0111-KDIB1-1.4010.481.2022.2.SH - Przesłanki 9% stawki CIT w przypadku przekształcenia spółki

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.481.2022.2.SH Przesłanki 9% stawki CIT w przypadku przekształcenia spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 5 lipca 2022 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Spółka z o.o. może stosować 9% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, począwszy od momentu przekształcenia.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 17 października 2022 r. (data wpływu 19 października 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

A Wnioskodawca, (dalej: "Spółka"), przekształciła się ze spółki cywilnej w spółkę z o.o. Spółka posiada status małego podatnika (zgodnie z art. 19 ust. 1d).

Z uwagi na zapis przyjęty w art. 19 - Podatek dochodowy od osób prawnych - ust. 1 pkt 2 o zastosowaniu 9% podstawy opodatkowania od przychodów, w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły 2 000 000 euro - (tu przesłanka ta jest spełniona), odnosząc się do ust. 1a - podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia zgodnie z ustawą nie stosuje się ust. 1 pkt 2 (zastosowanie stawki 9%) ale z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, gdyż w naszym przypadku chodzi o przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. (tu przesłanka też jest spełniona). W bieżącym i następnym roku przychody nie przekroczą 2 000 000 euro.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że ma słuszność sądzić, że w jego przypadku ma zastosowanie stawka 9%. Ponadto biorąc pod uwagę regulacje zawarte w pkt 1d i 1e ww. artykułu, a w szczególności postawiony warunek w pkt 1d, który mówi o możliwości stosowania stawki 9% określonej w ust. 1 pkt 2, w przypadku posiadania statusu małego podatnika, co zdaniem Wnioskodawcy, w jego przypadku też jest spełnione oraz regulacje zawarte w pkt 1e, które mówią, że warunki zawarte w pkt 1d, nie dotyczą podatników rozpoczynających prowadzenie działalności z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c w roku rozpoczęcia tej działalności.

Sformułowanie zawarte w pkt 1e "z zastrzeżeniem pkt 1a i 1c", daje podstawę Wnioskodawcy sądzić, że warunek określony w pkt 1d musi być zweryfikowany w przypadku podatników określonych w pkt 1a i 1c, co według Wnioskodawcy, w jego przypadku będzie spełnione, aby mógł stosować stawkę 9%.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 17 października 2022 r., odpowiadając na zadane pytanie wskazali Państwo, że:

- do przekształcenia firmy B Spółka Cywilna w A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością doszło 21 września 2021 r.

- Państwa stanowisko nie uległo zmianie - bez względu na datę przekształcenia zgodnie z art. 19 ust. 1a pkt 1 ustawy o CIT, okres karencji nie ma zastosowania do przekształcenia spółki w spółkę.

Pytanie

Czy Spółka z o.o. może stosować 9% stawkę CIT począwszy od momentu przekształcenia?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z przepisem ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1d i 1e (winno być: "art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 19 ust. 1d i 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych") - podatnik ma status małego podatnika (podatnicy, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosują stawkę podatku 9%, jeżeli posiadają status małego podatnika).

Zgodnie z art. 19 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia, nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym - ale z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę - więc zdaniem Wnioskodawcy w jego przypadku przekształcenie spółki cywilnej od dawna istniejącej w spółkę z o.o. jest wyjątkiem i stawka 9% ma zastosowanie.

Warunek określony w pkt 1d i 1e (winno być: "w ust. 1d i ust. 1e") dotyczący statusu małego podatnika jest spełniony, biorąc przy tym pod uwagę również zastrzeżenie określone w pkt 1e, (winno być: "ust. 1e"), dotyczące pkt 1a i 1c, (winno być: "ust. 1a i 1c").

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"),

1. Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, wynosi:

1)

19% podstawy opodatkowania;

2)

9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

1a. Podatnik, który został utworzony:

1)

w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2)

w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

5)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

- nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

1b. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.

1c. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:

1)

spółki dzielonej,

2)

podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

a)

uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub

b)

składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

1d. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika.

1e. Warunek, o którym mowa w ust. 1d, nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c, w roku rozpoczęcia tej działalności.

Zgodnie z art. 4a pkt 14 ustawy o CIT przez spółkę niebędącą osobą prawną rozumie się spółkę inną niż określona w pkt 21 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 4 pkt 21 ustawy o CIT, przez spółkę należy rozumieć,

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b)

spółkę kapitałową w organizacji,

c)

spółki, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a ustawy o CIT

Przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

1) spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1a) spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a)

przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551 i 1574), lub

b)

aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, lub

c) informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zarejestrowania spółki jawnej - w przypadku nowo utworzonej spółki jawnej oraz spółki jawnej powstałej z przekształcenia innej spółki - do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki;

Państwa wątpliwości w sprawie dotyczą ustalenia, czy Spółka z o.o. może stosować 9% stawkę CIT począwszy od momentu przekształcenia.

Jak wynika z opisu sprawy i jego uzupełnienia Spółka przekształciła się ze spółki cywilnej w spółkę z o.o. Spółka posiada status małego podatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy wskazać należy, że zgodnie z art. 19 ust. 1a ustawy o CIT, podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 1d podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika. Warunek, o którym mowa w ust. 1d, nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c, w roku rozpoczęcia tej działalności.

Skoro zatem jak wynika z wniosku Wnioskodawca został utworzony w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o., to spełnia przesłankę z art. 19 ust. 1a pkt 1 ustawy o CIT, a wyjątek wskazany w tym przepisie nie będzie miał do niego zastosowania, ponieważ spółka cywilna nie jest spółką, o której mowa w art. 4a pkt 21 ustawy o CIT. Wyjątek wskazany w art. 19 ust. 1a pkt 1 ustawy o CIT tj. "z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę", dotyczy wyłącznie przekształcenia spółki będącej spółką, o której mowa w art. 4a pkt 21 ustaw o CIT.

W związku z powyższym, Sp. z o.o., która powstała z przekształcenia spółki cywilnej, a która to spółka cywilna nie jest spółką wskazaną w art. 4a pkt 21 ustawy o CIT, nie może stosować 9% stawki CIT w roku podatkowym w którym spółka została przekształcona (tj. od momentu przekształcenia), a także w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl