0111-KDIB1-1.4010.610.2022.2.SH - CIT estoński – przesłanki stosowania i stawka ryczałtu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.610.2022.2.SH CIT estoński – przesłanki stosowania i stawka ryczałtu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 września 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 7 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy:

- Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w myśl art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w pierwszym roku po przekształceniu nie jest zobowiązana do zatrudniania pracowników z tym, że począwszy od drugiego roku podatkowego Spółka jest obowiązana do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej wart. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w pierwszym roku po przekształceniu ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania w myśl art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 2 grudnia 2022 r. (data wpływu tego samego dnia za pośrednictwem platformy e-PUAP) oraz pismem z 3 grudnia 2022 r. (data wpływu tego samego dnia za pośrednictwem platformy e-PUAP).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spółka jest podatnikiem podatku CIT, mającym siedzibę na terytorium Polski. Głównym celem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie projektowania oraz budowy instalacji ochrony przeciwkorozyjnej. Dodatkowo, Spółka prowadzi również działalność handlową w zakresie towarów wykorzystywanych przy budowie, utrzymaniu i konserwacji instalacji ochrony przeciwkorozyjnej oraz świadczy usługi pośrednictwa handlowego. Rok podatkowy Spółki jest równy kalendarzowemu.

Spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w trybie art. 551 § 5 oraz art. 584 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm., winno być: "Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej: "k.s.h."). Przekształcenie w jednoosobową spółkę dokonane zostało na podstawie oświadczenia o przekształceniu złożonego przez T. B. dnia

11 lipca 2022 r. Wpis przekształcenia nastąpił w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 1 sierpnia 2022 r.

Spółka postanowiła wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek w trakcie obecnego roku podatkowego, który zakończy się 31 grudnia 2022 r. W tym celu Spółka na dzień 31 sierpnia 2022 r. zamknęła księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe zostały otwarte ponownie na dzień 1 września 2022 r., który jest pierwszym dniem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Do dnia 30 września 2022 r. zostanie przez Spółkę złożone zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Spółka w momencie złożenia tego zawiadomienia będzie spełniać warunki wskazane w art. 28j ust. 1 pkt 2 i pkt 4-7 ustawy o CIT.

Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w żadnym okresie istnienia Spółki (tj. począwszy od 1 sierpnia 2022 r.) ani istnienia jednoosobowej działalności gospodarczej nie przekroczyła wyrażonej w PLN kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 EUR.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w pismach z 2 grudnia 2022 r. oraz 3 grudnia 2022 r., doprecyzowując opis stanu faktycznego i odpowiadając na zadane pytania, wskazali Państwo m.in., że do Wnioskodawcy nie będą miały zastosowania wyłączenia z prawa do opodatkowania CIT Estońskim, o których mowa w art. 28k ust. 1 ustawy o CIT, tj. Wnioskodawca nie jest:

1)

przedsiębiorstwem finansowym, o którym mowa w art. 15c ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

2)

instytucją pożyczkową w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

3)

podatnikiem osiągającym dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

4)

podatnikiem postawionym w stan upadłości lub likwidacji;

5)

podatnikiem, który został utworzony:

a)

wyniku połączenia lub podziału albo

b)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

c)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 

- w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia;

6)

podatnikiem, który:

a)

został podzielony przez wydzielenie albo

b)

wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

- uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub

- składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników,

- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu.

Pytania

1. Czy Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w myśl art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, w pierwszym roku po przekształceniu nie jest zobowiązana do zatrudniania pracowników z tym, że począwszy od drugiego roku podatkowego Spółka jest obowiązana do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej

1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej wart. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT?

2. Czy Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w pierwszym roku po przekształceniu ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania w myśl art. 28o

ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w myśl art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, w pierwszym roku po przekształceniu nie jest zobowiązana do zatrudniania pracowników z tym, że począwszy od drugiego roku podatkowego Spółka jest obowiązana do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT.

2. Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w pierwszym roku po przekształceniu ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania w myśl art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki do obu pytań

Zgodnie z art. 28j ust. 1 ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1)

mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

a)

z wierzytelności,

b)

z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c)

z części odsetkowej raty leasingowej,

d)

z poręczeń i gwarancji,

e)

z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f)

ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g)

z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

2)

podatnik;

a)

zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym,

a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych - przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub

b)

ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

3)

prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

4)

nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

5)

nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości;

6)

złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Podatnik, aby móc wybrać nową formę opodatkowania jest zobowiązany spełnić warunki określone w ww. przepisach o ryczałcie. Dodatkowo przepisy te wyłączają wprost niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji (art. 28k ust. 1 ustawy o CIT). Wyłączenie wskazane w tym przepisie nie obejmuje podmiotów powstałych w wyniku przekształcenia, zatem nie ma przeszkód, by Spółka wybrała opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek w roku 2022.

Nowy reżim opodatkowania, zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy CIT, obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazany przez podatnika w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Po zakończeniu okresu czteroletniego, jeśli podatnik spełnia warunki ustawowe, może kontynuować rozliczenia zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy CIT, w kolejnym okresie czteroletnim.

Zgodnie z art. 28j ust. 2 ustawy o CIT w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności:

1)

warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem;

2)

warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy roku rozpoczęcia tej działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w tym przepisie.

Należy zauważyć, że ww. przepis odnosi się ogólnie do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności i nie zawiera negatywnego katalogu wyłączającego zastosowanie tej regulacji do podatników, rozpoczynających prowadzenie działalności w określony sposób.

W celu ustalenia właściwej stawki opodatkowania należy natomiast przywołać art, 28o ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym ryczałt wynosi:

1)

10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności;

2)

20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż Wskazany

w pkt 1.

Ustawa o CIT nie zawiera definicji podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą. Określenie to pojawia się jednak w innych przepisach tej ustawy, które dają podstawę do uznania, że spółka przekształcona także do tych podmiotów się zalicza. Dotyczy to, przykładowo, przepisów o stosowaniu 9% stawki CIT. Mogą ją stosować podatnicy, którzy m.in. spełniają warunek posiadania statusu małego podatnika, który to warunek nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1a i 1c, w roku rozpoczęcia tej działalności.

Zgodnie z art. 19 ust. 1a pkt 1 i pkt 2 ustawy o CIT podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność: gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną nie: stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Z przepisu tego wynika więc wprost, że podmiot powstały w wyniku przekształcenia rozpoczyna działalność.

Taki sam wniosek należy wywieść z brzmienia przepisów art. 16k ust. 7 i ust. 11 ustawy o CIT.

Zgodnie bowiem z art. 16k ust. 7 ustawy o CIT, podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Stosownie zaś do art. 16k ust. 11 ustawy o CIT przepisy ust. 7 nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni:

1)

w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

2)

w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo

3)

przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro; wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14.

Wobec tego, również te przepisy wskazują, że podatnikami rozpoczynającymi działalność są także podatnicy utworzeni w wyniku przekształcenia podatników, czy też w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną.

Potwierdza to także pośrednio przykład wskazany w Objaśnieniach podatkowych z dnia 23 grudnia 2021 r. - Przewodniku do Ryczałtu od dochodów spółek. W przykładzie 15 opisano sytuację, w której w grudniu 2021 r. Piotr Nowak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podjął decyzję o przekształceniu swojej działalności w jednoosobową sp. z o.o., aby w najbliższym czasie skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek. Wskazano tam, że tak powstała spółka jest podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą, w związku z czym, zgodnie z art. 28j ust. 2 ustawy o CIT, warunek dotyczący struktury przychodów (art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT) oraz minimalnego poziomu zatrudnienia (art. 28j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT) uznaje się za spełniony w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem.

Przykład ten nie jest identyczny jak w opisywanym stanie faktycznym, jednak w ocenie Spółki, świadczy on o tym, że spółka z o.o. utworzona poprzez przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że Spółka zdecydowała się na opodatkowanie ryczałtem w trakcie roku podatkowego - przepis art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT wskazuje, że dotyczy on podatników rozpoczynających działalność (a takim jest Spółka) i w takiej sytuacji warunek zatrudnienia nie dotyczy roku rozpoczęcia tej działalności i dwóch lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących. Dla Spółki rokiem rozpoczęcia działalności jest rok 2022, a dwa lata podatkowe bezpośrednio po nim następujące, to rok 2023 i 2024.

Z kolei art. 28j ust. 5 ustawy o CIT, dopuszcza dla wszystkich podatników wybór opodatkowania ryczałtem przed upływem danego roku podatkowego - w tym celu należy zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem. Przepis ten jednak nie wskazuje, że w tym momencie dochodzi do zakończenia roku obrotowego podatnika. Możliwe jest przecież zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości zamknięcie ksiąg rachunkowych przed zakończeniem deklarowanego roku obrotowego (i sporządzenia za ten okres sprawozdania finansowego). Rok obrotowy lub jego zmiany określą statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. "Należy wskazać, że ustawa o rachunkowości posługuje się sformułowaniami "sprawozdanie finansowe" oraz "roczne sprawozdanie finansowe". A zatem roczne sprawozdanie finansowe to sprawozdanie sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych za rok obrotowy (art. 12 ust. 2 pkt 1) ustawy o rachunkowości). W pozostałych przypadkach zamknięcia ksiąg rachunkowych np. na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości (art. 12 ust. 2 pkt 6 uor) sporządzane jest sprawozdanie finansowe, które nie jest rocznym sprawozdaniem finansowym" - powyższe wynika z pisma Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości z dnia 29 czerwca 2020 r. do Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

W konsekwencji uznać należy, że ustawodawca w art. 28j ust. 5 ustawy o CIT wskazał jedynie na obowiązki formalne (dotyczą one wszystkich podatników), jakie spełnić należy, aby móc skorzystać z opodatkowania ryczałtem przed upływem danego roku podatkowego. Zatem, skoro jak wynika z opisu sprawy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w roku 2022, to do tej Spółki, jako podmiotu rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, będzie miał zastosowanie art. 28j ust. 2 ustawy o CIT, niezależnie od postanowień art. 28j ust. 5 ustawy o CIT.

W konsekwencji, Spółka w myśl art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, w pierwszym roku po przekształceniu (kończącym się 31 grudnia 2022 r.) nie jest zobowiązana do zatrudniania pracowników, a w kolejnych latach zatrudnienie powinno wzrastać o co najmniej jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na pełen etat (zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT) tak, aby w roku obrotowym 2025 osiągnąć limit zatrudnienia 3 osób na podstawie umowy o pracę na pełen etat.

Jednocześnie w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka będzie opodatkowana 10% stawką ryczałtu jako podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą. Stawka ryczałtu 10% znajdzie również zastosowanie w kolejnych latach obrotowych, o ile spełnione zostaną przesłanki z definicji małego podatnika.

Spółka wskazuje, iż jej stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 sierpnia 2022 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.138.2022.1.MBD.

Reasumując, Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w myśl art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, w pierwszym roku po przekształceniu nie jest zobowiązana do zatrudniania pracowników z tym, że począwszy od drugiego roku podatkowego Spółka jest obowiązana do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT oraz Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w pierwszym roku po przekształceniu ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania w myśl art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123, dalej: "ustawa zmieniająca") wprowadzone zostały do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy regulujące nowe zasady opodatkowania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych - stanowiący alternatywny w stosunku do dotychczasowego sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepisy powyższe weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Ten nowy sposób opodatkowania będący odejściem od dotychczasowych zasad podatkowych, ze względu na swoją specyfikę i odrębność został uregulowany w nowym rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zatytułowanym "Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych" (dodano artykuły od 28c do 28t), a także w przepisach ogólnych ale związanych z rozliczeniami dokonywanymi w ryczałcie.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa CIT"):

podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 28j ust. 1 ustawy CIT:

opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

2)

mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

a)

z wierzytelności,

b)

z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c)

z części odsetkowej raty leasingowej,

d)

z poręczeń i gwarancji,

e)

z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f)

ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g)

z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

3)

podatnik:

a)

zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych - przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub

b)

ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

4)

prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

5)

nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

6)

nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości;

7)

złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Podatnik, aby móc wybrać nową formę opodatkowania jest zobowiązany spełnić warunki określone w ww. przepisach o ryczałcie. Dodatkowo przepisy te wyłączają wprost niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji.

Nowy reżim opodatkowania, zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy CIT:

opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazany przez podatnika w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7.

Po zakończeniu okresu czteroletniego, jeśli podatnik spełnia warunki ustawowe, może kontynuować rozliczenia zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy CIT, w kolejnym okresie czteroletnim.

Zgodnie z art. 28j ust. 2 ustawy CIT:

w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności:

1)

warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem;

2)

warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy roku rozpoczęcia tej działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w tym przepisie.

Jednocześnie, przepisy wyłączają wprost niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji. I tak, w myśl art. 28k ust. 1 ustawy CIT:

przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

1)

przedsiębiorstw finansowych, o których mowa w art. 15c ust. 16;

2)

instytucji pożyczkowych w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

3)

podatników osiągających dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a;

4)

podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji;

5)

podatników, którzy zostali utworzeni:

a)

w wyniku połączenia lub podziału albo

b)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

c)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

- w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia;

6)

podatników, którzy:

a)

zostali podzieleni przez wydzielenie albo

b)

wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

- uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub

- składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu.

Zgodnie z art. 28o ust. 1 ustawy CIT:

ryczałt wynosi:

1)

10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności;

2)

20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r., ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.):

księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3-3d na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej.

Księgi rachunkowe otwiera się, z zastrzeżeniem ust. 3 na dzień zmiany formy prawnej.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy CIT:

rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Stosownie do art. 8 ust. 4 i 5 ustawy CIT:

4. O wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, informują o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym uzyskały status tego podatnika.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy CIT:

jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 6a ustawy CIT:

jeżeli podatnik dokonał wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego, zgodnie z art. 28j ust. 5, miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem jest ostatnim miesiącem roku podatkowego tego podatnika.

Zgodnie natomiast z art. 28e ust. 1 i ust. 2 ustawy CIT:

1. Rokiem podatkowym podatnika opodatkowanego ryczałtem jest rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

2. Jeżeli podatnik dokonał wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego, zgodnie z art. 28j ust. 5, za pierwszy rok podatkowy opodatkowania ryczałtem uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca miesiąca przyjętego przez podatnika roku obrotowego.

Po złożeniu zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, zamknięciu ksiąg podatkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego, rozpoczyna się nowy rok podatkowy, w trakcie którego należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące opodatkowania ryczałtem dochodów spółek kapitałowych.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika, że Spółka, jest podatnikiem podatku CIT, mającym siedzibę na terytorium Polski. Spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w trybie art. 551 § 5 oraz art. 584 i nast. ustawy - Kodeks spółek handlowych. Przekształcenie w jednoosobową spółkę dokonane zostało na podstawie oświadczenia o przekształceniu złożonego przez T. B. dnia 11 lipca 2022 r. Wpis przekształcenia nastąpił w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 1 sierpnia 2022 r. Spółka postanowiła wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek w trakcie obecnego roku podatkowego, który zakończy się 31 grudnia 2022 r. W tym celu Spółka na dzień 31 sierpnia 2022 r. zamknęła księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe zostały otwarte ponownie na dzień 1 września 2022 r., który jest pierwszym dniem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Dla Wnioskodawcy nie będą miały zastosowania wyłączenia z prawa do opodatkowania CIT Estońskim, o których mowa w art. 28k ust. 1 ustawy o CIT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy:

- Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w myśl art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, w pierwszym roku po przekształceniu nie jest zobowiązana do zatrudniania pracowników z tym, że począwszy od drugiego roku podatkowego Spółka jest obowiązana do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej

1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej wart. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, - Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w pierwszym roku po przekształceniu ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania w myśl art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT?

Odnosząc się do powyższych wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zawiera art. 28j ust. 1 ustawy CIT. W odniesieniu do części obowiązków wynikających z powyższego przepisu, w oparciu o art. 28j ust. 2 ustawy o CIT, z preferencji skorzystać mogą podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym dla oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem Nr 1 istotne jest rozstrzygnięcie kwestii czy Wnioskodawca jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności.

Jak wynika z opisu sprawy, przekształcenie w jednoosobową spółkę dokonane zostało na podstawie oświadczenia o przekształceniu złożonego przez T. B. dnia 11 lipca 2022 r. Wpis przekształcenia nastąpił w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 1 sierpnia 2022 r. Spółka postanowiła wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek w trakcie obecnego roku podatkowego, który zakończy się 31 grudnia 2022 r. W tym celu Spółka na dzień 31 sierpnia 2022 r. zamknęła księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe zostały otwarte ponownie na dzień 1 września 2022 r., który jest pierwszym dniem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Zatem w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Spółka nie była opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

W analizowanej sprawie rok podatkowy Wnioskodawcy wyglądał następująco:

- od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. był to pierwszy rok po przekształceniu i w tym to roku Wnioskodawca był traktowany jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą;

- kolejnym rokiem podatkowym Spółki będzie okres od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i w tym okresie Spółka rozpoczyna opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, a więc nie będzie ona traktowana już jako podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności.

W związku z powyższym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie można uznać za podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej od momentu rozpoczęcia opodatkowania CIT Estońskim, tj. od 1 września 2022 r. Spółka stała się podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą w pierwszym roku po przekształceniu tj. od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Natomiast w momencie rozpoczęcia opodatkowania CIT Estońskim (tj. 1 września 2022 r.) nie była już podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności, dlatego też art. 28j ust. 2 ustawy CIT nie będzie miał zastosowania do Wnioskodawcy.

Powyższe oznacza, że aby Spółka mogła korzystać z opodatkowania dochodów ryczałtem od dochodów spółek, będzie musiałą spełnić wrunek zatrudnienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3 ustawy CIT w pierwszym roku opodatkowania CIT Estońskim.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy dot. pytania Nr 1 należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc sie do pytania Nr 2 dot. ustalenia czy Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w pierwszym roku po przekształceniu ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania w myśl art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, wskazać należy, że z uwagi na fakt - jak wykazano wyżej- Wnioskodawca nie jest podmiotem rozpoczynającym działalność gospodarczą, to tym samym nie będzie mógł opodatkować dochodów ryczałtem od dochodów spółek w wysokości 10% podstawy opodatkowania w myśl art. 28o ust. 1 ustawy CIT, jako podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 2 również należy uznać za nieprawidłowe.

Niemniej jednak na marginesie zauważyć należy, że Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek wg 10% stawki jeżeli będzie posiadał status małego podatnika, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy CIT oraz jeżeli będzie spełniał pozostałe warunki wynikające z art. 28j ustawy o CIT.

Zgodnie bowiem z art. 4a pkt 10 ustawy CIT:

Ilekroć w ustawie o małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Wskazać jednak należy, że stosownie do zadanych pytań wyznaczających zakres wniosku, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie była ocena spełnienia przez Wnioskodawcę kryteriów małego podatnika.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy:

- Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w myśl art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, w pierwszym roku po przekształceniu nie jest zobowiązana do zatrudniania pracowników z tym, że począwszy od drugiego roku podatkowego Spółka jest obowiązana do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej wart. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT - należy uznać za nieprawidłowe,

- Spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w pierwszym roku po przekształceniu ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania w myśl art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT - należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Zaznaczyć należy, że stosownie do zadanych pytań wyznaczających granice rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena, czy Wnioskodawca spełnia określone ustawowo warunki w zakresie opodatkowania, tj. ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Wskazanie w tym zakresie przyjęto jako element opisu stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej

Znak: 0111-KDIB1-3.4010.138.2022.1.MBD, stwierdzić należy, że została ona wydana w indywidualnej sprawie innego podmiotu i nie wiąże Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Nadmienić również należy, że z opisu zdarzenia przyszłego zawartego ww. interpretacji nie wynikało, aby Spółka opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek wybrała w roku podatkowym następującym po roku w którym doszło do przekształcenia. Zatem sprawy tej nie można uznać za tożsamą z Państwa sprawą.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl