0111-KDIB1-1.4010.226.2022.4.ŚS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.226.2022.4.ŚS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 31 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia:

- czy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki - część wydzielana ze Spółki Dzielonej (Dział Inwestycji i X) oraz część pozostająca w Spółce Dzielonej (Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania), będą stanowiły dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- czy w związku z Podziałem przez wydzielenie Działu Inwestycji i X do Spółki Nowo Zawiązanej, po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód, o którym mowa

w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - czy w związku z Podziałem przez wydzielenie Działu Inwestycji i X do Spółki Nowo Zawiązanej nie będzie przychodem podatkowym po stronie Spółki Dzielonej - zgodnie art. 12 ust. 4 pkt 3h - ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa składników majątku Działu Inwestycji i X przeniesionych na Spółkę Nowo Zawiązaną,

Wniosek został uzupełniony w odpowiedzi na wezwanie - 11 lipca 2022 r. (opłata) oraz

12 lipca 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy (dalej: "Spółka" lub "Spółka Dzielona"), zgodnie z umową spółki, jest działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) i inne.

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki Dzielonej jest działalność związana z oprogramowaniem, a usługi w zakresie tworzenia i rozwoju specjalistycznego oprogramowania są świadczone przez Spółkę Dzieloną na rzecz największych instytucji finansowych. Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej w W. Nieruchomość ta jest zarządzana przez Spółkę, udostępniania (wynajmowana) jako przestrzeń biurowo-konferencyjna podmiotom trzecim (Spółka Dzielona uzyskuje przychody z najmu własnej nieruchomości) i wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej Spółki Dzielonej.

Spółka Dzielona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i podlega w Rzeczpospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zarząd Spółki Dzielonej, realizując przyjętą strategię koniecznego rozwoju tej Spółki w obliczu zachodzących zmian na rynku IT i zapotrzebowania na rozwój nowych technologii zdecydował o intensyfikacji działalności badawczo-rozwojowej Spółki i rozwijaniu działalności inwestycyjnej w badania i rozwój oraz w nieruchomości, które będą mogły być wykorzystywane m.in. do tego rodzaju działalności. W ramach prowadzonej działalności związanej z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami oraz badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi planowane są inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe i nieruchomości. Mając to na względzie Spółka zawarła umowę w sprawie realizacji projektu badawczego, a także - w celu realizacji innowacyjnych projektów z zakresu IT - podejmuje działania w zakresie rozpoczęcia współpracy z podmiotami (start-upami) poszukującymi inwestorów i przestrzeni biurowej do prowadzenia działalności.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki Dzielonej zdecydował o wyodrębnieniu organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym - w ramach przedsiębiorstwa tej Spółki - działalności związanej z inwestycjami, zarządzaniem nieruchomościami oraz działalnością obejmującą badania naukowe i prace rozwojowe i oddzieleniu powyższej działalności od przeważającej działalności operacyjnej Spółki związanej z tworzeniem (produkcją) i sprzedażą oprogramowania.

Na mocy stosownej uchwały dokonane zostało wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Inwestycji i X oraz oddzielenie tego działu od Działu Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania.

Na podstawie powyższej uchwały Działowi Inwestycji i X - w ramach funkcjonalnego wyodrębnienia do realizacji określonych zadań - dedykowane zostało zarządzanie nieruchomością Spółki, w tym obsługa umów najmu, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie innowacyjnych technologii informatycznych oraz rozwijanie i prowadzenie działalności inwestycyjnej. Do Działu Inwestycji i X na mocy ww. uchwały został przypisany pracownik, a zarządzanie ww. Działem, na mocy decyzji Prezesa Zarządu Spółki, powierzono jednemu z członków Zarządu. Ponadto, do utworzonego Działu Inwestycji i X zostały przydzielone środki finansowe na działalność bieżącą oraz inwestycyjną, które zostały zdeponowane na oddzielnym rachunku bankowym (subkoncie w rachunku głównym) dedykowanym do obsługi działalności Działu Inwestycji i X. W ramach powołanej wyżej uchwały doszło do przypisania do Działu Inwestycji i X składników materialnych

i niematerialnych, w tym zobowiązań oraz umów związanych funkcjonalnie z działalnością tego Działu. Do Działu Inwestycji i X przyporządkowane zostało więc prawo własności nieruchomości położonej w W. wraz z jej wyposażeniem, pracownik dedykowany do pracy

w ww. Dziale i zawarta z nim umowa, umowy z najemcami, umowy związane

z utrzymaniem infrastruktury ww. nieruchomości, tj. umowa o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, umowa na dostawę wody, umowa na dostawę gazu oraz wszystkie inne umowy związane z działalnością Działu Inwestycji i X, a także umowa na projekt badawczy. Do Działu tego przypisane zostały także należności i zobowiązania związane z jego działalnością i zawartymi umowami, w tym umowami najmu oraz środki finansowe przekazane na mocy ww. uchwały na działalność bieżącą, finansowanie inwestycji oraz prac badawczo-rozwojowych. W ramach ksiąg rachunkowych Spółki utworzone zostały odrębne konta księgowe, na których są ewidencjonowane (księgowane) wyłącznie zdarzenia gospodarcze i transakcje realizowane przez Dział Inwestycji X. W konsekwencji powyższego, Zarząd Spółki dokonał także odpowiedniej zmiany struktury organizacyjnej Spółki, w ramach której wyodrębniono dwa główne piony jej działalności, tj. Dział Inwestycji

i Xoraz Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania, które w chwili obecnej mają swoje miejsce w strukturze organizacyjnej Spółki.

Poprzez podjęcie ww. działań doszło zatem do organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Spółki jego zorganizowanej części w postaci Działu Inwestycji i X.

Mając na względzie okoliczność, iż wykonywane w ramach działalności Działu Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania usługi w zakresie produkcji i rozwoju oprogramowania są świadczone przez Spółkę Dzieloną na rzecz instytucji zaufania publicznego, wyklucza to ponoszenie przez tę Spółkę ryzyka inwestycyjnego. Ponadto, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie IT związane jest z ponoszeniem wysokich nakładów finansowych i w związku z tym wiąże się z koniecznością pozyskiwania finansowania zewnętrznego, co również, z uwagi na charakter i specyfikę działalności klienteli Spółki Dzielonej, może być znacznie utrudnione, a wręcz niemożliwe. Co więcej, ponoszone przez Spółkę Dzieloną koszty działalności badawczo-rozwojowej mogłyby zaburzać działalność Spółki i jej wynik finansowy, który Spółka zobowiązana jest utrzymywać na odpowiednim poziomie, a to z kolei mogłoby wywoływać obawy klientów Spółki Dzielonej i w związku z tym zagrozić utrzymaniu zawartych kontraktów i znacznie utrudnić pozyskanie nowych. Działalność inwestycyjna związana z działalnością badawczo-rozwojową i nieruchomościami może również wiązać się z koniecznością pozyskania inwestora, co ze względu na charakter działalności gospodarczej prowadzonej obecnie przez Spółkę Dzieloną, tj. prowadzenie zarówno działalności związanej z produkcją i sprzedażą oprogramowania, jak i działalności polegającej na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi oraz prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych może być niezwykle trudne (o ile w ogóle możliwe). Co więcej, intensyfikacja działalności inwestycyjnej w zakresie innowacyjnych technologii, w tym wspieranie start-upów będzie wiązało się z koniecznością pozyskiwania dodatkowych środków finansowych (kredytów), których zabezpieczeniem mogłaby być hipoteka na nieruchomości będącej własnością Spółki.

Z uwagi na powyższe, planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, tj. podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie (dalej: "Podział"). Podział ten nastąpi przez przeniesienie na spółkę nowo zawiązaną (dalej: "Spółka Nowo Zawiązana") części majątku Spółki Dzielonej (dalej: "Wydzielana Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej") związanej z prowadzoną przez tę Spółkę - w ramach Działu Inwestycji i X - działalnością inwestycyjną, w tym zarządzaniem nieruchomościami oraz działalnością badawczo-rozwojową - w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które zostaną wydane jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej. W wyniku planowanego podziału w Spółce Dzielonej pozostanie część majątku tej Spółki związana z prowadzoną - w ramach Działu Produkcji

i Sprzedaży Oprogramowania - przeważającą, gospodarczą działalnością operacyjną Spółki Dzielonej polegającą na tworzeniu (produkcji) i sprzedaży oprogramowania (dalej: "Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej"), którą to działalność gospodarczą Spółka Dzielona będzie kontynuowała po dokonanych podziale.

Zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych zdanie drugie wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej zostaną przyznane - na zasadach i na warunkach określonych w Planie Podziału - jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej. Wartość emisyjna udziałów, które zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej będzie odpowiadała wartości rynkowej majątku otrzymanego przez Spółkę Nowo Zawiązaną w ramach podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie. Wartość rynkowa majątku (Wydzielanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. Działu Inwestycji i X), który zostanie wydzielony do Spółki Nowo Zawiązanej zostanie ustalona, zgodnie

z zasadami określonymi w art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez biegłego rewidenta na dzień wydzielenia, jak również na dzień poprzedzający dzień wydzielenia. Różnica pomiędzy wartością Wydzielanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, a wartością nominalną udziałów objętych przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej. Spółka Nowo Zawiązana otrzymane wartości składników majątku Spółki Dzielonej przyjmie, dla celów podatkowych, w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki Dzielonej, jak również Spółka Nowo Zawiązana otrzymane składniki majątku Spółki Dzielonej przypisze do działalności prowadzonej przez nią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowane jest, że podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nastąpi bez obniżenia jej kapitału zakładowego, a nastąpi poprzez wykorzystanie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy (tj. w oparciu o art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych), tj. poprzez obniżenie jej kapitału zapasowego, o kwotę będącą wartością Wydzielanej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

Spółka Dzielona zastosuje możliwość przewidzianą w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i w związku z Podziałem nie będzie zamykała ksiąg rachunkowych.

W związku z tym, co wskazano powyżej, podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie zostanie dokonany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania nie jest celem Podziału. Planowane wydzielenie Wydzielonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej pozwoli skonsolidować powyższe obszary działalności Spółki Dzielonej w ramach dwóch odrębnych podmiotów. Umożliwi ono Spółce Nowo Zawiązanej niezakłócone kontynuowanie działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną w ramach Wydzielonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującej Dział Inwestycji i X, w zakresie związanym z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami i prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, a także pozwoli na rozwijanie działalności inwestycyjnej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze IT i nieruchomości. Z kolei, w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Pozostającej w Spółce Dzielonej (Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania), Spółka ta będzie mogła w efektywny sposób kontynuować działalność w zakresie produkcji i rozwoju specjalistycznego oprogramowania dla sektora instytucji finansowych nie narażając się na negatywne konsekwencje podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań w postaci Działu Inwestycji i X (Wydzielana Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej), jak również zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań w postaci Działu Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej), będą stanowiły w dniu planowanego podziału Spółki przez wydzielenie organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo odrębne zespoły majątkowe (całości gospodarcze), które będą mogły samodzielnie funkcjonować jako niezależne podmioty gospodarcze. Zdaniem Wnioskodawcy spełnione są bowiem wszystkie przesłanki pozwalające na uznanie, że zarówno majątek pozostający w Spółce (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej - Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania), jak i majątek, który zostanie wydzielony do spółki nowo zawiązanej (Wydzielana Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej - Dział Inwestycji i X) spełniają wszystkie przesłanki pozwalające na uznanie je za dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa, gdyż:

1)

zespół składników majątkowych pozostających w Spółce Dzielonej jak i ten, który zostanie wydzielony do Spółki Nowo Zawiązanej składać się będzie zarówno ze składników materialnych, jak i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2)

każdy z powyższych zespołów składników majątkowych będzie powiązany

z określonym substratem ludzkim (pracownikami),

3) w odniesieniu do zespołu składników pozostających w Spółce Dzielonej,

jak i wydzielanych do Spółki Nowo Zawiązanej spełnione są kryteria odrębności organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, 4) aktywa oraz związane z nimi pasywa, które pozostaną w Spółce Dzielonej jak i te, które zostaną wydzielone do Spółki Nowo Zawiązanej pozwolą obu spółkom na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i kontynowanie zadań gospodarczych realizowanych przez te masy majątkowe przed podziałem przez wydzielenie.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 11 lipca 2022 r. wskazaliście Państwo m.in., że:

1. Do Działu Inwestycji i X są lub będą przypisane wyłącznie te aktywa i pasywa, które funkcjonalnie związane są z prowadzonym przez ten dział zakresem działalności.

2. Prowadzona w Spółce ewidencja zdarzeń gospodarczych pozwala na przyporządkowanie przychodów i kosztów do Działu Inwestycji i X. W ramach ksiąg rachunkowych Spółki utworzone zostały nowe, odrębne konta księgowe, na których są ewidencjonowane (księgowane) wyłącznie zdarzenia gospodarcze i transakcje realizowane przez Dział Inwestycji i X. Obsługa działalności Działu Inwestycji i X jest ponadto dokonywana poprzez oddzielny rachunek bankowy (subkonto w rachunku głównym), który został utworzony i dedykowany temu Działowi. Powyższe pozwala na przyporządkowanie aktywów i pasywów, tj. przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działu Inwestycji i X.

3. Ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału wartość rynkowa majątku podmiotu dzielonego otrzymanego przez spółkę nowo zawiązaną nie będzie przewyższała wartości przyjętej dla celów podatkowych składników tego majątku, nie wyższej od wartości rynkowej tych składników. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie zawartych we wniosku, Spółka Nowo Zawiązana otrzymane wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej przyjmie, dla celów podatkowych,

w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki Dzielonej, jak również Spółka Nowo Zawiązana otrzymane wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej przypisze do działalności prowadzonej przez nią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytania

1. Czy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki - część wydzielana ze Spółki Dzielonej (Dział Inwestycji i X) oraz część pozostająca w Spółce Dzielonej (Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania), będą stanowiły dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2. Czy w związku z Podziałem przez wydzielenie Działu Inwestycji i X do Spółki Nowo Zawiązanej, po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód, o którym mowa

w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

3. Czy w związku z Podziałem przez wydzielenie Działu Inwestycji i X do Spółki Nowo Zawiązanej nie będzie przychodem podatkowym po stronie Spółki Dzielonej - zgodnie

art. 12 ust. 4 pkt 3h - ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa składników majątku Działu Inwestycji i X przeniesionych na Spółkę Nowo Zawiązaną?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1)

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym spełnione są wszystkie przesłanki pozwalające na uznanie, że Dział Inwestycji i X stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki. Także Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania, który pozostanie w Spółce na skutek jej podziału - przez wydzielenie do Spółki Nowo Zawiązanej Działu Inwestycji i X - stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wskazania wymaga, że zgodnie z przepisem art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Według dokonywanej przez organy podatkowe wykładni definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa podstawowym wymogiem jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp., przy czym zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie organizacyjne winno mieć więc charakter sformalizowany. Z kolei wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można zatem rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Z kolei wyodrębnienie funkcjonalne części przedsiębiorstwa to możliwość ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Zatem, aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników materialnych

i niematerialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Element "zorganizowania" przedsiębiorstwa obejmuje jego wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne, przy czym wszystkie te atrybuty muszą występować łącznie.

W ocenie organów podatkowych wyodrębniona część majątku, aby można było o niej powiedzieć na gruncie ustawy podatkowej, że stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi być zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa także od strony zobowiązaniowej (zobowiązania również muszą być wydzielone). O tym, czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań, wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Istotne jest jednak, aby wnoszone aportem należności i zobowiązania były związane organizacyjnie i finansowo z wyodrębnionym majątkiem oraz służyły realizacji określonych zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy zarówno Dział Inwestycji i X

jak i Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki, które posiadają organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie, gdyż:

1) zarówno Dział Inwestycji i X jak i Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania składają się zarówno ze składników materialnych, jak i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2) Dział Inwestycji i X jak i Dział Produkcji i Sprzedaży są powiązane z określonym substratem ludzkim (pracownikami),

3) w odniesieniu do zespołu składników Działu Inwestycji i X, jak i Działu Produkcji

i Sprzedaży Oprogramowania spełnione są kryteria odrębności organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, 4) aktywa oraz związane z nimi pasywa przypisane odpowiednio do Działu Inwestycji i X, jak i do Działu Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania pozwolą - po dokonaniu podziału Spółki przez wydzielenie Działu Inwestycji i X do spółki nowo zawiązanej - obu spółkom na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i kontynowanie zadań gospodarczych realizowanych przez te masy majątkowe przed podziałem Spółki.

Ad 3)

Wobec tego, iż Dział Inwestycji i X stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych planowany podział Spółki przez wydzielenie do Spółki Nowo Zawiązanej Działu Inwestycji i X nie będzie prowadził do powstania po stronie Spółki Dzielonej przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z powyższym przepisem w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału lub wydzielenia.

Z uwagi na fakt, iż zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań w postaci Działu Inwestycji i X (Wydzielana Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wydzielana do Spółki Nowo Zawiązanej), jak i zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań w postaci Działu Produkcji

i Sprzedaży Oprogramowania (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej), będą stanowić w dniu planowanego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo odrębne całości gospodarcze, które będą mogły samodzielnie funkcjonować jako całkowicie niezależne podmioty gospodarcze, podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie Działu Inwestycji Ix będzie neutralny podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki Dzielonej. Po Stronie Spółki Dzielonej nie powstanie bowiem przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad 4)

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 3h jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce podlegającej podziałowi stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do przychodów - w spółce podlegającej podziałowi - nie zalicza się wartości rynkowej składników majątku przeniesionych na spółkę nowo zawiązaną ustalonej na dzień wydzielenia.

Mając na względzie to, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań w postaci Działu Inwestycji i X (majątek przejmowany na skutek podziału) jak i zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań w postaci Działu Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania (majątek pozostający w Spółce podlegającej podziałowi), stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, tj. organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo odrębne całości gospodarcze, które będą mogły samodzielnie funkcjonować jako całkowicie niezależne podmioty gospodarcze - wartość rynkowa składników majątku przeniesionych na Spółkę Nowo Zawiązaną ustalona na dzień wydzielenia (wartość rynkowa zostanie ustalona na podstawie opinii biegłego rewidenta) nie będzie przychodem podatkowym po stronie Spółki Dzielonej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.; dalej: "k.s.h.").

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 k.s.h.:

Spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych.

Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.:

Podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 k.s.h.).

Celem podziału przez wydzielenie jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje jedynie przeniesienie części jej majątku na inny podmiot.

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki przejmującej przy podziale lub podziale przez wydzielenie regulują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.; dalej: "ustawa o CIT"),

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o CIT:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Jednocześnie, jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o CIT:

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z treścią art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ww. ustawy:

Za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:

- przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej

w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,

- przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,

- przychody spółki dzielonej.

Powołany przepis nie stanowi jednak podstawy powstania zobowiązania podatkowego, a jedynie wskazówkę, do jakiego koszyka przychodów wskazane powyżej przychody powinny być zaklasyfikowane. Samo powstanie ewentualnego przychodu reguluje art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.):

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień poprzedzający dzień podziału lub wydzielenia, przy czym przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Na postawie art. 12 ust. 4 pkt 3h ustawy o CIT (dodanym do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2022 r.):

Do przychodów nie zalicza się w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa - wartości rynkowej składników majątku przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalonej na dzień podziału lub wydzielenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 13 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.)

Przepisów ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 14 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.)

Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Biorąc zatem pod uwagę literalną treść art. 12 ust. 1 pkt 9 oraz art. 12 ust. 4 pkt 3h ustawy o CIT, należy stwierdzić, że ww. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszą się do dwóch sytuacji, tj. podziału spółki oraz podziału przez wydzielenie. W pierwszym przypadku wskazanych przepisów ustawodawca wskazuje, że przychód występuje w sytuacji, gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku zawartym w tych przepisach prawodawca uznał, że przychód wystąpi w sytuacji, gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem, żeby skorzystać z wyłączenia z przychodów obydwie części majątku muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji wystąpienie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, uzależnione jest od posiadania przez obydwie części przedsiębiorstwa podlegającego podziałowi przez wydzielenie atrybutu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ww. ustawy.

A zatem, zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT:

Ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące "część przedsiębiorstwa" powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w "istniejącym przedsiębiorstwie", a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

* zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Państwa wątpliwości dotyczą m.in., kwestii ustalenia:

- czy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki - część wydzielana ze Spółki Dzielonej (Dział Inwestycji i X) oraz część pozostająca w Spółce Dzielonej (Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania), będą stanowiły dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- czy w związku z Podziałem przez wydzielenie Działu Inwestycji i X do Spółki Nowo Zawiązanej, po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód, o którym mowa

w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - czy w związku z Podziałem przez wydzielenie Działu Inwestycji i X do Spółki Nowo Zawiązanej nie będzie przychodem podatkowym po stronie Spółki Dzielonej - zgodnie art. 12 ust. 4 pkt 3h - ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa składników majątku Działu Inwestycji i X przeniesionych na Spółkę Nowo Zawiązaną.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika m.in., że planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, tj. podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie (dalej: "Podział"). Podział ten nastąpi przez przeniesienie na spółkę nowo zawiązaną (dalej: "Spółka Nowo Zawiązana") części majątku Spółki Dzielonej (dalej: "Wydzielana Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej") związanej z prowadzoną przez tę Spółkę - w ramach Działu Inwestycji i X - działalnością inwestycyjną, w tym zarządzaniem nieruchomościami oraz działalnością badawczo-rozwojową - w zamian za udziały Spółki Nowo Zawiązanej, które zostaną wydane jedynemu wspólnikowi Spółki Dzielonej. W wyniku planowanego podziału w Spółce Dzielonej pozostanie część majątku tej Spółki związana z prowadzoną - w ramach Działu Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania - przeważającą, gospodarczą działalnością operacyjną Spółki Dzielonej polegającą na tworzeniu (produkcji) i sprzedaży oprogramowania (dalej: "Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej"), którą to działalność gospodarczą Spółka Dzielona będzie kontynuowała po dokonanych podziale.

Na mocy stosownej uchwały dokonane zostało wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Inwestycji X oraz oddzielenie tego działu od Działu Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania.

Na podstawie powyższej uchwały Działowi Inwestycji i X - w ramach funkcjonalnego wyodrębnienia do realizacji określonych zadań - dedykowane zostało zarządzanie nieruchomością Spółki, w tym obsługa umów najmu, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie innowacyjnych technologii informatycznych oraz rozwijanie

i prowadzenie działalności inwestycyjnej. Do Działu Inwestycji i X na mocy ww. uchwały został przypisany pracownik, a zarządzanie ww. Działem, na mocy decyzji Prezesa Zarządu Spółki, powierzono jednemu z członków Zarządu. Ponadto, do utworzonego Działu Inwestycji i X zostały przydzielone środki finansowe na działalność bieżącą oraz inwestycyjną, które zostały zdeponowane na oddzielnym rachunku bankowym (subkoncie w rachunku głównym) dedykowanym do obsługi działalności Działu Inwestycji i X. W ramach powołanej wyżej uchwały doszło do przypisania do Działu Inwestycji i X składników materialnych

i niematerialnych, w tym zobowiązań oraz umów związanych funkcjonalnie z działalnością tego Działu. Do Działu Inwestycji i X przyporządkowane zostało więc prawo własności nieruchomości położonej w W. wraz z jej wyposażeniem, pracownik dedykowany do pracy

w ww. Dziale i zawarta z nim umowa, umowy z najemcami, umowy związane

z utrzymaniem infrastruktury ww. nieruchomości, tj. umowa o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, umowa na dostawę wody, umowa na dostawę gazu oraz wszystkie inne umowy związane z działalnością Działu Inwestycji i X, a także umowa na projekt badawczy. Do Działu tego przypisane zostały także należności i zobowiązania związane z jego działalnością i zawartymi umowami, w tym umowami najmu oraz środki finansowe przekazane na mocy ww. uchwały na działalność bieżącą, finansowanie inwestycji oraz prac badawczo-rozwojowych. W ramach ksiąg rachunkowych Spółki utworzone zostały odrębne konta księgowe, na których są ewidencjonowane (księgowane) wyłącznie zdarzenia gospodarcze i transakcje realizowane przez Dział Inwestycji i X. W konsekwencji powyższego, Zarząd Spółki dokonał także odpowiedniej zmiany struktury organizacyjnej Spółki, w ramach której wyodrębniono dwa główne piony jej działalności, tj. Dział Inwestycji

i X oraz Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania, które w chwili obecnej mają swoje miejsce w strukturze organizacyjnej Spółki.

Poprzez podjęcie ww. działań doszło zatem do organizacyjnego, finansowego

i funkcjonalnego wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Spółki jego zorganizowanej części w postaci Działu Inwestycji i X.

Zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

w postaci Działu Inwestycji i X (Wydzielana Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej), jak również zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań w postaci Działu Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej), będą stanowiły w dniu planowanego podziału Spółki przez wydzielenie organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo odrębne zespoły majątkowe (całości gospodarcze), które będą mogły samodzielnie funkcjonować jako niezależne podmioty gospodarcze. Spełnione są bowiem wszystkie przesłanki pozwalające na uznanie, że zarówno majątek pozostający w Spółce (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Pozostająca w Spółce Dzielonej - Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania), jak i majątek, który zostanie wydzielony do spółki nowo zawiązanej (Wydzielana Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej - Dział Inwestycji i X) spełniają wszystkie przesłanki pozwalające na uznanie je za dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa, gdyż:

1)

zespół składników majątkowych pozostających w Spółce Dzielonej jak i ten, który zostanie wydzielony do Spółki Nowo Zawiązanej składać się będzie zarówno ze składników materialnych, jak i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2)

każdy z powyższych zespołów składników majątkowych będzie powiązany

z określonym substratem ludzkim (pracownikami),

3) w odniesieniu do zespołu składników pozostających w Spółce Dzielonej,

jak i wydzielanych do Spółki Nowo Zawiązanej spełnione są kryteria odrębności organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, 4) aktywa oraz związane z nimi pasywa, które pozostaną w Spółce Dzielonej jak i te, które zostaną wydzielone do Spółki Nowo Zawiązanej pozwolą obu spółkom na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i kontynowanie zadań gospodarczych realizowanych przez te masy majątkowe przed podziałem przez wydzielenie.

Do Działu Inwestycji i X są lub będą przypisane wyłącznie te aktywa i pasywa, które funkcjonalnie związane są z prowadzonym przez ten dział zakresem działalności.

Prowadzona w Spółce ewidencja zdarzeń gospodarczych pozwala na przyporządkowanie przychodów i kosztów do Działu Inwestycji i X. W ramach ksiąg rachunkowych Spółki utworzone zostały nowe, odrębne konta księgowe, na których są ewidencjonowane (księgowane) wyłącznie zdarzenia gospodarcze i transakcje realizowane przez Dział Inwestycji i X. Obsługa działalności Działu Inwestycji i X jest ponadto dokonywana poprzez oddzielny rachunek bankowy (subkonto w rachunku głównym), który został utworzony i dedykowany temu Działowi. Powyższe pozwala na przyporządkowanie aktywów i pasywów, tj. przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Działu Inwestycji i X.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić, należy że przedstawione przez Państwa okoliczności sprawy pozwalają na uznanie, że zarówno zespół składników majątkowych wydzielony ze Spółki Dzielonej (Dział Inwestycji i X), jak i zespół składników majątkowych pozostający u Państwa (Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania), cechuje się wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym, który

w dniu dokonania transakcji będzie posiadał samodzielność finansową. Zatem należy przyjąć, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowiący ZCP (Dział Inwestycji i X), który zostanie wydzielony z Państwa majątku na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej, jak i zespół składników materialnych i niematerialnych ZCP (Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania), który pozostanie u Państwa, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W związku z powyższym, w przedstawionej sytuacji, po Państwa stronie nie dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3h ww. ustawy.

Zatem Państwa stanowisko w zakresie ustalenia:

- czy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki - część wydzielana ze Spółki Dzielonej (Dział Inwestycji iX) oraz część pozostająca w Spółce Dzielonej (Dział Produkcji i Sprzedaży Oprogramowania), będą stanowiły dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- czy w związku z Podziałem przez wydzielenie Działu Inwestycji i X do Spółki Nowo Zawiązanej, po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód, o którym mowa

w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- czy w związku z Podziałem przez wydzielenie Działu Inwestycji i X do Spółki Nowo Zawiązanej nie będzie przychodem podatkowym po stronie Spółki Dzielonej - zgodnie art. 12 ust. 4 pkt 3h - ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa składników majątku Działu Inwestycji i X przeniesionych na Spółkę Nowo Zawiązaną,

jest prawidłowe.

Ponadto podkreślić należy, że ustalenia czy przeprowadzony podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie może podlegać ocenie tut. Organu, w trybie i na zasadach przewidzianych dla instytucji interpretacji indywidualnej.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) będzie zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 5 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl