0111-KDIB1-1.4010.521.2021.2.NL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.521.2021.2.NL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 października 2021 r. (data wpływu 25 października 2021 r.), uzupełnionym 31 grudnia 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Fundusz ma prawo skorzystać z wyłączenia wskazanego w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji w rozumieniu art. 11k ww. ustawy w sytuacji, gdy przysługuje mu zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2021 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Fundusz ma prawo skorzystać z wyłączenia wskazanego w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji w rozumieniu art. 11k ww. ustawy w sytuacji, gdy przysługuje mu zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 grudnia 2021 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4010.521.2021.1.NL, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 31 grudnia 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Funduszem Inwestycyjnym (dalej: "Wnioskodawca", "Fundusz"), jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm., dalej: "Ustawa o Funduszach"). Wpisany jest do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem (...). Fundusz zarządzany jest przez T. S.A. Fundusz jest osobą prawną, której działalność regulowana jest ustawą o Funduszach. Zgodnie z ustawą o Funduszach, wyłącznym przedmiotem działalności takiego funduszu jest lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego, a w określonych przypadkach również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Dodatkowo fundusz sekurytyzacyjny może lokować aktywa w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne. Powyższe zasady są odzwierciedlone w statucie Funduszu. Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu, wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie zysku ze zbywania lokat. Dochody uzyskiwane przez Fundusz korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowy. W ramach swojej działalności Fundusz zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi. Transakcje te obejmują w szczególności nabywanie usług w zakresie zarządzania Funduszem przez T. S.A., czy zarządzanie aktywami Funduszu przez powiązany podmiot posiadający stosowną licencję KNF, ale również pożyczki i gwarancje udzielane przez podmioty powiązane, zakupy pakietów wierzytelności od powiązanych spółek pożyczkowych, czy obsługę prawną przez powiązaną kancelarię prawną. Wartość poszczególnych transakcji z podmiotami powiązanymi przekracza limity wskazane w art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, co obliguje Fundusz do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 11k ww. ustawy. Jednakże ustawodawca przewidział dla określonej grupy podatników wyłączenie z obowiązku dokumentacyjnego. Z uwagi na okoliczność, że Fundusz korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych, Wnioskodawca powziął wątpliwość w kwestii istnienia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 29 grudnia 2021 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, że podmioty z którymi zawiera kontrolowane transakcje będące przedmiotem zapytania mają swoje siedziby i miejsca zarządu na terytorium Polski. Są polskimi rezydentami i podatnikami.

Zarówno Wnioskodawca, jak i podmioty powiązane, z którymi zawiera kontrolowane transakcje będące przedmiotem zapytania nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym także w roku, za który Wnioskodawca chce skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zarówno Wnioskodawca, jak i podmioty powiązane, z którymi zawiera kontrolowane transakcje będące przedmiotem zapytania, nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym także w roku, za który Wnioskodawca chce skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zarówno Wnioskodawca, jak i podmioty powiązane, z którymi zawiera kontrolowane transakcje będące przedmiotem zapytania, nie poniosły straty podatkowej w roku, za który Wnioskodawca chce skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, że dochody uzyskiwane przez Fundusz korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowy.

Wnioskodawca wskazał Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego, które reprezentuje Fundusz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundusz ma prawo skorzystać z wyłączenia wskazanego w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji w rozumieniu art. 11k ww. ustawy w sytuacji, gdy przysługuje mu zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundusz jest uprawniony do skorzystania z wyłączenia z art. 11n pkt (pkt 1 - przypis Organu) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji wskazanej w art. 11k ww. ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zwolnieniu nie podlegają jednak, wymienione pod lit. a-g:

a)

dochody (przychody) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

b)

dochody (przychody) z odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec funduszu, z wyjątkiem odsetek od wierzytelności z tytułu pożyczek (kredytów) nabytych przez fundusz od podmiotów, których działalność podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnionych do udzielania pożyczek (kredytów) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, jeżeli pożyczki (kredyty) te zostały udzielone przez te podmioty,

c)

dochody (przychody) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o których mowa w lit. a,

d)

darowizny bądź inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia dokonywane przez podmioty, o których mowa w lit. a,

e)

dochody (przychody) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,

f)

dochody (przychody) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach,

g)

dochody z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych przez podmioty, o których mowa w lit.a.

Zatem zasadniczo dochody (przychody) funduszu utworzonego na podstawie ustawy o Funduszach podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem ww. przychodów/dochodów. Wspomniana regulacja wskazuje, że zawarte w niej zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych składa się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszy z tych elementów ma charakter przesłanki pozytywnej, zakładającej zwolnienie z podatku dochody uzyskane przez fundusze inwestycyjne zamknięte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Drugi z tych elementów stanowi przesłankę negatywną, zgodnie z którą uzyskany przez ww. fundusze dochód korzysta ze zwolnienia, o ile nie został ujęty w zamkniętym katalogu dochodów wyłączonych ze zwolnienia. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie uzyskuje dochodów i darowizn wskazanych w ww. lit. a-g. Tym samym uzyskiwane dochody Funduszu w pełni korzystają ze zwolnienia wskazanego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 11k ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Dokumentacja ta jest sporządzana dla transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym progi dokumentacyjne:

a)

10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

b)

10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

c)

2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

d)

2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt a-c.

Jednakże w myśl art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a)

nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,

b)

nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,

c)

nie poniósł straty podatkowej.

Fundusz jest niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie spełnia tym samym przesłanek zwolnienia z art. 6 ww. ustawy, w tym w szczególności z art. 6 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, bowiem to przepis ten jest przewidziany dla funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Wnioskodawca nie korzysta również ze zwolnienia dla uzyskiwanych dochodów przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na zwolnienie przedmiotowe przysługujące Funduszowi z art. 17 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy, przy jednoczesnym braku dochodów wymienionych pod lit. a-g ww. art. 17 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy, Wnioskodawca nie wykazuje również straty podatkowej. Oznacza to, że spełnia on przesłanki przewidziane dla wyłączenia z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej dla transakcji z podmiotami powiązanymi w sytuacji, gdy jednostki powiązane z Funduszem, również łącznie spełnią warunki wyłączenia z obowiązku dokumentacyjnego wskazane w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 11k ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Lokalna dokumentacja cen transferowych, w myśl art. 11k ust. 2 ww. ustawy, jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

1)

10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

2)

10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

3)

2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

4)

2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, ilekroć w rozdziale 1a jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d)

podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, stosownie do art. 11a ust. 2 ww. ustawy, rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3)

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Transakcja kontrolowana to natomiast, zgodnie z definicją przedstawioną w art. 11a ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Zgodnie z ww. przepisem, tj. art. 11n ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a)

nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,

b)

nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,

c)

nie poniósł straty podatkowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest Funduszem Inwestycyjnym, jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Fundusz zarządzany jest przez T. S.A. Fundusz jest osobą prawną, której działalność regulowana jest ustawą o Funduszach. Dochody uzyskiwane przez Fundusz korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowy. W ramach swojej działalności Fundusz zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi. Transakcje te obejmują w szczególności nabywanie usług w zakresie zarządzania Funduszem przez T. S.A. czy zarządzanie aktywami Funduszu przez powiązany podmiot posiadający stosowną licencję KNF, ale również pożyczki i gwarancje udzielane przez podmioty powiązane, zakupy pakietów wierzytelności od powiązanych spółek pożyczkowych czy obsługa prawna przez powiązaną kancelarię prawną. Wartość poszczególnych transakcji z podmiotami powiązanymi przekracza limity wskazane w art. 11k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, co obliguje Fundusz do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 11k ww. ustawy. Fundusz korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podmioty z którymi Wnioskodawca zawiera kontrolowane transakcje będące przedmiotem zapytania mają swoje siedziby i miejsca zarządu na terytorium Polski. Są polskimi rezydentami i podatnikami.

Zarówno Wnioskodawca jak i podmioty powiązane, z którymi zawiera kontrolowane transakcje będące przedmiotem zapytania nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym także w roku, za który Wnioskodawca chce skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zarówno Wnioskodawca jak i podmioty powiązane, z którymi zawiera kontrolowane transakcje będące przedmiotem zapytania, nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym także w roku, za który Wnioskodawca chce skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zarówno Wnioskodawca jak i podmioty powiązane, z którymi zawiera kontrolowane transakcje będące przedmiotem zapytania, nie poniosły straty podatkowej w roku, za który Wnioskodawca chce skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, że dochody uzyskiwane przez Fundusz korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowy.

Odnosząc powyższe do analizowanej sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia warunki przewidziane w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

* transakcji z podmiotami powiązanymi dokonują podmioty mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* żaden z podmiotów dokonujących transakcji nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,

* żaden z podmiotów dokonujących transakcji nie poniósł straty podatkowej.

Jednocześnie wskazać należy, na powołany przez Wnioskodawcę art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, zwalnia się od podatku dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zwolnieniu nie podlegają jednak, wymienione pod lit. a-g:

a)

dochody (przychody) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

b)

dochody (przychody) z odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec funduszu, z wyjątkiem odsetek od wierzytelności z tytułu pożyczek (kredytów) nabytych przez fundusz od podmiotów, których działalność podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnionych do udzielania pożyczek (kredytów) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, jeżeli pożyczki (kredyty) te zostały udzielone przez te podmioty,

c)

dochody (przychody) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o których mowa w lit. a,

d)

darowizny bądź inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia dokonywane przez podmioty, o których mowa w lit. a,

e)

dochody (przychody) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a,

f)

dochody (przychody) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach,

g)

dochody z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych przez podmioty, o których mowa w lit.a.

Ponadto Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że uzyskane dochody Funduszu w pełni korzystają ze zwolnienia wskazanego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (kwestia ta nie była jednak przedmiotem oceny w ramach niniejszej interpretacji indywidualnej).

Wskazać jednak należy, że przepis ten nie wpływa na zastosowanie przez Wnioskodawcę wyłączenia z art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w sytuacji, gdy przysługuje mu zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy, bowiem z brzmienia wyżej powołanego art. art. 11n ust. 1 ww. ustawy nie wynika, aby wyłączenie z tego przepisu było uzależnione od warunku nie korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy.

Zatem mając na uwadze powyższe wskazać należy, że Wnioskodawca spełnia warunki przewidziane w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla wyłączenia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia czy Fundusz ma prawo skorzystać z wyłączenia wskazanego w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji w rozumieniu art. 11k ww. ustawy w sytuacji, gdy przysługuje mu zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że tut. Organ - stosownie do przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia i zadanego pytania (wyznaczających zakres wniosku) - ocenił wyłącznie kwestię dot. wyłączenia wskazanego w art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była jednakże kwestia dotycząca oceny, czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt

z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl