0111-KDIB1-1.4010.30.2023.5.KM - Wydatki na spotkanie integracyjne jako koszt podatkowy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.30.2023.5.KM Wydatki na spotkanie integracyjne jako koszt podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 16 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jest/będzie uprawniony do zaliczenia Wydatków związanych ze spotkaniem (z wyjątkiem wydatków poniesionych na alkohol) do kosztów uzyskania przychodów.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 24 marca 2023 r. i pismem z 5 kwietnia 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Spółka akcyjna (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka" lub "C.") prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji (...).

Na moment składania niniejszego wniosku Wnioskodawca posiada (...) oddziałów.

Większościowym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest C.H.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym.

Wnioskodawca organizował w przeszłości i planuje organizować w przyszłości (co roku) branżowe spotkanie okolicznościowe o charakterze integracyjnym (dalej jako: "Spotkanie integracyjne").

Do uczestnictwa w Spotkaniu integracyjnym Spółka zaprasza (zwani dalej łącznie jako: "Uczestnicy spotkania"):

1)

pracowników C.,

2)

współpracowników C., tj. osoby świadczące na rzecz C. usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

3)

byłych pracowników C.,

4)

członków zarządu C.,

5)

osoby najbliższe (członków rodziny) członków zarządu C.,

6)

inne osoby sprawujące funkcje kierownicze w C. oraz spółkach powiązanych kapitałowo z C., w tym C.H.,

7)

członków rady nadzorczej C.,

8)

pracowników spółek powiązanych kapitałowo z C.,

9)

współpracowników spółek powiązanych kapitałowo z C., tj. osoby świadczące na rzecz powiązanych kapitałowo spółek usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

10)

kontrahentów C.,

11)

przedstawicieli lokalnych władz.

Udział w Spotkaniu integracyjnym nie jest obowiązkowy, jednak do konkretnej, wyznaczonej daty, wymagane jest od Uczestników spotkania przesłanie informacji odnośnie chęci albo braku chęci uczestnictwa w Spotkaniu integracyjnym. W oparciu o przesłane potwierdzenia, Spółka wie na jaką liczbę osób przygotować Spotkanie integracyjne. Spółka co do zasady nie tworzy imiennej listy Uczestników spotkania, ale ma możliwość stworzenia takiej listy, w razie zaistnienia konieczności jej stworzenia.

Celem organizacji Spotkania integracyjnego jest przede wszystkim poprawa atmosfery pracy, bliższe poznanie się pracowników pracujących na co dzień w różnych, odległych lokalizacjach/oddziałach C., co ma w zamierzeniu poprawę efektywności i organizacji pracy, budowę pozytywnych relacji na linii pracownik/współpracownik - pracodawca, większą identyfikację pracownikóww.spółpracowników ze Spółką i jej działalnością.

W trakcie Spotkania integracyjnego C. przekazuje Uczestnikom spotkania informacje o osiągnięciach Spółki, kierunkach i strategiach rozwoju jej działalności oraz planowanych inwestycjach. Odbywają się imienne podziękowania dla najbardziej zasłużonych pracowników, połączone z wręczeniem nagród finansowych, co ma na celu zwiększenie motywacji zarówno u beneficjentów świadczenia, jak i u innych uczestników, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu mogą dołączyć do grona wyróżnionych w kolejnych latach. Wspólna zabawa, zdrowa rywalizacja poprzez udział w przygotowanych konkursach, których uczestnicy mają możliwość wygrania nagród rzeczowych, buduje i umacnia więzi między pracownikami, współpracownikami, kadrą kierowniczą i zarządem, efektem czego jest lepsza współpraca i atmosfera w całej, wielooddziałowej Spółce.

W zakresie przekazywanych nagród rzeczowych C. nie prowadzi imiennej ewidencji osób obdarowanych, ponieważ udział w konkursach jest przypadkowy - w zależności od tego kto z Uczestników spotkania zgłosi się do konkursu lub zostanie wytypowany przez konferansjera, ten bierze w nim udział. Nagrody rzeczowe rozdawane są dodatkowo w trakcie losowania tzw. "szczęśliwego numeru" - w tym przypadku również nie jest prowadzona ewidencja, ponieważ obdarowanym może być każdy Uczestnik spotkania, którego numer identyfikatora (np. Gość 001, Gość 621 itd.) zostanie wylosowany.

W ramach organizacji Spotkania integracyjnego Spółka ponosi następujące wydatki na (zwane dalej łącznie jako: "Wydatki związane ze spotkaniem"):

1)

usługi cateringowe,

2)

zakup żywności i napojów,

3)

najem i dekoracje sali i/lub namiotów, pod którymi odbywa się Spotkanie integracyjne,

4)

zaproszenia,

5)

śpiewniki,

6)

identyfikatory,

7)

kufle,

8)

odznaczenia,

9)

dyplomy i medale,

10)

oprawę artystyczną i muzyczną (konferansjer, koncert znanego zespołu (-ów), występ stand-up'era itp.),

11)

obsługę techniczną,

12)

alkohol,

13)

wręczane w konkursach i losowaniach nagrody rzeczowe, takie jak: telewizory, elektryczne grille, myjki ciśnieniowe, rowery, przenośne głośniki, zestawy kosmetyków itp.,

14)

inne wydatki (przedstawiony katalog wydatków nie jest katalogiem zamkniętym - z uwagi na unikalny charakter każdego Spotkania integracyjnego).

Wydatki związane ze spotkaniem są finansowane ze środków obrotowych C. i co do zasady mają charakter ryczałtowy, niezależny zarówno od liczby osób uczestniczących w Spotkaniu integracyjnym jak i od faktu skorzystania oraz stopnia skorzystania z danych świadczeń przez poszczególnych Uczestników spotkania.

Wnioskodawca będzie dysponował fakturami dokumentującymi ww. wydatki.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z dnia 5 kwietnia 2023 r. Wnioskodawca wskazał m.in., że:

- dla konkursów opisanych we Wniosku nie był/nie będzie opracowywany regulamin, ponieważ konkursy są przeprowadzane według pomysłu konferansjera wynajętego na konkretne spotkanie,

- Wnioskodawca nie ma wpływu na to jakie było/będzie zadanie konkursowe na konkretnym spotkaniu, ponieważ każdorazowo ustalane jest to przez wynajętego na spotkanie konferansjera,

- organizowane co roku konkursy mogą się różnić, gdyż są autorskim pomysłem konferansjera. Wnioskodawca wskazuje, że do tej pory odbywały się przykładowo następujące konkursy/współzawodnictwo:

- dla wszystkich chętnych Uczestników spotkania - konkurs wiedzy ogólnej z zakresu prowadzonej działalności C. (konkurs uwzględnia informacje o wielooddziałowej strukturze Wnioskodawcy przy wzięciu również pod uwagę różnych profilów działalności oddziałów),

- (...)

- konkursy zręcznościowe - przecinanie (...) (...) bali,

- konkursy wysiłkowe - kto więcej razy podniesie pełną beczkę o pojemności (...) litrów,

- lepienie w glinie,

- zasady wyboru laureatów danego konkursu zależą każdorazowo od charakteru/typu danego konkursu. Przykładowo, przy konkursie wysiłkowym dot. podnoszenia pełnej beczki o pojemności 50 litrów o wyniku konkursu decydowało to, kto więcej razy podniósł ww. beczkę. W zależności od charakteru konkursu, wygrywa albo jedna osoba (zwycięzca danej konkurencji), albo zwycięska drużyna (w przypadku konkursów drużynowych),

- Konkurs prowadził/będzie prowadził do wyłonienia zwycięzców. W zależności od charakteru konkursu będzie to jedna osoba (zwycięzca konkurencji) albo drużyna (w przypadku konkursów drużynowych),

- Z uwagi na fakt, że konkurs jest prowadzony przez konferansjera, to on w praktyce wyłania i ogłasza zwycięzców konkursu,

- nie ma stałej, określonej wartości nagród w konkursie. Przykładowy katalog nagród rzeczowych podano we Wniosku - Wnioskodawca celem przypomnienia wskazuje, że są to np. telewizory, elektryczne grille, myjki ciśnieniowe, rowery, przenośne głośniki, zestawy kosmetyków itp.,

- każdy konkurs kończy się wyłonieniem albo zwycięskiej osoby, albo drużyny. Wszyscy Uczestnicy spotkania widzą zwycięzców i nagrody jakie otrzymali, co stanowi dodatkową zachętę do udziału w kolejnych konkurencjach. Ogłoszenia wyników konkursu dokonuje konferansjer. Nagrody są wręczane co do zasady tego samego dnia - przez konferansjera po ogłoszeniu wyników,

- Wnioskodawca przez pojęcie "kontrahenci C", rozumie przedstawicieli podmiotów współpracujących z Wnioskodawcą. Mogą być to na przykład osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą współpracujących w sposób stały z C. na podstawie umów cywilnoprawnych, określanych przez Wnioskodawcę jako "współpracownicy C."/"współpracownicy spółek powiązanych kapitałowo z C.", osoby reprezentujące kontrahentów będących spółkami prawa handlowego (np. członkowie zarządu tych spółek), jak również przedstawiciele banków, ubezpieczycieli oraz firm faktoringowych współpracujących ze Spółką,

- udział w konkretnych konkursach biorą ochotnicy obecni na Spotkaniu integracyjnym, przy czym nie jest sporządzana imienna lista uczestników konkursu. Grono osób, które mogą wziąć udział w konkursie w praktyce ogranicza się do uczestników Spotkania integracyjnego,

- Wnioskodawca podnosi, że "inne wydatki" nie jest pojęciem zamkniętym i wyczerpującym - jest uzależnione od bieżącego zapotrzebowania związanego z organizacją Spotkania integracyjnego. Tytułem przykładu Wnioskodawca wskazuje, że przez powyższe pojęcie będzie rozumiany np. najem autokaru dla chętnych osób z oddalonych oddziałów Wnioskodawcy, usługa noclegu dla chętnych osób, środki medyczne, oprawa fotograficzna, koszty publikacji artykułu w prasie dotyczącego Spotkania integracyjnego itd.,

- Wnioskodawca wskazuje, że nie otrzyma jednej faktury, bowiem zakupione usługi, towary nabywane były od różnych podmiotów. W treści uzasadnienia własnego stanowiska\Wnioskodawca wskazał, że w jego ocenie całość organizacji Spotkania integracyjnego powinna zostać potraktowana w jego ocenie jako "usługa kompleksowa". W tym zakresie natomiast Wnioskodawca zaznacza, że to DKIS powinien ocenić, czy zgadza się z przedstawioną argumentacją Wnioskodawcy o kompleksowym charakterze nabywanych przez niego usług/towarów,

- Wnioskodawca wskazuje, że to on organizuje Spotkanie integracyjne, przy czym w tym celu dokonuje stosownych zakupów, tj. ponosi Wydatki związane ze spotkaniem. Przedmiotowe Wydatki związane ze spotkaniem są dokumentowane odrębnymi fakturami. Wnioskodawca zaznacza, że to on ponosi ekonomiczny ciężar organizacji Spotkania integracyjnego - jak zostało bowiem wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego - Wydatki związane ze spotkaniem są finansowane ze środków obrotowych C.,

- Wnioskodawca potwierdza, że zakup towarów i usług w ramach organizacji Spotkania integracyjnego opisanego we Wniosku, związany jest/będzie wyłącznie z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W tym zakresie Wnioskodawca wskazuje bowiem, że Wnioskodawca nie odlicza VAT wg tzw. współczynnika (art. 90 ust. 2 Ustawy o VAT) oraz tzw. pre-współczynnika (art. 86 ust. 2a Ustawy o VAT),

- Wnioskodawca potwierdza, że wydatki poniesione w celu organizacji Spotkania integracyjnego były/są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

- spotkanie integracyjne przyczynia się do zwiększenia efektywności/wyniku finansowego/sprzedaży opodatkowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę z uwagi na pogłębienie relacji w zespole, poprawę atmosfery pracy oraz lepsze zintegrowanie pracowników i innych osób świadczących pracę/usługi. Należy zaznaczyć, że celem Spotkania jest zgromadzenie zespołu w jednym miejscu oraz stworzenie warunków, które mają sprzyjać budowaniu dobrych relacji oraz koleżeńskiej atmosfery między członkami zespołu, co powinno przełożyć się na bardziej efektywną i wydajną pracę, a w konsekwencji na wyniki finansowe Wnioskodawcy. Wnioskodawca zaznacza, że w organizacjach zatrudniających wiele osób, a taką organizacją jest Wnioskodawca, do osiągnięcia sukcesu biznesowego niezbędna jest efektywna współpraca między członkami zespołu. Jej brak uniemożliwia sprawne działanie i w konsekwencji ogranicza zdolność do sprostania wyzwaniom rynkowym. W konsekwencji, lepsze zintegrowanie zespołu, budowanie życzliwej i koleżeńskiej atmosfery powinno przełożyć się na bardziej wydajną pracę, a w konsekwencji na większą efektywność Wnioskodawcy (wynik finansowy/poziom sprzedaży opodatkowanej). Dodatkowo, Wnioskodawca zaznacza, że organizacja spotkań integracyjnych jest działaniem powszechnym/często spotykanym na rynku i gdyby Wnioskodawca nie organizował tego typu przedsięwzięcia, to jego konkurenci mieliby nad nim przewagę, albowiem posiadaliby bardziej zintegrowany zespół, zdolny do bardziej efektywnej i wydajnej pracy. Tym samym, Spotkanie integracyjne jest organizowane ze względu na ekonomiczny interes Wnioskodawcy i powinno być traktowane jako swego rodzaju inwestycja w zmotywowany, zintegrowany zespół pracownikóww.spółpracowników. Wnioskodawca oczywiście zaznacza, że przyszłe wyniki finansowe/poziom sprzedaży opodatkowanej są uzależnione nie tylko od rezultatów Spotkania integracyjnego, ale także od czynników zewnętrznych, na które Wnioskodawca nie ma wpływu. Przykładowo, do takich czynników należą ceny energii/poziom inflacji/ogólna kondycja polskiej gospodarki. Niemniej, Spotkanie integracyjne powinno stanowić element sprzyjający zwiększeniu efektywności Wnioskodawcy, co powinno skutkować lepszymi rezultatami pracy, a w konsekwencji lepszym wynikiem finansowym,

- jak przedstawił Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Wniosku, celem Spotkania integracyjnego jest/będzie jest przede wszystkim poprawa atmosfery pracy, bliższe poznanie się osób pracujących na co dzień w różnych, odległych lokalizacjach/oddziałach C., co ma w zamierzeniu poprawę efektywności i organizacji pracy, budowę pozytywnych relacji, większą identyfikację ze Spółką i jej działalnością. Szczegółowo natomiast Wnioskodawca wskazuje, że niezbędne/kluczowe dla osiągnięcia efektów, których celem jest Spotkanie integracyjne, było poniesienie Wydatków związanych ze spotkaniem na:

1)

usługi cateringowe - ich nabycie pozwoliło posilić się Uczestnikom spotkania, co jest konieczne na długo trwającym Spotkaniu integracyjnym, zaś w razie braku poniesienia ww. wydatku spotkanie nie mogłoby się odbyć,

2)

zakup żywności i napojów - j.w.,

3)

najem i dekoracje sali i/lub namiotów, pod którymi odbywa się Spotkanie integracyjne - namioty oraz dekoracje sali i namiotów były konieczne, ponieważ w razie ich braku Wnioskodawca nie miałby gdzie zorganizować przedmiotowego Spotkania, a zatem nie mogłoby się ono odbyć i w konsekwencji nie zostałyby urzeczywistnione jego cele,

4)

zaproszenia - są standardową praktyką przy organizacji różnego typu wydarzeń, umożliwiają poinformowanie uczestników o Spotkaniu integracyjnym. W razie braku poinformowania Uczestników spotkania o tym spotkaniu nie wzięliby w nim udziału i nie zostałyby urzeczywistnione cele ww. spotkania,

5)

śpiewniki - wspólny śpiew korzystnie wpływa na integrację, budowanie pozytywnej atmosfery i zazębianie się relacji w zespole, a w konsekwencji sprzyja osiąganiu lepszych wyników w pracy,

6)

identyfikatory - konieczne celem identyfikacji, ponieważ Spotkanie integracyjne nie jest/nie będzie wydarzeniem otwartym, a wstęp mają/będą miały tylko osoby zaproszone - dzięki poniesieniu ww. wydatku w wydarzeniu nie będą brały udziału osoby niezaproszone, których udział byłby zbędny z perspektywy osiągnięcia celu Spotkania integracyjnego,

7)

kufle - są związane z poczęstunkiem/cateringiem, a zatem zagadnienie celowości poniesienia ww. wydatku przedstawia się analogicznie jak w pkt 1 powyżej,

8)

odznaczenia - ich celem jest motywacja osób odznaczonych, które zasłużyły/zasłużą się dla działalności gospodarczej Wnioskodawcy, co zwiększa motywację do pracy nie tylko osób odznaczonych, ale także pozostałych członków zespołu Wnioskodawcy, którzy dzięki temu widzą, że wydajna praca może wiązać się odpowiednim uhonorowaniem i docenieniem,

9)

dyplomy i medale - j.w.,

10)

oprawę artystyczną i muzyczną (konferansjer, koncert znanego zespołu (-ów), występ stand-up'era itp.) - były konieczne do zapewnienia swobodnej atmosfery sprzyjającej lepszej integracji i poznawaniu się zespołu,

11)

obsługę techniczną - standardowy wydatek na tego typu imprezach - w razie braku obsługi technicznej wydarzenie nie mogłoby się odbyć, a zatem cele Spotkania integracyjnego nie zostałyby urzeczywistnione,

12)

alkohol - wydatek ten jest standardowy na tego typu imprezach, przy czym Wnioskodawca zaznacza, że wydatki na alkohol nie stanowią w jego ocenie kosztów uzyskania przychodów i nie implikują możliwości odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie alkoholu, co Wnioskodawca podkreślił we Wniosku,

13)

wręczane w konkursach i losowaniach nagrody rzeczowe, takie jak: telewizory, elektryczne grille, myjki ciśnieniowe, rowery, przenośne głośniki, zestawy kosmetyków itp. - ich poniesienie jest związane z organizacją konkursów podczas wydarzenia, które mają zapewnić lepszą - mniej formalną i przyjazną - atmosferę Spotkania integracyjnego, a w konsekwencji zapewnić warunki do lepszej integracji zespołu,

14)

inne wydatki - w zależności od typu wydatku, spełniał on konkretny cel (szerzej w odpowiedzi Wnioskodawcy na pytanie nr 12), przykładowo usługa noclegu ma umożliwić osobom, które na co dzień pracują w oddalonej lokalizacji nocowanie po Spotkaniu integracyjnym oraz spokojny powrót do domu kolejnego dnia,

- Wnioskodawca wskazuje, że udział poszczególnych Uczestników spotkania (wskazanych niżej) jest konieczny, ponieważ w przypadku:

1)

pracowników C.- osoby te stanowią trzon zespołu Wnioskodawcy, tj. na co dzień zajmują się wykonywaniem obowiązków związanych z podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy. W konsekwencji, lepsza integracja oraz dobra atmosfera panująca pomiędzy ww. osobami sprzyja bardziej wydajnej pracy oraz osiąganiu lepszych wyników finansowych,

2)

współpracowników C. tj. osoby świadczące na rzecz C. usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej - osoby te zajmują się świadczeniem usług związanych z podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy. W konsekwencji, lepsza integracja oraz dobra atmosfera panująca pomiędzy ww. osobami sprzyja bardziej wydanej pracy oraz osiąganiu lepszych wyników finansowych,

3)

byłych pracowników C. - uczestnictwo byłych pracowników ma na celu docenienie ich wkładu (poczynionego w przeszłości) w rozwój Wnioskodawcy, którego świadectwem były osiągane historycznie przez Wnioskodawcę wyniki finansowe. Ma to także stanowić przykład dla obecnych pracowników, że wydajna praca na rzecz C. jest honorowana i doceniana,

4)

członków zarządu C. - osoby te stanowią kluczowy personel Wnioskodawcy, który reprezentuje Wnioskodawcę i decyduje o kierunkach rozwoju Wnioskodawcy. W konsekwencji, lepsza integracja, pozytywna atmosfera panująca pomiędzy ww. osobami, jak również poczucie identyfikacji z Wnioskodawcą sprzyja bardziej wydanej pracy oraz osiąganiu lepszych wyników finansowych,

5)

osoby najbliższe (członków rodziny) członków zarządu C. - Wnioskodawca wskazuje, że uczestnictwo tzw. osób towarzyszących podczas imprez integracyjnych nie jest niczym nadzwyczajnym w możliwej do zaobserwowania praktyce rynkowej. Uczestnictwo ww. osób ma na celu umożliwić członkom zarządu przyjemniejszą partycypację w Spotkaniu integracyjnym, co powinno przełożyć się na realizację celów ww. spotkania (lepsza integracja, poprawa atmosfery itp.),

6)

inne osoby sprawujące funkcje kierownicze w C. oraz spółkach powiązanych kapitałowo z C. w tym C.H. - Wnioskodawca wskazuje, że od działań ww. osób zależą kierunki rozwoju Wnioskodawcy i grupy kapitałowej, w której działa Wnioskodawca. W konsekwencji, lepsza integracja oraz dobra atmosfera panująca pomiędzy ww. osobami sprzyja bardziej wydanej pracy oraz osiąganiu lepszych wyników finansowych,

7)

członków rady nadzorczej C. - funkcja ww. osób jest nieodłącznie związana z nadzorem nad działalnością Wnioskodawcy, co determinuje wniosek, że aktywność ww. osób ma przełożenie na wyniki finansowe Wnioskodawcy. W konsekwencji, integracja ww. osób i budowanie między nimi dobrej atmosfery jest celowe z perspektywy dbałości o interes finansowy Wnioskodawcy, w tym generowane przez Wnioskodawcę przychody/sprzedaż opodatkowaną,

8)

pracowników spółek powiązanych kapitałowo z C. - Wnioskodawca zaznacza, że funkcjonuje w grupie podmiotów powiązanych, które w praktyce działają w celu realizacji wspólnego celu gospodarczego, tj. osiągania jak największych zysków. W konsekwencji, mając na względzie tak wyznaczony cel, zasadne jest integrowanie i budowanie dobrej atmosfery nie tylko między pracownikami Wnioskodawcy, ale szerzej, tj. między wszystkimi pracownikami/współpracownikami obecnymi w grupie kapitałowej, co powinno przełożyć się na zwiększenie poczucia identyfikacji z marką C., zwiększone porozumienie między pracownikami C. a pracownikami spółek powiązanych kapitałowo z C., bardziej efektywną pracę, a zatem także na generowanie większych zysków (w tym zysków generowanych przez Wnioskodawcę),

9)

współpracowników spółek powiązanych kapitałowo z C. tj. osoby świadczące na rzecz powiązanych kapitałowo spółek usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej - Wnioskodawca ponownie akcentuje, że działa w grupie podmiotów powiązanych, które w praktyce działają w celu realizacji wspólnego celu gospodarczego, tj. osiągania jak największych zysków. W konsekwencji, mając na względzie tak wyznaczony cel, zasadne jest integrowanie i budowanie dobrej atmosfery nie tylko między współpracownikami Wnioskodawcy, ale szerzej, tj. między wszystkimi współpracownikami/pracownikami działającymi w grupie kapitałowej, co powinno przełożyć się na zwiększenie poczucia identyfikacji z marką C. zwiększone porozumienie, bardziej efektywną pracę, a zatem także na generowanie większych zysków (w tym zysków generowanych przez Wnioskodawcę),

10)

kontrahentów C. - udział kontrahentów ma celu przede wszystkim wyrażenie wdzięczności za dotychczasową kooperację z Wnioskodawcą. Wnioskodawca zaznacza, że celem Spotkania integracyjnego nie jest "robienie wrażenia" na kontrahentach/"budowanie wizerunku" C. na kontrahentach, albowiem ci już współpracują z C. i czynią to przez wzgląd na aspekty merytoryczne, tj. jakość i rzetelność C. jako partnera biznesowego,

11)

przedstawicieli lokalnych władz - C. zaznacza, że ww. osoby zostały zaproszone na Spotkanie integracyjne z uwagi na to, że mogły one podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do rozwoju C. oraz spółek powiązanych z C., należących do grupy, co powinno wpłynąć korzystnie na efektywność Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zaznacza, że ze względu na charakter Wydatków związanych ze spotkaniem co do zasady nie jest możliwa jednoznaczna identyfikacja, który z Uczestników spotkania skorzystał z poszczególnych świadczeń/w jakim stopniu skorzystał z poszczególnych świadczeń. Na przykład nie jest możliwe określenie w jakim stopniu z cateringu skorzystali pracownicy/w jakim przedstawiciele władz lokalnych. Otrzymane przez Wnioskodawcę faktury dokumentują bowiem nabycie konkretnej usługi/towaru i nie zawierają "rozbicia" wartości owej usługi na poszczególne kategorie Uczestników spotkania. Dokonanie owego rozbicia nie byłoby zresztą możliwe, ponieważ ostateczna lista osób, które wzięły udział w Spotkaniu integracyjnym jest znana w dniu ww. spotkania, kiedy okazuje się, kto z Uczestników spotkania przyszedł/kto ostatecznie nie przyszedł. Ponadto nie jest możliwe do ustalenia, kto i w jakim stopniu skorzystał z poszczególnych Wydatków związanych ze spotkaniem,

- Konkretnymi korzyściami, które przyniesie Wnioskodawcy organizacja Spotkania integracyjnego jest/będzie spełnienie celów Wnioskodawcy w postaci podniesienia efektywności oraz zwiększenia wyniku finansowego/sprzedaży opodatkowanej VAT Wnioskodawcy,

- Wnioskodawca wskazuje, że przydział numeru identyfikatora danemu Uczestnikowi spotkania integracyjnego jest losowy, uzależniony jedynie od kolejności przybycia na Spotkanie. Wnioskodawca nie ma wpływu na kolejność przybycia na Spotkanie integracyjne poszczególnych Uczestników spotkania,

- Wnioskodawca potwierdza, że jako organizator Spotkania integracyjnego nabywa/będzie nabywać nagrody wydawane w konkursach we własnym imieniu i na własną rzecz, a następnie przekazuje/będzie przekazywać je Uczestnikowi spotkania, który będzie do nagrody uprawniony (w praktyce przekazanie nagród ma miejsce z udziałem konferansjera prowadzącego spotkanie). Wnioskodawca ponosi/będzie ponosić ekonomiczny (finansowy) ciężar związany z nabyciem nagród,

- wydanie nagród za udział w konkursach nie ma charakteru formalnego, ale odbywa się na bieżąco po zakończeniu poszczególnych konkursów. Tak jak Wnioskodawca poinformował we Wniosku, nie jest prowadzona imienna ewidencja obdarowanych. W konsekwencji, wydanie nagród nie jest dokumentowane,

- nagrody będą przekazywane bez odpłatności ze strony Uczestników spotkania. Dotyczy to również nagród wydawanych w ramach losowania tzw. "szczęśliwego numerka" (opisanego we wniosku o wydanie interpretacji).

- Wnioskodawca wskazuje, że celem organizacji Spotkania integracyjnego jest/będzie przede wszystkim poprawa atmosfery pracy, bliższe poznanie się osób pracujących/ współpracujących na co dzień w różnych, odległych lokalizacjach/oddziałach C. co ma w zamierzeniu poprawę efektywności i organizacji pracy, budowę pozytywnych relacji, większą identyfikację ze Spółką i jej działalnością.

Organizacja Spotkania integracyjnego, poprzez uzyskanie przez Uczestników spotkania określonych przysporzeń od Wnioskodawcy w formie m.in. nagród przyznawanych podczas Spotkania integracyjnego ma celu zapewnienie miłej atmosfery spotkania, która to atmosfera ma sprzyjać urzeczywistnieniu celów opisanych w poprzednim akapicie i tym samym ma sprzyjać zwiększaniu poziomu sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy. Wnioskodawca ponownie akcentuje, że przyszły poziom sprzedaży opodatkowanej jest uzależniony nie tylko od rezultatów Spotkania integracyjnego, ale także od czynników zewnętrznych, na które Wnioskodawca nie ma wpływu. Przykładowo, do takich czynników należą ceny energii/poziom inflacji/ogólna kondycja polskiej gospodarki. Niemniej, Spotkanie integracyjne powinno stanowić element sprzyjający zwiększeniu efektywności pracy zespołu Wnioskodawcy, co powinno skutkować lepszymi rezultatami pracy, a w konsekwencji lepszym wynikiem finansowym.

- Faktury zostały/zostaną wystawione na Wnioskodawcę.

Niektórzy kontrahenci (dostawcy towarów/usług) na fakturze dodają informację dot. oddziału C., tego typu informacja ma jednak wyłącznie techniczny charakter i nie zmienia faktu, że podmiotem (podatnikiem VAT - nabywcą towarów/usług), na który są wystawianie ww. faktury jest Wnioskodawca.

Pytanie

Czy Wnioskodawca jest/będzie uprawniony do zaliczenia Wydatków związanych ze spotkaniem (z wyjątkiem wydatków poniesionych na alkohol) do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca wskazuje, że w odniesieniu do każdego z pytań posługuje się sformułowaniem "jest/będzie", gdyż Spotkanie integracyjne było organizowane w przeszłości, jak również w zamierzeniu Wnioskodawcy będzie organizowane w przyszłości. W związku z tym, Wnioskodawca chce ustalić skutki podatkowe zarówno w stosunku do zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jest/będzie uprawniony do zaliczenia Wydatków związanych ze spotkaniem (z wyjątkiem alkoholu) do kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT. Oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania, ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Kwalifikując zatem wydatek jako koszt uzyskania przychodów trzeba stwierdzić, czy spełnia on łącznie następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika,

- jest definitywny, a więc bezzwrotny,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT.

Powyższe warunki to jedyne kryteria uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodów, które przewiduje Ustawa o CIT - brak bowiem jakichkolwiek dodatkowych warunków w tym względzie.

Wnioskodawca podnosi, iż Wydatki związane ze spotkaniem zostały poniesione przez Spółkę, na co wskazuje przedstawiony przez Spółkę opis stanu faktycznego.

Wydatki związane ze spotkaniem są definitywne, gdyż nie będą podlegać zwrotowi, co wynika z natury tychże wydatków.

Spółka wskazuje, że Wydatki związane ze spotkaniem pozostają w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, albowiem w trakcie w trakcie Spotkania integracyjnego Spółka przekazuje Uczestnikom spotkania informacje o osiągnięciach Spółki, kierunkach i strategiach rozwoju jej działalności oraz planowanych inwestycjach, co wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego.

Wnioskodawca uważa, że Wydatki związane ze spotkaniem zostały przez niego poniesione w celu uzyskania przychodów lub (co najmniej) zachowania przychodów. Celem Spotkania integracyjnego, jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego była bowiem przede wszystkim poprawa atmosfery pracy, bliższe poznanie się pracowników pracujących na co dzień w różnych, odległych lokalizacjach/oddziałach C., co ma w zamierzeniu poprawę efektywności i organizacji pracy, budowę pozytywnych relacji na linii pracownik/współpracownik - pracodawca, większą identyfikację pracownikóww.spółpracowników ze Spółką i jej działalnością.

Wnioskodawca nadto wskazuje, że z uwagi na to, iż jak wskazał w stanie faktycznym - posiada 8 oddziałów rozmieszczonych w różnych częściach Polski, koniecznym do integracji Uczestników spotkania jest właśnie zorganizowanie Spotkania integracyjnego, co jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla Uczestników spotkania (atrakcyjniejszym niż przedstawienie wyników finansowych Spółki potencjalnym Uczestnikom spotkania np. w komunikatach mailowych) i tym samym bardziej skłaniało ich do wzięcia udziału w Spotkaniu integracyjnym. Elementem zachęcającym pracowników do wzięcia udziału w wydarzeniu jest także możliwość wzięcia udziału w konkursach/oprawa artystyczna wydarzenia.

Wydatki związane ze spotkaniem zostały ponadto właściwie udokumentowane, bowiem Wnioskodawca będzie dysponował fakturami dokumentującymi te wydatki.

Wnioskodawca wskazuje, że warunkiem zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest także niewymienienie danego kosztu w negatywnym katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT. W tym miejscu Spółka zaznacza, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 Ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wnioskodawca wskazuje, że pojęcie "reprezentacji" nie jest do końca jasne, zatem odczytanie znaczenia tego pojęcia wymaga interpretacji. I tak, odwołując się do stanowiska przedstawicieli doktryny1: "Reprezentacja musi być skierowana do kogoś z zewnątrz firmy". Wnioskodawca wskazuje, że zdecydowana większość z Uczestników spotkania nie może zostać w ocenie Wnioskodawcy potraktowana jako osoby "z zewnątrz firmy". (P. Małecki, M. Mazurkiewicz (w:) P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz. Tom II. Art. 15-42, wyd. XIII, Warszawa 2022, art. 16).

W szczególności Spółka wskazuje, że takimi osobami "z zewnątrz firmy" nie są następujący Uczestnicy spotkania: osoby najbliższe członków zarządu C., byli pracownicy C., pracownicy spółek powiązanych kapitałowo z C., osoby prowadzące działalność gospodarczą współpracujące z C. (lub spółkami powiązanymi z C.) na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ww. osoby powiązane są z Wnioskodawcą - osoby najbliższe członków zarządu C. powiązani są personalnie z członkami zarządu C., stanowiącymi ważny atut dla Wnioskodawcy, a udział osób najbliższych członków zarządu C. w Spotkaniu integracyjnym przyczynia się do pozytywnej dla Spółki osobowo-szerokiej integracji Uczestników spotkania. Nadto należy podnieść, że organy skarbowe przyznawały rację podatnikom, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatników na imprezy integracyjne, których członkami byli pracownicy wraz z członkami swych rodzin lub nawet pracownicy z osobami towarzyszącymi (zob. np. interpretacja indywidualna z dnia 27 sierpnia 2015 r., Znak: IBPB-1-2/4510-168/15/ANK, interpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2018 r., Znak: 0114-KDIP2-1.4010.104.2018.2.MS1). Podobne wnioski wywieść można także z interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2019 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.381.2019.3.SK, gdzie organ stwierdził, co następuje: "Wobec powyższego, jeżeli w pikniku jubileuszowym brali udział zarówno pracownicy Spółki, jak i pracownicy tymczasowi agencji pracy tymczasowej oraz członkowie zarządu Spółki i członkowie ich rodzin, a charakter takiego pikniku miał na celu budowanie pozytywnych relacji pomiędzy ww. pracownikami jak również między pracownikami i członkami zarządu Spółki, jako przedstawicielami pracodawcy, co z kolei przekładało się na wzrost zaangażowania pracowników oraz wzmocniło ich lojalność wobec Wnioskodawcy, jak również działało motywująca i wpływało na jakość, wydajność oraz efektywność pracy, co ostatecznie może przyczyniać się do zwiększenia uzyskiwanych przez Spółkę przychodów, to wydatek taki można uznać za koszt uzyskania przychodów".

Odnosząc się zaś do kategorii byłych pracowników C. jako Uczestników spotkania, Spółka wskazuje, że takie osoby nie mogą zostać uznane za osoby "z zewnątrz firmy", ponieważ niewątpliwe jest ich powiązanie ze Spółką. Historycznie bowiem osoby te pracowały w Spółce i dzięki Spotkaniu integracyjnemu i integracji w trakcie tego spotkania (np. z aktualnymi pracownikami Spółki) mogą podzielić się swoim doświadczeniem związanym z pracą, przekazać niezbędne uwagi i wiedzę kolegom i koleżankom, co pozytywnie wpływa na późniejsze uzyskanie przez Spółkę przychodów - aktualni pracownicy/współpracownicy dzięki integracji z byłymi pracownikami C. są bardziej zmotywowani do pracy oraz wykonują swoje obowiązki efektywniej. Widzą bowiem, że pracodawca utrzymuje kontakt i pamięta o swoich pracownikach także po zakończeniu stosunku pracy.

Z kolei niewątpliwym dla Wnioskodawcy jest także pozytywny wpływ, jaki na uzyskiwanie przychodów w Spółce ma uczestnictwo w Spotkaniu pracowników spółek powiązanych kapitałowo z C. Spółka argumentuje w tym miejscu, iż jej działalność w grupie spółek powiązanych wymaga, żeby osoby pracujące na rzecz Wnioskodawcy zintegrowały się w sposób bezpośredni z osobami pracującymi na rzecz spółek powiązanych z Wnioskodawcą. Efektem takiej integracji jest zwiększone porozumienie między pracownikami C. a pracownikami spółek powiązanych kapitałowo z C., co przekłada się na szybszą i efektywniejszą pracę w całej grupie spółek powiązanych i na uzyskiwanie większych przychodów w Spółce i spółkach z nią powiązanych.

Wnioskodawca, odnosząc się zaś do Uczestników spotkania będących osobami prowadzącymi działalność gospodarczą współpracującymi z C. (lub spółkami powiązanymi z C.) na podstawie umów cywilnoprawnych, wskazuje, że osoby te nie powinny być uznawane za osoby "z zewnątrz firmy". W szczególności Spółka podkreśla, że osoby te świadczą na rzecz Spółki określone usługi, co oznacza, że ich aktywność jest związana z działalnością C.

Ostatnią kategorią Uczestników spotkania, na których Wydatki związane ze spotkaniem poniesione przez Wnioskodawcę w ocenie Wnioskodawcy powinny być zaliczone przez niego do kosztów uzyskania przychodów, są kontrahenci C. oraz przedstawicieli lokalnych władz. Wnioskodawca podnosi, że co prawda osoby te są osobami "z zewnątrz firmy", jednakże Wnioskodawca wskazuje, że Wydatki związane ze spotkaniem poniesione na te osoby nie miały charakteru wystawnego. Były to wydatki zwyczajowo przyjęte przy organizacji tego typu spotkań branżowych. Wnioskodawca wskazuje nadto, że celem Spotkania integracyjnego nie było rozpromowanie działalności Wnioskodawcy, a raczej polepszenie nastroju pracowników, co w efekcie przekłada się na wzrost przychodów Spółki. Spółka zaznacza nadto, że ww. osoby zostały zaproszone na Spotkanie integracyjne z uwagi na to, że mogły one podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do rozwoju C. oraz spółek powiązanych z C., należących do grupy.

Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Wydatki związane ze spotkaniem poniesione na kontrahentów C. oraz przedstawicieli lokalnych władz, nie miały charakteru kosztów reprezentacji, o których stanowi art. 16 ust. 1 pkt 28 Ustawy o CIT.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jest/będzie uprawniony do zaliczenia Wydatków związanych ze spotkaniem (z wyjątkiem alkoholu) do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, przykładowo:

- " (...) charakter spotkania integracyjnego (...) zorganizowanego przez Wnioskodawcę dla swoich pracowników uwzględnia budowanie pozytywnych relacji między samymi pracownikami oraz między pracownikami a Spółką i w ten sposób przyczynia się do zwiększenia przychodów, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów Spółki. W związku z powyższym Wnioskodawca ma prawo zaliczyć wydatki związane z organizacją imprezy integracyjnej, tj.: (...) do kosztów uzyskania przychodów Spółki" (interpretacja z dnia 2 czerwca 2021 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4010.157.2021.1.EJ, stanowisko podatnika zaakceptowane przez organ interpretacyjny).

- "Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opisanych we wniosku wydatków ponoszonych w związku ze spotkaniami integracyjnymi dla pracowników należało uznać za prawidłowe" (interpretacja z 18 lipca 2019 r., Znak: 0114-KDIP2-2.4010.235.2019.1.PP).

W konsekwencji, Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wydatków związanych ze spotkanie - z wyjątkiem kosztów alkoholu.

W razie oceny stanowiska Wnioskodawcy jako nieprawidłowe w przedmiocie pierwszego pytania, wnosi się o wyszczególnienie przez organ jakie z podanych przez Wnioskodawcę Wydatków związanych ze spotkaniem i w odniesieniu do jakich kategorii Uczestników spotkania, będą mogły być przez Wnioskodawcę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W przeciwnym wypadku, uzyskana interpretacja nie będzie pełnić funkcji informacyjnej i gwarancyjnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 oraz 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT").

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu ze źródła przychodu lub realną szansą powstania przychodu podatkowego, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła jego uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

- wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Na mocy powołanej regulacji, podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu. Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której, pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. W przepisie tym ustawodawca określił katalog wydatków, które nawet pomimo poniesienia ich przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów, w rozumieniu przepisów podatkowych, nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Jednocześnie należy zauważyć, że w złożonej rzeczywistości życia gospodarczego istnieje obiektywna i zasadnicza trudność w precyzyjnym wyznaczeniu linii rozgraniczającej poszczególne przejawy aktywności gospodarczej, wykazywanej przez przedsiębiorców. Chodzi tu o ich podstawową działalność (produkcję, handel, usługi) i towarzyszące tej działalności przedsięwzięcia o charakterze marketingowym, promocyjnym, reklamowym, reprezentacyjnym - dotyczące sprzedaży towarów i usług oraz relacji z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami.

Kosztami podatkowymi mogą być co do zasady tzw. "koszty pracownicze", jednak tylko te, które wykazują związek z uzyskanym przychodem lub zachowaniem (zabezpieczeniem) źródła przychodów. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich szkoleń czy spotkań integracyjnych. Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy, a tym samym wpłynie pozytywnie na przychody, czy też zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Katalog wydatków wyłączonych z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, ma charakter zamknięty. Należy wskazać, że wśród wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienił m.in. - w pkt 28 tego przepisu - koszty reprezentacji.

Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy rozpatrywać zasadność ich poniesienia przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie wizerunku podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji terminu reprezentacja. Próbę zdefiniowania tego pojęcia podejmowały wielokrotnie sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. Sąd ten stwierdził, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami). Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zasadne odwołanie się do etymologii terminu reprezentacja. Wyraz "reprezentacja" pochodzi od łacińskiego "repraesentatio" oznaczającego wizerunek. Upływ czasu nie zmienił jego znaczenia i formy. Oznacza to, że "reprezentacja" w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie "reprezentacji" kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia.

Dokonując oceny kwalifikacji wydatków w okolicznościach konkretnej sprawy należy posłużyć się również dynamiczną wykładnią funkcjonalną, spowodowaną zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. To, co dawniej mogło zostać uznane za reprezentację do takiej kategorii nie zostanie zaliczone obecnie ze względu na zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje. Dotyczy to akceptowanych i stosowanych powszechnie zachowań, bez których nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej. Każdy wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub jego zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W innej sytuacji zbędne stają się rozważania dotyczące dalszej kwalifikacji konkretnego wydatku ze względu na dodatkowe kryteria wprowadzone w art. 16 ust. 1 ustawy (w tym wypadku wynikające z omawianego pkt 28).

Z uwagi na powyższe każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem kwalifikacji konkretnych wydatków jako kosztów reprezentacji, wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy. Należy wskazać, że wymienienie w przepisach podatkowych, jako przykładowych kosztów reprezentacji, tj. wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Dla kwalifikacji określonych wydatków, jako wydatków na reprezentację, wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów, nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, czy świadczenia usług gastronomicznych, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi zawarte w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, czyli muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca organizował w przeszłości i planuje organizować w przyszłości (co roku) branżowe spotkanie okolicznościowe o charakterze integracyjnym (dalej: "Spotkanie"). Do uczestnictwa w Spotkaniu Spółka zaprasza:

1)

pracowników C.,

2)

współpracowników C., tj. osoby świadczące na rzecz C. usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

3)

byłych pracowników C.,

4)

członków zarządu C.,

5)

osoby najbliższe (członków rodziny) członków zarządu C.,

6)

inne osoby sprawujące funkcje kierownicze w C. oraz spółkach powiązanych kapitałowo z C., w tym C.H.,

7)

członków rady nadzorczej C.,

8)

pracowników spółek powiązanych kapitałowo z C.,

9)

współpracowników spółek powiązanych kapitałowo z C., tj. osoby świadczące na rzecz powiązanych kapitałowo spółek usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

10)

kontrahentów C.,

11)

przedstawicieli lokalnych władz.

Wnioskodawca wskazuje, że celem organizacji Spotkania integracyjnego jest przede wszystkim poprawa atmosfery pracy, bliższe poznanie się pracowników pracujących na co dzień w różnych, odległych lokalizacjach/oddziałach C., co ma w zamierzeniu poprawę efektywności i organizacji pracy, budowę pozytywnych relacji na linii pracownik/ współpracownik - pracodawca, większą identyfikację pracownikóww.spółpracowników ze Spółką i jej działalnością.

W ramach organizacji Spotkania Wnioskodawca ponosi wydatki z nim związane:

1)

usługi cateringowe,

2)

zakup żywności i napojów,

3)

najem i dekoracje sali i/lub namiotów, pod którymi odbywa się Spotkanie integracyjne,

4)

zaproszenia,

5)

śpiewniki,

6)

identyfikatory,

7)

kufle,

8)

odznaczenia,

9)

dyplomy i medale,

10)

oprawę artystyczną i muzyczną (konferansjer, koncert znanego zespołu (-ów), występ stand-up'era itp.),

11)

obsługę techniczną,

12)

alkohol,

13)

wręczane w konkursach i losowaniach nagrody rzeczowe, takie jak: telewizory, elektryczne grille, myjki ciśnieniowe, rowery, przenośne głośniki, zestawy kosmetyków itp.,

14)

inne wydatki (przedstawiony katalog wydatków nie jest katalogiem zamkniętym - z uwagi na unikalny charakter każdego Spotkania integracyjnego).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy będzie on uprawniony do zaliczenia ww. wydatków (z wyjątkiem wydatków poniesionych na alkohol) do kosztów uzyskania przychodów.

Dokonując zatem oceny charakteru wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z uczestnictwem we wskazanym we wniosku Spotkaniu integracyjnym pracowników C., byłych pracowników C., członków zarządu C., osób najbliższych (członków rodziny) członków zarządu C. oraz innych osób sprawujących funkcje kierownicze w Spółce C., - stwierdzić należy, że biorąc pod uwagę przytoczone powyżej wyjaśnienia, wydatki te stanowić będą koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Ww. wydatki związane są niewątpliwie z prowadzoną działalnością podatnika i mają na celu zintegrowanie załogi zakładu, dlatego też pozostają one w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem przychodów i mogą mieć pośredni wpływ na wielkość osiągniętych przez Wnioskodawcę przychodów. Takie świadczenia na rzecz pracowników budują pozytywne relacje pomiędzy pracownikami i członkami zarządu Spółki, jako przedstawicielami pracodawcy, zwiększają zaangażowanie pracowników oraz wzmacniają ich lojalność wobec Wnioskodawcy, mają również działanie motywujące i wpływające na jakość, wydajność oraz efektywność pracy, co dalej przekładają się na wysokość uzyskanych przychodów. Podobny skutek w procesie integracyjnym załogi Wnioskodawca osiągnie dzięki udziałowi w spotkaniach byłych pracowników. Dbałość o emerytów będzie bowiem motywująco wpływać na prace osób zatrudnionych, którzy mogą spodziewać się podobnego traktowania w przyszłości.

Zatem wydatki poniesione na usługi cateringowe, zakup żywności i napojów (z wyłączeniem napojów alkoholowych), najem i dekoracje sali i/lub namiotów, pod którymi odbywa się Spotkanie integracyjne, zaproszenia, śpiewniki, identyfikatory, kufle, odznaczenia, dyplomy i medale, oprawę artystyczna i muzyczną oraz obsługę techniczną w części dotyczącej pracowników C., byłych pracowników C., członków zarządu C., osób najbliższych (członków rodziny) członków zarządu C. oraz innych osób sprawujących funkcje kierownicze w Spółce C., stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Również nagrody rzeczowe wygrane w konkursach, o których mowa we wniosku mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, ale wyłącznie w odniesieniu do ww. osób. Jak wynika z wniosku Organizacja Spotkania integracyjnego, poprzez uzyskanie przez Uczestników spotkania określonych przysporzeń od Wnioskodawcy w formie m.in. nagród przyznawanych podczas Spotkania integracyjnego ma na celu zapewnienie miłej atmosfery spotkania, która to atmosfera ma sprzyjać urzeczywistnieniu celów jakimi są poprawa efektywności i organizacji pracy, budowa pozytywnych relacji, większa identyfikacja ze Spółką i jej działalnością i tym samym ma sprzyjać zwiększaniu poziomu sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy. Wnioskodawca akcentuje, że przyszły poziom sprzedaży opodatkowanej jest uzależniony nie tylko od rezultatów Spotkania integracyjnego, ale także od czynników zewnętrznych, na które Wnioskodawca nie ma wpływu. Przykładowo, do takich czynników należą ceny energii/poziom inflacji/ogólna kondycja polskiej gospodarki. Niemniej, Spotkanie integracyjne powinno stanowić element sprzyjający zwiększeniu efektywności pracy zespołu Wnioskodawcy, co powinno skutkować lepszymi rezultatami pracy, a w konsekwencji lepszym wynikiem finansowym.

Zatem w odniesieniu do ww. wydatków (z wyjątkiem zakupu alkoholu) poniesionych na Spotkania integracyjne dla pracowników C., byłych pracowników C., członków zarządu C., osób najbliższych (członków rodziny) członków zarządu C. oraz innych osób sprawujących funkcje kierownicze w Spółce C., Wnioskodawca może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Natomiast odnosząc się do możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z organizacją Spotkania integracyjnego w części związanej z uczestnictwem osób, które nie zatrudnione bezpośrednio w Spółce, a jedynie osób współpracujących ze Spółką, tj.: innych osób sprawujących funkcje kierownicze w spółkach powiązanych kapitałowo z C., w tym z C.H, pracowników spółek powiązanych kapitałowo z C., wskazać należy, że wydatki te nie mogą/nie będą mogły zostać uznane za koszty podatkowe, gdyż z tymi osobami Wnioskodawcę także łączą powiązania biznesowe. Dlatego też, nie można uznać, że uczestnictwo w Spotkaniu integracyjnym ww. osób wpłynie na zwiększenie przychodów Wnioskodawcy, bądź zabezpieczenie ich źródła. Ponadto ww. osoby są wobec Wnioskodawcy podmiotami zewnętrznymi, a w stosunku do takich podmiotów podejmuje się działania o charakterze reprezentacyjnym.

Odnosząc się do wydatków związanych z uczestnictwem w ww. Spotkaniu osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, tj.: współpracowników C., tj. osób świadczących na rzecz C. usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, współpracowników spółek powiązanych kapitałowo z C., tj. osób świadczących na rzecz powiązanych kapitałowo spółek usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej - stwierdzić należy, że wydatki te nie mogą również zostać uznane za koszty podatkowe, gdyż z tymi osobami Spółkę wiążą także połączenia biznesowe. Należy wskazać, że umowa cywilnoprawna zakłada bowiem równorzędność i niezależność podmiotów i stwarza warunki do przyjęcia założenia, że jeden podmiot chce wykreować swój pozytywny wizerunek względem drugiego. Tym samym, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na organizację spotkań integracyjnych w części dotyczącej osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT noszą znamiona reprezentacji mające na celu wykreowanie pozytywnego wizerunki firmy, uwypuklenie swojej zasobności i profesjonalizmu, czyli stworzenie oczekiwanego wizerunku Wnioskodawcy dla potencjalnego zawarcia umowy lub stworzenie korzystnych warunków jej zawarcia. Tym samym wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

Odnosząc się do wydatków związanych z uczestnictwem w Spotkaniu integracyjnym członków rady nadzorczej C., należy przywołać art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, zgodnie z którym:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Z powyższego przepisu wynika bezwzględny nakaz wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z jednym tylko wyjątkiem - wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

W tym miejscu należy wskazać, że stanowisko dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów innych niż wynagrodzenia członków rady nadzorczej wielokrotnie zajmowały sądy administracyjne. Przykładowo NSA w wyroku z 17 listopada 2005 r., sygn. akt FSK 2503/04, stwierdził, że kosztami uzyskania przychodów będą tylko wypłacone wynagrodzenia, a wszelkie inne świadczenia, czyli wydatki z majątku spółki na rzecz członków rady nadzorczej, nie mogą być kosztami potrącalnymi. Sąd wskazał, że przepisy prawa pracy wyraźnie rozróżniają wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą.

Reasumując, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z organizacją Spotkania integracyjnego, w zakresie, w którym te wydatki dotyczą członków rady nadzorczej C., nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc się natomiast do wydatków związanych z uczestnictwem w Spotkaniu integracyjnym kontrahentów C. oraz przedstawicieli lokalnych władz, stwierdzić należy, że utrzymują oni z Wnioskodawcą relacje biznesowe w swojej codziennej działalności, i chociaż ich uczestnictwo w dorocznym Spotkaniu integracyjnym jest/będzie wyrazem dobrych praktyk i obyczajów, to wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z organizacją spotkania integracyjnego dla ww. osób noszą znamiona reprezentacji, gdyż mają na celu wykreowanie pozytywnych relacji z ww. osobami, a przez to stworzenie pozytywnego wizerunku Spółki na zewnątrz.

W konsekwencji, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na organizację Spotkania integracyjnego w zakresie dotyczącym współpracowników C., tj. osób świadczących na rzecz C. usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, innych osób sprawujących funkcje kierownicze w spółkach powiązanych kapitałowo z C., w tym z C.H, pracowników spółek powiązanych kapitałowo z C., współpracowników spółek powiązanych kapitałowo z C., tj. osób świadczących na rzecz powiązanych kapitałowo spółek usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, kontrahentów C. oraz przedstawicieli lokalnych władz, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca jest/będzie uprawniony do zaliczenia Wydatków związanych ze Spotkaniem (z wyjątkiem wydatków poniesionych na alkohol) do kosztów uzyskania przychodów:

- w części dotyczącej wydatków ponoszonych przez Spółkę na organizację wskazanego we wniosku spotkania integracyjnego związanego z uczestnictwem w tych spotkaniach: współpracowników C., tj. osoby świadczące na rzecz C. usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, inne osoby sprawujące funkcje kierownicze w spółkach powiązanych kapitałowo z C., w tym C.H., członków rady nadzorczej C., pracowników spółek powiązanych kapitałowo z C., współpracowników spółek powiązanych kapitałowo z C., tj. osoby świadczące na rzecz powiązanych kapitałowo spółek usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, kontrahentów C., przedstawicieli lokalnych władz - jest nieprawidłowe;

- w pozostałej części - jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy wyłącznie podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie/zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy wyłącznie podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów i nie wiążą Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl