podatkowej, albo porozumieniem podatkowym, o którym mowa w art. 20zb pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem.

Zgodnie z treścią powołanego wyżej art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, opodatkowaniu ryczałtem podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków).

Jak wskazano powyżej, definicję ukrytych zysków zawiera art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub akcjonariuszem.

Przepis art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazuje, że za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub inny podmiot powiązany i które jest wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk.

Również inne świadczenia ekwiwalentne dywidendzie, czyli świadczenia, które pod pozorem inaczej nazwanej czynności prawnej (jednej lub wielu) prowadzą de facto do korzyści podmiotu powiązanego, która bez wykonania tego świadczenia zostałaby zrealizowana w postaci dywidendy, kreują dochód z tytułu ukrytych zysków.

Dochód z tytułu ukrytego zysku powstaje w wyniku wszelkich świadczeń związanych z funkcjonowaniem podatnika w grupie podmiotów powiązanych, których beneficjentem jest wspólnik lub inny podmiot powiązany (bezpośrednio lub pośrednio) z podatnikiem (spółką) lub z jego wspólnikiem. Aby świadczenie uznane było za ukryty zysk, powinno być związane z wywieraniem wpływu na działanie i decyzje spółki będącej podatnikiem ryczałtu. Innymi słowy, świadczenie powinno bezpośrednio lub pośrednio wynikać

z uzgodnień pomiędzy podmiotami powiązanymi, niezależnie od ich formy. Świadczenie uznane za ukryty zysk, w przypadku którego stroną jest wspólnik spółki opodatkowanej ryczałtem, może być ocenianie w kontekście świadczenia ekwiwalentnego dywidendzie. Takie świadczenie powstanie m.in. w sytuacji, kiedy podatnik dokonując czynności prawnej (jednej lub wielu) osiąga taki sam efekt ekonomiczny, jaki osiągnąłby poprzez wypłatę zysku w formie dywidendy.

Podsumowując, jeżeli ze składnika majątku podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek, korzysta (zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą) wspólnik, podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem, wtedy 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości tego składnika majątku stanowi ukryte zyski, zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy CIT.

Z opisu stanu fatycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od marca 2022 r. stosuje opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. Jedyny udziałowiec wnioskodawcy ma zawarty z wnioskodawcą kontrakt menadżerski. Wnioskodawca udostępnił udziałowcowi samochód osobowy, który jest używany przez spółkę na podstawie umowy leasingu. Samochód osobowy jest wykorzystywany do celów działalności gospodarczej, jak i do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Wnioskodawca zawarł również kontrakt menadżerski z członkiem rodziny udziałowca, któremu również udostępnił samochód osobowy stanowiący własność Spółki i który także jest wykorzystywany do celów mieszanych.

Umowa leasingu została zawarta przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych był to tzw. leasing operacyjny, tj. Wnioskodawca nie amortyzował samochodów na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast na gruncie rachunkowości, umowa leasingu stanowiła i nadal stanowi dla Wnioskodawcy umowę leasingu finansowego, tj. Wnioskodawca dokonuje amortyzacji bilansowej tych samochodów, która stanowi koszt na gruncie bilansowym. Dodatkowo, spółka księguje jako koszt część odsetkową oraz 50% podatku naliczonego z faktury. Drugie 50% spółka odlicza na gruncie VAT. Kwoty rozpoznawane jako koszt na gruncie bilansowym nie pokrywają się dokładnie z kwotą na fakturze dokumentującej ratę leasingową. W związku z używaniem ww. samochodów osobowych, Wnioskodawca ponosi typowe wydatki, np. na zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, na koszty naprawy, przeglądów, ubezpieczenia, na koszty parkowania, przejazdów autostradami płatnymi. Zasadniczo wydatki te udokumentowane są fakturami i zawierają kwoty podatku od towarów i usług. Wówczas Wnioskodawca odlicza 50% kwoty podatku od towarów i usług, a kosztem, który obniża wynik finansowy Wnioskodawcy jest kwota netto powiększona o 50% kwoty podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy wydatki te nie zawierają kwoty podatku od towarów i usług, kosztem, który obniża wynik finansowy Wnioskodawcy, jest kwota wydatku.

Ad 1

Zgodnie z art. 28d ust. 1 ustawy o CIT:

Podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek, zwanym dalej w niniejszym rozdziale "ryczałtem", jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości w sposób zapewniający prawidłowe określenie:

1)

wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku oraz

2)

w kapitale własnym:

a)

kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem, oraz

b)

kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem.

Po wyborze ryczałtu od dochodów spółek ustalane przez podatnika przychody i koszty dla celów rachunkowych stają się również kategoriami podatkowymi.

Kwalifikacji pod kątem ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podlega każdy wydatek/koszt, który obciąża (wpływa na) wynik finansowy netto ustalony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w trakcie stosowania przepisów dotyczących ryczałtu od dochodów spółek.

Skoro, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca dokonuje amortyzacji przedmiotu leasingu i tym samym odpisy amortyzacyjne wpływają na wynik finansowy Spółki, to w związku z wykorzystywaniem samochodów osobowych także do celów prywatnych, oddanych Spółce na podstawie umowy leasingu klasyfikowanego dla celów bilansowych jako tzw. leasing finansowy, podstawę opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będą stanowiły odpisy amortyzacyjne. W przypadku leasingu finansowego, kosztem są odpisy amortyzacyjne, które obciążają wynik finansowy Spółki.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ad 2 i 3

Ustalając wartość ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych na cele mieszane, należy brać pod uwagę wartość wydatków w kwocie brutto (tj. wraz naliczonym podatkiem VAT).

Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości w sposób, który zapewni prawidłowe określenie wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku.

Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022 r. poz. 217 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o kosztach i stratach - rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Wydatek stanowi wypływ środków pieniężnych z jednostki.

W związku z powyższym, w świetle ustawy o rachunkowości, pojęcie kosztu czy ceny nabycia nie jest tożsame z pojęciem wydatku. Dla przykładu:

- odpisy amortyzacyjne są kosztem jednostki, ale nie wydatkiem,

- nabycie paliwa do samochodu jest kosztem zużycia materiałów (co do zasady cena nabycia jest w kwocie netto, tj. bez podatku VAT jeżeli podatek ten podlega odliczeniu na podstawie odrębnych przepisów). Jednocześnie uregulowanie płatności z tytułu jego zakupu jest wydatkiem jednostki - rozchód środków pieniężnych następuje np. z rachunku bankowego w kwocie brutto tj. łącznie z VAT.

A zatem, ustawa o rachunkowości wskazuje, że cena nabycia czy też koszt są pomniejszane o VAT w przypadku, gdy podlega on odliczeniu na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast "wydatek" jest ujmowany w księgach rachunkowych w kwocie brutto.

Przechodząc natomiast do przepisów ustawy o CIT, należy zwrócić uwagę, że art. 28m ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT mówi o wydatkach i odpisach amortyzacyjnych oraz odpisach z tytułu trwałej utraty wartości, które związane są z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku. Zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z tzw. użytkiem mieszanym składników majątku podatnika, należy zaliczyć do dochodu z tytułu ukrytych zysków, jeśli beneficjentem takiego świadczenia (tj. prawa do korzystania ze składnika majątku podatnika również do celów prywatnych) jest bezpośrednio lub pośrednio wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z tym podatnikiem lub wspólnikiem.

Mając powyższe na względzie należy uznać, iż w powyższym przypadku podstawę opodatkowania stanowi 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, w wysokości ustalonej na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z 23 grudnia 2021 r. opracowanymi przez Ministerstwo Finansów w formie Przewodnika do Ryczałtu od dochodów spółek - dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika odpowiada wysokości takich wydatków (pkt 63 objaśnień).

W świetle powyższego, ustalając wartość ukrytych zysków w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych na cele mieszane przez udziałowca i podmiot powiązany

z udziałowcem, należy brać pod uwagę wartość tych wydatków w kwocie brutto.

W konsekwencji, podstawą opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków będą wydatki w wartości brutto, tj. w kwocie netto wynikającej z faktury, powiększonej o podatek od towarów i usług zawarty na fakturze, a nie jak Państwo twierdzicie, że w przypadku, w którym macie prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego, podstawa opodatkowania dochodu z tytułu ukrytych zysków nie obejmuje kwoty VAT, podlegającej odliczeniu.

Bez znaczenia przy tym pozostanie powoływanie się przez Państwa na analogię pojęcia "wydatku" na gruncie art. 16 ust. 5a, art. 16 ust. 1 pkt 51, czy art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT, albowiem przepisy te nie miały w sprawie będącej przedmiotem niniejszej odpowiedzi zastosowania.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 2 i 3 należało uznać za nieprawidłowe.

Ad 4

Odnosząc się natomiast do kwestii określonej pytaniem oznaczonym we wniosku nr 4, stwierdzić należy, że wbrew Państwa twierdzeniu, podstawa opodatkowania dochodu z tytułu ukrytych zysków w odniesieniu do samochodu osobowego wykorzystywanego przez Spółkę na podstawie umowy leasingu, a przez udziałowca do celów mieszanych powinna obejmować również część odsetkową raty leasingowej.

Jak wskazał Wnioskodawca, gdy samochód jest używany na podstawie umowy leasingu, która jest kwalifikowana jako umowa leasingu finansowego, to Spółka amortyzuje bilansowo ten samochód oraz dodatkowo księguje w koszty część odsetkową raty leasingowej.

Kwota części odsetkowej raty leasingowej zaksięgowana w kosztach na podstawie ustawy o rachunkowości wpływa na wynik finansowy Spółki. Co za tym idzie, podstawa opodatkowania ryczałtem w odniesieniu do samochodu osobowego używanego przez Spółkę na podstawie umowy leasingu, a przez udziałowca do celów mieszanych obejmować będzie część odsetkową, która obciąża wynik finansowy Spółki.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 4 należało uznać za nieprawidłowe.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia czy:

1.

w związku z wykorzystywaniem samochodu osobowego także do celów prywatnych (oddanego spółce na podstawie umowy leasingu klasyfikowanego dla celów bilansowych jako tzw. leasing finansowy) podstawę opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będą raty leasingowe czy odpisy amortyzacyjne - jest prawidłowe,

2.

podstawa opodatkowania ryczałem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków od samochodu osobowego wykorzystywanego przez spółkę na podstawie umowy leasingu, a przez udziałowca do celów mieszanych obejmuje 50% podatku naliczonego, który Wnioskodawca odlicza na gruncie VAT - jest nieprawidłowe,

3.

podstawa opodatkowania ryczałem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków od samochodu osobowego stanowiącego własność spółki, wykorzystywanego przez podmiot powiązany z udziałowcem do celów mieszanych obejmuje 50% podatku naliczonego, który Wnioskodawca odlicza na gruncie VAT - jest nieprawidłowe,

4.

podstawa opodatkowania ryczałem od dochodów spółek w zakresie dochodu z tytułu ukrytych zysków od samochodu osobowego wykorzystywanego przez spółkę na podstawie umowy leasingu, a przez udziałowca do celów mieszanych obejmuje część odsetkową księgowaną przez spółkę w księgach rachunkowych na odrębnym koncie - jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy przedstawionego we wniosku, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl