Nowość 0111-KDIB1-1.4010.51.2023.2.KM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.51.2023.2.KM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek 25 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód ze sprzedaży nieruchomości rolnej opisanej w stanie faktycznym, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym, czy w deklaracji CIT należy w jakimkolwiek miejscu wskazać dochód uzyskany ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. - dalej Podatnik - jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług. Podatnik jest właścicielem nieruchomości rolnej opisanej księga wieczystą numer (...) składającej się z działek ewidencyjnych numer (...) i (...) obręb (...), położonych w miejscowości P., gmina (...), Powiat (...), województwo (...) (dalej również jako "nieruchomość" lub "działka"). Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków, działki te oznaczone są jako użytki R (od IVa do V), Ps (od IV do V), W i N. Nieruchomość ta nie jest zabudowana.

Podatnik nabył przedmiotową nieruchomość w dniu (...) roku aktem notarialnym (...).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Podatnik nie występował o wydanie warunków zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości, a w samym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ż. (Uchwała Nr (...) Rady Miejskiej w Ż. z dnia XXX roku) nieruchomość jest przeznaczona pod: obszar rozwoju rolnictwa w oparciu o walory agroprzyrodnicze oraz obszary rozwoju osadniczego i gospodarczego i częściowo na terenie o największym potencjale agroekologicznym (kompleks przydatności rolniczej gleb 2,3,4). Nieruchomość nie jest zabudowana żadnymi budynkami czy innymi obiektami budowlanymi, wykorzystywana jest jako łąka, są na niej liczne zakrzaczenia, stanowi gospodarstwo rolne. Od momentu nabycia przedmiotowych nieruchomości do dnia dzisiejszego, Podatnik składa corocznie deklarację na podatek rolny za przedmiotową nieruchomość.

Na przedmiotowej nieruchomości nie była prowadzona inna działalność gospodarcza niż działalność rolnicza, a od momentu jej nabycia do momentu jej zbycia upłynie 5 lat (od końca roku w którym nastąpiło nabycie nieruchomości). W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne.

Podatnik nabył przedmiotową nieruchomość w dniu (...) roku za cenę 2.450.000,00 złotych (w skład ceny nie wchodził podatek VAT, nieruchomość nabywana była od osób fizycznych), a aktualnie planuje ją zbyć za cenę około 3.500.000,00 złotych, w związku z czym osiągnie dochód w wysokości około 1.050.000,00 złotych.

Aktualnie, Podatnik planuje zbycie przedmiotowej nieruchomości i w związku z tym powstały następujące pytania.

Pytanie

Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości rolnej opisanej w stanie faktycznym, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym, czy w deklaracji CIT należy w jakimkolwiek miejscu wskazać dochód uzyskany ze sprzedaży takiej nieruchomości? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Państwa stanowisko w sprawie

W ocenie Podatnika, opisana sprzedaż nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego objęta jest zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej również jako "ustawa o CIT").

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości lub udziału w nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

Natomiast, przez gospodarstwo rolne ustawa o CIT nakazuje rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, co zostało wyrażone w art. 2 ust. 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z przepisami art. 1 i 2 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, a stanowią one własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Ponadto, za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb (art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym).

Z powyższych regulacji wynika, iż dla uznania, danej nieruchomości za gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym - a tym samym również w rozumieniu ustawy o CIT - muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

1)

grunty muszą stanowić własność lub znajdować się w posiadaniu, m.in. osoby prawnej,

2)

łączna powierzchnia tych gruntów musi wynosić ponad 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,

3)

grunty muszą być sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,

4)

grunty nie mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Natomiast, w celu możliwości zastosowania zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, sprzedaż nieruchomości lub jej części wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego możliwa jest po spełnieniu powyższych warunków oraz jeżeli sprzedaż odbywa się po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zbywanej nieruchomości lub jej części. Odnosząc się do niniejszej sprawy wskazać należy, iż w pierwszej kolejności trzeba ustalić: czy przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego. Decydujące znaczenie dla tej oceny jest to, czy grunt stanowi użytek rolny. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (wyrok z 3 listopada 2021 r., sygn akt I SA/Bd 530/21), "Wykładnia mającego zastosowanie w mniejszej sprawie art. 17 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., powinna zostać dokonana w oparciu o ustalenie, czy wobec przywołanych we wniosku oznaczeń podanych działek, przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a zatem czy są one sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne".

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm., dalej: "Rozporządzenie"), do użytków rolnych zalicza się:

a)

grunty orne, oznaczone symbolem R,

b)

łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,

c)

pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,

d)

sady, oznaczone symbolem S,

e)

grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,

f)

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,

g)

grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,

h)

grunty pod rowami, oznaczone symbolem W.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego sprzedawana nieruchomość stanowi działkę gruntów rolnych niezabudowanych.

W związku z tym powyższa działka bez wątpienia stanowi grunt zaliczony do użytków rolnych.

Analizując dalej przesłanki zwolnienia z CIT należy podkreślić, że przedmiotowa nieruchomość od momentu nabycia do momentu sprzedaży stanowiła część gospodarstwa rolnego, nigdy nie prowadzono na niej innej działalności gospodarczej.

Przekładając powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić również należy, że:

1) Sprzedawana "Nieruchomość" jest własnością Spółki,

2) Posiada ona powierzchnie ponad 5 ha,

3) Sprzedawana działka stanowiła użytki rolne,

4) Na sprzedawanej "działce rolnej" nie była prowadzona żadna działalność gospodarcza, inna niż działalność rolnicza,

5) Sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Mając powyższe na względzie, opisana sprzedaż nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego objęta jest zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych, przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a co za tym idzie transakcji nie należy wpisywać w żadną rubrykę deklaracji CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"):

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o CIT:

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT:

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Natomiast, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT:

Wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości lub udziału w nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

Z postanowień zawartych w art. 2 ust. 4 ustawy o CIT wynika, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z przepisami art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 333, dalej: "ustawa o podatku rolnym"):

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy:

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z powyższego wynika, że przy ocenie, czy dana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym - a tym samym również w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

- grunty muszą stanowić własność lub znajdować się w posiadaniu m.in. osoby prawnej,

- łączna powierzchnia tych gruntów musi wynosić ponad 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,

- grunty muszą być sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,

- grunty nie mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Pozbawienie podatnika prawa do zwolnienia nie jest uzależnione od faktu utraty przez nieruchomość charakteru rolnego po dokonaniu sprzedaży, lecz od okresu, jaki upłynął od chwili nabycia sprzedawanej nieruchomości. Podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt, że datę nabycia nieruchomości należy utożsamiać z chwilą przeniesienia jej własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Zatem pięcioletni termin, wskazany w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę.

Z tego też względu zasadne jest wskazanie, iż jak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) podstawę do wymiaru podatków stanowią dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków.

Zasady dokonywania wpisów w ewidencji, wprowadzanie zmian i aktualizacji ewidencji określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1390, dalej "Rozporządzenie").

Zgodnie z § 8 ww. Rozporządzenia:

Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

1)

grunty rolne;

2)

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione;

3)

grunty zabudowane i zurbanizowane;

4)

grunty pod wodami;

5)

tereny różne.

Stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, grunty rolne dzielą się na:

1)

użytki rolne, do których zalicza się:

a)

grunty orne, oznaczone symbolem R,

b)

łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,

c)

pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,

d)

sady, oznaczone symbolem S,

e)

grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,

f)

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,

g)

grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,

h)

grunty pod rowami, oznaczone symbolem W;

2)

nieużytki, oznaczone symbolem N.

Podsumowując, aby dochód ze sprzedaży wskazanej przez Spółkę nieruchomości podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustaw o CIT, muszą być spełnione określone w tym przepisie warunki, m.in. sprzedawane grunty muszą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego oraz sprzedaż musi nastąpić po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy dochód ze sprzedaży nieruchomości rolnej opisanej w stanie faktycznym, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i w związku z tym, czy w deklaracji CIT należy w jakimkolwiek miejscu wskazać dochód uzyskany ze sprzedaży wspomnianej nieruchomości.

W związku z powyższym zauważyć należy, że z przedstawionego we wniosku opisu wynika m.in., że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości rolnej nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość nie jest zabudowana żadnymi budynkami czy innymi obiektami budowlanymi, wykorzystywana jest jako łąka, są na niej liczne zakrzaczenia, stanowi gospodarstwo rolne. Na przedmiotowej nieruchomości nie była prowadzona inna działalność niż działalność rolnicza, a od momentu jej nabycia do momentu jej zbycia upłynie 5 lat. Wnioskodawca planuje zbycie ww. nieruchomości.

Wobec powyższego, spełnione zostają warunki do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, tj. sprzedawane grunty wchodzą w skład gospodarstwa rolnego oraz ich sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości. W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii ustalenia czy w przypadku, gdy dochód ze sprzedaży nieruchomości rolnej będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w deklaracji CIT należy w jakimkolwiek miejscu wykazać dochód uzyskany ze sprzedaży takiej nieruchomości, wskazać należy, iż zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT:

Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1d, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Wskazany w powyższym przepisie artykuł 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje katalog podmiotów, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, wśród wymienionych tam podmiotów nie znajduje się jednak podmiot taki jak Wnioskodawca.

Podatnicy osiągający dochody zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych (np. na podstawie art. 17 ust. 1) nie są zwolnieni z obowiązku składania rocznych zeznań podatkowych, nawet jeżeli w danym roku podatkowym uzyskują wyłącznie dochody zwolnione od podatku (z wyjątkiem kościelnych osób prawnych osiągających dochody z niegospodarczej działalności statutowej - art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o CIT).

Oznacza to, że nawet jeśli dany podatnik uzyskuje w danym roku podatkowym dochody korzystające ze zwolnienia uregulowanego w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT - jak ma to miejsce w przypadku Wnioskodawcy - to i tak jest on zobowiązany do ujęcia tego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

W myśl art. 28a ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory zeznań, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2a.

Zgodnie z art. 28a ust. 2 ww. ustawy:

Wzory, o których mowa w ust. 1, zawierają pozycje umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązku przez obowiązanych do ich złożenia, w tym:

1)

nazwę, symbol oraz wariant formularza;

2)

dane identyfikacyjne;

3)

objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania formularza.

Dokumentem służącym do dokonania rocznego rozliczenia przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest zeznanie CIT-8. Przy jego wypełnianiu zasadą jest, że podatnik w pierwszej kolejności wypełnia załączniki do zeznania, a następnie odpowiednie pozycje z tych załączników przenosi do ww. zeznania.

Podatnik, który jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT w informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych i zwolnionych od podatku (załącznik) CIT 8/O, w części zatytułowanej "Dochody (przychody) wolne od podatku" w pozycji "Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów" winien jest wykazać odpowiednią wielkość dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży całości, części nieruchomości lub udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Kolejno w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 Podatnik w części zatytułowanej: "Dochody (przychody) wolne i odliczenia" w pozycji "Dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów" winien jest wskazać kwotę dochodu wolnego od podatku.

Podsumowując, skoro Wnioskodawca jest podatnikiem osiągającym dochody m.in. zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych, które to dochody zostały wymienione w zwolnieniu określonym w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, to jest on zobowiązany do ujęcia tych dochodów w zeznaniu podatkowym CIT-8 i załączniku CIT-8/O tego zeznania. W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy wyłącznie podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało/zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl