0111-KDIB1-1.4010.463.2022.1.AW - Rozliczenia CIT w związku z transferem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.463.2022.1.AW Rozliczenia CIT w związku z transferem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko częściowo prawidłowe, a częściowo nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego

zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest częściowo prawidłowe, a częściowo nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 lipca 2022 r. wpłynął za pośrednictwem platformy e-PUAP Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia:

- czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej stanowić będą dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT;

- czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem u Wnioskodawcy powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT w postaci ustalonej na dzień poprzedzający Dzień Podziału wartości emisyjnej udziałów Spółki Przejmującej przydzielonych Wnioskodawcy jako Jedynemu Udziałowcowi Spółki Przejmującej;

- w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu akcji w Spółce Dzielonej po podziale Spółki Dzielonej w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2;

- w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów w Spółce Przejmującej, objętych w związku z podziałem Spółki Dzielonej w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2;

- w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychód uzyskany w wyniku podziału Spółki Dzielonej w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2;

- w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w pkt 5 (przychodu uzyskanego w wyniku podziału Spółki Dzielonej) w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2;

- w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów w Spółce Przejmującej, objętych w związku z podziałem Spółki Dzielonej w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A.D.S. S.A. (zwana dalej "Spółką Dzieloną") ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Spółka Dzielona prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski i nie ma zagranicznych zakładów.

Spółka Dzielona jest (i będzie na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku) zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: "VAT") w Polsce.

Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie produkcji i rozwoju oprogramowania, m.in. dla sektora leasingowego oraz samorządów, dostarcza produkty i usługi, bazujące na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich, a także rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej, rozwiązania dla inteligentnych miast i budynków, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się także w usługach bezpieczeństwa i zaufania danych oraz komunikacji masowej. Działalność Spółki Dzielonej skoncentrowana jest na obsłudze przedsiębiorstw oraz instytucji administracji samorządowej na rynku krajowym. Spółka ze swoimi produktami wchodzi również na rynki zagraniczne, m.in.: europejski, afrykański, a także azjatycki.

K. M. Sp. z o.o. (zwana dalej "Spółką Przejmującą") ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega (i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Spółka Przejmująca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski i nie ma zagranicznych zakładów.

Planowane jest, że na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku Spółka Przejmująca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce, przy czym wniosek o zarejestrowanie Spółki Przejmującej jako czynnego podatnika VAT zostanie złożony najpóźniej w dniu poprzedzającym zaistnienie zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku.

Spółka Dzielona nie posiada i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku nie będzie posiadać żadnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca nie posiada i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku nie będzie posiadać żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca są członkami Grupy Kapitałowej A.P., a jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej i jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest A.P. S.A. z siedzibą w R. (dalej zwana "Wnioskodawcą" albo "Jedynym Udziałowcem").

Wnioskodawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W czasie trwania Spółki Dzielonej Wnioskodawca obejmował w niej dodatkowe akcje m.in. w wyniku łączenia z innymi podmiotami oraz w wyniku wymiany udziałów.

Informacje o planowanym Podziale

Planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.; dalej jako "k.s.h."), tj. podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie z przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej i przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej (dalej jako "Podział") w postaci Pionu Komunikacji Masowej, w ramach którego Spółka Dzielona oferuje kompleksowe rozwiązania pozwalające bezpiecznie i efektywnie przetwarzać oraz zarządzać informacjami w postaci dokumentów, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a także zapewnia kompleksową obsługę masowej korespondencji i komunikacji zewnętrznej (dalej jako "Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej").

W wyniku planowanego Podziału w Spółce Dzielonej pozostanie część majątku tej Spółki związana z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w zakresie dostarczania usług bezpieczeństwa i zaufania (tj. usług potwierdzających tożsamość osób i firm w Internecie oraz usług zapewniających wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, plików oraz urządzeń komputerowych) oraz usług szkoleniowych. Ponadto w Spółce Dzielonej pozostanie część majątku tej Spółki związana z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w zakresie produkcji, rozwoju i wdrożeń rozwiązań dla sektora leasingowego, administracji centralnej i samorządowej oraz przedsiębiorstw komunalnych, produkcji, rozwoju i wdrożeń systemów zarządzania kapitałem ludzkim a także w zakresie dostaw infrastruktury (dalej jako "Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej").

Po podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność gospodarczą w zakresie związanym z Częścią Przedsiębiorstwa Pozostającą w Spółce Dzielonej.

Zgodnie z przepisem art. 530 § 2 zdanie trzecie k.s.h., w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia). W przypadku planowanego Podziału będzie to dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej jako "Dzień Podziału").

Stosownie do art. 541 § 1 k.s.h., nie później niż do 1 lutego 2023 r., Podział zostanie dokonany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej. Obecnie zakłada się, że stosowne uchwały zostaną podjęte do końca czerwca 2022 r., a Dniem Podziału będzie 1 lipca 2022 r.

Wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosi 438 466 000 zł, zaś wartość Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na ten sam dzień (1 stycznia 2022 r.) wynosi 5 769 878,04 zł. Podstawą ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej oraz wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej jest wartość księgowa ustalona zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 k.s.h.

W dniu 15 lutego 2022 r., w celu dokonania Podziału, Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej podpisały plan podziału Spółki Dzielonej, przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 533 i 534 k.s.h., zwany dalej "Planem Podziału".

Zgodnie z Planem Podziału podział Spółki Dzielonej nastąpi w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie), tj. w drodze przeniesienia na Spółkę Przejmującą - na warunkach określonych w Planie Podziału - części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które w całości obejmie Jedyny Udziałowiec.

Zgodnie z Planem Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 1 579 100,00 zł, z kwoty 15 000 zł do kwoty 1 594 100 zł poprzez utworzenie 15 791 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, przeznaczonych dla Jedynego Udziałowca.

Różnica pomiędzy wartością Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej a łączną wartością nominalną nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. W konsekwencji, łączna wartość kapitałów własnych Spółki Przejmującej po podwyższeniu kapitału zakładowego odpowiadać będzie sumie wartości kapitału własnego Spółki Przejmującej i wartości Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

Kapitał własny Spółki Dzielonej zostanie obniżony o kwotę 5 769 878,04 zł, będącą wartością Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przy czym obniżenie to nastąpi wyłącznie poprzez wykorzystanie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.

Z uwagi na to, że podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w wyniku podziału nie dojdzie do wymiany udziałów w sensie ścisłym, gdyż Jedynemu Udziałowcowi przyznane zostaną wszystkie 51 512 nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich dotychczasowych akcji w Spółce Dzielonej (100%) oraz zachowaniem dotychczasowego udziału w jej kapitale zakładowym (100%).

Powyższe oznacza, że zgodnie z Planem Podziału ustalona na dzień poprzedzający Dzień Podziału wartość rynkowa Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (majątku otrzymanego przez Spółkę Przejmującą w wyniku Podziału) nie będzie wyższa od wartości emisyjnej udziałów Spółki Przejmującej (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy o CIT) przydzielonych Jedynemu Udziałowcowi.

Ponadto w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki wynikające z przepisu art. 12 ust. 4 pkt 12 lit. b ustawy o CIT, tj. przyjęta przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych wartość udziałów przydzielonych przez Spółkę Przejmującą nie będzie wyższa niż wartość akcji w Spółce Dzielonej jaka byłaby przyjęta przez Wnioskodawcę dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do Podziału.

Jak wskazano wcześniej, w czasie trwania Spółki Dzielonej Wnioskodawca obejmował w niej dodatkowe akcje m.in. w wyniku łączenia z innymi podmiotami oraz w wyniku wymiany udziałów", co oznacza, że nie jest spełniona przesłanka z art. art. 12 ust. 4 pkt 12 lit. a ustawy o CIT. Dlatego, w tak opisanym zdarzeniu przyszłym, w zakresie pytania nr 2 celem wniosku interpretacyjnego jest potwierdzenie, że skoro przepis art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., dotyczy przychodu, "o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8ba" tej ustawy, a nie dotyczy przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT, to uznać należy, że bez względu na to, czy spełnione są przesłanki określone w art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., w przypadku podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie jest przychodem wspólnika (akcjonariusza), jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Nie przewiduje się obowiązku dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 k.s.h.

W wyniku Podziału nie przewiduje się przyznania Wnioskodawcy jakichkolwiek szczególnych praw w związku z jej podziałem.

Ekonomiczne przyczyny Podziału

Podział zostanie dokonany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania nie jest celem Podziału (ani głównym, ani jednym z głównych jego celów).

Planowany Podział jest jednym z etapów procesu uporządkowania centrów kompetencyjnych w ramach Grupy Kapitałowej Jedynego Udziałowca i optymalizacji wykorzystania zasobów tej Grupy. Celem tego procesu jest dostosowania struktury organizacyjnej oraz poziomu kosztów działalności Grupy Kapitałowej Jedynego Udziałowca do zachodzących zmian otoczenia konkurencyjnego.

W związku z procesem porządkowania centrów kompetencyjnych w ramach Grupy Kapitałowej Jedynego Udziałowca Podział będzie miał pozytywny wpływ na efektywność procesów podejmowanych przez Spółkę Dzieloną oraz umożliwi Spółce Przejmującej wyjście ze swoją ofertą na rynek usług korespondencji masowej. Spółka Przejmująca stanie się samodzielnym podmiotem mogącym funkcjonować na rynku w ramach Grupy Kapitałowej Jedynego Udziałowca z określonymi kompetencjami, lecz również może stać się interesującym celem inwestycyjnym dla branżowych podmiotów zewnętrznych.

Podział wpłynie na wartość aktywów Spółki Dzielonej, ale będzie miał neutralny charakter z punktu widzenia akcjonariuszy Jedynego Udziałowca, ponieważ w wyniku Podziału Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej nadal będzie znajdować się w strukturze Grupy Kapitałowej Jedynego Udziałowca, tj. w Spółce Przejmującej w pełni kontrolowanej przez Jedynego Udziałowca będącej jednocześnie jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej oraz jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej.

Informacje o Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej

Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmuje Pion Komunikacji Masowej, w ramach którego Spółka Dzielona oferuje kompleksowe rozwiązania pozwalające bezpiecznie i efektywnie przetwarzać oraz zarządzać informacjami w postaci dokumentów, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a także zapewnia kompleksową obsługę korespondencji i komunikacji zewnętrznej w każdej organizacji.

W ramach Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej Spółka Dzielona oferuje i sprzedaje usługi opisane poniżej w punktach od 1 do 11.

1. System Obsługi Dokumentów Elektronicznych (SODE) - platforma umożliwiająca skuteczne tworzenie, dystrybuowanie, przechowywanie oraz udostępnianie wszelkiego rodzaju e-Dokumentów. Rozwiązanie przyspiesza i automatyzuje cały proces, a także zwiększa efektywność oraz płynność procedur rozliczeniowych. Równocześnie ogranicza koszty związane z obsługą dokumentów, przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych. Główne cechy:

- Przesyłanie do odbiorców dowolnych dokumentów w formie elektronicznej;

- Przechowywanie e-Dokumentów w okresie wymaganym przez prawo i klienta;

- Szybki wgląd do plików i danych poprzez dedykowany portal www;

- Sprawna integracja systemu z innymi rozwiązaniami dzięki API;

- Cykliczne raporty ze statusem wiadomości e-mail/SMS;

- Poziomy uprawnień (np. administrator, pracownik, odbiorca);

- Zapobieganie dodawaniu powiadomień e-mail do SPAM-u, dzięki zaufanej infrastrukturze.

2. Elektroniczny Nośnik Trwały - pozwala na przesyłanie i przechowywanie informacji oraz e- Dokumentów, równocześnie zapewniając odbiorcy stały dostęp do nich. Zapewnia zgodność z regulacjami i gwarantuje integralność, najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, a także niezaprzeczalność zapisanych informacji. Dzięki temu wyklucza możliwość ingerencji w treści oraz usunięcia e-Dokumentu przez wystawcę. Usługa jest zgodna z polskimi i europejskimi aktami prawnymi.

3. Bezpieczne Repozytorium Danych (BRD) pozwala na przechowywanie wielu różnorodnych dokumentów elektronicznych i danych. Umożliwia również przechowywanie zdigitalizowanej dokumentacji dotychczas gromadzonej w formie tradycyjnej. Zapewnia gwarancję bezpieczeństwa i poufności przekazanych danych. Zwiększa efektywność biznesową i przyspiesza procesy paperless. Jest także zgodne z wewnętrznymi procedurami użytkowników. Główne cechy:

- Szybkie i sprawne wyszukiwanie potrzebnych e-Dokumentów;

- Katalogowanie i sortowanie zgodnie z potrzebami;

- Zabezpieczenie e-Dokumentów pieczęcią kwalifikowaną i znacznikiem czasu;

- Różny poziom uprawnień (np. klient, pracownik);

- Przechowywanie plików i danych w dowolnym formacie.

4. Elektroniczna Teczka Kadrowa to rozwiązanie pozwalające na bezpieczne archiwizowanie elektronicznych dokumentów kadrowych, jak również cyfryzację dokumentacji dotychczas przechowywanej w formie tradycyjnej. W ramach usługi jest ona przygotowywana do skanowania, a następnie indeksowana oraz przechowywana w Bezpiecznym Repozytorium Danych, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Pozwala też na zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dzięki czemu zapewnia ochronę e-Dokumentów i zgodność z przepisami prawa. Główne cechy:

- Porządkowanie, skanowanie oraz weryfikacja dokumentów papierowych;

- Przechowywanie i udostępnianie e-Dokumentów w bezpiecznym repozytorium;

- Udostępnianie e-Dokumentów HR-owych w systemie klienta (integracja poprzez API).

5. Komunikacja eMail i SMS to usługa masowej wysyłki korespondencji elektronicznej. Obejmuje przygotowywanie spersonalizowanych wiadomości email oraz SMS, ich dystrybucję oraz raportowanie. Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i koszty dotarcia do precyzyjnie określonej grupy odbiorców. Zaufana infrastruktura pocztowa A. zapobiega zakwalifikowaniu widomości jako SPAM. Główne cechy:

- Wysyłka wiadomości marketingowych oraz transakcyjnych;

- Realizacja kampanii mailingowych z załącznikami bez ograniczeń;

- Wysyłka dwukierunkowych wiadomości marketingowych SMS;

- Dystrybucja wielokanałowych komunikatów do klientów.

6. Faktura Ustrukturyzowana pozwala na przygotowanie faktury elektronicznej w ustrukturyzowanym formacie XML, według określonego standardu. Powstały w ten sposób e- Dokument jest dostosowany do elektronicznego przesyłania między systemami, bez potrzeby jego wizualizowania, np. w postaci pliku PDF. Zawiera standardowy zestaw informacji m.in.: dane sprzedawcy i nabywcy, kwoty, przedmiot sprzedaży oraz daty. Usługa kierowana jest do firm współpracujących z podmiotami sektora publicznego. Faktura Ustrukturyzowana jest oferowana jako dodatkowa funkcjonalność Systemu Obsługi Dokumentów Elektronicznych (SODE) i może stanowić uzupełnienie standardowej e-Faktury.

7. System Zdalnego Druku to usługa, która pozwala na zdalny wydruk różnego rodzaju dokumentów. Sprawdza się w organizacji z wieloma oddziałami, jak również w zdalnej pracy z domu, gdzie pracownik zleca drukowanie i wysyłkę materiałów do wskazanego odbiorcy. Dedykowana jest w szczególności dla klientów realizujących wydruki masowe.

8. Korespondencja Masowa to usługa umożliwiająca drukowanie różnego rodzaju dokumentów na dużą skalę, realizowana w technologii cyfrowej. Została stworzona z myślą o korporacjach, firmach oraz instytucjach, które masowo komunikują się ze swoimi klientami. Umożliwia automatyczne składanie i kopertowanie oraz wysyłkę korespondencji do odbiorcy końcowego za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Pozwala też na zwiększenie wydajności i skrócenie czasu realizacji procesu, nawet przy bardzo dużych wolumenach.

9. Usługa Przetwarzania Danych to usługa, która pozwala na przekształcenie danych z dowolnego formatu np. z XML w PDF. Obejmuje przygotowanie e-Dokumentów w wybranym przez klienta layoucie oraz rodzaju, jak np. faktura, pismo windykacyjne, oferta handlowa, itp. Umożliwia również ich personalizację oraz dynamiczną zmianę zawartości, tj. rozmieszczanie danych tekstowych, liczbowych i graficznych, w zależności od przyjętych kryteriów dla określonej grupy docelowej.

10. Archiwum Dokumentów Papierowych to usługa, która umożliwia cyfryzację dokumentów papierowych. Główne cechy:

- Digitalizacja dokumentów papierowych;

- Porządkowanie i katalogowanie (np. opis w postaci metadanych);

- Zwrotne przekazanie dokumentów w formie elektronicznej.

11. Obsługa Zwrotów Pocztowych to usługa, która pozwala na odbiór przesyłek zwróconych przez operatora pocztowego. Umożliwia ich identyfikację w oparciu o kody kreskowe i bazę wysyłek. Pozwala na wprowadzenie do systemu informacji o przyczynie zwrotu korespondencji oraz raportowanie dotyczące realizowanych działań. Zapewnia także archiwizację lub utylizację dokumentów.

Podział składników majątku Spółki Dzielonej na Wydzielaną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej i składniki pozostające w Spółce Dzielonej został dokonany według stanu bilansu sporządzonego na dzień 1 stycznia 2022 r., a Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej została szczegółowo opisana w Planie Podziału.

W szczególności, w skład Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wchodzą wskazane w Planie Podziału:

- środki trwałe (majątek rzeczowy),

- wartości niematerialne i prawne,

- prawa i obowiązki wynikające z określonych umów zawartych z klientami przez Spółkę Dzieloną,

- środki pieniężne,

- należności,

- zobowiązania związane z aktywami przypisanymi do Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (w tym zobowiązania pracownicze związane z pracownikami alokowanymi do tej Części),

- wszystkie inne zobowiązania i roszczenia pozostające w związku z Wydzielaną Częścią Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespół składników materialnych, jak i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wyodrębnienie organizacyjne Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wynika z wewnętrznych regulacji przyjętych stosownymi uchwałami dotyczącymi struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej podjętymi przez Zarząd Spółki Dzielonej lub przez poszczególnych Członków Zarządu odpowiedzialnych za nadzór nad danymi jednostkami organizacyjnymi. Aktualna - na dzień uzgodnienia Planu Podziału - struktura organizacyjna Spółki Dzielonej stanowi załącznik do uchwały nr 2/2022 Zarządu Spółki Dzielonej z 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej tej Spółki.

Powyższe wyodrębnienie organizacyjne Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej ma również charakter faktyczny, ponieważ znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w przyjętym przez Spółkę Dzieloną schemacie organizacyjnym, lecz również w procesach wewnętrznych określających zasady funkcjonowania Spółki Dzielonej i prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

Wyodrębnienie finansowe Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wynika z prowadzonej przez Spółkę Dzieloną wewnętrznej ewidencji zdarzeń gospodarczych umożliwiającej przyporządkowanie aktywów i pasywów, tj. przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do poszczególnych jednostek organizacyjnych (pionów lub działów) Spółki Dzielonej, w tym również do wydzielanego Pionu Komunikacji Masowej.

Wyodrębnienie funkcjonalne Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych) polega na tym, iż Pion Komunikacji Masowej jest wyposażony w odpowiednie zaplecze techniczne oraz składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia aktywności gospodarczej (wykonywania dedykowanych zadań i funkcji) przypisanej poszczególnym jednostkom organizacyjnym, co dotyczy również zasobów osobowych (pracowników) dysponujących adekwatną do przedmiotu działalności prowadzonej przez poszczególne jednostki organizacyjne, wiedzę i doświadczenie.

Do Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zostali przypisani pracownicy Spółki Dzielonej zatrudnieni w ww. pionie i działach. W ramach Podziału - na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. w trybie przejścia części zakładu pracy - ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej nastąpi "transfer pracowników" przypisanych do Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

Do Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej zostaną natomiast przypisani pracownicy Spółki Dzielonej zatrudnieni w pozostałych jednostkach i komórkach organizacyjnych.

Do Dnia Podziału część pracowników przypisanych do Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej może świadczyć wybrane czynności na rzecz Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej i odpowiednio część pracowników przypisanych do Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej może świadczyć wybrane czynności na rzecz Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie produktów oferowanych dotychczas przez Pion Komunikacji Masowej w ramach Spółki Dzielonej.

Wszystkie składniki majątku wchodzące w skład Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej zostaną przyjęte przez Spółkę Przejmującą dla celów podatkowych w wartościach wynikających z ksiąg podatkowych Spółki Dzielonej i przypisane do działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą w Polsce.

Informacje o Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej

W Spółce Dzielonej pozostanie majątek obejmujący inne piony biznesowe, stanowiący organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony zespół (zespoły) składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), w tym zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej przez aktualne obszary działalności, w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki Dzielonej wchodzących w skład Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej.

W szczególności, w skład Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej wchodzić będą pozostałe, inne niż wskazane w Planie Podziału:

- środki trwałe (majątek rzeczowy),

- wartości niematerialne i prawne,

- prawa i obowiązki wynikające z określonych umów zawartych z klientami przez Spółkę Dzieloną,

- środki pieniężne,

- należności,

- zobowiązania związane z aktywami przypisanymi do Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej (w tym zobowiązania pracownicze związane z pracownikami alokowanymi do tej Części),

- wszystkie inne zobowiązania i roszczenia pozostające w związku z Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej.

Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie dostarczania usług bezpieczeństwa i zaufania (tj. usług potwierdzających tożsamość osób i firm w Internecie oraz usług zapewniających wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, plików oraz urządzeń komputerowych) oraz usług szkoleniowych. Ponadto w Spółce Dzielonej pozostanie część majątku tej Spółki związana z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w zakresie w produkcji, rozwoju i wdrożeń rozwiązań dla sektora leasingowego, administracji centralnej i samorządowej oraz przedsiębiorstw komunalnych, produkcji, rozwoju i wdrożeń systemów zarządzania kapitałem ludzkim a także w zakresie dostaw infrastruktury.

Pytania

1. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej stanowić będą dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?

2. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem u Wnioskodawcy powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT w postaci ustalonej na dzień poprzedzający Dzień Podziału wartości emisyjnej udziałów Spółki Przejmującej przydzielonych Wnioskodawcy jako Jedynemu Udziałowcowi Spółki Przejmującej?

3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu akcji w Spółce Dzielonej po podziale Spółki Dzielonej w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2?

4. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów w Spółce Przejmującej, objętych w związku z podziałem Spółki Dzielonej w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2?

5. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychód uzyskany w wyniku podziału Spółki Dzielonej w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2?

6. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w pkt 5 (przychodu uzyskanego w wyniku podziału Spółki Dzielonej) w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2?

7. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów w Spółce Przejmującej, objętych w związku z podziałem Spółki Dzielonej w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1.

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej stanowić będą dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o CIT").

Ad 2.

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem u Wnioskodawcy nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT w postaci ustalonej na dzień poprzedzający Dzień Podziału wartości emisyjnej udziałów Spółki Przejmującej przydzielonych Wnioskodawcy jako Jedynemu Udziałowcowi Spółki Przejmującej.

Ad 5.

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, przychodem uzyskanym przez Wnioskodawcę w wyniku podziału Spółki Dzielonej będzie ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) Spółki Przejmującej przydzielonych Wnioskodawcy w następstwie podziału, rozumiana jako wartość rynkowa tych udziałów/akcji.

Ad 6.

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w pkt 5 (przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę w wyniku podziału Spółki Dzielonej) w sposób wskazany w pkt 4, tj. w wysokości Wartości Podatkowej Akcji w Spółce Dzielonej przed podziałem, pomniejszonej o opisaną w ramach uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 wartość potencjalnego kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji Spółki Dzielonej po jej podziale.

Ad 7.

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów/akcji w Spółce Przejmującej, objętych w związku z podziałem Spółki Dzielonej w wysokości wartości emisyjnej udziałów (akcji) Spółki Przejmującej przydzielonych Wnioskodawcy w następstwie podziału, rozumianej jako wartość rynkowa tych udziałów/akcji, ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału Spółki Dzielonej.

Wynika to z poniższej argumentacji.

Uwagi ogólne dotyczące definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP") jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie ustawy o CIT mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1)

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

2)

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3)

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4)

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że Ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest odniesienie do każdej z tych przesłanek osobno.

W dotychczasowych poglądach organów podatkowych wielokrotnie zostało podkreślone, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Przykładowo takie argumenty zostały wskazane przez organy podatkowe i sądy:

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 4 maja 2017 r. (Znak: 3063-ILPP1-1.4512.55.2017.2.RW), tj.: "Zatem, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. Innymi słowy, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej".

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 28 kwietnia 2017 r. (Znak: 0114-KDIP1-1.4012.39.2017.1.KBR) tj.: "składniki materialne i niematerialne tworzą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jeżeli można uznać je za tworzące zespół powiązanych ze sobą elementów. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym istotna jest rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, to znaczy czy można je uznać za stanowiące wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość".

- NSA w wyroku z 5 stycznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3649/14): "Przypomnieć tylko należy, że zgodnie z art. 55

1)

k.c. przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2)

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3)

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4)

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5)

koncesje, licencje i zezwolenia;

6)

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7)

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8)

tajemnice przedsiębiorstwa;

9)

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak się podnosi w orzecznictwie przepis art. 55 1) k.c. definiując przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, wskazuje, że stanowi ono zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, podając przy tym przykładowe elementy wchodzące w jego skład - stanowiące w większości prawa o różnej postaci i treści. Czynnikiem "konstytuującym" przedsiębiorstwo lub jego część w znaczeniu przedmiotowym jest występowanie elementu organizacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych jego składników umożliwiających traktowanie przedsiębiorstwa, jako pewną całość (zespół). Występowanie elementu organizacji pozwala odróżnić przedsiębiorstwo od majątku, gdyż ten ostatni jest przedmiotem organizacji i stanowi jedynie zbiór elementów wchodzących w skład zorganizowanej całości, jaką jest przedsiębiorstwo (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 21 listopada 2013 r., sygn. akt I ACa 1269/12)".

- WSA w wyroku z 8 lutego 2017 r. (sygn. akt I SA/Go 6/17): "Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Ważne jest przypisanie jednostce uprawnień skutkujących samodzielnym prowadzeniem działalności "widocznym z zewnątrz". Oznacza to, że wyodrębnienie musi wynikać z określonych decyzji statutowych (zarządczych itp.), które formalnie nadają jednostce wewnętrznej uprawnienia uzasadniające jej wydzielenie organizacyjne. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)".

Biorąc pod uwagę opisany przyszły stan faktyczny oraz poniższe szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, jak również Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej na moment dokonania Podziału będą stanowiły ZCP, ponieważ będą spełniać ww. przesłanki.

Szczegółowa kwalifikacja Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT

Ad 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, jak i Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielone na moment planowanego Podziału będą stanowiły zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, zarówno Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, jak i Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej są wyposażone w kluczowe składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w dotychczasowym zakresie.

Do Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w Planie Podziału szczegółowo przypisane zostały następujące składniki materialne i niematerialne niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej:

- środki trwałe (majątek rzeczowy),

- wartości niematerialne i prawne,

- prawa i obowiązki wynikające z określonych umów zawartych z klientami przez Spółkę Dzieloną,

- środki pieniężne,

- należności,

- zobowiązania związane z aktywami przypisanymi do Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej (w tym zobowiązania pracownicze związane z pracownikami alokowanymi do tej Części),

- wszystkie inne zobowiązania i roszczenia pozostające w związku z Wydzielaną Częścią Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

Odpowiednio, do Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej w Planie Podziału szczegółowo przypisane zostały następujące składniki materialne i niematerialne niezbędne do dalszego wykonywania działalności gospodarczej:

- środki trwałe (majątek rzeczowy),

- wartości niematerialne i prawne,

- prawa i obowiązki wynikające z określonych umów zawartych z klientami przez Spółkę Dzieloną,

- środki pieniężne,

- należności,

- zobowiązania związane z aktywami przypisanymi do Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej (w tym zobowiązania pracownicze związane z pracownikami alokowanymi do tej Części),

- wszystkie inne zobowiązania i roszczenia pozostające w związku z Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych i sądów, nie jest konieczne, aby wśród składników majątkowych zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajdowało się prawo do nieruchomości: "Jakkolwiek, działalność gospodarcza musi być, co oczywiste, realizowana w określonym fizycznie miejscu, to jednak prawo do władania nieruchomością, na której funkcjonuje zorganizowana część przedsiębiorstwa nie musi wchodzić w skład tak wyodrębnionej całości. Natomiast ocena, czy dany zbiór składników może stanowić samodzielne przedsiębiorstwo dokonywana jest każdorazowo in concreto. Zbiór ten obejmować powinien składniki determinujące funkcje, które miałoby spełniać przedsiębiorstwo (...). Trudno jest się nie zgodzić z konstatacją sądu pierwszej instancji, że prawo do nieruchomości nie jest elementem determinującym świadczenie opisanych we wniosku usług. Stawianie takiego wymogu przez organ interpretacyjny jest nieracjonalne i nie odpowiada rodzajowi działalności gospodarczej prowadzonej przez opisany zespół składników" (wyrok NSA z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2288/11).

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, jak i Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) będzie spełniony na moment Podziału.

Ad 2. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej w dacie Podziału będą wyodrębnione organizacyjnie i finansowo.

Pojęcie "wyodrębnienia organizacyjnego" zostało wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 5 maja 2017 r. (Znak: 2461-IBPP3.4512.46.2017.2.AL) zgodnie, z którą: "Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze".

Wyodrębnienie organizacyjne może przy tym wynikać ze statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, ale jak podkreślają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, może mieć również charakter faktyczny.

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że Wyodrębnienie organizacyjne Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wynika z wewnętrznych regulacji przyjętych stosownymi uchwałami dotyczącymi struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej podjętymi przez Zarząd Spółki Dzielonej lub przez poszczególnych Członków Zarządu odpowiedzialnych za nadzór nad danymi jednostkami organizacyjnymi. Aktualna - na dzień uzgodnienia Planu Podziału - struktura organizacyjna Spółki Dzielonej stanowi załącznik do uchwały nr 2/2022 Zarządu Spółki Dzielonej z 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej tej Spółki. Powyższe wyodrębnienie organizacyjne Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej ma również charakter faktyczny, ponieważ znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w przyjętym przez Spółkę Dzieloną schemacie organizacyjnym, lecz również w procesach wewnętrznych określających zasady funkcjonowania Spółki Dzielonej i prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, zarówno Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, jak i Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej, na moment Podziału, będą wyodrębnione pod względem organizacyjnym w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej i wyodrębnienie to będzie istniało w dacie Podziału.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności oraz zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 5 maja 2017 r. (Znak: 2461- IBPP3.4512.46.2017.2.AL) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że "Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa".

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 25 kwietnia 2017 r. (Znak: 3063-ILPP2-1.4512.11.2017.2.AWA): "Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Natomiast wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, która odnosi się do całego przedsiębiorstwa".

Natomiast w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 24 kwietnia 2017 r. (Znak: 2461-IBPB-3.4510.46.2017.2.JKT) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził: "Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Nie zmienia to jednak faktu, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarówno w orzecznictwie, jak i interpretacjach organów podatkowych podkreśla się również, że warunkiem wyodrębnienia finansowego nie jest samodzielne sporządzanie bilansu przez daną jednostkę wewnętrzną".

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wyodrębnienie finansowe Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wynika z prowadzonej przez Spółkę Dzieloną wewnętrznej ewidencji zdarzeń gospodarczych umożliwiającej przyporządkowanie aktywów i pasywów, tj. przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do poszczególnych jednostek organizacyjnych (pionów lub działów) Spółki Dzielonej, w tym również do wydzielanego Pionu Komunikacji Masowej.

W świetle powyższych argumentów, nie ulega wątpliwości, że Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, jak i Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej na moment Podziału będą stanowiły jednostki wyodrębnione finansowo.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, jak również w odniesieniu do Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej, przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego będzie spełniona na moment Podziału.

Ad 3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie "wyodrębnienia funkcjonalnego" zostało wyjaśnione m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. (Znak: 2461-IBPP2.4512.164.2017.1AZe) "wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa".

Powyższe podejście, znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 marca 2017 r. (Znak: 0113-KDIPT1-1.4012.9.2017.1.AK).

W sprawie będącej przedmiotem wniosku z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wyodrębnienie funkcjonalne w strukturach Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej przejawia się w wyraźnej odrębności w zakresie działalności operacyjnej prowadzonej w ramach każdej z tych Części.

Dlatego elementy Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Części Pozostającej w Spółce Dzielonej powinny być traktowane jako funkcjonalnie powiązane ze sobą i wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia odrębnych przedsiębiorstw prowadzących działalność operacyjną. Wynika, to m.in. z faktu, że do każdej z tych części, na moment Podziału, przypisany będzie zespół składników materialnych i niematerialnych (opisany szczegółowo w części uzasadnienia dotyczącego istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych) wystarczający do prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym wyżej zakresie przez Wydzielaną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostającą w Spółce Dzielonej.

W oparciu bowiem o przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego zespoły składników materialnych i niematerialnych, Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej w momencie dokonania Podziału będą mogły kontynuować swoją dotychczasową działalność.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że warunek przeznaczenia Wydzielanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej do realizacji określonych zadań gospodarczych zostanie spełniony na moment Podziału.

Ad. 4. Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany we wniosku zespół składników zorganizowanych jako Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie usług:

- Systemu Obsługi Dokumentów Elektronicznych (SODE),

- Elektronicznego Nośnika Trwałego,

- Bezpiecznego Repozytorium Danych (BRD),

- Elektronicznej Teczki Kadrowej,

- Komunikacji eMail i SMS,

- Faktury Ustrukturyzowanej,

- Systemu Zdalnego Druku,

- Korespondencji Masowej,

- Usług Przetwarzania Danych,

- Archiwum Dokumentów Papierowych,

- Obsługi Zwrotów Pocztowych,

dzięki wyodrębnieniu funkcjonalnemu wydzielanego majątku polegającemu na tym, iż Pion Komunikacji Masowej jest i będzie na Dzień Podziału wyposażony w odpowiednie zaplecze techniczne oraz składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia aktywności gospodarczej (wykonywania dedykowanych zadań i funkcji) przypisanej poszczególnym jednostkom organizacyjnym, co dotyczy również zasobów osobowych (pracowników) dysponujących adekwatną do przedmiotu działalności prowadzonej przez poszczególne jednostki organizacyjne, wiedzą i doświadczeniem.

Z kolei opisany we wniosku zespół składników zorganizowanych jako Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie dostarczania usług bezpieczeństwa i zaufania (tj. usług potwierdzających tożsamość osób i firm w Internecie oraz usług zapewniających wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, plików oraz urządzeń komputerowych) oraz usług szkoleniowych. Ponadto w Spółce Dzielonej pozostanie część majątku tej Spółki związana z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w zakresie w produkcji, rozwoju i wdrożeń rozwiązań dla sektora leasingowego, administracji centralnej i samorządowej oraz przedsiębiorstw komunalnych, produkcji, rozwoju i wdrożeń systemów zarządzania kapitałem ludzkim a także w zakresie dostaw infrastruktury.

W konsekwencji, na moment Podziału, Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej będą posiadały zdolność samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w wyżej wymienionych zakresach w formie odrębnych i niezależnych przedsiębiorstw.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przytoczoną powyżej argumentację wspartą dotychczasową praktyką organów podatkowych oraz orzecznictwem, zdaniem Wnioskodawcy, Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej są zdolne do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwa, w szczególności zaś Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej na moment Podziału:

1)

będą stanowiły zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;

2)

będą posiadały organizacyjne i finansowe wyodrębnienie;

3)

będą przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębniona funkcjonalnie);

4)

będą posiadały zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem bez wątpliwości na to, że na Dzień Podziału, Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej będą posiadały zdolność do niezależnego funkcjonowania.

Po dokonaniu Podziału, Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona - jako podmioty, w których Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej będą funkcjonowały oddzielnie - będą miały możliwość samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej stanowić będą dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy o CIT, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody uzyskane w następstwie podziałów podmiotów, w tym przychody wspólnika spółki dzielonej.

Według art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o CIT, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody wspólnika spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Od 1 stycznia 2022 r. przepis art. 7b ust. 1 pkt 1a ustawy o CIT stanowi, że za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki dzielonej w następstwie podziału podmiotów, z zastrzeżeniem pkt 8b.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. stanowi, że przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., do przychodów nie zalicza się w przypadku podziału spółek, przychodu wspólnika spółki dzielonej stanowiącego wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8ba tej ustawy, jeżeli:

a)

udziały (akcje) w podmiocie dzielonym nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów oraz

b)

przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, nie jest wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 12b ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 12 oraz ust. 11 pkt 3 i 4, ciężar dowodu, że udziały (akcje) nie zostały nabyte lub objęte w wyniku transakcji wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku łączenia lub podziału podmiotów oraz wartość udziałów (akcji) odpowiada wartości określonej w tych przepisach, spoczywa na wspólniku.

Zdaniem Wnioskodawcy użyte w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT sformułowanie "z zastrzeżeniem pkt 8b" oznacza, że w przypadku podziału spółki ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej, nie jest przychodem udziałowca (akcjonariusza), jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Jednocześnie, skoro przepis art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., dotyczy przychodu, "o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8ba" tej ustawy, a nie dotyczy przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT, to uznać należy, że bez względu na to, czy spełnione są warunki określone w art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., w przypadku podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie jest przychodem wspólnika (akcjonariusza), jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej stanowić będą dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W konsekwencji, w związku z Podziałem u Wnioskodawcy nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT w postaci ustalonej na dzień poprzedzający Dzień Podziału wartości emisyjnej udziałów Spółki Przejmującej przydzielonych Wnioskodawcy jako Jedynemu Udziałowcowi Spółki Przejmującej.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki dzielonej w następstwie podziału podmiotów, z zastrzeżeniem pkt 8b.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. stanowi, że przychodem jest ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., do przychodów nie zalicza się w przypadku podziału spółek, przychodu wspólnika spółki dzielonej stanowiącego wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8ba tej ustawy, jeżeli:

a)

udziały (akcje) w podmiocie dzielonym nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów oraz

b)

przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, nie jest wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 16a ustawy o CIT, wartość emisyjna udziałów (akcji) oznacza cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji).

Przywołana wyżej definicja "wartości emisyjnej" wskazuje, że wartość emisyjną stanowi cena, po jakiej obejmowane są udziały lub akcje. Należy wskazać, że "cena" stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, której kupujący musi się wyzbyć ze swojego majątku, aby dokonać danego zakupu. Takie rozumienie słowa cena sugerowałoby, że wartość emisyjna udziałów przydzielonych wspólnikom spółki dzielonej to wartość (cena), którą wspólnicy spółki dzielonej "płacą" za akcje w spółce przejmującej. W związku z tym należałoby przyjąć, że wartość emisyjna to wartość rynkowa udziałów w spółce dzielonej, które zostają unicestwione w wyniku podziału. Ustalona w ten sposób wartość emisyjna byłaby stała w sytuacji, w której w wyniku podziału doszłoby do unicestwienia wszystkich udziałów w spółce dzielonej. Należy przy tym wskazać, iż przy podziale przez wydzielenie, w odróżnieniu od podziałów, o których mowa w art. 529 § 1 pkt 1-3 k.s.h., zasadniczo nie dochodzi do unicestwienia wszystkich udziałów spółki dzielonej. Pomimo to, w ocenie Wnioskodawcy, zamiarem ustawodawcy nie było rozróżnienie pojęcia wartości emisyjnej w zależności od rodzaju podziału, na jaki zdecyduje się podatnik. Brak jest bowiem na gruncie przepisów ustawy o CIT rozróżnienia podziału przez wydzielenie od innych podziałów. Przepis art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT obejmuje swą dyspozycją wszystkie rodzaje podziałów, o których mowa w art. 529 k.s.h. Konieczne jest więc przyjęcie jednej definicji wartości emisyjnej dla wszystkich rodzajów podziałów, w tym podziału przez wydzielenie.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wykładnia pojęcia "wartości emisyjnej" prowadząca do wniosku, że w przypadku podziałów, o których mowa w art. 529 § 1 pkt 1-3 k.s.h., wartość emisyjna jest wartością stałą, byłaby niezgodna z celem ustawodawcy, za który należy uznać skłonienie wspólników spółek biorących udział w podziale do przyjęcia parytetu wymiany udziałów, który zapewniałby brak przesunięć majątkowych pomiędzy ich wspólnikami. Powyższy cel byłby jednocześnie zgodny z celem Nowelizacji, tj. uszczelnieniem systemu podatkowego. Należy wskazać, że przyjęcie, iż wartość emisyjna jest niezależna od liczby udziałów wydanych wspólnikom spółki dzielonej, byłoby sprzeczne ze wskazanym powyżej celem przepisów.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać powyższy sposób wykładni pojęcia "wartość emisyjna" za nieprawidłowy i przyjąć, że wartością emisyjna jest cena, jaką spółka przejmująca "płaci" wspólnikowi spółki dzielonej za majątek spółki dzielonej (a nie wartość, jaką wspólnik spółki dzielonej "płaci" za udziały w spółce przejmującej).

Stosując taką wykładnię należy jednocześnie zauważyć, że tak rozumiana wartość emisyjna nie może być niższa od wartości rynkowej akcji spółki dzielonej, ponieważ zawsze będzie jej równa (por. W. Majkowski, M. Michna, Neutralność podatkowa połączeń spółek kapitałowych po nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zasada czy już jedynie wyjątek?, Przegląd podatkowy, lipiec 2019, s. 39-40).

Zatem w ocenie Wnioskodawcy, to rynkowa wartość nowo wyemitowanych udziałów/akcji w Spółce Przejmującej, w zamian za które Spółka Przejmująca otrzymuje majątek Spółki Dzielonej (Część Wydzieloną), stanowi podstawę do określenia wartości emisyjnej.

Wskazany powyżej sposób rozumienia pojęcia "wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej" znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, np. z 13 października 2020 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4010.332.2020.1.SG.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 6

Z powołanych wcześniej regulacji wynika, że sam podział spółki może kreować przychód wspólników (akcjonariuszy) spółki dzielonej. Ma wtedy zastosowanie przepis art. 15 ust. 1ma, który stanowi, że w przypadku podziału spółki, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, kosztem uzyskania przychodów udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej są koszty nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczone zgodnie z ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8. Jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, koszt ten ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości jej majątku bezpośrednio przed podziałem. Pozostała część kwoty tych kosztów stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki dzielonej przez wydzielenie.

Powyższe oznacza, że w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w pkt 5 (przychodu uzyskanego w wyniku podziału Spółki Dzielonej) w sposób wskazany w pkt 4, tj. w wysokości Wartości Podatkowej Akcji w Spółce Dzielonej przed podziałem, pomniejszonej o opisaną w ramach uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 wartość potencjalnego kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji Spółki Dzielonej po jej podziale.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 7

Kolejną kategorię przychodów tworzy późniejsza sprzedaż udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1m ustawy o CIT, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość emisyjna.

Powyższe oznacza, że w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów /akcji w Spółce Przejmującej, objętych w związku z podziałem Spółki Dzielonej w wysokości wartości emisyjnej udziałów (akcji) Spółki Przejmującej przydzielonych Wnioskodawcy w następstwie podziału, rozumianej jako wartość rynkowa tych udziałów/akcji, ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału Spółki Dzielonej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest częściowo prawidłowe i częściowo nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"):

Ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W rozumieniu powyższej regulacji prawnej, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, spełniać powinien następujące warunki:

- musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

- zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

- składniki przedsiębiorstwa przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

- zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące wskazane zadania.

Zatem, nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiącymi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Zatem, samo nazwanie jednostki wewnętrznej określonym mianem nie zapewnia wyodrębnienia organizacyjnego, jeżeli nie podąża za tym autonomia decyzyjna, wyposażenie majątkowe i zarządzanie zespołem pracowniczym. Ważne jest przypisanie jednostce uprawnień skutkujących samodzielnym prowadzeniem działalności "widocznym z zewnątrz". Oznacza to, że wyodrębnienie musi wynikać z określonych decyzji statutowych (zarządczych itp.), które formalnie nadają jednostce wewnętrznej uprawnienia uzasadniające jej wydzielenie organizacyjne.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj, jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia, jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.; dalej jako "k.s.h."), tj. podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie z przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej i przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci Pionu Komunikacji Masowej. W związku z tym powzięli Państwo wątpliwość czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, wydzielona część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej oraz pozostająca w Spółce część przedsiębiorstwa będą stanowiły dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu cytowanego wyżej art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, część przedsiębiorstwa wydzielona ze Spółki Dzielonej obejmie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), który będzie przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania. Ponadto wyodrębnienie Pionu Komunikacji Masowej wynika ze struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej, przyjętej stosownymi uchwałami oraz z wewnętrznych zasad funkcjonowania i prowadzenia działalności przez Spółkę Dzieloną, a wewnętrzna ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwia przyporządkowanie aktywów i pasywów do wydzielanego Pionu Komunikacji Masowej.

Natomiast część pozostająca w Spółce Dzielonej będzie umożliwiała samodzielne prowadzenie działalności, obejmującej inne piony biznesowe i będzie stanowiła organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) w ramach poszczególnych jednostek pozostających w Spółce Dzielonej.

Ponadto, pracownicy Spółki Dzielonej zostaną przeniesieni do wydzielonej części przedsiębiorstwa lub zatrudnieni w części przedsiębiorstwa pozostającego w Spółce Dzielonej.

Mając na uwadze powyższe, po podziale Spółki Dzielonej, przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego, obie jej części będą stanowić dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do pytania nr 2, należy zaznaczyć, że podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej: "k.s.h.").

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 k.s.h.,

spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych.

Natomiast, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.,

podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o CIT,

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Jednocześnie, jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT,

przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przy czym przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT,

przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej w następstwie łączenia lub podziału podmiotów, z zastrzeżeniem pkt 8b.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT,

do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, o którym mowa w ust. 1 pkt 8ba, jeżeli:

a)

udziały (akcje) w podmiocie przejmowanym lub dzielonym nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów oraz

b)

przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie jest wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 15 ustawy o CIT,

przepisy ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

1)

art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2)

art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo

3)

art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

W myśl art. 12 ust. 13 ustawy o CIT, powyższe wyłączenie z przychodów nie będzie miało zastosowania w podatku dochodowym od osób prawnych,

jeżeli głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii ustalenia czy w związku z podziałem Spółki Dzielonej u Wnioskodawcy powstanie przychód określony w art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT w postaci ustalonej na dzień poprzedzający dzień podziału wartości emisyjnej udziałów Spółki Przejmującej.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1532), tj. ustawy zmieniającej, opublikowanej w Dz. U. poz. 2105, wprowadzone zmiany miały na celu uszczelnienie systemu podatkowego m.in. poprzez zagwarantowanie neutralności dla tych czynności reorganizacyjnych, w których kontynuowana jest wycena restrukturyzowanego majątku (cytat z uzasadnienia do projektu, strona 163: "W tym zakresie projekt przewiduje regulacje dotyczące reorganizacji podmiotów (w ramach wymiany udziałów, łączenia, podziału, aportu), w tym mającej charakter transgraniczny, poprzez uszczelnienie obecnie istniejących przepisów, tj. zapewnienie neutralności podatkowej restrukturyzacji w przypadku kontynuacji wyceny restrukturyzowanego majątku a w przypadku udziałów (akcji) zapewnienie tej neutralności dla pierwszej wymiany udziałów, łączenia lub podziału").

Jak wynika z ww. cytatu, wymienione przez projektodawcę transakcje wymiany udziałów, łączenia i podziału od 1 stycznia 2022 r. mają być ograniczone co do ich neutralności podatkowej w podatku dochodowym w zakresie drugiej tego typu transakcji, w ramach której dochodzi do emisji udziałów lub akcji oraz w sytuacji, gdy nie zostanie zrealizowana zasada kontynuacji wyceny. 

Z normy prawnej wyrażonej w przepisach ustawy o CIT obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. wynika, że co do zasady czynności reorganizacyjne (połączenia, podziały spółek oraz wymiana udziałów) generują przychód podlegający opodatkowaniu bez względu na status majątku przejętego, wydzielonego oraz majątku pozostającego po wydzieleniu w spółce dzielonej, tj. bez względu czy ww. majątek spełnia warunki ZCP, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W tym celu ustawą zmieniającą dodano do ustawy o CIT art. 12 ust. 1 pkt 8ba oraz zmieniono brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 8b i art. 12 ust. 4 pkt 12.

Z literalnego brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT wynika, iż ma on zastosowanie z zastrzeżeniem pkt 8b.

W celu wyjaśnienia skutków zastosowania w ww. przepisie wyrażenia "z zastrzeżeniem" należy wskazać przepis tekstu aktu prawnego interpretuje się, uwzględniając treść innych przepisów, które mogą modyfikować zakres przepisu interpretowanego. Niektóre z przepisów modyfikujących wskazuje się przez użycie, w przepisie centralnym, wyrażenia "z zastrzeżeniem", wskazując (co najmniej niektóre) przepisy modyfikujące przepis centralny. To, czy w efekcie uwzględnienia przepisu modyfikującego powstanie sytuacja zwężenia zakresu obowiązków zawartych w przepisie centralnym, czy ich rozszerzenie, zależy od treści tego przepisu, którego uwzględnienie owo zastrzeżenie wymaga.

Uwzględniając powyższe, należy uznać, że w wyniku użycia w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 8ba, wyrażenia "z zastrzeżeniem pkt 8b", dokonano modyfikacji jego zakresu poprzez ograniczenie stosowania przepisu jedynie do restrukturyzacji m.in. w przypadku polegającym na podziale przez wydzielenie, w której majątek pozostający w spółce jak i przejmowany stanowią ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Neutralność podatkową uzyskamy, gdy przychód ustalony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8ba zostanie wyłączony z przychodów podlegających opodatkowaniu po spełnieniu warunków określonych w art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT.

Obydwie przesłanki art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT, czyli zawarte zarówno w literze a), jak i w literze b) muszą być spełnione łącznie. Zgodnie z opisem stanu faktycznego, w czasie trwania Spółki Dzielonej Jedyny Udziałowiec obejmował w niej dodatkowe akcje m.in. w wyniku łączenia z innymi podmiotami oraz w wyniku wymiany udziałów. Zatem, w analizowanej sprawie, nie została spełniona przesłanka z art. 12 ust. 4 pkt 12 lit. a.

Wyjaśnić należy, że wprowadzenie dwóch przepisów odnoszących się do przychodu ustalanego na podstawie wartości emisyjnej udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych udziałowcowi (akcjonariuszowi) spółki dzielonej wyklucza stosowanie znaczenia któregokolwiek z nich "a contrario". Przyjęcie wykładni art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT "a contrario", czyniłoby treść zawartą w art. 12 ust. 1 pkt 8ba

w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy CIT regulacją martwą, a to podważałoby zasadę racjonalnego ustawodawcy, który przepisów martwych lub nieistotnych, czy zbędnych nie ustanawia.

Tym samym, pomimo spełnienia przesłanek neutralności podziału przez wydzielenie określonych przepisem art. 12 ust. 1 pkt 8b, wskutek podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie części majątku do Spółki Przejmującej, Wnioskodawca jako jedyny Udziałowiec uzyska przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT, z uwagi na uprzednie objęcie udziałów Spółki Dzielonej w drodze łączenia z innymi podmiotami oraz w wyniku wymiany udziałów. Podsumowując, zważywszy na łączny charakter warunków objętych art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT, przepis ten nie znajdzie zastosowania do opisanego podziału przez wydzielenie.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości w zakresie pytania nr 5 dotyczących sposobu ustalenia przychodu uzyskanego w wyniku podziału Spółki Dzielonej, w pierwszej kolejności ponownie wskazać należy, że stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT,

przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej w następstwie łączenia lub podziału podmiotów, z zastrzeżeniem pkt 8b.

Zatem z powyższego przepisu wynika, że przychód po stronie wspólnika spółki dzielonej należy ustalić w wartości emisyjnej udziałów (akcji) spółki przejmującej przydzielonych wspólnikowi spółki dzielonej w następstwie podziału podmiotów.

Jednocześnie, pojęcie wartości emisyjnej udziałów (akcji) zostało ściśle zdefiniowane przez Ustawodawcę w ustawie o CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 16a ustawy o CIT,

ilekroć w ustawie jest mowa o wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji).

Z powyższego wynika, że wartość emisyjna udziałów (akcji) jest wartością wynikającą ze wskazanych w art. 4a pkt 16a ustawy o CIT dokumentów i która nie jest niższa od wartości rynkowej. Oznacza to, że dla ustalenia wartości emisyjnej, koniecznym jest porównanie wartości wynikającej z ww. dokumentów z wartością wydanych udziałów.

Ponadto, wartość emisyjna udziałów (akcji) jest używana w ustawie o CIT wyłącznie w kontekście łączenia i podziału spółek. W związku z tym, pojęcie to należy interpretować w kontekście restrukturyzacji spółek (ich łączenia lub podziału).

Wobec powyższego, przychodem uzyskanym przez Państwa (Wspólnika Spółki Dzielonej) w wyniku podziału Spółki Dzielonej będzie ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) Spółki Przejmującej przydzielonych Wnioskodawcy (Wspólnikowi) w następstwie podziału, rozumiana jako wartość rynkowa tych udziałów (akcji).

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 5 należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się z kolei do Państwa wątpliwości, w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu uzyskanego w wyniku podziału Spółki Dzielonej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6) oraz w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów w Spółce Przejmującej, objętych w związku z podziałem Spółki Dzielonej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 7), w pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT,

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Powyższe oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Katalog wydatków wyłączonych z kategorii kosztów podatkowych o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT ma charakter zamknięty.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT,

do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

W tym miejscu wskazać należy, że w związku z tym, że pojęcie "wydatki" nie zostało zdefiniowane w ustawie o CIT, należy odnieść się do jego językowego znaczenia. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN pod red. Prof. M. Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, "wydatek" to: suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś, przy czym "wydać" oznacza: wyłożyć, wydatkować pieniądze na coś, zapłacić za coś. "Zapłacić" zaś to: dać pieniądze jako należność za pracę, za towar; wynagrodzić w pieniądzach (także w naturze); uiścić należność.

Zgodnie z przytoczonymi definicjami słownikowymi należy uznać, że pojęcie "wydatek" ma na gruncie ustawy o CIT bardzo szerokie znaczenie i powinno być rozumiane jako uiszczanie należności za coś - zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Jednocześnie należy podkreślić, że żaden z przepisów ustawy nie ogranicza wskazanego pojęcia tylko i wyłącznie do wydatków pieniężnych podmiotu nabywającego składniki majątkowe.

Tak więc sformułowanie "wydatków na objęcie lub nabycie" zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie odnosiło się do wydatków zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych bezpośrednio warunkujących nabycie udziałów/akcji spółki, które są następnie zbywane, tj. wydatków, bez których poniesienia skuteczne nabycie tychże składników nie byłoby możliwe.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT,

do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 8b; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

a)

ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

b)

ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,

c)

wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości jej majątku bezpośrednio przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W tym miejscu należy powołać art. 15 ust. 1k ustawy o CIT, zgodnie z którym

w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

1)

określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;

a)

wartości początkowej składnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, będącego przedmiotem wkładu własnego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej wydatkom poniesionym na ich nabycie;

b)

określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w przypadku gdy do przychodów takich nie ma zastosowania przepis art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b;

2)

przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w przypadku gdy do przychodów takich ma zastosowanie przepis art. 12 ust. 4 pkt 25 lit.b.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy o CIT,

wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k.

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT,

nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W świetle powyższych przepisów, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej na objęcie udziałów (akcji) w tej spółce w przypadku podziału spółki, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 8b; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości jej majątku bezpośrednio przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W związku z powyższym, skoro ww. wydatki nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu w momencie powstania przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT w związku z podziałem Spółki Dzielonej, to bezzasadne stało się odniesienie się do sposobu ustalenia wartości (wysokości) kosztów podatkowych z tego tytułu.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 6 należało uznać za nieprawidłowe.

Nie można również zgodzić się z Państwa stanowiskiem, że Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów/akcji w Spółce Przejmującej, objętych w związku z podziałem Spółki Dzielonej w wysokości wartości emisyjnej udziałów (akcji) Spółki Przejmującej przydzielonych Wnioskodawcy w następstwie podziału, rozumianej jako wartość rynkowa tych udziałów/akcji, ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału Spółki Dzielonej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1m Ustawy CIT,

w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość emisyjna.

Powołany przepis reguluje kwestię rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b, a więc do takiego podziału, gdzie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W niniejszej sprawie art. 15 ust. 1m Ustawy CIT nie znajdzie zastosowania, albowiem jak wskazano powyżej zarówno wyodrębniany majątek jak i majątek pozostający w Spółce Dzielonej będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Dla ustalenia kosztu uzyskania przychodów ze zbycia udziałów (akcji) w Spółce Przejmującej należy odwołać się do cytowanego już art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT.

Odnosząc powyższe do opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) Spółki Przejmującej objętych w następstwie podziału, będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu przy takiej transakcji w wysokości ustalonej według proporcji, o której mowa w 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy o CIT.

W związku z powyższym, koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki Przejmującej objętych przez Wnioskodawcę będącego osobą prawną w następstwie podziału należy ustalić w wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) Spółki Dzielonej, według proporcji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy o CIT.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 7 należało uznać za nieprawidłowe.

Organ nie odniósł się do Państwa stanowiska w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 3 i 4, albowiem stały się one bezprzedmiotowe wskutek uznania za nieprawidłowe Państwa stanowiska w zakresie pytania ozanczonego Nr 2.

Odnosząc się do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych wskazać należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Państwa wyroków należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły. Natomiast tut. Organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie ustalenia:

- czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Wydzielana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej stanowić będą dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe;

- czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem u Wnioskodawcy powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT w postaci ustalonej na dzień poprzedzający Dzień Podziału wartości emisyjnej udziałów Spółki Przejmującej przydzielonych Wnioskodawcy jako Jedynemu Udziałowcowi Spółki Przejmującej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest nieprawidłowe;

- w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychód uzyskany w wyniku podziału Spółki Dzielonej w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5) - jest prawidłowe;

- w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w pkt 5 (przychodu uzyskanego w wyniku podziału Spółki Dzielonej) w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6) - jest nieprawidłowe;

- w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów w Spółce Przejmującej, objętych w związku z podziałem Spółki Dzielonej w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 7) - jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanów faktycznych, podanych przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy przedstawionego we wniosku, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.),

albo - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy/ (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) będąc użytkownikiem wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl