0111-KDIB1-1.4010.664.2021.1.SG - Podatek od przerzuconych dochodów

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.664.2021.1.SG Podatek od przerzuconych dochodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 grudnia 2021 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych, który dotyczy ustalenia, czy wynagrodzenie z tytułu usług informatycznych wypłacane wspólnikowi Wnioskodawcy, który opodatkuje wynagrodzenie ryczałtem 12% (art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) będzie dla spółki przerzuconym dochodem oraz będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT oraz czy wynagrodzenie z tytułu usług informatycznych wypłacane wspólnikowi Wnioskodawcy, który opodatkuje wynagrodzenie 5% stawką IP BOX (art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), będzie dla spółki przerzuconym dochodem oraz będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Spółka z o.o. (dalej: "Wnioskodawca") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą P. Sp. z o.o. od 18 kwietnia 2019 r., pod adresem (...), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS (...), numerem NIP (...) oraz numerem REGON (...). Przedmiotowa działalność związana jest z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z). Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o CIT"). Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od przerzuconych dochodów na podstawie art. 24aa ustawy o CIT. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług z zakresu IT. Jeden ze wspólników Wnioskodawcy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczy on na rzecz spółki usługi informatyczne podczas których przenosi na spółkę prawa autorskie do programu komputerowego. Swoje wynagrodzenie opodatkowuje podatkiem liniowym, korzystając z ulgi IP BOX. W następnym roku zastanawia się pomiędzy pozostaniem na tej formie opodatkowania lub zmianie jej na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i opodatkowanie 12% stawką ryczałtu. Wspólnik Wnioskodawcy jest także członkiem zarządu Wnioskodawcy. Według kalkulacji kosztów Wnioskodawcy wydatki poniesione na ww. usługi od podmiotów powiązanych i niepowiązanych, jak i odrębnie tylko od podmiotów powiązanych albo niepowiązanych przekroczą 3% całkowitych kosztów uzyskania przychodu.

Pytania

1. Czy wynagrodzenie z tytułu usług informatycznych wypłacane wspólnikowi Wnioskodawcy, który opodatkuje wynagrodzenie ryczałtem 12% (art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) będzie dla spółki przerzuconym dochodem oraz będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT?

2. Czy wynagrodzenie z tytułu usług informatycznych wypłacane wspólnikowi Wnioskodawcy, który opodatkuje wynagrodzenie 5% stawką IP BOX (art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), będzie dla spółki przerzuconym dochodem oraz będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT, podatek od spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, z tytułu przerzuconych dochodów wynosi 19% (podatek od przerzuconych dochodów). Jednocześnie zgodnie z ust. 7 podatnikiem podatku od przerzuconych dochodów jest spółka (...). W przedstawionej sytuacji wspólnik Wnioskodawcy planuje świadczyć dla spółki usługę informatyczną. Wynagrodzenie, które otrzyma zamierza opodatkować 12% stawką podatku.

Zgodnie z ust. 3 do kosztów, o których mowa w ust. 2 zalicza się koszty:

* usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji, poręczeń oraz usług o podobnym charakterze;

* wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 (...)

- jeżeli suma tych kosztów poniesionych w roku podatkowym na rzecz podmiotów, w tym podmiotów niepowiązanych stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie (...).

W myśl tego przepisu, koszty te obejmują usługi niematerialne, których suma wydatków wynosi co najmniej 3% sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku. Po mimo tego, że Wnioskodawca planuje ponieść więcej niż 3% całkowitych kosztów trudno zgodzić się z tym, że usługi informatyczne wchodzą w zakres tego przepisu.

Usługi niematerialne przedstawione w art. 24aa ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT są podobne do usług opisanych w zakresie podatku u źródła (art. 21 ust. 1 pkt 2a). W obu przypadkach ustawodawca posłużył się pojęciem "o podobnym charakterze" co oznacza, że jest to katalog otwarty. W wyroku z 5 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 2369/15 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że "takie świadczenia można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią świadczenia wyraźnie nazwane, drugą zaś tworzą świadczenia mające podobny charakter do świadczeń nazwanych. W tej drugiej grupie mieszczą się świadczenia posiadające cechy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w punkcie 2a, ale posiadające również elementy charakterystyczne dla świadczeń innych od skonkretyzowanych w tym przepisie. Dla uznania, że świadczenie, które nie jest wymienione wprost w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., jest objęte jego zakresem decydujące jest, aby elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w omawianym przepisie przeważały nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych". Dodatkowo taką wykładnie przepisu prezentuje interpretacja

Dyrektora Izby Skarbowej z 29 sierpnia 2018 r., Znak: 0114-KDIP2-3.4010.192.2018.1.MS, gdzie zostało zaprezentowane podejście, że "usługi informatyczne nie obejmują usług opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a, który jest jeszcze szerszy niż art. 24aa ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT".

Jednocześnie zdaniem Wnioskodawcy, w jego przypadku nie znajdzie zastosowanie także art. 24aa ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT. Przepis ten dotyczy opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania (...). Usługi informatyczne obejmujące przeniesienie prawa do autorskiego prawa do programu komputerowego nie dotyczą tej sytuacji ze względu na fakt, że wydatek ten dotyczy przeniesienia prawa, nie zaś należności za prawo do jego korzystania jak np. w przypadku licencji. Jednak w przypadku przeciwnego podejścia organu Wnioskodawca pragnie przywołać dodatkowe argumenty.

Ostatnim istotnym elementem jest spełnienie art. 24aa ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. Aby dane koszty uznać za dochody przerzucone muszą one:

a)

podlegać zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego lub

b)

zostać wypłacone przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok otrzymania należności, a także jednocześnie spełniać przesłankę, w związku z którą ww. koszty stanowiłyby co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W związku z tym, że wspólnik Wnioskodawcy będzie prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, przychód jaki osiągnie z tytułu świadczenia usługi informatycznych nie będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, ani także odliczony od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku wspólnika Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.

Specyfika ryczałtu bezpośrednio uniemożliwia wspólnikowi Wnioskodawcy uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku wydatków, które wspólnik Wnioskodawca poniesie wykorzystując należności otrzymane od Wnioskodawcy. Można więc stwierdzić, że nie jest możliwe spełnienie art. 24aa ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o CIT.

Dodatkowo jednoosobowa działalność gospodarcza jako najprostsza forma prowadzenia działalności nie wymaga od wspólnika Wnioskodawcy wypłacania sobie pieniędzy w formie dywidendy czy innych udziałów w zyskach osób prawnych. Należności te stają się własnością wspólnika Wnioskodawcy automatycznie w chwili ich wypłacenia. Żadna dodatkowa uchwała nie jest potrzebna w celu wypłaty tego wynagrodzenia tak jak w przypadku prowadzenia spółki opartej na przepisach Kodeksu spółek handlowych. Można, więc stwierdzić, że nie jest możliwe spełnienie art. 24aa ust. 2 ustawy o CIT, w związku z czym w przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi informatycznej jakie uzyska wspólnik Wnioskodawcy nie będzie uznane za przerzucone dochody oraz nie będzie podlegało opodatkowaniu 19% podatkiem zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT.

Ad 2

W odpowiedzi na powyższe pytanie Wnioskodawca pragnie przytoczyć część argumentacji dotyczącej Ad 1, a mianowicie: Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT podatek od spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, z tytułu przerzuconych dochodów wynosi 19% (podatek od przerzuconych dochodów). Jednocześnie zgodnie z ust. 7 podatnikiem podatku od przerzuconych dochodów jest spółka (...).

W przedstawionej sytuacji wspólnik Wnioskodawcy planuje świadczyć dla spółki usługę informatyczną. Wynagrodzenie, które otrzyma zamierza opodatkować 5% stawką podatku (IP BOX). Zgodnie z ust. 3 do kosztów, o których mowa w ust. 2 zalicza się koszty:

* usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji, poręczeń oraz usług o podobnym charakterze;

* wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 (...)

- jeżeli suma tych kosztów poniesionych w roku podatkowym na rzecz podmiotów, w tym podmiotów niepowiązanych stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie (...).

W myśl tego przepisu, koszty te obejmują usługi niematerialne, których suma wydatków wynosi co najmniej 3% sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku. Po mimo tego, że Wnioskodawca planuje ponieść więcej niż 3% całkowitych kosztów trudno zgodzić się z tym, że usługi informatyczne wchodzą w zakres tego przepisu.

Usługi niematerialne przedstawione w art. 24aa ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT są podobne do usług opisanych w zakresie podatku u źródła (art. 21 ust. 1 pkt 2a). W obu przypadkach ustawodawca posłużył się pojęciem "o podobnym charakterze" co oznacza, że jest to katalog otwarty. W wyroku z 5 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 2369/15 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że "takie świadczenia można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią świadczenia wyraźnie nazwane, drugą zaś tworzą świadczenia mające podobny charakter do świadczeń nazwanych. W tej drugiej grupie mieszczą się świadczenia posiadające cechy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w punkcie 2a, ale posiadające również elementy charakterystyczne dla świadczeń innych od skonkretyzowanych w tym przepisie. Dla uznania, że świadczenie, które nie jest wymienione wprost w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., jest objęte jego zakresem decydujące jest, aby elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w omawianym przepisie przeważały nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych". Dodatkowo taką wykładnie przepisu prezentuje interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej z 29 sierpnia 2018 r., Znak: 0114-KDIP2-3.4010.192.2018.1.MS, gdzie zostało zaprezentowane podejście, że "usługi informatyczne nie obejmują usług opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a, który jest jeszcze szerszy niż art. 24aa ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT".

Jednocześnie zdaniem Wnioskodawcy w jego przypadku nie znajdzie zastosowanie także art. 24aa ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT. Przepis ten dotyczy opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania (...). Usługi informatyczne obejmującego przeniesienie prawa do autorskiego prawa do programu komputerowego nie dotyczą tej sytuacji ze względu na fakt, że wydatek ten dotyczy przeniesienia prawa, nie zaś należności za prawo do jego korzystania jak np. w przypadku licencji.

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że zgodnie z art. 24aa ust. 10 ustawy o CIT przepisów ust. 1-9 nie stosuje się w zakresie, w jakim koszty, o których mowa w ust. 2 zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, o którym mowa w ust. 2 podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Wspólnik Wnioskodawcy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zdaniem Wnioskodawcy prowadzi istotną, rzeczywistą działalność gospodarczą w tym państwie, jednak pragnie zaznaczyć, że jest to jedynie jego opinia.

W związku z tym zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi informatycznej jakie uzyska wspólnik Wnioskodawcy nie będzie uznane za przerzucone dochody oraz nie będzie podlegało opodatkowaniu 19% podatkiem zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"):

Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Natomiast w myśl z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT:

Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm., dalej: "ustawa o PIT"),:

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast w myśl z art. 3 ust. 2a ustawy o PIT:

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 24aa dodanym do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na mocy art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.):

1. Podatek od spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, z tytułu przerzuconych dochodów wynosi 19% (podatek od przerzuconych dochodów).

2. Za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ze spółką stanowiące należność tego podmiotu, jeżeli:

1)

faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność, w państwie jego siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia jest niższy o co najmniej 25% niż kwota podatku dochodowego, który byłby od niego należny, gdyby dochody tego podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu, oraz

2)

koszty te:

a)

podlegające zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego lub

b)

wypłacane przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok, w którym otrzymał należność

- stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. Do kosztów, o których mowa w ust. 2, zalicza się koszty:

1)

usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,

2)

wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7,

3)

przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,

4)

koszty finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych,

5)

opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk

- jeżeli suma tych kosztów poniesionych w roku podatkowym na rzecz podmiotów, w tym podmiotów niepowiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie, przy czym do ustalania sumy tych kosztów art. 15c ust. 1 nie stosuje się.

4. Na potrzeby ustalania kosztów, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się również koszty:

1)

stanowiące w roku podatkowym odpisy amortyzacyjne lub odpisy umorzeniowe od wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;

2)

przypisane zgodnie z art. 5.

5. W przypadku gdy dochody (przychody) i koszty podmiotu powiązanego, o którym mowa w ust. 2, są traktowane jako osiągnięte lub poniesione przez co najmniej jeden inny podmiot lub jedną osobę fizyczną, dla celów ust. 2 pkt 1 uwzględnia się podatek dochodowy faktycznie zapłacony przez te inne podmioty lub osoby fizyczne.

6. Przerzuconych dochodów nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podatnika.

7. Podatnikiem podatku od przerzuconych dochodów jest spółka, o której mowa w ust. 1, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - każda ze spółek tworzących tę grupę.

8. Podatek od przerzuconych dochodów pomniejsza się o:

1)

kwotę zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1-2a, pobranego przez podatnika tego podatku od należności podmiotów powiązanych określonych w ust. 2 z tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2;

2)

wartość odpowiadającą iloczynowi wartości kosztów określonych w ust. 2, które zostały wyłączone w spółce w roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15c, oraz stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1.

9. Podatnicy podatku od przerzuconych dochodów są obowiązani obliczać ten podatek za rok podatkowy w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia tego zeznania.

10. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się w zakresie, w jakim koszty, o których mowa w ust. 2, zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, o którym mowa w ust. 2, podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

11. Przy ocenie, czy podmiot powiązany, o którym mowa w ust. 2, prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

1)

zarejestrowanie podmiotu wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego wykonuje on faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym czy podmiot ten posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

2)

podmiot posiada możliwość samodzielnego decydowania o przeznaczeniu otrzymanej należności;

3)

podmiot ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą danej należności.

12. Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust. 2, z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jego przychodów ogółem.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Wskazać należy, że z uzasadnienia do wprowadzanych od 1 stycznia 2022 r. zmian wynika, że nowo dodany artykułu 24aa ma na celu wyeliminować możliwość uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów do jurysdykcji podatkowej o znikomej efektywnej stawce opodatkowania. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów, uzyskujących dochody z wartości niematerialnych i prawnych. Wynika to z faktu, że transfer wartości prawnych i niematerialnych jest względnie prosty a ustalenie ich wartości bywa problematyczne ze względu na ich innowacyjny a zarazem unikatowy charakter (Druk sejmowy Nr 1532).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia:

* czy wynagrodzenie z tytułu usług informatycznych wypłacane wspólnikowi Wnioskodawcy, który opodatkuje wynagrodzenie ryczałtem 12% (art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.) będzie dla spółki przerzuconym dochodem oraz będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT oraz

* czy wynagrodzenie z tytułu usług informatycznych wypłacane wspólnikowi Wnioskodawcy, który opodatkuje wynagrodzenie 5% stawką IP BOX (art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), będzie dla spółki przerzuconym dochodem oraz będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT.

Odnosząc się do ww. wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności należy dokonać oceny, czy wynagrodzenie z tytułu usług informatycznych wypłacane wspólnikowi Wnioskodawcy stanowi koszty, o których mowa w art. 24aa ust. 3 ustawy o CIT, które po spełnieniu pozostałych przesłanek mogłyby stanowić przerzucone dochody, o których mowa w art. 24aa ust. 2 ustawy o CIT.

Biorąc pod uwagę wnioski płynące z analizy przedstawionych uregulowań prawnych oraz opis analizowanej sprawy stwierdzić należy, że w stosunku do nabywanych przez Wnioskodawcę usług informatycznych nie znajdzie zastosowania art. 24aa ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem cel i zakres tych usług jest odmienny od usług zawartych w tym przepisie. Nie ma bowiem podstaw do uznania nabywanych przez Wnioskodawcę usług informatycznych za usługi doradztwa, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania, czy też usług przetwarzania danych. Nie mogą być one również uznane za świadczenia podobne do usług wskazanych w art. 24aa ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Brak jest w ww. przypadkach wątpliwości, że usługi informatyczne nabywane od podmiotu powiązanego nie są podobne do wskazanych w art. 24aa ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT usług, nie posiadają one bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami.

Ponadto, zastosowania nie znajdzie również art. 24aa ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, bowiem

usługi informatyczne dotyczą przeniesienia autorskiego prawa do programu, nie zaś należności za prawo do korzystania z tego prawa.

Usługi informatyczne nie dotyczą również kosztów wymienionych w art. 24aa ust. 3 pkt 3-5 ustawy o CIT.

Tym samym wynagrodzenie z tytułu usług informatycznych jako nie wchodzących w zakres kosztów, o których mowa w art. 24aa ust. 3 ustawy o CIT w zw. z ust. 2 tego przepisu, wypłacane wspólnikowi Wnioskodawcy nie jest dla spółki przerzuconym dochodem.

W konsekwencji należy więc stwierdzić, że dalsza analiza przepisów z art. 24aa ustawy o CIT jest bezpodstawna, bowiem jak to zostało wskazane powyżej wynagrodzenie z ww. tytułu nie stanowi kosztów, o których mowa w art. 24aa ust. 3 ustawy o CIT w zw. z ust. 2 tego przepisu.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia:

* czy wynagrodzenie z tytułu usług informatycznych wypłacane wspólnikowi Wnioskodawcy, który opodatkuje wynagrodzenie ryczałtem 12% (art. 12 ust. 1 pkt 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) będzie dla spółki przerzuconym dochodem oraz będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT - jest prawidłowe,

* czy wynagrodzenie z tytułu usług informatycznych wypłacane wspólnikowi Wnioskodawcy, który opodatkuje wynagrodzenie 5% stawką IP BOX (art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), będzie dla spółki przerzuconym dochodem oraz będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy o CIT - jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięciu

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl