0111-KDIB1-1.4010.381.2020.2.SG - Dokumentacja cen transferowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 grudnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.381.2020.2.SG Dokumentacja cen transferowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 września 2020 r. (data wpływu 25 września 2020 r.), uzupełnionym 29 września 2020 r. i 4 grudnia 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia:

* czy Wnioskodawca dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi na mocy art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

* jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 wniosku będzie negatywna, to czy Wnioskodawca dla niektórych transakcji zrealizowanych w 2019 r. może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi na mocy art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (chodzi o transakcje ze spółkami kapitałowymi),

* czy na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. i których transakcji ten obowiązek dotyczy,

* czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zrealizowania obowiązków informacyjnych/ sprawozdawczych za 2019 r.

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2020 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia:

* czy Wnioskodawca dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi na mocy art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

* jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 wniosku będzie negatywna, to czy Wnioskodawca dla niektórych transakcji zrealizowanych w 2019 r. może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi na mocy art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (chodzi o transakcje ze spółkami kapitałowymi),

* czy na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. i których transakcji ten obowiązek dotyczy,

* czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zrealizowania obowiązków informacyjnych/ sprawozdawczych za 2019 r.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 18 listopada 2020 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4010.381.2020.1.SG, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 4 grudnia 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest spółką prawa handlowego. Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest zgodnie ze zgłoszeniem - kod PKD 38.11.Z: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

Rok podatkowy Wnioskodawcy jest równy z kalendarzowym.

W roku 2019 Wnioskodawca przeprowadzał na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo transakcje sprzedaży i zakupu (usług i towarów). Podmiotami powiązanymi są podmioty działające wyłącznie na rynku krajowym, posiadające siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca nie poniósł w 2019 r. straty podatkowej, jednak rozliczał w tym roku stratę z lat ubiegłych. Wśród podmiotów powiązanych żaden z nich nie poniósł straty podatkowej za 2019 r.

Wnioskodawca, nie korzysta ze zwolnień dotyczących opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub ze zwolnienia dochodów podatników, uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Jeśli chodzi o podmioty powiązane, te nie korzystają również ze zwolnień podmiotowych przewidzianych w przepisach ustawy o podatku dochodowym, za wyjątkiem Gminy "X" oraz jednostki budżetowej "Y".

Wnioskodawca w 2019 r. zrealizował transakcje zakupu i sprzedaży z następującymi podmiotami:

1. Gmina X (dalej: "Gmina X"):

Zakupy:

a. Wartość transakcji usługowych na kwotę: 21,00 zł;

Sprzedaż:

b. Wartość transakcji usługowych: 14.725.960,50 zł;

2. Przedsiębiorstwem A. Sp. z o.o. (dalej: "A. Sp. z o.o."):

Zakupy:

a. Wartość transakcji usługowych na kwotę: 2.018.997,41 zł;

b. Wartość transakcji towarowych: 1.011, 80 zł;

Sprzedaż:

c. Wartość transakcji usługowych: 498.882,76 zł;

3. Przedsiębiorstwem B. Sp. z o.o. (dalej: "B. Sp. z o.o."):

Zakupy:

a. Brak transakcji;

Sprzedaż:

b. Wartość transakcji usługowych: 1.380,00 zł;

4. Zakładem C. Sp. z o.o. (dalej: "C. Sp. z o.o."):

Zakupy:

a. Wartość transakcji usługowych na kwotę: 1.103.418,45 zł;

Sprzedaż:

b. Brak transakcji;

5. Przedsiębiorstwem D. Sp. z o.o. (dalej: "D. Sp. z o.o."):

Zakupy:

a. Wartość transakcji usługowych: 228.892,33 zł;

b. Wartość transakcji towarowych: 35,01 zł;

Sprzedaż:

c. Wartość transakcji usługowych: 480 zł;

6. "Y" stanowiące jednostkę budżetową Gminy:

Sprzedaż:

a. Wartość transakcji usługowych: 160 zł.

A. Sp. z o.o., D. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o. - dalej również jako spółki kapitałowe.

Rodzaje powiązań:

Pomiędzy Wnioskodawcą, a A. Sp. z o.o. występują powiązania kapitałowe i osobowe. Udziały Wnioskodawcy posiada A. Sp. z o.o. (ponad 25% udziałów) oraz D. Sp. z o.o. (1% udziałów). Ponadto, w A. Sp. z o.o. i Wnioskodawcy funkcje w zarządzie obu spółek pełnią te same osoby. Z kolei, 100% udziałów w A. Sp. z o.o. posiada Gmina X.

Z pozostałymi podmiotami Spółka jest powiązana w ten sposób, że Gmina X posiada 100% udziałów w D. Sp. z o.o., 100% udziałów w C. Sp. z o.o., 100% udziałów w B. Sp. z o.o. Y stanowi jednostkę budżetową Gminy X, jest to podmiot nieposiadający osobowości prawnej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku sporządzania dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi w roku 2019 r. oraz zrealizowania innych obowiązków - informacyjnych związanych z dokumentacją cen transferowych za wskazany rok.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 26 listopada 2020 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, że Gmina X oraz Y (jednostka Organizacyjna Miasta) korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast spółki: A. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o., D. Sp. z o.o. nie korzystają ze zwolnień, o których mowa w art. 6 oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Transakcje usługowe, które Wnioskodawca realizował w 2019 z Gminą X stanowią transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy Wnioskodawca dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi na mocy art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 wniosku będzie negatywna, to czy Wnioskodawca dla niektórych transakcji zrealizowanych w 2019 r. może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi na mocy art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (chodzi o transakcje ze spółkami kapitałowymi)?

3. Czy w rezultacie na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. i których transakcji ten obowiązek dotyczy?

4. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zrealizowania obowiązków informacyjnych/ sprawozdawczych za 2019 r.?

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. nie może on skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi na mocy przepisu art. 11n pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT").

Zdaniem Wnioskodawcy, powiązania pośrednie z Gminą X wykluczają możliwość skorzystania ze wskazanego zwolnienia, zarówno dla transakcji z Gminą X oraz jednostką budżetową Y, jak również dla transakcji zrealizowanych ze spółkami prawa handlowego - kapitałowymi, w których Gmina X posiada udziały.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, do transakcji ze spółkami kapitałowymi, znajdzie zastosowanie zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na mocy art. 11n pkt 1 ustawy o CIT.

Zatem transakcje zrealizowane przez Wnioskodawcę z B. Sp. z o.o., D. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o., A. Sp. z o.o. korzystają ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on obowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych - dokumentacji lokalnej dla transakcji zrealizowanych z Gminą X i obowiązek ten dotyczy transakcji przychodowych (są to transakcje usługowe) z Gminą, albowiem zostały przekroczone progi dokumentacyjne oraz Y.

Zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do pozostałych transakcji zrealizowanych w 2019 r. ze spółkami kapitałowymi, nie powstał obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej, albowiem zostały spełnione warunki do zwolnienia z tego obowiązku na mocy art. 11n pkt 1 ustawy o CIT.

W rezultacie, Wnioskodawca ma w obowiązku posiadać dokumentacje lokalną dla transakcji przychodowych (tu transakcje usługowe) zrealizowanych z Gminą X i jednostką budżetową Y w 2019 r.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi dla transakcji z Gminą X, jednostką budżetową Y oraz złożenia informacji o cenach transferowych do Szefa KAS, na mocy art. 11t ustawy o CIT w zakresie wszystkich transakcji zrealizowanych z podmiotami powiązanymi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11k ust. 1 ustawy o CIT, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Z definicji legalnej zawartej w art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wynika, że podmioty powiązane to:

a.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

* ten sam inny podmiot lub

* małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c.

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d.

podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Natomiast, powiązania to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi (art. 11a pkt 5 ustawy o CIT).

Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1.

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a.

udziałów w kapitale lub

b.

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c.

udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2.

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3.

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia (art. 11a ust. 2 ustawy o CIT).

W myśl art. 11a ust. 3 ustawy o CIT, posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuacje, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:

1.

wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa - w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;

2.

najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;

3.

sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw - w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.

Zdaniem Wnioskodawcy, relacje pomiędzy pomiotami, z którymi Wnioskodawca zrealizował transakcje w 2019 r. w myśl powołanego przepisu art. 11a ust. 3 ustawy o CIT, stanowią transakcje z podmiotami powiązanymi. Bezpośrednie powiązania występują pomiędzy Wnioskodawcą, a A. Sp. z o.o. Są to powiązania kapitałowe, jak i osobowe. Spółka A. Sp. z o.o. posiada ponad 25% udziałów Wnioskodawcy. Ponadto, pomiędzy tymi spółkami występują powiązania natury osobowej, tj. te same osoby pełnią funkcje zarządcze w obu spółkach. Zatem transakcje zrealizowane pomiędzy tymi spółkami, maja charakter transakcji zrealizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi dla których należy dokonać analizy związanej z ewentualnym obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen z pomiotami powiązanymi.

Pośrednie powiązania kapitałowe występują z Gminą X, która to posiada ponad 25% udziałów w A. Sp. z o.o., a spółka A. Sp. z o.o. posiada ponad 25% udziałów Wnioskodawcy (zatem pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą występują powiązania pośrednie kapitałowe).

Pośrednie powiązania kapitałowe występują również pomiędzy Wnioskodawcą, a spółkami kapitałowymi: A. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o., D. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o. Gmina X posiada w tych wszystkich wymienionych spółkach ponad 25% udziałów. Zatem, pomiędzy Wnioskodawcą, a spółkami wystąpiły powiązania pośrednie (poprzez Gminę X) kapitałowe.

W myśl art. 11k ust. 2 ustawy o CIT, lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

1.

10.000.000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

2.

10.000.000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

3.

2.000.000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

4.

2.000.000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Stosownie do postanowień art. 11k ust. 3 ustawy o CIT, progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

1.

każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;

2.

strony kosztowej i przychodowej.

Progi dokumentacyjne przewidziane dla transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym należy ustalać jako suma wartości łącznych obrotów netto z poszczególnymi podmiotami powiązanymi w roku, za który sporządzana jest lokalna dokumentacja cen transferowych.

Progi ustala się osobno dla transakcji zakupu i dla transakcji sprzedaży.

W powołanym przepisie, mowa jest o ustalaniu progów dla każdej transakcji jednorodnej. Jedna transakcja z punktu widzenia określenia obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych to transakcja, która realizowana może być z większą liczbą podmiotów powiązanych i w ramach której wystawiana lub otrzymywana jest dowolna liczba dokumentów księgowych. Jak wynika z przepisów główne parametry transakcji determinują jej jednorodny charakter, a nie liczba dokumentów księgowych lub liczba kontrahentów. Jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji, istotnych z punktu widzenia cen transferowych (takich jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.). Jeśli są one do siebie zbliżone w ramach kilku przepływów, to poszczególne przepływy powinny być agregowane jako jedna transakcja o charakterze jednorodnym. Wnioskodawca podzielił transakcje jednorodne na usługi, towary i w tym odrębnie zakup i sprzedaż.

Analizując transakcje Wnioskodawcy zrealizowane w 2019 r. od strony kosztowej (zakup) to suma wszystkich transakcji towarowych ze wszystkimi podmiotami powiązanymi - nie przekroczyła progów dokumentacyjnych, wyniosła bowiem 1.046,81 zł (jeden tysiąc czterdzieści sześć złotych 81/100) zł, natomiast transakcji usługowych przekroczyła próg powyżej 2 mln złotych, tj. transakcje usługowe zostały zrealizowane na kwotę 3.351.329,19 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 19/100).

Wnioskodawca wziął pod uwagę sumę wartości wszystkich transakcji zrealizowanych ze wszystkimi podmiotami powiązanymi, a dotyczącymi zakupu usług. Transakcje finansowe nie zostały w 2019 r. zrealizowane.

Natomiast od strony przychodowej (sprzedaż) transakcje towarowe nie wystąpiły w 2019 r., natomiast suma transakcji usługowych (sprzedaż) wyniosła: 15.226.863,26 zł (piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć osiemset sześćdziesiąt trzy złote 26/100) - zatem w tym przypadku ich wartość przekroczyła progi transakcyjne. Transakcje finansowe nie zostały w 2019 r. zrealizowane.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca jest zobowiązany co do zasady do sporządzenia dokumentacji cen transferowych transakcji przychodowych dotyczących świadczonych usług na rzecz podmiotów powiązanych, których suma wartości wyniosła kwotę: 15.226 863,26 zł oraz kosztowych (usługi) zrealizowanych w sumie na kwotę 3.351.329,19 zł.

Prawodawca przewidział jednak pewne zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Z art. 11n pkt 5 ustawy o CIT, wynika, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Przepis przewiduje wyłączenie przepisów o cenach transferowych w odniesieniu do spółek Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w przypadku, gdy jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania ich za podmioty powiązane jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Celem przepisu jest zatem nietraktowanie jako podmiotów powiązanych, których wspólnym udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (CIT 2019. Komentarz. Marek Smakuszewski, Infor, W-wa 2019, str. 349).

Z powyższego wynika, że fakt powiązań ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego eliminuje u tego podmiotu obowiązek sporządzenia dokumentacji z podmiotami powiązanymi.

Jednakże, jak każde zwolnienie, musi być traktowane ściśle. Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy, wobec tego, że powiązanie z Gminą X ma charakter pośredni, Wnioskodawca nie miał możliwości skorzystania z tego zwolnienia. Wydaje się, że tylko bezpośrednie powiązanie z Gminą miałoby szansę na skorzystanie z tego zwolnienia dla transakcji realizowanych przez Wnioskodawcę w 2019 r.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy transakcje zrealizowane z Gminą X oraz jednostką budżetową Gminy, podlegają dokumentowaniu, ponieważ:

1.

nie ma możliwości zwolnienia z ustawowego z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej oraz

2.

wartość transakcji przychodowych zrealizowanych z Gminą przekroczyła progi transakcyjne (14.725.960,50 zł netto + 160 zł z Y).

Co do pozostałych transakcji, to w myśl art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a.

nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,

b.

nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,

c.

nie poniósł straty podatkowej.

Wnioskodawca, a także każda ze spółek kapitałowych, z którą Wnioskodawca zrealizował transakcje w 2019 r. spełniają wszystkie warunki z powyższego zwolnienia. Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy wszystkie transakcje zrealizowane przez Wnioskodawcę ze spółkami prawa handlowego, tj. A. Sp. z o.o., D. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o. jeśli spełniły powyższe warunki (tj. wskazane spółki i Wnioskodawca) korzystają ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi w 2019 r. Nie ma przy tym zdaniem Wnioskodawcy znaczenia, że transakcje z Gminą Miasta X i jednostką budżetową Y nie spełniły warunków ze wskazanego zwolnienia (dla tych transakcji wystąpił obowiązek).

Jak zostało wskazane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 sierpnia 2019 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.241.2019.1.MBD: "Skoro limity i obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczą poszczególnych spółek, również warunki pozwalające na zwolnienie z tego obowiązku wynikające z art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., dotyczą tych poszczególnych spółek biorących udział w danej transakcji kontrolowanej".

Wnioskodawca wskazał, w stanie faktycznym wniosku, że rozlicza stratę z lat ubiegłych, przy czym owo rozliczenie nie ma wpływu na wskazane zwolnienie, jeśli w danym roku podatkowym - tu 2019 r. podatnik za ten rok nie poniósł straty. Ustawodawca uzależnił zwolnienie z obowiązku od braku ponoszenia straty podatkowej, a nie jej rozliczania jako straty z lat ubiegłych. Warunek nie ponoszenia straty podatkowej dotyczy więc danego roku podatkowego, za który jest badany obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W sytuacji zatem, gdy spełnione są przesłanki określone w art. 11n ust. 1 ustawy o CIT, a Wnioskodawca na koniec roku podatkowego nie ponosi straty podatkowej, a jedynie rozlicza stratę poniesioną w latach ubiegłych, bez wpływu na zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 11n ust. 1 ww. ustawy, pozostaje odliczanie strat z lat ubiegłych (interpretacja indywidualna Znak: 0114-KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ).

Wobec powyższego brak straty podatkowej u każdego z podmiotów, z którym Wnioskodawca zrealizował transakcje dotyczy roku, za który badany jest obowiązek sporządzenia dokumentacji (tu 2019 r.) oraz rozliczenie straty z lat ubiegłych, pozostaje bez wpływu na wskazane powyżej zwolnienie.

Transakcje zrealizowane z Gminą X i jednostką budżetową Y nie są objęte powyższym zwolnieniem, z tego względu, iż Gmina X jest podatnikiem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W rezultacie Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen dla transakcji zrealizowanej z Gmina X i tylko dla transakcji sprzedażowych (przychodowych) zrealizowanych na kwotę 14.725.960,50 zł + na kwotę 160 zł (Y). Wnioskodawca uważa, że skoro pozostałe transakcje korzystają ze zwolnienia, to do obliczenia progu transakcyjneg,o o którym mowa w art. 11k ust. 2 ustawy o CIT, winien wziąć pod uwagę tylko wartość transakcji podlegających temu obowiązkowi.

Z obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi związany jest obowiązkiem złożenia w ustawowym terminie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (art. 11m ustawy o CIT) oraz informacji o cenach transferowych dla transakcji objętych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji, jak i zwolnionych na mocy art. 11n pkt 1 ustaw o CIT (art. 11t ustawy o CIT).

Wnioskodawca niniejszym wnioskiem prosi o potwierdzenie prawidłowej interpretacji przepisów prawa podatkowego i wskazanie na obowiązki, które dotyczą Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193; dalej: "ustawa nowelizująca") zmieniono przepisy m.in. w zakresie cen transferowych. Od 1 stycznia 2019 r. zasady dokumentacji cen transferowych ujęte zostały w Rozdziale 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.; dalej: "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z art. 11k ust. 1 u.p.d.o.p., podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Lokalna dokumentacja cen transferowych, w myśl art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p., jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

1.

10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

2.

10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

3.

2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

4.

2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Transakcja kontrolowana to natomiast, zgodnie z definicją przedstawioną w art. 11a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

W myśl art. 11k ust. 3 u.p.d.o.p. progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

1.

każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;

2.

strony kosztowej i przychodowej.

Z definicji legalnej zawartej w art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. wynika, że ilekroć w rozdziale 1a jest mowa o podmiotach powiązanych - oznacza to:

a.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

* ten sam inny podmiot lub

* małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c.

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d.

podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

W świetle art. 11a ust. 2 u.p.d.o.p. przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie

1.

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a.

udziałów w kapitale lub

b.

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c.

udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2.

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3.

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się, stosownie do art. 11k ust. 5 u.p.d.o.p.:

1.

jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz

2.

kryteria porównywalności określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 1 pkt 1, oraz

3.

metody weryfikacji cen transferowych, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, oraz

4.

inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, w myśl art. 11k ust. 4 u.p.d.o.p., jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym mogą być realizowane z jednym lub z wieloma podmiotami powiązanymi. O jednorodności transakcji kontrolowanych decydują przesłanki określone w art. 11k ust. 5 u.p.d.o.p.

Dodatkowo, ustawodawca wyraźnie zaznaczył ten fakt w art. 11k ust. 4 u.p.d.o.p., wskazując, że wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym jest ustalana m.in. bez względu na liczbę podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana. Co do zasady zatem oceny obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych należy dokonywać w odniesieniu do całej transakcji kontrolowanej.

Natomiast zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r., obowiązek sprawozdawczy wprowadza przepis art. 11t u.p.d.o.p. Zgodnie z ww. przepisem, podmioty powiązane:

1. obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub

2. realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 - przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W myśl art. 11m ust. 1 u.p.d.o.p., podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Ustawodawca przewidział jednak wyłączenie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych ustanawiając przepis art. 11n pkt 5 u.p.d.o.p., zgodnie z którym obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa (art. 9 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Dopuszczalne formy prowadzenia komunalnej gospodarki gminnej określają przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.). Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego (art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej). Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) na zasadach ogólnych albo w trybie przepisów (...) (art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej).

Ponadto zauważyć należy, że z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wynika, że jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone na podstawie niniejszej ustawy albo na podstawie odrębnych ustaw. Zgodnie z art. 9 ww. ustawy, sektor finansów publicznych tworzą m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe.

Ustawodawca, poprzez wprowadzenie art. 11I ust. 3 u.p.d.o.p. sprecyzował, że ta część transakcji kontrolowanej, która jest zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego, nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wartości transakcji, która to wartość jest istotna pod kątem ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p. W konsekwencji, w przypadku gdy wartość transakcji w tej części, w której nie jest ona zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n u.p.d.o.p. i przekracza progi określonych w art. 11k ust. 2 u.p.d.o.p., dla danej transakcji występuje obowiązek dokumentacyjny.

Analogicznie należy traktować przypadek, gdy transakcja kontrolowana tylko w odniesieniu do jednego z podmiotów, nie spełnia warunków przewidzianych w art. 11n u.p.d.o.p. Jak bowiem wynika z powyższych rozważań, badanie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych powinno następować w odniesieniu do tej części transakcji, która nie spełnia warunków do zwolnienia. Zatem w przypadku gdy transakcja kontrolowana tylko z jednym z podmiotów nie spełnia warunków wymienionych w art. 11n u.p.d.o.p., obowiązek dokumentacyjny wystąpi jedynie w tym zakresie.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca (Sp. z o.o.) jest spółką prawa handlowego. Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest zgodnie ze zgłoszeniem - kod PKD 3811Z: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. Rok podatkowy Wnioskodawcy jest równy z kalendarzowym.

W roku 2019 Wnioskodawca przeprowadzał na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo transakcje sprzedaży i zakupu (usług i towarów). Podmiotami powiązanymi są podmioty działające wyłącznie na rynku krajowym, posiadające siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca nie poniósł w 2019 r. straty podatkowej, jednak rozliczał w tym roku stratę z lat ubiegłych. Wśród podmiotów powiązanych żaden z nich nie poniósł straty podatkowej za 2019 r.

Wnioskodawca, nie korzysta ze zwolnień dotyczących opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub ze zwolnienia dochodów podatników, uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Jeśli chodzi o podmioty powiązane, te nie korzystają również ze zwolnień podmiotowych przewidzianych w przepisach ustawy o podatku dochodowym, za wyjątkiem Gminy "X" oraz jednostki budżetowej "Y".

Wnioskodawca w 2019 r. zrealizował transakcje zakupu i sprzedaży z następującymi podmiotami:

1. Gmina X (dalej: "Gmina X"):

Zakupy:

a. Wartość transakcji usługowych na kwotę: 21,00 zł;

Sprzedaż:

b. Wartość transakcji usługowych: 14.725.960,50 zł;

2. Przedsiębiorstwem A. Sp. z o.o. (dalej: "A. Sp. z o.o."):

Zakupy:

a. Wartość transakcji usługowych na kwotę: 2.018.997,41 zł;

b. Wartość transakcji towarowych: 1.011, 80 zł;

Sprzedaż:

c. Wartość transakcji usługowych: 498.882,76 zł;

3. Przedsiębiorstwem B. Sp. z o.o. (dalej: "B. Sp. z o.o."):

Zakupy:

a. Brak transakcji;

Sprzedaż:

b. Wartość transakcji usługowych: 1.380,00 zł;

4. Zakładem C. Sp. z o.o. (dalej: "C. Sp. z o.o."):

Zakupy:

a. Wartość transakcji usługowych na kwotę: 1.103.418,45 zł;

Sprzedaż:

b. Brak transakcji;

5. Przedsiębiorstwem D. Sp. z o.o. (dalej: "D. Sp. z o.o."):

Zakupy:

a. Wartość transakcji usługowych: 228.892,33 zł;

b. Wartość transakcji towarowych: 35,01 zł;

Sprzedaż:

c. Wartość transakcji usługowych: 480 zł;

6. "Y" stanowiące jednostkę budżetową Gminy:

Sprzedaż:

a. Wartość transakcji usługowych: 160 zł.

A Sp. z o.o., D. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o. - dalej również jako spółki kapitałowe.

Rodzaje powiązań:

Pomiędzy Wnioskodawcą, a A. Sp. z o.o. występują powiązania kapitałowe i osobowe. Udziały Wnioskodawcy posiada A. Sp. z o.o. (ponad 25% udziałów) oraz D. Sp. z o.o. (1% udziałów). Ponadto, w A. Sp. z o.o. i Wnioskodawcy funkcje w zarządzie obu spółek pełnią te same osoby. Z kolei, 100% udziałów w A. Sp. z o.o. posiada Gmina X.

Z pozostałymi podmiotami Spółka jest powiązana w ten sposób, że Gmina X posiada 100% udziałów w D. Sp. z o.o., 100% udziałów w C. Sp. z o.o., 100% udziałów w B. Sp. z o.o. Y stanowi jednostkę budżetową Gminy X, jest to podmiot nieposiadający osobowości prawnej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku sporządzania dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi w roku 2019 r. oraz zrealizowania innych obowiązków - informacyjnych związanych z dokumentacją cen transferowych za wskazany rok.

Gmina X oraz Y (jednostka Organizacyjna Miasta) korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast spółki: A. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o., D. Sp. z o.o. nie korzystają ze zwolnień, o których mowa w art. 6 oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Transakcje usługowe, które Wnioskodawca realizował w 2019 z Gminą X stanowią transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia:

* czy Wnioskodawca dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi na mocy art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

* jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 wniosku będzie negatywna, to czy Wnioskodawca dla niektórych transakcji zrealizowanych w 2019 r. może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi na mocy art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (chodzi o transakcje ze spółkami kapitałowymi),

* czy w rezultacie na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. i których transakcji ten obowiązek dotyczy,

* czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zrealizowania obowiązków informacyjnych/ sprawozdawczych za 2019 r.

Odnosząc się zatem do kwestii ustalenia czy dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi na mocy art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazać należy, że we wniosku podano, że pomiędzy Wnioskodawcą, a A. Sp. z o.o. występują powiązania kapitałowe i osobowe, udziały Wnioskodawcy posiada A. Sp. z o.o. (ponad 25% udziałów) oraz D. Sp. z o.o. (1% udziałów), w A. Sp. z o.o. i Wnioskodawcy funkcje w zarządzie obu spółek pełnią te same osoby, z kolei, 100% udziałów w A. Sp. z o.o. posiada Gmina X., z pozostałymi podmiotami Spółka jest powiązana w ten sposób, że Gmina X posiada 100% udziałów w D. Sp. z o.o., 100% udziałów w C. Sp. z o.o., 100% udziałów w B. Sp. z o.o., Y stanowi jednostkę budżetową Gminy X, jest to podmiot nieposiadający osobowości prawnej.

Transakcje dokonywane pomiędzy tymi podmiotami wskazują zatem na powiązania kapitałowe, które jednak nie spełniają przesłanek wymienionych w art. 11n ust. 5 u.p.d.o.p. umożliwiających wyłączenie wobec Wnioskodawcy obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Przepis art. 11n ust. 5 u.p.d.o.p. przewiduje bowiem, że obowiązek taki nie istnieje jedynie w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa (lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami). Tym samym w rozpatrywanej sprawie nie jest możliwe zastosowanie art. 11n pkt 5 u.p.d.o.p. wobec nieziszczenia się przesłanek występujących w tym przepisie, bowiem Wnioskodawca nie jest powiązany wyłącznie z jednostką samorządu terytorialnego.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do twierdzenia, że dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. nie może on skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi na mocy przepisu art. 11n pkt 5 u.p.d.o.p., należało uznać za prawidłowe.

Natomiast odnosząc się do kwestii ustalenia, czy jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 wniosku będzie negatywna, to czy Wnioskodawca dla niektórych transakcji zrealizowanych w 2019 r. może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi na mocy art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. (chodzi o transakcje ze spółkami kapitałowymi) wskazać należy, że spółki kapitałowe (B. Sp. z o.o., D. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o., w A. Sp. z o.o.) biorące udział w transakcjach będących przedmiotem niniejszego wniosku mają siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 u.p.d.o.p. oraz ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a u.p.d.o.p. Zatem warunki, o których mowa w art. 11n pkt 1 lit. a i b u.p.d.o.p. są spełnione.

Warunkiem dotyczącym zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11n pkt 1 lit. c u.p.d.o.p., jest również fakt, aby żaden z podmiotów powiązanych będący stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tą transakcję. Skoro zatem Wnioskodawca sam wskazał, że żaden z podmiotów powiązanych, o których mowa we wniosku, będących stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tą transakcję, to w takiej sytuacji transakcja ta będzie mogła podlegać zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do twierdzenia, że do transakcji ze spółkami kapitałowymi, znajdzie zastosowanie zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na mocy art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., należało uznać za prawidłowe.

Z kolei odnosząc się do kwestii ustalenia, czy na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. i których transakcji ten obowiązek dotyczy wskazać należy, że aby powstał wymóg sporządzania wspomnianej dokumentacji konieczne jest ziszczenie się następujących ustawowych warunków. Po pierwsze w warunkach określonej transakcji musi powstać rezultat finansowy określonych, skonkretyzowanych transakcji. Po drugie - taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Przy czym dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi przekraczać w roku obrotowym określone progi dokumentacyjne.

Mając na uwadze powyższe w pierwszej kolejności należy odnieść się do definicji "transakcji kontrolowanej", która została zwarta w art. 11a ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., zgodnie z którą przez transakcję kontrolowaną należy rozumieć identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Z uzasadnienia do wprowadzanych od 1 stycznia 2019 r. zmian w zakresie dokumentacji cen transferowych, wynika, że: cyt. "Wprowadzona definicja transakcji kontrolowanej ma za zadanie zastąpić obecnie używane w regulacjach dotyczących cen transferowych pojęcia - transakcje oraz inne zdarzenia jednego rodzaju. Pojęcie transakcji kontrolowanej obejmuje wszelkie działania gospodarcze (w tym działania o charakterze handlowym, kapitałowym, finansowym i usługowym), których rzeczywista treść identyfikowana jest na podstawie faktycznych zachowań stron. Warunek ten jest w szczególności istotny w sytuacji, w której rzeczywisty przebieg transakcji kontrolowanej nie jest zgodny z postanowieniami obowiązujących umów pisemnych albo kiedy umowy pisemne dotyczące transakcji kontrolowanej nie istnieją."

W związku z powyższym, przez "transakcje kontrolowane" w rozumieniu wyżej przepisów u.p.d.o.p. należy rozumieć wszelkie działania gospodarcze, w tym działania o charakterze handlowym, kapitałowym, finansowym i usługowym, których rzeczywista treść identyfikowana jest na podstawie faktycznych zachowań stron.

Ponadto wskazać należy, że charakter gospodarczy (działania) należy co do zasady utożsamiać z działaniem (w celu) zarobkowym. Działalność gospodarczą od działania gospodarczego (działania o charakterze gospodarczym) odróżnia stopień jej zorganizowania lub wykonywania "w sposób ciągły". Inaczej ujmując, na działalność gospodarczą składają się działania o charakterze gospodarczym (w celu zarobkowym).

Biorąc zatem pod uwagę wyżej opisaną wykładnię oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że transakcje zrealizowane z Gminą X i jednostką budżetową Y nie są objęte powyższym zwolnieniem z art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., z tego względu, iż Gmina X jest podatnikiem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym. Ponadto transakcje usługowe, które Wnioskodawca realizował w 2019 z Gminą X stanowią transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym.

Tym samym transakcje sprzedaży (transakcje usługowe) pomiędzy Gminą X i jednostką budżetową Y powinny być przedmiotem dokumentacji podatkowej, bowiem jak wynika z opisu stanu faktycznego tylko do tych transakcji nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji, o której mowa w art. 11k ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do twierdzenia, że Wnioskodawca ma w obowiązku posiadać dokumentacje lokalną dla transakcji przychodowych (tu transakcje usługowe) zrealizowanych z Gminą X i jednostką budżetową Y w 2019 r., należało uznać za prawidłowe.

Natomiast odnosząc się do kwestii ustalenia, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zrealizowania obowiązków informacyjnych/sprawozdawczych za 2019 r. należy wskazać, że w związku z obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w przepisie art. 11m ust. 1 u.p.d.o.p. oraz złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy, o której mowa w przepisie art. 11t ust. 1 u.p.d.o.p.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do twierdzenia, że ma on obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi dla transakcji z Gminą X, jednostką budżetową Y oraz złożenia informacji o cenach transferowych do Szefa KAS, na mocy art. 11t u.p.d.o.p. w zakresie wszystkich transakcji zrealizowanych z podmiotami powiązanymi, należało uznać za prawidłowe.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia:

* czy Wnioskodawca dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi na mocy art. 11n pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

* jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 wniosku będzie negatywna, to czy Wnioskodawca dla niektórych transakcji zrealizowanych w 2019 r. może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi na mocy art. 11n pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (chodzi o transakcje ze spółkami kapitałowymi),

* czy na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi dla transakcji zrealizowanych w 2019 r. i których transakcji ten obowiązek dotyczy,

* czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zrealizowania obowiązków informacyjnych/ sprawozdawczych za 2019 r.

- jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto zauważyć należy, że w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do wartości kwotowych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę, a wskazanych w opisie stanu faktycznego, bowiem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie dokonuje oceny wyliczeń w ramach procedury wydawania interpretacji indywidualnej.

Do wniosku dołączono dokumenty źródłowe. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Jednocześnie Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego będzie różnił się od rzeczywistego stanu faktycznego, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Odnosząc się natomiast do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów, którzy o ich wydanie wystąpili, zatem nie są one wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl