0111-KDIB1-1.4010.387.2021.1.ŚS - Datki na wsparcie projektu jako przychód na gruncie CIT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.387.2021.1.ŚS Datki na wsparcie projektu jako przychód na gruncie CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 maja 2021 r. (data wpływu 19 maja 2021 r.), uzupełnionym 28 lipca 2021 r. i 11 sierpnia 2021 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od osób wspierających Projekt, Wnioskodawca będzie obowiązany rozpoznać przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy w zamian za wsparcie finansowe osobie dokonującej wpłaty nie zostanie przyrzeczona nagroda/świadczenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2021 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od osób wspierających Projekt, Wnioskodawca będzie obowiązany rozpoznać przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy w zamian za wsparcie finansowe osobie dokonującej wpłaty nie zostanie przyrzeczona nagroda/świadczenie.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 lipca 2021 r. Znak: 0112-KDIL1-1.4012.313.2021.2.AR, 0111-KDIB1-1.4010.229.2021.3.ŚS wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 28 lipca 2021 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

Ponieważ wniosek nadal nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 2 sierpnia 2021 r. Znak: 0112-KDIL1-1.4012.313.2021.5.AR, 0111-KDIB1-1.4010.229.2021.5.ŚS wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 11 sierpnia 2021 r. poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty od wniosku oraz stosowną reprezentację podmiotu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X Sp. z o.o. (zwana dalej: "Wnioskodawcą" lub "Spółką") jest polskim rezydentem podatkowym o nieograniczonym obowiązku podatkowym na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, a także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem jej działalności jest m.in. produkcja gier i zabawek.

Spółka planuje zrealizować projekt (dalej także jako: "Projekt") w zakresie produkcji zestawów kości i akcesoriów do nich (dalej także jako: "Produkty"). Produkty wykonane będą ręcznie, dostępne w różnych kształtach i kolorach. Spółka planuje zebranie na ten Projekt środków finansowych w drodze tzw. crowdfundingu, które zostaną przeznaczone na wytworzenie Produktów, poprzez jedną z platform internetowych zajmujących się podobnymi akcjami, tj. kickstarter (kickstarter to popularna platforma do organizacja zbiórek crowdfundingowych).

Każda osoba zainteresowana realizacją Projektu będzie mogła go wesprzeć poprzez datek finansowy (wsparcie finansowe) o wybranej przez siebie wysokości. Wsparcie finansowe - w zależności od jego wysokości - będzie mieć następujący charakter:

1. Wsparcie finansowe bez przyrzeczonej nagrody / świadczenia.

W tym przypadku na Spółce nie będzie ciążył obowiązek przekazania Produktu na rzecz osoby, która dokonała wsparcia finansowego. Wsparcie finansowe będzie mieć charakter bezzwrotny.

2. Wsparcie finansowe, w zamian za które osoba dokonująca wpłaty otrzyma ściśle określony Produkt w określonym terminie. W tym wariancie wspierający będą otrzymywali różne warianty Produktów w zależności od tego, na jaką formę, tj. kwotę wsparcia się zdecydują. Faktycznie więc każdy produkt będzie miał swoją "cenę" i wszystkie osoby wybierające ten sam Produkt wpłacać będą taką samą kwotę. Dla danej kwoty wpłaty jest przewidziane takie samo świadczenie wzajemne w postaci określonego Produktu. Dostawa Produktów będzie mogła być dokonywana w ramach: transakcji krajowych, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksportu towarów, sprzedaży wysyłkowej.

Osoby dokonujące wsparcia finansowego mogą być osobami fizycznymi, osobami prawnymi, podatnikami podatku od towarów i usług, podatnikami podatku od wartości dodanej, osobami nie będącymi podatnikami podatku od towarów i usług ani podatku od wartości dodanej.

Wsparcie finansowe będzie mieć charakter zwrotny, tzn. w przypadku, gdyby Spółka nie dostarczyła Produktu, obowiązana będzie dokonać zwrotu wpłaconych pieniędzy.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 26 lipca 2021 r. Wnioskodawca wskazał, że w sytuacji wsparcia finansowego bez przyrzeczonej nagrody/świadczenia w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych Wspierający nie otrzyma żadnego świadczenia. Z tytułu dokonanej wpłaty Wspierający nie otrzyma żadnego świadczenia.

Zarówno wysokość, jak i w ogóle sam fakt wsparcia ma charakter całkowicie dobrowolny, wspierający nie jest w ogóle do niego zobowiązany - jest więc to forma darowizny.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od osób wspierających Projekt, Wnioskodawca będzie obowiązany rozpoznać przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter określony co do wysokości, definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem. Immanentną cechą uznania przysporzenia za przychód jest fakt powiększenia majątku podatnika. Powiększenie to może mieć postać zwiększenia zasobów majątkowych lub zmniejszenia zobowiązań.

Stosownie do treści art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Moment powstania przychodów należnych określają przepisy art. 12 ust. 3a, ust. 3c, ust. 3d i ust. 3e powołanej ustawy.

Przepis art. 12 ust. 3a tejże ustawy stanowi, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

Przepis ten wprowadza ogólną zasadę decydującą o dacie powstania przychodu. Powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia ww. zdarzeń, a jeżeli wystąpią one po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia.

W przypadku wsparcia finansowego bez przyrzeczonej nagrody/świadczenia, otrzymywane przez Wnioskodawcę środki pieniężne stanowić będą przychód podatkowy w dacie otrzymania. Przychodem podatkowym - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy - są otrzymane pieniądze. Powyższe wpłaty będą miały charakter definitywny, bezzwrotny. Stanowić będą przysporzenie majątkowe Wnioskodawcy o charakterze majątkowym i zarazem definitywnym. Za przychód podatkowy w rozumieniu przepisów prawa podatkowego mogą zostać uznane tylko takie przysporzenie podatnika, które mają charakter definitywny, tj. w sposób bezzwrotny i trwały powiększają jego majątek (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 listopada 2020 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4010.321.2020.4.DK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić należy, że w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od osób wspierających Projekt, w przypadku, gdy w zamian za wsparcie finansowe osoba dokonująca wpłaty otrzyma ściśle określony Produkt w określonym terminie, Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od osób wspierających Projekt, w przypadku, gdy w zamian za wsparcie finansowe osoba dokonująca wpłaty otrzyma ściśle określony Produkt w określonym terminie, Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód podatkowy wydano w dniu 24 sierpnia 2021 r. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, Znak: 0112-KDIL1-1.4012.313. 2021.7.AR, 0111-KDIB1-1.4010.229.2021.7.ŚS.

Ponadto, w dniu 27 sierpnia 2021 r. wydano dla Wnioskodawcy interpretację indywidualną Znak: 0112-KDIL1-1.4012.538.2021.1.AR dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od osób wspierających Projekt, w przypadku, gdy wsparcie finansowe będzie przekazywane bez przyrzeczonej nagrody/świadczenia, Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że została ona wydana w indywidualnej sprawie innego podmiotu, który o jej wydanie wystąpił, zatem nie wiąże tut. Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl