0111-KDIB1-1.4010.423.2022.10.SH - Rozliczanie CIT w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o. i wyborem CIT estońskiego

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.423.2022.10.SH Rozliczanie CIT w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o. i wyborem CIT estońskiego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 czerwca 2022 r. - za pośrednictwem platformy ePUAP - wpłynął Pani wniosek z tego samego dnia, o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, m.in. czy:

1) wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę Jawną, opisanych w zdarzeniu przyszłym, dokonana po przekształceniu Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. i po złożeniu przez Spółkę z o.o. zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, będzie podlegała w momencie jej faktycznej wypłaty opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

2) Spółka z o.o. będzie uprawniona do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w Rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

3)

w przypadku zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, nie powstanie dochód z przekształcenia o którym mowa w art. 7aa ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

4)

prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym zapłata za usługi serwisu i naprawy samochodów ciężarowych świadczone przez X Sp.k. na rzecz Spółki z o.o. nie będzie stanowiła ukrytych zysków, przy założeniu, że ceny za świadczone usługi serwisowe zostaną ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane,

5)

prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym zyski wypracowane w okresie opodatkowania ryczałtem, które nie zostaną rozdysponowane na rzecz wspólników, tylko zasilą kapitał zapasowy Spółki z o.o., nie będą podlegały opodatkowaniu również w momencie zakończenia opodatkowania ryczałtem, a ewentualny obowiązek podatkowy może pojawić się dopiero w przypadku ich rozdysponowania.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski - Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce jawnej, posiadającej siedzibę na terytorium Polski (...) Spółka Jawna z siedzibą w (...), (dalej: "Spółka Jawna"). Spółka Jawna powstała w 2001 r. w wyniku przekształcenia spółki cywilnej działającej pod firmą " (...)".

Spółka Jawna prowadzi działalność w zakresie sprzedaży oraz najmu ciągników siodłowych, naczep, przyczep, samochodów ciężarowych oraz innych pojazdów. Pozostałymi wspólnikami Spółki Jawnej są dwie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Polski (są polskimi rezydentami podatkowymi). Spółka Jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, przychody i koszty Spółki Jawnej rozpoznają wspólnicy na zasadach wynikających z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "Ustawa PIT").

W związku ze znacznym wzrostem obrotów Spółki Jawnej oraz planami w zakresie sukcesji działalności na rzecz dzieci, Wnioskodawca oraz pozostali wspólnicy Spółki Jawnej rozważają przeprowadzenie w 2022 r. przekształcenia Spółki Jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka z o.o."). Dzięki przekształceniu, ograniczona zostanie odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, a ponadto wspólnicy będą mogli zaplanować sukcesję biznesu na rzecz dzieci.

W okresie swojej działalności Spółka Jawna wygenerowała zyski, które nie były w całości przeznaczone do podziału pomiędzy wspólników - część zysków z lat ubiegłych została pozostawiona w Spółce Jawnej i przeznaczona na dalszy rozwój działalności. Przed przekształceniem, Wspólnicy Spółki Jawnej planują podjąć uchwałę, zgodnie z którą wszystkie wygenerowane w ramach Spółki Jawnej zyski z lat ubiegłych, które dotychczas nie zostały wypłacone wspólnikom (przykładowo przekazane zostały na kapitał zapasowy), zostaną przeznaczone do wypłaty na rzecz dotychczasowych wspólników. Po podjęciu przedmiotowej uchwały, Spółka Jawna będzie miała zobowiązanie wobec Wspólników do wypłaty na ich rzecz zysków z lat ubiegłych.

Następnie planowane jest przekształcenie Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Przekształcenie nastąpi w trybie art. 571 i następnych k.s.h. Dotychczasowi wspólnicy Spółki Jawnej staną się z mocy prawa udziałowcami Spółki z o.o. powstałej z przekształcenia, natomiast majątek Spółki Jawnej stanie się majątkiem Spółki z o.o. powstałej z przekształcenia. Powstała z przekształcenia Spółka z o.o. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Jawnej w ramach zasady kontynuacji podmiotowej i będzie kontynuowała dotychczasową działalność. Kwota zysków z lat ubiegłych, które uchwałą wspólników Spółki Jawnej przeznaczone zostaną do wypłaty na rzecz wspólników, może być wypłacona jednorazowo lub w ratach po przekształceniu Spółki Jawnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnikami w Spółce z o.o. będą wyłącznie osoby fizyczne - aktualni wspólnicy Spółki Jawnej.

Spółka Jawna nie posiada oraz Spółka z o.o. nie będzie posiadała udziałów, akcji w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Przychody Spółki Jawnej pochodzą a po przekształceniu przychody Spółki z o.o. będą pochodzić głównie ze sprzedaży towarów oraz z tytułu najmu długoterminowego ciągników siodłowych, naczep, przyczep, samochodów ciężarowych oraz innych pojazdów.

W związku z tym spełniony będzie warunek o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "Ustawa CIT"), tzn. mniej niż 50% przychodów z działalności Spółki Jawnej osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

a)

z wierzytelności,

b)

z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c)

z części odsetkowej raty leasingowej (Spółka Jawna nie zawierała i nie zawiera umów leasingu finansowego tylko umowy najmu długoterminowego),

d)

z poręczeń i gwarancji,

e)

z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f)

ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g)

z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Spółka Jawna uzyskuje przychody pochodzące z transakcji z podmiotem powiązanym - ze spółką (...) Spółka komandytowa (dalej: "X Sp.k."). Spółka Jawna osiąga przychody z tytułu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Spółką Jawną a X Sp.k. - w ramach tej umowy Spółka Jawna oddaje w dzierżawę część nieruchomości, jak również zobowiązuje się świadczyć kompleksowe usługi księgowo-kadrowe.

Ponadto Spółka Jawna refakturuje na rzecz X Sp.k. koszty licencji na oprogramowanie z których korzysta X (Sp.k. (oprogramowanie (...) oraz oprogramowanie diagnostyczne) oraz koszty specjalistycznych licencji (...).

Biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi oraz wysokość refakturowanych kosztów licencji, należy przyjąć, że wartość przychodów z tytułu transakcji z podmiotem powiązanym jest marginalna w stosunku do całości przychodów Spółki Jawnej i z pewnością nie stanowiły oraz nie będą w przyszłości stanowiły 50% przychodów Spółki Jawnej oraz powstałej w przekształcenia Spółki z o.o.

Spółka Jawna zatrudnia aktualnie 22 osób niebędących wspólnikami na podstawie umowy o pracę na pełny etat. Spółka z o.o. z mocy prawa stanie się stroną zawartych umów o pracę, zatrudnienie pracowników będzie kontynuowane.

W związku z czym Spółka z o.o. powstała z przekształcenia, będzie zatrudniała na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami Spółki z o.o.

Spółka Jawna sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Spółka Jawna oraz powstała z przekształcenia Spółka z o.o. nie będzie sporządzała sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.

Na dzień poprzedzający wpis do KRS Spółki z o.o. powstałej z przekształcenia Spółki Jawnej, dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych (zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Księgi rachunkowe zostaną ponownie otwarte na dzień wpisu Spółki z o.o. do KRS (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Przykładowo, jeżeli wpis przekształcenia nastąpi 1 października 2022 r., księgi rachunkowe zostaną zamknięte na dzień 30 września 2022 r., a następnie otwarte na dzień 1 października 2022 r.

Następnie Spółka z o.o. złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT (zgodnie z art. 28j ust. 5 Ustawy CIT, zawiadomienie zostanie złożone przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego). Z przedmiotowego zawiadomienia będzie wynikało że od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpił wpis przekształcenia, Spółka z o.o. wybiera opodatkowanie ryczałtem. Przykładowo w sytuacji, gdy wpis przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. nastąpi 1 października 2022 r., Spółka z o.o. wybierze opodatkowanie ryczałtem od 1 listopada 2022 r. Kwota zysków z lat ubiegłych, które uchwałą wspólników Spółki Jawnej przeznaczone zostaną do wypłaty na rzecz wspólników, może być wypłacona jednorazowo lub w ratach już po złożeniu przez Spółkę z o.o. zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem.

Spółka Jawna nabywa od spółki X Sp.k., będącej - jak już zostało wskazane powyżej - podmiotem powiązanym ze Spółką, usługi obejmujące serwis i naprawę samochodów ciężarowych. X Sp.k. jest autoryzowanym serwisem samochodowym. X Sp.k. świadczy usługi obejmujące serwis i naprawę samochodów ciężarowych na rzecz Spółki Jawnej oraz na rzecz szeregu innych klientów, niebędących podmiotami powiązanymi ze Spółką Jawną i X Sp.k.

Rozliczenie usług serwisu i naprawy samochodów ciężarowych pomiędzy X Sp.k. a Spółką Jawną odbywa się na podstawie cennika stosowanego przez X Sp. k, również w odniesieniu do transakcji z podmiotami niepowiązanymi. Ceny stosowane w transakcjach pomiędzy X Sp.k. i Spółką Jawną są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Nabycie usług serwisu i naprawy samochodów ciężarowych jest niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę Jawną. Gdyby Spółka Jawna nie nabywała tych usług od X Sp. k, zobowiązana byłaby uzyskiwać analogiczne usługi od innych podmiotów. Taki model współpracy będzie kontynuowany również po przekształceniu, kiedy to Spółka z o.o. wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Jawnej i będzie kontynuowała jej działalność.

Po przekształceniu Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. i wyborze przez Spółkę z o.o. opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w Rozdziale 6b Ustawy CIT, Spółka z o.o. będzie wypłacała wspólnikom w trakcie roku zaliczki na poczet dywidendy z zysku za okres kiedy Spółka z o.o. korzystać będzie z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Zgodnie z umową Spółki z o.o. możliwe będzie wypłacenie wspólnikom w trakcie roku obrotowego zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli spełnione będą warunki przewidziane w art. 195 Kodeksu spółek handlowych, tj. zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Spółka z o.o. podejmując decyzję o wypłacie zaliczki na dywidendę ustali jej wysokość zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych. Po zakończeniu opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, Spółka z o.o. nie podejmie decyzji o jednorazowym rozliczeniu podatku zgodnie z art. 28t ust. 2 Ustawy CIT.

Pytania

1. Czy wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę Jawną, opisanych w zdarzeniu przyszłym, dokonana po przekształceniu Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. i po złożeniu przez Spółkę z o.o. zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, będzie podlegała w momencie jej faktycznej wypłaty opodatkowaniu podatkiem dochodowym? (część pytania dot. podatku dochodowego od osób prawnych)

2. Czy Spółka z o.o. będzie uprawniona do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w Rozdziale 6b Ustawy CIT?

3. Czy w przypadku zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, nie powstanie dochód z przekształcenia, o którym mowa w art. 7aa ust. 2 pkt 3 Ustawy CIT?

4. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym zapłata za usługi serwisu i naprawy samochodów ciężarowych świadczone przez X Sp. k na rzecz Spółki z o.o. nie będzie stanowiła ukrytych zysków, przy założeniu, że ceny za świadczone usługi serwisowe zostaną ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane?

5. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym zyski wypracowane w okresie opodatkowania ryczałtem, które nie zostaną rozdysponowane na rzecz wspólników, tylko zasilą kapitał zapasowy Spółki z o.o., nie będą podlegały opodatkowaniu również w momencie zakończenia opodatkowania ryczałtem, a ewentualny obowiązek podatkowy może pojawić się dopiero w przypadku ich rozdysponowania?

Pani stanowisko w sprawie

Ad 1 (część stanowiska dot. podatku dochodowego od osób prawnych)

W ocenie Wnioskodawcy, wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę Jawną, opisanych w zdarzeniu przyszłym, dokonana po przekształceniu Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. i po złożeniu przez Spółkę z o.o. zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem nie będzie podlegała w momencie jej faktycznej wypłaty opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h.: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 k.s.h.).

Natomiast zgodnie z art. 553 § 1 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 k.s.h.).

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów k.s.h. powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Kwestię podatkowej sukcesji praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 93a § 1 pkt 2 OP, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

W konsekwencji, ponieważ przekształcenie Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami k.s.h., to Sp. z o.o. wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształcanej Spółki Jawnej. Spółka Jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nie jest podatnikiem podatków dochodowych. Opodatkowaniu podlegają dochody poszczególnych wspólników Spółki Jawnej. Ponieważ wspólnikami są osoby fizyczne, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (...)

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, że Spółka Jawna, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca zostanie przekształcona w Spółkę z o.o. Wnioskodawca jeszcze przed przekształceniem zrealizuje swoje prawa majątkowe poprzez zgłoszenie żądania podziału oraz wypłaty zysku Spółki Jawnej. Wspólnicy Spółki Jawnej przed przekształceniem podejmą uchwałę, zgodnie z którą wszystkie wygenerowane w ramach Spółki Jawnej zyski z lat ubiegłych, które dotychczas nie zostały wypłacone wspólnikom (również te przekazane na kapitał zapasowy), zostaną przeznaczone do wypłaty na rzecz dotychczasowych wspólników.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały, Spółka Jawna będzie więc miała zobowiązanie wobec Wspólników do wypłaty na ich rzecz zysków z lat ubiegłych. Żądanie zgłoszone przez Wnioskodawcę zobowiązana będzie zrealizować Spółka z o.o. (...)

W ocenie Wnioskodawcy nie wpływa to na dokonaną powyżej ocenę skutków podatkowych tej wypłaty. W szczególności przedmiotowe wypłaty nie powinny zostać uznane za ukryte zyski, ponieważ będą one stanowiły podzielony zysk, podczas gdy definicja ukrytych zysków wskazuje, że: Przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem (art. 28m ust. 3 Ustawy CIT).

Ad 2

W ocenie Wnioskodawcy, Spółka z o.o. będzie uprawniona do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w Rozdziale 6b Ustawy CIT. Spółka z o.o. nie będzie podmiotem trwale wyłączonym z opodatkowania ryczałtem, wymienionym w art. 28k ust. 1 Ustawy CIT.

Spółka z o.o. nie będzie również podmiotem tymczasowo wyłączonym z opodatkowania ryczałtem, wymienionym w art. 28k ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT. Spółka z o.o. będzie spełniała warunki określone w art. 28j ust. 1 Ustawy CIT:

1. Mniej niż 50% przychodów Spółki z o.o. z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług będzie pochodziło z tytułów, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT.

2. Spółka z o.o. będzie zatrudniała na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące wspólnikami spółki.

3. Wspólnikami Spółki z o.o. będą wyłącznie osoby fizyczne.

4. Spółka z o.o. nie będzie posiadać udziałów lub akcji w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

5. Spółka z o.o. nie będzie sporządzać za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

6. Spółka z o.o. złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT (zgodnie z art. 28j ust. 5 Ustawy CIT, zawiadomienie zostanie złożone przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego).

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka z o.o. będzie uprawniona do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w Rozdziale 6b Ustawy CIT.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, nie powstanie dochód z przekształcenia, o którym mowa w art. 7aa ust. 2 pkt 3 Ustawy CIT.

Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest zobowiązany, na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem sporządzić informację o dochodzie z przekształcenia (w kwocie odpowiadającej sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień wraz z informacją o podatku należnym). Dotyczy to jednak tylko spółek których pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem podlegania pod ryczałt.

Zgodnie z art. 7aa ust. 2 pkt 1 lit. b (winno być: "art. 7aa ust. 2 pkt 3") Ustawy CIT: W informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wykazuje się: dochód z przekształcenia w kwocie odpowiadającej sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień - w przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia spółki, którego pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Zgodnie z art. 7aa ust. 8 Ustawy CIT: Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do podatnika utworzonego z przekształcenia w spółkę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą albo spółki niebędącej osobą prawną.

W związku z czym przepisy te mogą znaleźć zastosowanie w przypadku przekształcenia spółki jawnej (spółki niebędącej osoba prawną) w spółkę z o.o.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy CIT: Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Spółka z o.o. złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT (zgodnie z art. 28j ust. 5 Ustawy CIT, zawiadomienie zostanie złożone przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego). Z przedmiotowego zawiadomienia będzie wynikało że od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpił wpis przekształcenia, Spółka z o.o. wybiera opodatkowanie ryczałtem. Przykładowo, w sytuacji gdy wpis przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. nastąpi 1 października 2022 r., Spółka z o.o. wybierze opodatkowanie ryczałtem od 1 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 28j ust. 5 Ustawy CIT: Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, może zostać złożone również przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem. W tej sytuacji na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem (w rozpatrywanym przykładzie 31 października 2022 r.) Spółka z o.o. zobowiązana będzie zamknąć księgi rachunkowe.

Tym samym pierwszy rok podatkowy spółki z o.o. trwał będzie od dnia wpisu Spółki z o.o. do KRS (w rozpatrywanym przykładzie od 1 października 2022 r.) do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem (w rozpatrywanym przykładzie 31 października 2022 r.

W związku z powyższym, art. 7aa ust. 2 pkt 1 lit. b (winno być: "art. 7aa ust. 2 pkt 3") Ustawy CIT mówiący o obowiązku wykazania dochodu z przekształcenia nie znajdzie zastosowania, ponieważ pierwszy rok podatkowy spółki po przekształceniu nie będzie jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem.

Ad 4

W ocenie Wnioskodawcy, zapłata za usługi serwisu i naprawy samochodów ciężarowych świadczone przez X Sp.k. na rzecz Spółki z o.o. nie będzie stanowiła ukrytych zysków, przy założeniu, że ceny za świadczone usługi serwisowe zostaną ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Jedynie nadwyżka wartości rynkowej transakcji ponad ustaloną cenę stanowiłaby ukryte zyski.

Natomiast jeżeli ceny za świadczone usługi zostaną ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, to wynagrodzenie za usługi świadczone przez X Sp.k. nie będzie stanowiło ukrytych zysków, ponieważ gdyby Spółka z o.o. nie nabywała usług serwisowych od X Sp.k., musiałaby je nabyć od podmiotu niepowiązanego.

W wydanych przez Ministerstwo Finansów Objaśnieniach do ryczałtu, wskazane zostało, że: Świadczeniami, które nie powinny powodować powstania dochodu z tytułu ukrytego zysku, mogą być transakcje zakupu oraz sprzedaży, dokonywane w ramach podstawowej działalności podatnika (np. określonej w przedmiocie działalności), które wykonywane są na warunkach analogicznych jak wobec podmiotów niepowiązanych. Takimi świadczeniami mogą być np. świadczenia podwykonawców niezbędne dla wytworzenia produktu końcowego w zakresie obróbki towarów czy dostarczania komponentów.

Jeśli warunki określonej transakcji z podmiotem powiązanym, mieszczące się w podstawowym przedmiocie działalności podatnika opodatkowanego ryczałtem, ustalone są na analogicznych zasadach jak transakcje dokonywane przez takiego podatnika z podmiotami niepowiązanymi i transakcja ta jest niezbędna w prowadzonej działalności gospodarczej, to nie powinny być one oceniane w aspekcie dochodu z tytułu ukrytego zysku.

Do reguły tej (wyłączającej z dochodu z tytułu ukrytego zysku) nie powinno przypisywać się świadczeń pośrednio powiązanych z podstawowym przedmiotem działalności, tj. np. szeroko pojmowanych świadczeń doradczych, udostępniania wartości intelektualnych czy majątku. Czerpanie przez podmioty powiązane korzyści z takich świadczeń jak np. udostępnianie praw własności przemysłowej, może spełniać cechy uznania takiego świadczenia za ukryty zysk.

W Objaśnieniach wskazany został przykład analogiczny do sytuacji Spółki i X. Sp.k., przy czym świadczonymi usługami były usługi doradcze: Pan Z jest 100% udziałowcem dwóch spółek kapitałowych, tj.; - XY Spółki z o.o. - będącej podatnikiem podatku CIT na zasadach ogólnych oraz - XZ Spółki z o.o. - będącej od 2021 r. podatnikiem ryczałtu od dochodów spółek. XY Spółka z o.o. od 2022 r. świadczy na rzecz XZ Spółki z o.o. usługi doradcze, nie związane z zarządzaniem, uzyskując z tego tytułu comiesięczny przychód, ustalony według zasady ceny rynkowej. Jak należy kwalifikować takie zdarzenie? Świadczenie doradztwa wykonywanego przez Spółkę XY Spółka z o.o. na rzecz spółki XZ Spółka z o.o. (cała należność) powinno zostać ocenione pod kątem przesłanek kreujących go jako dochód z tytułu ukrytego zysku osiągnięty przez XZ Spółka z o.o. Ponieważ Pan Z jest jedynym udziałowcem obu spółek, to Spółka XY oraz XZ są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o ryczałcie od dochodów spółek. Okoliczności faktyczne oraz prawne w indywidualnej sprawie mogą uzasadniać ekonomiczny sens powyższej transakcji uzyskiwanej w postaci korzyści podatkowej (np. Spółka XY posiada nierozliczoną stratę z poprzednich lat podatkowych), co w przypadku usług doradczych o ogólnym charakterze, czy usług nie mających wymiernego i istotnego wpływu na funkcjonowanie spółki XZ sp. z o.o. powinno prowadzić do utożsamienia wydatków z tytułu takich usług jako dochodu z tytułu ukrytych zysków. Dla oceny innych przesłanek kreujących wydatki spółki XZ sp. z o.o. na doradztwo jako dochodu z tytułu ukrytych zysków istotny jest przedmiot tej usługi. Jeśli bowiem świadczone doradztwo związane jest bezpośrednio i ściśle z przedmiotem działalności tej spółki i bez świadczonych w ten sposób usług przez Spółkę XY sp. z o.o. - spółka XZ sp. z o.o. zobowiązana byłaby uzyskiwać analogiczne usługi od innych podmiotów (np. doradztwo w zakresie użytkowania określonych urządzeń przemysłowych) usługi takie nie powinny być kwalifikowane jako dochód z tytułu ukrytego zysku.

W przypadku Spółki z o.o., jeżeli Spółka z o.o. nie nabyłaby usług serwisu i naprawy od X Sp.k., musiałaby nabywać analogiczne usługi od innych podmiotów. W związku z tym wynagrodzenie za przedmiotowe usługi nie będzie stanowiło ukrytych zysków.

Ad. 5

W ocenie Wnioskodawcy, zyski wypracowane w okresie opodatkowania ryczałtem, które nie zostaną rozdysponowane na rzecz wspólników, tylko zasilą kapitał zapasowy Spółki z o.o., nie będą podlegały opodatkowaniu również w momencie zakończenia opodatkowania ryczałtem, a ewentualny obowiązek podatkowy może pojawić się dopiero w przypadku ich rozdysponowania.

Zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT: Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

a)

do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub,

b)

na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat).

Natomiast zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 5 Ustawy CIT: Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) - w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem.

Zgodnie z art. 28h ust. 3 Ustawy CIT: Podatnik, który zakończył opodatkowanie ryczałtem i osiągnął dochód z tytułu zysku netto oraz nie dokonał jednorazowego rozliczenia ryczałtu od tego dochodu w sposób, o którym mowa w art. 28t ust. 2, stosuje przepisy niniejszego rozdziału w zakresie rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto do dnia, w którym suma wszystkich należnych ryczałtów od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto osiągnie wartość odpowiadającą kwocie należnego ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto.

Definicję rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto zawiera art. 28c ust. 5 Ustawy CIT: Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o rozdysponowanym dochodzie z tytułu zysku netto - oznacza to część dochodu z tytułu zysku netto, która została przeznaczona do dystrybucji w jakiejkolwiek formie, w tym do wypłaty wspólnikom, na pokrycie strat powstałych w okresie innym niż okres opodatkowania ryczałtem, na wypłatę wynagrodzeń związanych z udziałami, na podwyższenie kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 28t ust. 1 pkt Ustawy CIT: Podatnik jest obowiązany do zapłaty ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto - do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie, nie później niż do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym dokonano tej dyspozycji.

Natomiast zgodnie z ust. 2 przedmiotowego przepisu: Podatnik może zapłacić ryczałt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jednorazowo w kwocie odpowiadającej ryczałtowi należnemu od dochodu z tytułu zysku netto do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem. W takim przypadku przepisu art. 28r. ust. 3 nie stosuje się.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej przepisy należy przyjąć, że po zakończeniu opodatkowania ryczałtem podatnik ma do wyboru dwie możliwości: może jednorazowo rozliczyć ryczałt od dochodu z tytułu zysku netto w sposób określony w art. 28t ust. 2 Ustawy CIT, albo nie dokonywać jednorazowego rozliczenia i ewentualny podatek zapłacić dopiero w momencie rozdysponowania zysku netto.

Tym samym, jeżeli wspólnicy Spółki z o.o. podejmą uchwały zgodnie z którymi zyski netto za lata w których Spółka z o.o. podlegała opodatkowaniu ryczałtem nie zostają rozdysponowane, tylko zostają przeznaczone na zasilenie kapitału zapasowego Spółki z o.o., to w stosunku do tych zysków, również na moment zakończenia opodatkowania ryczałtem, nie powstanie obowiązek podatkowy, jeżeli Spółka z o.o. nie podejmie decyzji o jednorazowym rozliczeniu podatku zgodnie z art. 28t ust. 2 Ustawy CIT.

W związku z powyższym zyski wypracowane w okresie opodatkowania ryczałtem, które nie zostaną rozdysponowane na rzecz wspólników, tylko zasilą kapitał zapasowy Spółki z o.o., nie będą podlegały opodatkowaniu również w momencie zakończenia opodatkowania ryczałtem (obowiązek podatkowy nie powstanie, ponieważ Spółka z o.o. nie podejmie decyzji o jednorazowym rozliczeniu podatku zgodnie z art. 28t ust. 2 Ustawy CIT), a ewentualny obowiązek podatkowy może pojawić się dopiero w przypadku ich rozdysponowania.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 1 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej: "k.s.h."):

Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

Stosownie do zapisu art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h.:

Użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 551 § 1 k.s.h.:

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Zgodnie z art. 552 k.s.h.:

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną

Z kolei w myśl art. 553 § 1 k.s.h.:

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Stosownie do art. 553 § 3 k.s.h.:

Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej z uwzględnieniem art. 5761.

W myśl art. 555 § 1 k.s.h.:

Do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 556 k.s.h.:

Do przekształcenia spółki wymaga się:

1)

sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

2)

powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;

3)

powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;

4)

(uchylony)

5)

dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Artykuł 558 § 1 k.s.h. stanowi:

Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:

1)

ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;

2)

w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.

Z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h. wynika:

Do planu przekształcenia należy dołączyć m.in. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w § 1 pkt 1, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

W myśl art. 572 k.s.h.:

W przypadku przekształcenia spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art. 557-561. Nie dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów, o których mowa w art. 558 § 2, oraz poddania wyceny aktywów i pasywów spółki badaniu biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 574 k.s.h.:

Wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej (w sprawie: spółki jawnej) z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej (w sprawie: spółki z o.o.).

Stosownie do art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651):

Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

W konsekwencji, jeśli przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest przeprowadzone według przepisów Kodeksu spółek handlowych, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształcanej spółki jawnej.

Utrwaloną linią interpretacyjną jest uznanie jedności praw i obowiązków dla spółki przekształcanej i przekształconej, w wyniku której treść stosunków prawnych łączących spółkę z podmiotami trzecimi nie ulega zmianie wskutek procesu przekształcenia. Na potwierdzenie powyższego przytoczyć można uchwałę Sądu Najwyższego podjętą w składzie 3 sędziów z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 68/17, zgodnie z którą: "Przekształcenie oznacza zatem zmianę typu spółki przy zachowaniu tożsamości podmiotowej w zakresie praw i obowiązków. W konsekwencji w przypadku przekształcenia nie dochodzi do sukcesji praw i obowiązków. (...) Zarówno przed, jak i po przekształceniu mamy do czynienia z tym samym podmiotem, który w wyniku przekształcenia zmienia jedynie formę prawną ("szatę prawną") na inny ustawowy typ spółki".

Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2122), wprowadzone zostały do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy regulujące nowe zasady opodatkowania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych - stanowiący alternatywny w stosunku do dotychczasowego sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepisy powyższe weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Należy zauważyć, że ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.) zostały wprowadzone zmiany odnośnie ryczałtu, począwszy od zmiany nazwy na "Ryczałt od dochodów spółek" poprzez inne zmiany mające na celu uproszczenie tego modelu opodatkowania.

Ten nowy sposób opodatkowania będący odejściem od dotychczasowych zasad podatkowych, ze względu na swoją specyfikę i odrębność został uregulowany w nowym rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zatytułowanym "Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych" (dodano artykuły od 28c do 28t), a także w przepisach ogólnych ale związanych z rozliczeniami dokonywanymi w ryczałcie.

Na podstawie bowiem art. 28j ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm., dalej: "ustawa CIT"), opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy CIT, tj. podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli spełnia łącznie w każdym okresie opodatkowania ryczałtem pozostałe warunki określone w przepisie art. 28j ustawy CIT.

Zgodnie z art. 28m ust. 1 ustawy CIT:

Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający:

1)

wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

a)

do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub

b)

na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);

2)

wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);

3)

wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);

4)

nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) - w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

5)

sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) - w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;

6)

wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).

Stosownie do art. 28m ust. 2 ustawy CIT:

Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (podzielonego zysku).

Przepis art. 28m ust. 3 ustawy CIT stanowi, że:

Przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności:

1)

kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2)

świadczenia wykonane na rzecz:

a)

fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,

b)

trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3)

nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4)

nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5)

wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;

6)

równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7)

darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8)

wydatki na reprezentację;

9)

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10)

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11)

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12)

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

W myśl art. 28m ust. 4 ustawy CIT:

Do ukrytych zysków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się:

1)

wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej - w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej;

2)

wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

a)

w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

b)

w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

3)

kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Stosownie do postanowień art. 28o ust. 1 ustawy CIT:

Ryczałt wynosi:

1)

10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności;

2)

20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.

Ad. 1

Z opisu sprawy wynika, że planowane jest przekształcenie Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Przekształcenie nastąpi w trybie art. 571 i następnych k.s.h. Dotychczasowi wspólnicy Spółki Jawnej staną się z mocy prawa udziałowcami Spółki z o.o. powstałej z przekształcenia, natomiast majątek Spółki Jawnej stanie się majątkiem Spółki z o.o. powstałej z przekształcenia. Powstała z przekształcenia Spółka z o.o. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Jawnej w ramach zasady kontynuacji podmiotowej i będzie kontynuowała dotychczasową działalność. Kwota zysków z lat ubiegłych, które uchwałą wspólników Spółki Jawnej przeznaczone zostaną do wypłaty na rzecz wspólników, może być wypłacona jednorazowo lub w ratach po przekształceniu Spółki Jawnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnikami w Spółce z o.o. będą wyłącznie osoby fizyczne - aktualni wspólnicy Spółki Jawnej.

Pani wątpliwości dotyczą ustalenia, czy wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę Jawną, opisanych w zdarzeniu przyszłym, dokonana po przekształceniu Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. i po złożeniu przez Spółkę z o.o. zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, będzie podlegała w momencie jej faktycznej wypłaty opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że przywołany wyżej art. 28m ust. 1 ustawy CIT zawiera zamknięty katalog dochodów, które podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. Do tych dochodów ustawa o CIT zalicza:

- dochód z tytułu podzielonego zysku,

- dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat,

- dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

- dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku,

- dochód z tytułu zysku netto,

- dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych,

- dochód z tytułu ukrytych zysków, przez które co do zasady rozumie się wszelkie świadczenia wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem.

Przenosząc powyższe na grunt analizowanego przypadku, należy stwierdzić, że wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę Jawną, które przed przekształceniem Spółki Jawnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałą wspólników zostały przeznaczone do wypłaty na rzecz wspólników, nie będzie spełniała przesłanek do uznania za którąkolwiek z kategorii dochodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. W szczególności zyski z działalności spółki przekształcanej nie będą zyskiem netto wypracowanym w okresie opodatkowania ryczałtem. Nie będą także stanowiły wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą ani nie będą spełniały definicji nieujawnionej operacji gospodarczej lub ukrytego zysku. Ponadto wypłatę zysków z działalności spółki przekształcanej nie sposób będzie uznać za dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku lub dochód z tytułu zysku netto.

W świetle powyższego, jeżeli spółka przekształcona będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w formie ryczałtu od dochodów spółek, wypłata wspólnikom zysków z działalności spółki przekształcanej (które przed przekształceniem zostały przeznaczone uchwałą wspólników Spółki Jawnej do wypłaty na rzecz wspólników) przez spółkę przekształconą po dniu przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zatem Pani stanowisko w zakresie pytania nr 1 w części dot. podatku dochodowego od osób prawnych należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy CIT:

Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 28j ust. 1 ustawy CIT:

Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1)

(uchylony)

2)

mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

a)

z wierzytelności,

b)

z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c)

z części odsetkowej raty leasingowej,

d)

z poręczeń i gwarancji,

e)

z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f)

ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g)

z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

3)

podatnik:

a)

zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych - przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub

b)

ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

4)

prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

5)

nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

6)

nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości;

7)

złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Przy czym zgodnie z art. 28j ust. 2 ustawy CIT:

W przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności:

1)

warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem;

2)

warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy roku rozpoczęcia tej działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w tym przepisie.

Natomiast w myśl art. 28j ust. 5 ustawy CIT:

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, może zostać złożone również przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem.

Podatnik, aby móc wybrać nową formę opodatkowania jest zobowiązany spełnić warunki określone w ww. przepisach o ryczałcie. Dodatkowo przepisy te wyłączają wprost niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji.

W myśl bowiem art. 28k ust. 1 ustawy CIT:

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

1)

przedsiębiorstw finansowych, o których mowa w art. 15c ust. 16;

2)

instytucji pożyczkowych w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

3)

podatników osiągających dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a;

4)

podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji;

5)

podatników, którzy zostali utworzeni:

a)

w wyniku połączenia lub podziału albo

b)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

c)

przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

- w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia;

6)

podatników, którzy:

a)

zostali podzieleni przez wydzielenie albo

b)

wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

- uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub

- składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu.

Zgodnie z art. 28k ust. 2 ustawy CIT:

W przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego przepisy ust. 1 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny.

Stosownie do art. 28d ust. 1 i ust. 2 ustawy CIT:

1. Podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek, zwanym dalej w niniejszym rozdziale "ryczałtem", jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości w sposób zapewniający prawidłowe określenie:

1)

wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku oraz

2)

w kapitale własnym:

a)

kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem, oraz

b)

kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem.

2. Podatnik i jego następca prawny są obowiązani wykazywać wyodrębnienie w kapitale własnym zysków lub strat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z przepisami o rachunkowości do roku wypłaty tych zysków lub pokrycia tych strat.

W myśl art. 28f ust. 1 ustawy CIT:

Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazany przez podatnika w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7.

Natomiast zgodnie z art. 28f ust. 2 ustawy CIT:

Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji, o której mowa w art. 28r. ust. 1, składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany ryczałtem.

Pani wątpliwości dotyczą również ustalenia, czy Spółka z o.o. będzie uprawniona do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w Rozdziale 6b ustawy CIT.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółki jawnej będzie spełniać wymienione w tych przepisach ustawowe kryteria uprawniające do wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie spełniała bowiem warunki określone w art. 28j ust. 1 ustawy CIT, w tym w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Wspólnikami Spółki z o.o. będą wyłącznie osoby fizyczne. Spółka nie będzie posiadała udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, jak również nie będzie sporządzać za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości. Spółka z o.o. zamierza złożyć również zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w określonym w przepisach terminie. Spółka Jawna zatrudnia aktualnie 22 osób niebędących wspólnikami na podstawie umowy o pracę na pełny etat. Spółka z o.o. z mocy prawa stanie się stroną zawartych umów o pracę, zatrudnienie pracowników będzie kontynuowane. W związku z czym Spółka z o.o. powstała z przekształcenia, będzie zatrudniała na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami Spółki z o.o.

W zakresie warunku, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy CIT wskazać należy, że dla podatnika, który rozpoczyna prowadzenie działalności w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem uważa się go za spełniony (art. 28j ust. 2 pkt 1 ustawy CIT). Natomiast od kolejnego roku należy badać czy ponad 50% przychodów (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie pochodzi z tytułów wymienionych w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. a-g ustawy CIT. Z opisu sprawy wynika, że mniej niż 50% przychodów z działalności Spółki osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

a)

z wierzytelności,

b)

z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c)

z części odsetkowej raty leasingowej (Spółka Jawna nie zawierała i nie zawiera umów leasingu finansowego tylko umowy najmu długoterminowego),

d)

z poręczeń i gwarancji,

e)

z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f)

ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g)

z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Ponadto Spółka nie jest podmiotem wymienionym w art. 28k ust. 1 i 2 ustawy CIT.

Tym samym należy zgodzić się z Pani stanowiskiem, iż Spółka z o.o. będzie spełniać warunki dające prawo do skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Wskazać jednak należy, że warunki określone w przepisie art. 28j ust. 1 pkt 2-6 ustawy CIT podatnik jest zobowiązany spełniać łącznie w każdym okresie opodatkowania ryczałtem.

Biorąc pod uwagę powyższe, Pani stanowisko odnośnie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 3

Zgodnie z art. 7aa ust. 1 ustawy CIT:

Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania tym ryczałtem:

1)

sporządzić informację o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oraz

2)

wyodrębnić w kapitale własnym spółki na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek:

a)

kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oraz

b)

kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

W myśl art. 7aa ust. 2 ustawy CIT:

W informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wykazuje się:

1)

przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1, w kwocie odpowiadającej:

a)

przychodom uwzględnionym, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz

b)

kosztom zaliczonym do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, oraz

2)

koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15, w kwocie odpowiadającej:

a)

przychodom zaliczonym do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, oraz

b)

kosztom uwzględnionym, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15, oraz

3)

dochód z przekształcenia w kwocie odpowiadającej sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień - w przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia spółki, którego pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Zgodnie z art. 7aa ust. 6 ustawy CIT:

Przez wartość podatkową składnika majątku, o której mowa w ust. 2 pkt 3, rozumie się wartość niezaliczoną uprzednio w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 lub w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za taki koszt, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty.

Natomiast, art. 7aa ust. 8 ustawy CIT, stanowi:

Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do podatnika utworzonego z przekształcenia w spółkę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą albo spółki niebędącej osobą prawną.

Z treści powyższych przepisów wynika, że na podatników powstałych w wyniku przekształcenia spółki, których pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem podlegania pod ryczałt, nałożony został obowiązek rozpoznania dochodu z przekształcenia. Dochód ten stanowi kwota odpowiadająca sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień.

Z opisu sprawy wynika, że na dzień poprzedzający wpis do KRS Spółki z o.o. powstałej z przekształcenia Spółki Jawnej, dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych (zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Księgi rachunkowe zostaną ponownie otwarte na dzień wpisu Spółki z o.o. do KRS (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Przykładowo, jeżeli wpis przekształcenia nastąpi 1 października 2022 r., księgi rachunkowe zostaną zamknięte na dzień 30 września 2022 r., a następnie otwarte na dzień 1 października 2022 r. Następnie Spółka z o.o. złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT (zgodnie z art. 28j ust. 5 ustawy CIT, zawiadomienie zostanie złożone przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego). Z przedmiotowego zawiadomienia będzie wynikało że od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpił wpis przekształcenia, Spółka z o.o. wybiera opodatkowanie ryczałtem. Przykładowo, w sytuacji gdy wpis przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. nastąpi 1 października 2022 r., Spółka z o.o. wybierze opodatkowanie ryczałtem od 1 listopada 2022 r.

Odnosząc wyżej cytowane przepisy prawa podatkowego do opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wskazać należy, że pierwszy rok podatkowy spółki po przekształceniu nie będzie jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem, zatem art. 7aa ust. 2 pkt 3 ustawy CIT dotyczący obowiązku wykazania dochodu z przekształcenia nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie.

W świetle powyższego Pani stanowisko w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 4

Przedmiotem opodatkowania w systemie ryczałtu jest co do zasady efektywna dystrybucja zysku ze spółki kapitałowej do jej udziałowca/akcjonariusza, przy czym przepisy nie ograniczają się wyłącznie do opodatkowania dywidend, ale uwzględniają również inne formy dystrybucji.

Istotą przyjętego modelu jest odroczenie opodatkowania dystrybuowanego zysku do dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu tego zysku i wypłat równoważnych takiej dystrybucji. Intencją ustawodawcy jest zatem uwzględnienie w katalogu dochodów do opodatkowaniem także innych, alternatywnych niż dywidenda, świadczeń dokonanych na rzecz udziałowców/akcjonariuszy lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tymi udziałowcami/akcjonariuszami, (tzw. ukryte zyski). Wypłata ukrytych zysków oznacza powstanie dla spółki odpowiadającego im dochodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem.

Ukryte zyski stanowić zatem będą dla podatnika wszelkie świadczenia spółki:

- wykonane w związku z prawem do udziału w zysku,

- inne niż podzielony zysk o charakterze pieniężnym, niepieniężnym, odpłatnym, nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym (wartość nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń określa się zgodnie z art. 12 ust. 5-6a ustawy CIT),

- wykonane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz udziałowca/akcjonariusza lub podmiotu powiązanego,

- wykonane bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem/akcjonariuszem.

Stosownie do art. 28c pkt 1 ustawy CIT:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, wynosi, z zastrzeżeniem art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g, co najmniej 5%.

W myśl art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,

ca) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, i jej wspólnika, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy CIT:

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub,

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3)

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zgodnie z art. 11c ustawy CIT:

1. Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

2. Jeżeli w wyniku istniejących powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały, organ podatkowy określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

3. Określając wysokość dochodu (straty) podatnika w sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ podatkowy bierze pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji.

4. W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej czynności, zwanych dalej "transakcją właściwą", uwzględniając:

1)

warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane,

2)

fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną uwzględniając opcje realistycznie dostępne w momencie zawarcia transakcji

- organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej.

5. Podstawą zastosowania ust. 4 nie może być wyłącznie:

1)

trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy albo

2)

brak porównywalnych transakcji występujących pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w porównywalnych okolicznościach.

6. Za okres objęty uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 20zs § 1 Ordynacji podatkowej, albo porozumieniem podatkowym, o którym mowa w art. 20zb pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie określa zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z tym porozumieniem.

Zgodnie z treścią powołanego wyżej art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, opodatkowaniu ryczałtem podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków).

Jak wskazano powyżej, definicję ukrytych zysków zawiera art. 28m ust. 3 ustawy CIT, zgodnie z którym przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub akcjonariuszem.

W przepisie art. 28m ust. 3 ustawy CIT, wskazano zatem na otwarty katalog świadczeń, które mogą zostać uznane za dochód z tytułu ukrytych zysków, ale również wskazane zostały przykłady transakcji traktowanych jako taki dochód. Jednym z wymienionych przykładów jest nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji (art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy CIT). Z treści tego przepisu wynika zatem, że wszystko co przewyższa wartość rynkową transakcji stanowi zysk ukryty podlegający opodatkowaniu.

Przykładowe wyliczenie wskazane w art. 28m ust. 3 ustawy CIT wskazuje również na kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi albo akcjonariuszowi lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem albo akcjonariuszem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi (art. 28m ust. 3 pkt 1 ustawy CIT). W tym przypadku brak jest odwołania do rynkowych warunków transakcji pożyczki.

Zasadniczy przykład odwołujący się do transakcji pomiędzy spółką a podmiotem powiązanym (art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy CIT) nakazuje odczytywać pojęcie ukrytych zysków również poprzez odwołanie się do rynkowych warunków transakcji. W sytuacji, w której świadczenia spółki na rzecz podmiotu powiązanego przewyższać będą ich wartość rynkową powstawać będzie ukryty zysk opodatkowany ryczałtem w spółce.

Rozumienie powyższej normy przedstawiono w "Przewodniku do Ryczałtu od dochodu spółek" z 23 grudnia 2021 r., (stanowiącego ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów - objaśnienia podatkowe) gdzie w przykładzie 21 wskazano:

X Sp. z o.o. jest objęta ryczałtem od dochodów spółek. Spółka dokonała ze wspólnikiem transakcji, której wartość ustalono na kwotę 50 tys. zł. Wartość rynkowa tej transakcji to 120 tys. zł. Transakcja polega na remoncie mieszkania wspólnika przez spółkę - prace remontowe wykonali pracownicy spółki.

Jak należy zakwalifikować takie zdarzenie?

W przykładzie Spółka X uzyskuje od wspólnika przychód z tytułu wykonania prac remontowych. Zgodnie z art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT ukrytym zyskiem jest świadczenie dokonane z podmiotem powiązanym, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, a w szczególności jest nim nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z art. 11c ustawy o CIT ponad ustaloną cenę tej transakcji. W przykładzie ustalenie ceny transakcji na warunkach odbiegających od rynkowych pozwala uznać, że powstała nadwyżka wartości rynkowej transakcji ponad jej ustalona kwotę w wysokości 70 tys. zł (120 tys. zł - 50 tys. zł), tj. jest dochodem z tytułu ukrytego zysku, do opodatkowania ryczałtem. Naruszenie zasady ceny rynkowej jak również fakt, że transakcja związana jest z celami o charakterze osobistym powoduje, że zasadne jest uznanie, iż świadczenie zostało wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk.

Ocena czy transakcja mogłaby zostać zawarta między podmiotami niepowiązanymi nie powinna się ograniczać jedynie do oceny ustalonej ceny transakcji (według wartości rynkowej) ale powinna również uwzględnić fakt czy doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji, gdyby nie uczestniczyły w niej podmioty powiązane (tj. czy doszłoby do takiej transakcji między podmiotami niepowiązanymi). Dokonując takiej oceny należy uwzględnić potrzeby spółki z punktu widzenia przedmiotu jej działalności, zasadności zakupu lub świadczenia takiej transakcji w aspekcie sytuacji majątkowej spółki czy faktycznych jej potrzeb biznesowych.

Przepis art. 28m ust. 3 ustawy CIT wskazuje, że za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub inny podmiot powiązany i które jest wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk. W praktyce może to oznaczać np. świadczenia powstałe w wyniku uzgodnień, których nie zawarłyby podmioty niepowiązane.

W relacji spółka - podmiot powiązany istotne może być w przedmiotowej ocenie to, czy wspólnik zadbał o wyposażenie spółki w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej i czy ewentualny niedobór tych aktywów nie jest przyczyną działań polegających na dokapitalizowywaniu w następstwie tego spółki, tj. dokapitalizowywaniu w innej formie niż w postaci wkładu do spółki (np. w formie pożyczki, udostępniania nieruchomości).

Również inne świadczenia ekwiwalentne dywidendzie, czyli świadczenia, które pod pozorem inaczej nazwanej czynności prawnej (jednej lub wielu) prowadzą de facto do korzyści podmiotu powiązanego, która bez wykonania tego świadczenia zostałaby zrealizowana w postaci dywidendy kreują dochód z tytułu ukrytych zysków.

Dochód z tytułu ukrytego zysku powstaje w wyniku wszelkich świadczeń związanych z funkcjonowaniem podatnika w grupie podmiotów powiązanych, których beneficjentem jest wspólnik lub inny podmiot powiązany (bezpośrednio lub pośrednio) z podatnikiem (spółką) lub z jego wspólnikiem. Aby świadczenie uznane było za ukryty zysk powinno być związane z wywieraniem wpływu na działanie i decyzje spółki będącej podatnikiem ryczałtu. Innymi słowy, świadczenie powinno bezpośrednio lub pośrednio wynikać z uzgodnień pomiędzy podmiotami powiązanymi, niezależnie od ich formy. Świadczenie uznane za ukryty zysk, w przypadku którego stroną jest wspólnik spółki opodatkowanej ryczałtem, może być ocenianie w kontekście świadczenia ekwiwalentnego dywidendzie. Takie świadczenie powstanie m.in. w sytuacji, kiedy podatnik dokonując czynności prawnej (jednej lub wielu) osiąga taki sam efekt ekonomiczny, jaki osiągnąłby poprzez wypłatę zysku w formie dywidendy.

Aby świadczenie wykonane z podmiotem powiązanym nie stanowiło podstawy do obliczenia dochodu z tytułu ukrytego zysku, powinno pozostawać poza jakąkolwiek polityką prowadzoną wewnątrz danej grupy kapitałowej, do której należy spółka opodatkowana ryczałtem. Świadczeniami, które nie powinny powodować powstania dochodu z tytułu ukrytego zysku, mogą być transakcje zakupu oraz sprzedaży, dokonywane w ramach podstawowej działalności podatnika (np. określonej w przedmiocie działalności), które wykonywane są na warunkach analogicznych jak wobec podmiotów niepowiązanych. Takimi świadczeniami mogą być np. świadczenia podwykonawców niezbędne dla wytworzenia produktu końcowego w zakresie obróbki towarów czy dostarczania komponentów. Jeśli warunki określonej transakcji z podmiotem powiązanym, mieszczące się w podstawowym przedmiocie działalności podatnika opodatkowanego ryczałtem, ustalone są na analogicznych zasadach jak transakcje dokonywane przez takiego podatnika z podmiotami niepowiązanymi i transakcja ta jest niezbędna w prowadzonej działalności gospodarczej, to nie powinny być one oceniane w aspekcie dochodu z tytułu ukrytego zysku.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka Jawna nabywa od spółki X Sp.k., będącej podmiotem powiązanym ze Spółką, usługi obejmujące serwis i naprawę samochodów ciężarowych. X Sp.k. jest autoryzowanym serwisem samochodowym. X Sp.k. świadczy usługi obejmujące serwis i naprawę samochodów ciężarowych na rzecz Spółki Jawnej oraz na rzecz szeregu innych klientów, niebędących podmiotami powiązanymi ze Spółką Jawną i X Sp.k.

Przedmiotem Pani wątpliwości jest kwestia ustalenia, czy zapłata za usługi serwisu i naprawy samochodów ciężarowych świadczone przez X Sp.k. na rzecz Spółki z o.o. nie będzie stanowiła ukrytych zysków, przy założeniu, że ceny za świadczone usługi serwisowe zostaną ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Przechodząc na grunt analizowanej sprawy, biorąc pod uwagę przywołane wyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, że zapłata za usługi serwisu i naprawy samochodów ciężarowych świadczone przez X Sp.k. na rzecz Spółki z o.o. nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Jak twierdzi Wnioskodawca rozliczenie usług serwisu i naprawy samochodów ciężarowych pomiędzy X Sp.k. a Spółką Jawną odbywa się na podstawie cennika stosowanego przez X Sp.k. również w odniesieniu do transakcji z podmiotami niepowiązanymi. Ceny stosowane w transakcjach pomiędzy X Sp.k. i Spółką Jawną są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Nabycie usług serwisu i naprawy samochodów ciężarowych jest niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę Jawną. Gdyby Spółka Jawna nie nabywała tych usług od X Sp.k., zobowiązana byłaby uzyskiwać analogiczne usługi od innych podmiotów. Taki model współpracy będzie kontynuowany również po przekształceniu, kiedy to Spółka z o.o. wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Jawnej i będzie kontynuowała jej działalność.

Jednocześnie, jak już wspomniano, należy mieć na uwadze, że zdanie wstępne przepisu art. 28m ust. 3 ustawy CIT, wskazuje na otwarty (a nie zamknięty) katalog świadczeń mogących prowadzić do powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków. Dlatego ocena czy dochód z tytułu wskazanych we wniosku a dokonywanych przez Spółkę z o.o. z podmiotem powiązanym powyższych transakcji spełnia warunki do uznania go za dochód z tytułu ukrytego zysku powinna zostać dodatkowo przeprowadzona w oparciu o przesłanki wynikające ze zdania wstępnego przepisu art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Jak z niego wynika, dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie ocenianego świadczenia.

Zatem stwierdzić należy, że zapłata za usługi serwisu i naprawy samochodów ciężarowych świadczone przez X Sp.k. na rzecz Spółki z o.o. nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków.

Zatem Pani stanowisko w zakresie pytania nr 4 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 5

Wątpliwości Pani dotyczą ustalenia, czy zyski wypracowane w okresie opodatkowania ryczałtem, które nie zostaną rozdysponowane na rzecz wspólników, tylko zasilą kapitał zapasowy Spółki z o.o., nie będą podlegały opodatkowaniu również w momencie zakończenia opodatkowania ryczałtem, a ewentualny obowiązek podatkowy może pojawić się dopiero w przypadku ich rozdysponowania. Po zakończeniu opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, Spółka z o.o. nie podejmie decyzji o jednorazowym rozliczeniu podatku zgodnie z art. 28t ust. 2 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 28f ustawy CIT:

1. Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazany przez podatnika w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7.

2. Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji, o której mowa w art. 28r. ust. 1, składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany ryczałtem.

Stosownie do art. 28n ust. 1 pkt 4 ustawy CIT:

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi dochód z tytułu zysku netto osiągnięty w roku podatkowym, w którym zakończył opodatkowanie ryczałtem.

Z kolei w myśl art. 28h ust. 3 i 4 ustawy CIT:

3. Podatnik, który zakończył opodatkowanie ryczałtem i osiągnął dochód z tytułu zysku netto oraz nie dokonał jednorazowego rozliczenia ryczałtu od tego dochodu w sposób, o którym mowa w art. 28t ust. 2, stosuje przepisy niniejszego rozdziału w zakresie rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto do dnia, w którym suma wszystkich należnych ryczałtów od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto osiągnie wartość odpowiadającą kwocie należnego ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto.

4. W przypadku gdy podatnik po dniu poprzedzającym dzień rezygnacji z opodatkowania ryczałtem lub po dniu poprzedzającym dzień utraty prawa do tego opodatkowania dokona wypłaty zysku lub jego dystrybucji w jakiejkolwiek formie, na potrzeby stosowania ust. 3, w przypadku braku przeciwnego dowodu, przyjmuje się, że dochód z tytułu zysku netto, osiągnięty w okresie opodatkowania ryczałtem jest rozdysponowany w ostatniej kolejności.

Zgodnie z art. 28c pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy CIT:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa:

2)

podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto - oznacza to podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, o których mowa w przepisach o rachunkowości;

3)

wyniku finansowym netto - oznacza to wynik finansowy netto ustalany na podstawie przepisów o rachunkowości;

4)

zysku (stracie) netto - oznacza to zysk (stratę) netto ustalany na podstawie przepisów o rachunkowości;

5)

rozdysponowanym dochodzie z tytułu zysku netto - oznacza to część dochodu z tytułu zysku netto, która została przeznaczona do dystrybucji w jakiejkolwiek formie, w tym do wypłaty wspólnikom, na pokrycie strat powstałych w okresie innym niż okres opodatkowania ryczałtem, na wypłatę wynagrodzeń związanych z udziałami, na podwyższenie kapitału zakładowego.

W myśl art. 28d ustawy CIT:

1. Podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek, zwanym dalej w niniejszym rozdziale "ryczałtem", jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości w sposób zapewniający prawidłowe określenie:

1)

wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku oraz

2)

w kapitale własnym:

a)

kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem, oraz

b)

kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem.

2. Podatnik i jego następca prawny są obowiązani wykazywać wyodrębnienie w kapitale własnym zysków lub strat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z przepisami o rachunkowości do roku wypłaty tych zysków lub pokrycia tych strat.

Natomiast zgodnie z art. 28r. ustawy CIT:

1. Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

3. Podatnik, z zastrzeżeniem art. 28t ust. 2, który osiągnął dochód z tytułu zysku netto i w okresie następującym po zakończeniu stosowania opodatkowania ryczałtem rozdysponuje tym dochodem w całości lub w części, jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego deklarację, o której mowa w ust. 1, i wpłacić ryczałt należny od wartości rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto w terminie do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym ta dyspozycja została dokonana.

Natomiast zgodnie z art. 28t ust. 1 pkt 2 ustawy CIT:

Podatnik jest obowiązany do zapłaty ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto - do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie.

Stosownie do art. 28t ust. 2 ustawy CIT:

Podatnik może zapłacić ryczałt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jednorazowo w kwocie odpowiadającej ryczałtowi należnemu od dochodu z tytułu zysku netto do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem. W takim przypadku przepisu art. 28r. ust. 3 nie stosuje się.

Z kolei art. 28t ust. 3 ustawy CIT, stanowi że:

Jeżeli przed terminem zapłaty ryczałtu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podatnik zostanie postawiony w stan likwidacji albo upadłości, zostanie przejęty przez inny podmiot lub zaprzestanie prowadzenia działalności z jakiejkolwiek innej przyczyny, albo znacznie ograniczy zakres tej działalności, termin zapłaty tego ryczałtu upływa z dniem poprzedzającym dzień zaistnienia jednego z tych zdarzeń.

Wskazać należy, że dochód z tytułu zysku netto odpowiada sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania ryczałtu w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty.

Powstanie tego rodzaju dochodu związane jest z zakończeniem opodatkowania ryczałtem - wskutek m.in. złożenia informacji o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem, czy naruszenia warunków uprawniających do stosowania ryczałtu. Dochód ten rozpoznawany jest w momencie zakończenia opodatkowania ryczałtem i odpowiada łącznej wartości zysków netto wypracowanych przez spółkę w każdym roku podatkowym stosowania ryczałtu, które nie zostały podzielone między wspólników lub przeznaczone na pokrycie strat w żadnym z tych lat podatkowych.

Zyski wypracowane w okresie opodatkowania ryczałtem wykazywane są w sprawozdaniu finansowym poprzez wyodrębnienie ich w kapitałach własnych. Stanowią je kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych, które zostały odniesione na kapitały (art. 28d ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy CIT). O sposobie zapłaty podatku od dochodu z tytułu zysk netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem decyduje podatnik. Termin zapłaty podatku od tego dochodu uzależniony został bowiem od terminu jego dystrybucji.

Podstawę opodatkowania, o której mowa w przepisie art. 28n ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, kreuje dochód z tytułu zysku netto osiągnięty w trakcie opodatkowania ryczałtem. Rozliczenie takiego dochodu następuję począwszy od pierwszego roku podatkowego następującego po roku zakończenia stosowania ryczałtu.

Podstawę opodatkowania od dochodu z tytułu zysku netto ustala się jako sumę zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty. Do podstawy opodatkowania stanowiącej dochód z tytułu zysku netto wlicza się zatem każdy wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem zysk niepodzielony oraz podzielony i odniesiony na kapitały oraz zysk netto wypracowany za ostatni rok stosowania ryczałtu.

Dochód z tytułu zysku netto wykazuje się w deklaracji CIT-8E składanej:

1)

do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku stosowania ryczałtu, oraz

2)

do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk taki został rozdysponowany, czyli przeznaczony do dystrybucji w jakiejkolwiek formie, w tym do wypłaty wspólnikom, na pokrycie strat powstałych w okresie innym niż okres opodatkowania ryczałtem, na wypłatę wynagrodzeń związanych z udziałami, na podwyższenie kapitału zakładowego.

Ryczałt od dochodu z tytułu zysku netto należy wpłacić do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem lub do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano dystrybucji zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem. Termin ten uzależniony jest od decyzji co do zapłaty podatku w całości po rezygnacji/utracie prawa do ryczałtu albo od terminu rozdysponowania (wypłaty lub innej formy jego dystrybucji) tym dochodem.

Zatem mając na uwadze powyższe przepisy wskazać należy, że zyski wypracowane w okresie opodatkowania ryczałtem, które nie zostaną rozdysponowane na rzecz wspólników, tylko zasilą kapitał zapasowy Spółki z o.o., nie będą podlegały opodatkowaniu w momencie zakończenia opodatkowania ryczałtem (obowiązek podatkowy nie powstanie, ponieważ Spółka z o.o. nie podejmie decyzji o jednorazowym rozliczeniu podatku zgodnie z art. 28t ust. 2 ustawy CIT), a obowiązek podatkowy pojawi się dopiero w przypadku ich rozdysponowania.

W świetle powyższego Pani stanowisko w zakresie pytania nr 5 należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zastrzec również należy, iż ocena okoliczności wpływu powiązań pomiędzy podmiotami na zasadność i racjonalność zawartych transakcji, w tym zasad rynkowych przy ich zawieraniu, nie może być dokonywana w postępowaniu interpretacyjnym. Dokładne zbadanie okoliczności zawartych transakcji pomiędzy spółką a podmiotami powiązanymi pod kątem spełnienia/niespełnienia przesłanek do uznania/nieuznania dokonanych transakcji za ukryte zyski zdefiniowane w art. 28m ust. 3 ustawy CIT możliwe jest w postępowaniu podatkowym, w wyniku analizy i oceny dowodów.

Jeżeli w wyniku takiego postępowanie okazałoby się, że wynagrodzenie należy uznać za ukryty zysk podmiotów powiązanych wówczas interpretacja nie będzie pełniła funkcji ochronnej w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Na Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl