0111-KDIB1-1.4010.54.2024.2.BS - Ulga na robotyzację

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 marca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.54.2024.2.BS Ulga na robotyzację

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 stycznia 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy opisany w stanie faktycznym Robot spełnia warunki wskazane w art. 38eb ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT") i w konsekwencji Spółka ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów dotyczących Robota stanowiących odpisy amortyzacyjne, w latach 2023-2026 na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzupełnili go Państwo pismem z 11 marca 2024 r. (wpływ 12 marca 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

A Spółka Komandytowa (dalej: "Spółka", "Wnioskodawca") jest przedsiębiorcą z siedzibą w (...), podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja (...).

Spółka powstała z przekształcenia A Spółka Jawna (dalej: "Spółka Jawna"). Przekształcenie nastąpiło 31 maja 2023 r. (data rejestracji Wnioskodawcy w KRS).

Spółka posiada zakład produkcyjny zlokalizowany w B, gdzie produkcja odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu charakteryzującego się wysokim stopniem automatyzacji.

W grudniu 2022 r. Spółka Jawna zakupiła i przyjęła do używania Robot (...) do przenoszenia elementów (...) (dalej jako: "Robot"). Robot został zaklasyfikowany, ze względu na swoje przeznaczenie, w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jako określony symbolem 489 (Klasyfikacja Środków Trwałych 2016).

Robot był amortyzowany w 2023 r. przez Spółkę Jawną (do dnia przekształcenia) oraz Wnioskodawcę (po dniu przekształcenia) oraz będzie amortyzowany w kolejnych latach przez Wnioskodawcę.

Spółka nie prowadziła i nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz nie prowadziła działalności w Polskiej Strefie Inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu.

Wraz z Robotem Spółka zakupiła i przyjęła do używania w grudniu 2022 r.

1. Urządzenie do automatycznego podawania desek (...),

2. Dodatkowy zasobnik do desek blatowych,

3. Podajnik łańcuchowy (...),

4. Podajnik łańcuchowy pozycjonowania spodów (...).

Każde z ww. urządzeń zostało ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako odrębny środek trwały.

(...)

Charakterystyka Robota

Robot jest automatycznie sterowaną, programowalną i wielozadaniową stacjonarną maszyną. Jest urządzeniem fabrycznie nowym. Wyposażony jest w niezależne sterowanie, które daje możliwość podejmowania zarówno prostych jak i bardzo skomplikowanych sekwencji ruchu. Istnieje możliwość dostosowania pracy robota do innych urządzeń biorących udział w procesie produkcji (...). Robot został ustawiony pomiędzy maszyną do produkcji (...) oraz maszyną montażową. Jego głównym zadaniem jest przenoszenie półproduktów między maszynami (proces przenoszenia został opisany wyżej). Robot jest ustawiony na fundamencie między urządzeniami i posiada udźwig do 150kg z zasięgiem pracy nawet do 3m. Robot posiada 6 stopni swobody (niezależnych stawów), które zapewniają bezkolizyjny ruch urządzenia. Posiada także możliwość odkładania i układania (...) w celu tworzenia buforów, poprawiających efektywność urządzeń podczas przestojów. Robot posiada również swój własny kontroler PLC (panel sterowania).

Dodatkowo cechy techniczne Robota można przedstawić za pomocą kryteriów wskazanych w art. 38c ust. 3 ustawy o CIT: 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

Robot dzięki niezależnemu sterowaniu pracuje w trybie automatycznym, który jest w pełni programowalny. Po zaprogramowaniu automatycznego trybu istnieje możliwość zapisania zadanej pracy i dodania nowych funkcji ruchu. Ilość wykonywanych zadań może wynosić nawet kilkaset sekwencji. Niezależne sterowanie daje ponadto możliwość pracy manualnej lub półautomatycznej, w której operator sam prowadzi robota zadając mu kolejne ruchy. Taka możliwość pomaga w wykorzystaniu urządzenia np. w przenoszeniu rzeczy o nietypowym, rzadko lub zupełnie niepowtarzalnym kształcie. Sterowanie ponadto może odbywać się z jednego z innych urządzeń biorących udział w procesie produkcji (...), dzięki czemu operator szybciej może przystosować urządzenia (w tym Robot) do nowych zadań. Oznacza to, że program w który wyposażony jest Robot jest kompatybilny z systemem obecnym w urządzeniach klienta. Intuicyjność urządzenia sprawia, że operator bez trudu może sprawdzać najważniejsze parametry pracy i statystyki. Ponadto panel wyświetla błędy i problemy mogące wystąpić podczas pracy urządzenia. Dzięki temu możliwe jest szybsze uporanie się z problemem lub przewidzenie problemu zanim wystąpi.

2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

Poprzez proces automatyzacji uczymy robota, aby płynnie współpracował z innymi urządzeniami w celu jak najbardziej wydajnej produkcji (...). Oprogramowanie robota pozwala skrupulatnie planować proces produkcyjny. Dzięki opcjom w które wyposażony został robot możemy zaplanować np. ile (...) danego rodzaju ma wykonać urządzenie. Po wykonaniu zadań możemy sprawdzić rezultaty pracy panelu np. ilość sztuk, przebyty dystans robota, czas pracy, średni czas cyklu itp. Znajdziemy również dane dotyczące wydajności, historię alarmów i czasy przestojów. Analiza tych danych może pomóc usprawnić produkcję na wielu płaszczyznach.

Ponadto wskazać należy, że sygnalizacja zatrzymania pracy Robota automatycznie zatrzymuję całą linię produkcyjną do produkcji (...).

Dodatkowo Robot połączony jest z systemem informatycznym swojego producenta. Dzięki temu możliwa jest zdalna diagnostyka w przypadku problemów z maszyną.

Robot komunikuje się cyfrowo z urządzeniami sterującymi, diagnostycznymi i monitorującymi. W szczególności, Robot jest wyposażony w panel sterowania, który umożliwia zaprogramowanie pracy Robota, a także przekazuje informacje o jego stanie. Robot jest wyposażony w czujniki, które przekazują informacje w formie cyfrowej.

3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

Robot wyposażony jest w czujniki, które dają możliwość programowania wszystkich ruchów urządzenia. Czujniki wychwytują półprodukty, przeszkody, nieprzewidziane zdarzenia w strefie pracy urządzenia itp. Dzięki czujnikom praca robota jest płynna, precyzyjna i bezpieczna dla otoczenia, ponadto programowanie jest łatwe i bardzo intuicyjne. W podobne czujniki wyposażone są urządzenia współpracujące z robotem co umożliwia płynną i bezpieczną pracę nawet w przypadku napotkania awarii lub innego zdarzania, które wymusi chwilowe zatrzymanie pracy.

4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika;

Współpraca z innymi maszynami jest niezbędna aby powstał produkt gotowy. Urządzenia pracują w znanym operatorom tempie, które jest wyznacznikiem dla tempa pracy robota. Przenoszenie elementów (...) odbywa się tylko gdy praca innych urządzeń na poszczególnych elementach zostaje zakończona. Półprodukty zostają przeniesione przez robota do kolejnego urządzenia, które ma wykonać ostatni etap produkcji (...).

Spółka rozlicza/będzie rozliczać dokonywane od Robota odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 11 marca 2024 r. wskazali Państwo, że:

1. Spółka Jawna, która zakupiła Robota (...) nie korzystała z ulgi na robotyzację względem tego robota.

2. Wydatki poniesione na nabycie Robota (...) nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W kosztach podatkowych Spółki zostały uwzględnione jedynie odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego jakim jest przedmiotowy Robot.

3. W roku podatkowym kończącym się 31 grudnia 2023 r. (pierwszy rok podatkowy po przekształceniu) Spółka osiągnęła dochód z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych. W kolejnych latach podatkowych, w których Spółka zamierza korzystać z ulgi na robotyzację, Spółka najprawdopodobniej osiągnie dochód podatkowy z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych. Nie można jednak wykluczyć, iż w jednym lub kilku z kolejnych lat podatkowych Spółka poniesie stratę z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych.

Pytanie

Czy opisany w stanie faktycznym Robot spełnia warunki wskazane w art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT i w konsekwencji Spółka ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów dotyczących Robota stanowiących odpisy amortyzacyjne, w latach 2023-2026 na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "Ustawa o CIT") podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Z kolei zgodnie z treścią art. 38eb ust. 2 ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1.

koszty nabycia fabrycznie nowych:

a.

robotów przemysłowych,

b.

maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c.

maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d.

maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e.

urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2.

koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3.

koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4.

opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

W świetle art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.

wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2.

jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3.

jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4.

jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Mając na względzie przytoczone przepisy oraz przedstawioną w ramach stanu faktycznego charakterystykę Robota, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Robot spełnia warunki wskazane w art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT i w konsekwencji Spółka ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów dotyczących Robota stanowiących odpisy amortyzacyjne, w latach 2023-2026 na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"):

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o CIT:

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

W myśl art. 16a ust. 1 ustawy o CIT:

Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1)

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2)

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3)

inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Stosownie do art. 16f ust. 1 ustawy o CIT"

Podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT;

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

Natomiast jak stanowi art. 16g ust. 3 ww. ustawy:

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z wyżej powołanych przepisów wynika, że w przypadku środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości początkowej środka trwałego ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, którą stanowi cena nabycia wskazana w art. 16g ust. 3 tej ustawy.

Stosownie do art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT:

Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Według art. 38eb ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT:

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1)

koszty nabycia fabrycznie nowych:

a)

robotów przemysłowych,

b)

maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c)

maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d)

maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e)

urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

W świetle art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT:

Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)

wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2)

jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3)

jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4)

jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

W myśl art. 38eb ust. 4 ustawy o CIT:

Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1)

jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2)

pozycjonery jedno-i wieloosiowe;

3)

tory jezdne;

4)

słupowysięgniki;

5)

obrotniki;

6)

nastawniki;

7)

stacje czyszczące;

8)

stacje automatycznego ładowania;

9)

stacje załadowcze lub odbiorcze;

10)

złącza kolizyjne;

11)

efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a)

nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

b)

obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Stosownie do art. 38eb ust. 5 ustawy o CIT:

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Natomiast, zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej: "k.s.h."):

spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Zgodnie z art. 552 k.s.h.:

spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

W myśl art. 553 § 1 i 2 k.s.h.:

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 § 1 k.s.h.).

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 k.s.h.).

Z kolei, stosownie do art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.):

osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Z powyższych przepisów wynika, że przekształcenie spółek powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej (w sprawie: spółki jawnej) z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej (w sprawie: spółki komandytowej). W konsekwencji, jeśli przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową jest przeprowadzone według przepisów Kodeksu spółek handlowych, to spółka komandytowa wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształcanej spółki jawnej.

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii ustalenia, czy opisany w stanie faktycznym Robot spełnia warunki wskazane w art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT i w konsekwencji Spółka ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów dotyczących Robota stanowiących odpisy amortyzacyjne, w latach 2023-2026 na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na względzie powyższe oraz przedstawione we wniosku i jego uzupełnieniu okoliczności sprawy stwierdzić należy, że skoro:

- wskazany przez Państwa Robot jest fabrycznie nowy;

- Robot wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania. Robot dzięki niezależnemu sterowaniu pracuje w trybie automatycznym, który jest w pełni programowalny. Niezależne sterowanie daje ponadto możliwość pracy manualnej lub półautomatycznej, w której operator sam prowadzi robota zadając mu kolejne ruchy. Sterowanie może odbywać się z jednego z innych urządzeń biorących udział w procesie produkcji (...). Program w który wyposażony jest Robot jest kompatybilny z systemem obecnym w urządzeniach klienta. Ponadto panel wyświetla błędy i problemy mogące wystąpić podczas pracy urządzenia;

- Robot jest połączony z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne Spółki, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów. Poprzez proces automatyzacji Spółka uczy robota, aby płynnie współpracował z innymi urządzeniami w celu jak najbardziej wydajnej produkcji (...). Oprogramowanie robota pozwala skrupulatnie planować proces produkcyjny, sygnalizacja zatrzymania pracy Robota automatycznie zatrzymuję całą linię produkcyjną do produkcji (...). Dodatkowo Robot połączony jest z systemem informatycznym swojego producenta. Robot komunikuje się cyfrowo z urządzeniami sterującymi, diagnostycznymi i monitorującymi. W szczególności, Robot jest wyposażony w panel sterowania, który umożliwia zaprogramowanie pracy Robota, a także przekazuje informacje o jego stanie. Robot jest wyposażony w czujniki, które przekazują informacje w formie cyfrowej;

- jest monitorowany za pomocą czujników, kamer i podobnych urządzeń, tj. jest wyposażony jest w czujniki, które dają możliwość programowania wszystkich ruchów urządzenia. Czujniki wychwytują półprodukty, przeszkody, nieprzewidziane zdarzenia w strefie pracy urządzenia itp. W podobne czujniki wyposażone są urządzenia współpracujące z robotem co umożliwia płynną i bezpieczną pracę nawet w przypadku napotkania awarii lub innego zdarzania, które wymusi chwilowe zatrzymanie pracy;

- jest zintegrowany z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika, tj. urządzenia pracują w znanym operatorom tempie, które jest wyznacznikiem dla tempa pracy robota. Przenoszenie elementów (...) odbywa się tylko gdy praca innych urządzeń na poszczególnych elementach zostaje zakończona. Półprodukty zostają przeniesione przez robota do kolejnego urządzenia, które ma wykonać ostatni etap produkcji (...);

to jako spełniający warunki określone w art. 38eb ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać uznany za robota przemysłowego, o którym mowa w tym przepisie. Istotne w tym zakresie jest również to, że Spółka jawna przed przekształceniem zaklasyfikowała wskazanego we wniosku Robota w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pod symbolem 489 Klasyfikacji Środków Trwałych z 2016 r.

Wskazać należy, że przepis art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT pozwala na ponadnormatywne odliczenie maksymalnie 50% odpisów amortyzacyjnych, w momencie gdy stają się one kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Ponadnormatywne odliczenie przysługuje tylko w odniesieniu do tych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu w trakcie obowiązywania ulgi.

Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Zatem, skoro Spółka jest następcą prawnym Spółki jawnej, która wprowadziła wskazanego we wniosku Robota do ewidencji środków trwałych, a Robot stanowił fabrycznie nowe aktywo, spełniające warunki określone w art. 38eb ustawy o CIT, to w sytuacji osiągania przez Spółkę dochodów z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych - odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tego Robota dokonane przez Spółkę (na zasadzie kontynuacji) w latach 2023-2026 będą podlegały rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

Zatem zgodzić się należy z Państwa stanowiskiem, zgodnie z którym Robot spełnia warunki wskazane w art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT i w konsekwencji Spółka ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów dotyczących Robota stanowiących odpisy amortyzacyjne, w latach 2023-2026 na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT.

W związku z powyższym Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl