0111-KDIB1-1.4010.600.2021.3.ŚS - Płatnik CIT od nagród w konkursie

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.600.2021.3.ŚS Płatnik CIT od nagród w konkursie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 listopada 2021 r. wpłynął Państwa wniosek z 18 listopada 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika w związku z nagrodą przekazaną podmiotowi, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 lutego 2022 r. (wpływ 15 lutego 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Zarząd Powiatu w G. podjął uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad przyznawania "...", która ma charakter konkursu. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: kultura i sztuka; sport, turystyka i rekreacja oraz Pro Publico Bono (za bezinteresowną działalność dla dobra publicznego). Kandydaci mogą być zgłaszani w formie wniosków przez: organy administracji samorządowej powiatu g., organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorstwa, laureaci poprzednich edycji, grupy osób fizycznych, liczące co najmniej 10 osób. Kandydatami do nagrody mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu g., instytucje, ośrodki kultury, przedsiębiorstwa i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którzy całokształtem swojej działalności i osiągnięciami w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu w kraju i za granicą. Laureaci poszczególnych kategorii, których wybiera specjalnie powołana kapituła, otrzymują nagrodę, która ma charakter rzeczowo-finansowy.

Otrzymują oni: nagrodę finansową w wysokości 4000,00 zł, pamiątkową statuetkę o wartości

ok 1000,00 zł (która nie jest wykonana z metali szlachetnych jak srebro czy złoto ani nie jest ozdobiona kamieniami szlachetnymi) oraz dyplom w postaci tabliczki drewnianej z grawerem o wartości około 80,00 zł. Konkurs jest ogłaszany w mediach lokalnych na podstawie informacji prasowej i w internecie.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 10 lutego 2022 r. wskazali Państwo, że: - Konkurs o którym mowa we wniosku posiada regulamin określający uczestników, nagrody, sposób wyłania zwycięzców i przyznawania im nagród.

Niniejszy regulamin nie określa wprost, że organizatorem konkursu jest Powiat G., jednakże wskazane jest, że przyznawana jest nagroda Starosty G. za promocję Powiatu.

Z kolei Starosta kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz, co oznacza, że organizatorem konkursu jest Powiat G., który jest jednostką samorządu terytorialnego i który wykonuje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego jako płatnika. Niniejszy regulamin nie określa wprost reguł konkurencji, jedynie wskazuje, że celem nagrody jest uhonorowanie szczególnie zasłużonych osób, organizacji bądź instytucji, które poprzez swoją aktywność i osiągnięcia wspierają i przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Powiatu G. w kraju i poza jego granicami.

- Według Państwa opinii organizowany przez Starostwo konkurs nie posiadał elementów rywalizacji i współzawodnictwa, natomiast celem nagrody było uhonorowanie szczególnie zasłużonych osób, organizacji bądź instytucji, które poprzez swoją aktywność i osiągnięcia wspierają i przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Powiatu G.

Organizowany konkurs końcowo prowadził do wyłonienia zwycięzców w trzech kategoriach wskazanych we wniosku, którzy dostają nagrodę główną, a więc statuetkę bociana, dyplom przyznania nagrody oraz nagrodę finansową w wysokości 4 000 zł, natomiast pozostali kandydaci otrzymują dyplom wyróżnienia.

- Starostwo ponosiło wydatki związane z organizacją konkursu, w tym również finansowało wartość nagród (ponosiło ciężar ekonomiczny), o którym mowa we wniosku.

- Statuetka (koszt zakupu ok. 1 000 zł za 1 szt.) oraz dyplom w postaci tabliczki drewnianej (koszt zakupu ok. 80 zł) mają charakter pamiątkowy i sentymentalny. Nie są wykonane z metali szlachetnych takich jak srebro czy złoto ani nie są ozdobione kamieniami szlachetnymi i mają jedynie charakter symboliczny organizowanego konkursu. Zakupione statuetki i dyplomy nie mają wymiaru materialnego - użytkowego lub finansowego.

- Beneficjentem nagrody w konkursie wśród osób fizycznych mogą być zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymały nagrodę w ramach wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Pytanie (ostatecznie sprecyzowane w piśmie z 10 lutego 2022 r.)

Czy Starostwo Powiatowe od nagrody pieniężnej, która może być wypłacona podmiotowi, który podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych powinno potrącić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o p.d.o.f.) oraz sporządzić do końca lutego następnego roku PIT- 8AR?

Czy pamiątkową statuetkę oraz dyplom należy dołączyć do nagrody pieniężnej i łącznie opodatkować?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie sprecyzowane w piśmie

z 10 lutego 2022 r.)

Starostwo Powiatowe stoi na stanowisku, że w przypadku gdy laureatem otrzymującym nagrodę pieniężną Starosty G. za promocję Powiatu jest podmiot, który podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych, należy laureatowi wypłacić całą wartość nagrody pieniężnej (bez potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10%). Starostwo w tym przypadku nie ma obowiązku wystawiania deklaracji podatkowej dotyczącej wypłaconej nagrody. Wartość statuetki i dyplomu nie należy łączyć z wartością pieniężną nagrody.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia

i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Kwestie związane z obowiązkami płatnika związanymi z poborem i wystawieniem informacji podatkowych uregulowane zostały w art. 26 oraz art. 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.; dalej: "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p.:

Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,

z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność

w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług

reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników

i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

- ustala się w wysokości 20% przychodów;

3. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu

w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej,

z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera - ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p.:

Podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

W myśl art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b, 2d

i 2e, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub

art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter, skalę działalności prowadzonej przez płatnika oraz powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 płatnika z podatnikiem.

Z kolei, zgodnie z art. 26 ust. 3 u.p.d.o.p.:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b, 2d i 2e pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, albo - w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika wykonuje swoje zadania,

a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

1)

art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku,

2)

art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym

podatku - sporządzone według ustalonego wzoru.

Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu nie powstaje

w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze.

Artykuł 26a ust. 1 u.p.d.o.p.:

W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26, i podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2, do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.

Zgodnie natomiast z art. 26a ust. 2 u.p.d.o.p.:

Roczne deklaracje sporządzane przez płatników, o których mowa w art. 26 ust. 2b, mają charakter zbiorczy i nie wskazują podatników, o których mowa w art. 26 ust. 2a zdanie pierwsze.

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii ustalenia, czy Starostwo Powiatowe od nagrody pieniężnej, która może być wypłacona podmiotowi, który podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych powinno potrącić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o p.d.o.f.) oraz sporządzić do końca lutego następnego roku PIT- 8AR oraz czy pamiątkową statuetkę oraz dyplom należy dołączyć do nagrody pieniężnej i łącznie opodatkować.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, że Zarząd Powiatu w G. podjął uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad przyznawania "Nagrody Starosty G. za promocję Powiatu", która ma charakter konkursu. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: kultura i sztuka; sport, turystyka i rekreacja oraz Pro Publico Bono (za bezinteresowną działalność dla dobra publicznego). Kandydaci mogą być zgłaszani w formie wniosków przez: organy administracji samorządowej powiatu g., organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorstwa, laureaci poprzednich edycji, grupy osób fizycznych, liczące co najmniej 10 osób. Kandydatami do nagrody mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu g., instytucje, ośrodki kultury, przedsiębiorstwa i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, którzy całokształtem swojej działalności i osiągnięciami w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu w kraju i za granicą. Laureaci poszczególnych kategorii, których wybiera specjalnie powołana kapituła, otrzymują nagrodę, która ma charakter rzeczowo-finansowy. Otrzymują oni: nagrodę finansową w wysokości 4000,00 zł, pamiątkową statuetkę o wartości ok 1000,00 zł (która nie jest wykonana z metali szlachetnych jak srebro czy złoto ani nie jest ozdobiona kamieniami szlachetnymi) oraz dyplom w postaci tabliczki drewnianej z grawerem o wartości ok 80,00 zł. Konkurs jest ogłaszany w mediach lokalnych na podstawie informacji prasowej i w internecie. Konkurs o którym mowa we wniosku posiada regulamin określający uczestników, nagrody, sposób wyłania zwycięzców i przyznawania im nagród.

Starostwo ponosiło wydatki związane z organizacją konkursu, w tym również finansowało wartość nagród (ponosiło ciężar ekonomiczny) o którym mowa we wniosku.

Statuetka (koszt zakupu ok. 1 000 zł za 1 szt.) oraz dyplom w postaci tabliczki drewnianej (koszt zakupu ok. 80 zł) mają charakter pamiątkowy i sentymentalny. Nie są wykonane z metali szlachetnych takich jak srebro czy złoto ani nie są ozdobione kamieniami szlachetnymi i mają jedynie charakter symboliczny organizowanego konkursu. Zakupione statuetki i dyplomy nie mają wymiaru materialnego - użytkowego lub finansowego.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie w art. 26 przewiduje obowiązki płatnika wobec urzędu skarbowego

i podatnika związane z dokonywaniem wypłat należności z tytułów ściśle określonych w tym artykule, a mianowicie z wypłaty dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz należności wymienionych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. Wypłata nagród z tytułu organizowanego przez Państwa konkursu nie jest objęta zakresem przepisu art. 26 u.p.d.o.p.

Wobec powyższego, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika w związku z wypłatą nagród podmiotom podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jak również Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania informacji podatkowych w tym zakresie. Również z tytułu przekazanych ww. podmiotom statuetek i dyplomów na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika.

Reasumując, należy zgodzić się z Państwem, że w przypadku gdy laureatem otrzymującym nagrodę pieniężną Starosty G. za promocję Powiatu jest podmiot, który podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych, Starostwo nie jest zobowiązane do poboru podatku

z tytułu przekazywanych nagród oraz nie ma obowiązku wystawiania deklaracji podatkowej dotyczącej wypłaconej nagrody.

Zatem, Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanego przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl