0111-KDIB1-1.4010.307.2020.2.BK - Wydatki na samochód jako koszt podatkowy stowarzyszenia.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.307.2020.2.BK Wydatki na samochód jako koszt podatkowy stowarzyszenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325; dalej: "Ordynacja podatkowa"), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lipca 2020 r. (data wpływu 27 lipca 2020 r.), uzupełnionym w dniu 29 września 2020 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wydatek na nabycie samochodu jest dla Stowarzyszenia kosztem podatkowym z chwilą poniesienia tego wydatku, czy jego amortyzacja - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2020 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy wydatek na nabycie samochodu jest dla Stowarzyszenia kosztem podatkowym z chwilą poniesienia tego wydatku, czy jego amortyzacja.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 8 września 2020 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4010.307.2020.1.BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 29 września 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Celem Stowarzyszenia zgodnie z § 5 statutu, jest pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji narodu polskiego oraz propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej, poprzez działalność oświatową, kulturalną, charytatywną oraz w zakresie kultu religijnego. Ww. cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1.

prowadzenie działalności dokumentacyjnej, popularyzatorskiej i publicystycznej, związanej z kulturą i cywilizacją chrześcijańską oraz propagowaniem i ochroną wartości chrześcijańskich, dobrych obyczajów i moralności w życiu społecznym i kulturalnym,

2.

organizowanie prelekcji, pokazów audiowizualnych, spotkań dyskusyjnych oraz innych form wymiany informacji, myśli, poglądów i doświadczeń,

3.

opracowywanie i rozsyłanie listów, memoriałów, apeli i deklaracji,

4.

podejmowanie działań umożliwiających dotarcie do społeczeństwa za pomocą współczesnych środków przekazu,

5.

podejmowanie działań umożliwiających nawiązanie współpracy z młodzieżą szkolną i pozaszkolną oraz organizowanie wymiany kulturalne) młodzieży w kraju i za granicą wspierającej upowszechnianie dorobku kultury i cywilizacji chrześcijańskiej,

6.

podejmowanie wszelkich działań prawem dozwolonych dla wytwarzania atmosfery sprzyjającej poszanowaniu chrześcijańskich wartości kulturowych,

7.

powoływanie do życia jednostek działalności gospodarczej dla realizacji zadań Stowarzyszenia wg ogólnie obowiązującego prawa,

8.

finansowe i rzeczowe wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, charytatywnej oraz religijnej (w tym w formie darowizn i pożyczek, także nie oprocentowanych) podmiotów krajowych i zagranicznych, a w szczególności fundacji i stowarzyszeń, których celem jest bezpośrednie prowadzenie albo wspieranie wskazanej powyżej działalności,

9.

wspieranie oraz podejmowanie badań naukowych dotyczących wszelkich aspektów związanych z celami Stowarzyszenia oraz jego pracami, a także rozpowszechnianie wyników tych badań. Jak również finansowanie tychże badań oraz innych działań zgodnych z celami Stowarzyszenia w formie stypendiów lub grantów przyznawanych osobom fizycznym i prawnym, w tym placówkom naukowym w kraju i zagranicy,

10.

przystępowanie do krajowych i zagranicznych organizacji, których cele są zasadniczo zbieżne z celami Stowarzyszenia określonymi w § 5 Statutu.

Wnioskodawca jest organizacją non profit. Aby móc prowadzić działalność statutową, musi pozyskać środki na jej finansowanie. Zgodnie z § 25 Statutu, majątek Stowarzyszenia powstaje z opłat wpisowych, składek członkowskich, świadczeń członków wspierających, subwencji, spadków, zapisów i innych darowizn. W praktyce głównym źródłem finansowania działalności Wnioskodawcy są datki osób fizycznych wspierających działalność Stowarzyszenia. Stowarzyszenie będąc osobą prawną, zgodnie z art. 2 ustawy o rachunkowości prowadzi księgi rachunkowe z uwzględnieniem zasad przewidzianych w tej ustawie, jak i w Polityce Rachunkowości. W księgach rachunkowych Stowarzyszenie ujmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jego rzecz przychody i obciążające go koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty. Faktyczne koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty administracyjne. Wszystkie koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym (zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, amortyzacja i pozostałe) oraz w układzie tematycznym. Do prowadzenia działalności statutowej niezbędny jest majątek trwały jak np. samochód do przewozu ludzi i rzeczy czy wartości niematerialne i prawne. 25 maja 2020 r. Stowarzyszenie nabyło samochód marki F. 1,5 za kwotę brutto: 90.000,00 zł. Ponieważ Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego, kwota ta jest wartością początkową tego środka trwałego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości samochód ten będzie odpisany w koszty przez amortyzację w okresie 5 lat.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie opatrzonym datą 22 lipca 2020 r. Wnioskodawca wskazał, m.in., iż:

* uzyskane przez Stowarzyszenie środki w całości przeznacza się na cele wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności na cele związane z działalnością oświatową, kulturalną, charytatywną oraz kultu religijnego,

* Od 1 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie nie uzyskuje przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub innej odpłatnej formy działalności. W latach wcześniejszych Stowarzyszenie, poza działalnością statutową zajmowało się działalnością wydawniczą o tematyce statutowej częściowo odpłatną, z której odzyskiwane środki były przeznaczane na działalność statutową nieodpłatną. Działalność gospodarcza została wykreślona z KRS w 2019 r.

* samochód, o którym mowa we wniosku nie został sfinansowany z subwencji, dotacji bądź zrefinansowany w inny sposób. Został nabyty ze środków własnych pozyskanych od osób fizycznych wspierających działalność Stowarzyszenia w postaci drobnych datków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy wydatek na nabycie przedmiotowego samochodu jest dla Stowarzyszenia kosztem podatkowym z chwilą poniesienia tego wydatku, czy jego amortyzacja?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), co do zasady, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o CIT"). Zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków między innymi na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast są kosztem uzyskania odpisy z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych wg zasad określonych w art. 16a-16 m od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych i nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Wniosek ten wywodzimy z art. 16 ust. 1 pkt 48 cyt. ustawy.

Idąc dalej, sprawdzamy przepisy o zasadach amortyzacji określonych w art. 16a-16m, czy samochód zakupiony przez Stowarzyszenie może być amortyzowany.

Zgodnie z art. 16a cyt. ustawy, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania między innymi środki transportu, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. A więc, czy amortyzacja (odpisy) wartości samochodu nabytego przez Stowarzyszenie dla celów działalności statutowej może być kosztem podatkowym w świetle przepisów art. 16a ww. ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy - nie, bo nie jest on wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy w takim razie wydatki na nabycie środków trwałych nie są kosztem podatkowym dla Stowarzyszenia. Zdaniem Wnioskodawcy - są. Przytoczone przepisy dotyczą działalności gospodarczej nakierowanej na uzyskiwanie dochodu, dla których to podmiotów wydatki na nabycie majątku niezbędnego do uzyskiwania dochodu stają się kosztem przez amortyzację. Stowarzyszenie prowadzi działalność non-profit, a celem jego jest realizacja celów statutowych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli nie uwzględni w kosztach podatkowych wydatków na zakup środków trwałych, w tym przypadku samochodu, dochody podlegające zwolnieniu o których mowa w artykule 17 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 1b ww. ustawy zostaną ustalone w nieprawidłowej wysokości. Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na nabycie środka trwałego do działalności statutowej jest kosztem. W ocenie Wnioskodawcy, koszty te, zostały zdefiniowane w art. 17 ust. 1b ustawy o CIT pośrednio przez określenie zwolnienia dochodów wydatkowanych na realizację celów statutowych, czyli ponoszenia szeregu kosztów i wydatków służących realizacji celów statutowych w tym wydatków na majątek trwały służący bezpośrednio do realizacji tych celów. Zdaniem Wnioskodawcy, jest to szczególne rozwiązanie, gdzie wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są kosztem podatkowym z chwilą ich poniesienia.

Wnioskodawcę utwierdzają w tym przekonaniu zapisy art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53 i 55, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie ma tutaj wydatków i kosztów sfinansowanych z dochodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Gdyby ustawodawca chciał dokonać takiego ograniczenia, wpisał by również ten artykuł. Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wydatki i koszty poniesione na realizację celów statutowych, w tym na zakup środków trwałych, o których mowa w art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, są kosztem podatkowym z chwilą poniesienia, jeżeli służą bezpośrednio realizacji tych celów.

Aby zobrazować prezentowane stanowisko Wnioskodawca przedstawił poniższy przykład.

1. Uzyskane (hipotetyczne) przychody w 2020 r. w całości przeznaczone na cele statutowe 600.000,00 zł. Z tego zostały pokryte bieżące koszty działalności statutowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w tym nabycie samochodu za kwotę 90.000 zł służące bezpośredniej realizacji tych celów.

2. W księgach zapisano następujące koszty:

* Koszty usług obcych (wydanie książki, gazety, prowadzenie portalu Internetowego, odczyty, wykłady, organizowanie akcji edukacyjnych) 400.000,00 zł,

* Wynagrodzenia plus narzuty na wynagrodzenia 100.000,00 zł,

* Amortyzacja majątku trwałego 18.000,00 zł,

3. Razem koszty bilansowe 518.000,00 zł,

4. Wynik finansowy bilansowy (1-3) 82.000,00 zł,

5. Koszty podatkowe (518.000,00 - 18.000,00 + 90.000,00) = 590 000,00 zł,

6. Wynik podatkowy (600 000,00 - 590 000,00) = 10.000,00 zł,

Przykład został uproszczony w celu wyeksponowania sposobu rozliczenia w deklaracji CIT-8 wydatków na środki trwałe. Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT w części przeznaczonej na cele statutowe w następnym okresie -10.000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, iż w kontekście zadanego pytania oraz dokonanego przez Wnioskodawcę wskazania przepisów prawa podatkowego, o których interpretację wnosi, wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej było wyłącznie ustalenie, czy wydatek na nabycie samochodu jest dla Stowarzyszenia kosztem podatkowym z chwilą poniesienia tego wydatku, czy jego amortyzacja. Tym samym nie była przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia kwestia dotycząca ustalenia, czy pozostałe wydatki Stowarzyszenia, o których mowa w stanowisku Wnioskodawcy, stanowią koszty podatkowe Wnioskodawcy.

Przedmiotem interpretacji indywidualnej nie była również kwestia wskazania prawidłowości wyliczeń podatnych dla przykładu, albowiem kwestia ta wykracza poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Z treści przedstawionego we wniosku oraz w jego uzupełnieniu opisu stanu faktycznego wynika m.in., że Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem, które przeznacza uzyskiwane środki w całości na działalność statutową, realizując cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, dalej: "ustawa o CIT"). Celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji narodu polskiego oraz propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej, poprzez działalność oświatową, kulturalną, charytatywną oraz w zakresie kultu religijnego. Od 1 stycznia 2020 r. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. W maju 2020 r. Wnioskodawca nabył samochód ze środków własnych (pozyskanych od osób fizycznych wspierających działalność Stowarzyszenia w postaci drobnych datków) który, jak twierdzi, wykorzystuje do działalności statutowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości samochód ten będzie odpisany w koszty przez amortyzację w okresie 5 lat. Wnioskodawca nie jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie zatem przyjmie jako wartość początkową tego samochodu kwotę brutto wydatku.

Odnosząc powyższe do wątpliwości Wnioskodawcy, tj. ustalenia momentu i sposobu, w jaki Stowarzyszenie może zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych wydatki z tytułu nabycia samochodu, w pierwszej kolejności wyjaśnić należy, czy taki wydatek może w ogóle stanowić koszt podatkowy działalności Stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Przy czym zgodnie z art. 2 ust. 2 cyt. ustawy, stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Prawa o stowarzyszeniach, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

Jak wynika z art. 17 ust. 1 ww. ustawy, stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

W świetle powyższego stowarzyszenia jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy o CIT jako podmioty zwolnione od podatku.

Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 tej ustawy, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższy przepis sformułowany przez ustawodawcę ma charakter ogólny (tzw. klauzula generalna). Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej.

Ustalony w powyższy sposób dochód (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

1.

celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,

2.

uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej, otrzymanych dotacji, czy też ze zbycia składników majątku.

Ponieważ ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że pozyskane środki Stowarzyszenie w całości przeznacza na cele wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, a nabyty samochód służy realizacji tych celów, to tym samym oznacza, że dochód uzyskany przez Stowarzyszenie podlega zwolnieniu od opodatkowania w całości.

Prawodawca jasno bowiem wyeksplikował, iż przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Zwolnienie uzyskanych przez Stowarzyszenie dochodów od opodatkowania wywiera również wpływ na możliwość ujęcia określonych wydatków w ciężar kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Istotą amortyzacji jest rozłożenie w czasie jednorazowego wydatku poniesionego na zakup, czy wytworzenie danego środka trwałego.

Podstawę odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa, a wysokość tych odpisów uzależniona jest m.in. od przewidywanego okresu użytkowania danego środka trwałego.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1.

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2.

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3. inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Z ogólnej definicji środków trwałych, zawartej w ww. przepisie, wynika, że amortyzacji podlegają składniki majątku (środki trwałe), których jednym z kryteriów jest ich wykorzystanie przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli nabyty przez Stowarzyszenie składnik majątku - samochód, nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, to nie stanowi środka trwałego, a w konsekwencji nie podlega amortyzacji.

Wskazać bowiem należy, że Stowarzyszenie realizując cele statutowe, zamiast amortyzacji składników majątku wykorzystywanych w działalności statutowej, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W związku z powyższym, skoro jak wynika z wniosku Wnioskodawca wykorzystuje ww. samochód do działalności statutowej, a więc nie wykorzystuje go do działalności gospodarczej, to samochód ten nie będzie stanowić środka trwałego Wnioskodawcy dla celów podatkowych.

Ponadto wskazać należy, że wydatki na realizację celów statutowych z dochodu zwolnionego od podatku nie mogą być rozpatrywane w kategorii kosztów uzyskania przychodów. Wydatkowanie środków pochodzących z dochodów zwolnionych od podatku polega na rozdysponowaniu tych środków na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy i nie mogą być one kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów.

Zatem odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że Wnioskodawca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na zakup samochodu ani bezpośrednio, ani poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nabytego samochodu, bowiem jak wskazał w opisie sprawy Stowarzyszenie przeznacza uzyskiwane środki w całości na działalność statutową, realizując cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, a zatem samochód ten został nabyty ze środków przeznaczonych na realizację celów statutowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy wydatek na nabycie samochodu jest dla Stowarzyszenia kosztem podatkowym z chwilą poniesienia tego wydatku, czy jego amortyzacja, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193). wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl