0111-KDIB1-1.4010.20.2022.3.SG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.20.2022.3.SG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 stycznia 2022 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP wpłynął Państwa wniosekz tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych, który dotyczy ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na realizację Programu z obszaru CSR wskazanego w opisie sprawy, obciążające koszty bieżącej działalności, stanowią koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia oraz czy wydatki na realizację Programu w części dotyczącej organizacji zawodów i imprez sportowych będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania Wnioskodawcy na zasadach przewidzianych w art. 18ee ustawy o CIT.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 11 marca 2022 r. (wpływ za pośrednictwem platformy e-PUAP w tym samym dniu) oraz pismem z 20 czerwca 2022 r. (wpływ za pośrednictwem platformy e-PUAP w tym samym dniu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka S.A. (dalej: "Spółka") oraz określone spółki od niej zależne tworzą podatkową grupę kapitałową PGK II w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Rokiem podatkowym PGK II jest rok kalendarzowy, zaś spółką reprezentującą ww. PGK II jest Spółka S.A. - jako spółka dominująca. Podstawa opodatkowania PGK II jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o CIT, w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT. Przychody podlegające opodatkowaniu przez PGK II osiągane są zarówno ze źródła o charakterze operacyjnym, jak i ze źródła stanowiącego tzw. zyski kapitałowe.

W ramach prowadzonej działalności (w zakresie wydobycia kopalin i produkcji z nich metali) Spółka angażuje się w projekty z zakresu CSR, czyli tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, która przejawia się budowaniem pozytywnych i trwałych relacji zarówno z partnerami społecznymi, jak i biznesowymi. CSR, gwarantuje lojalność klienta, podnosi wiarygodność firmy w oczach jej współpracowników, partnerów handlowych, jak i władz i społeczności lokalnych. Z uwagi na duże zaangażowanie w tym zakresie, Spółka znalazła się w gronie innych spółek giełdowych biorących udział w projekcie RESPECT Index (zainicjowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych), którego celem jest wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony oraz zaakcentowanie atrakcyjności inwestycyjnej tych spółek. W skład RESPECT Index wchodzą wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

Mając świadomość wpływu realizowanej działalności gospodarczej na otoczenie zewnętrzne (działalność produkcyjna) Wnioskodawca podejmuje szereg działań uwzględniających w prowadzonym biznesie problematykę społeczną i środowiskową, co wpływa na budowę dobrego wizerunku Spółki. Ponadto zaangażowanie Spółki w działalność o charakterze społecznym pozwala odpowiednio wcześnie zrozumieć zmieniające się oczekiwania społeczeństwa, w tym także konsumentów. Tym samym działalność społeczna, która wymaga od Spółki podjęcia wysiłku w celu zrozumienia potrzeb społeczeństwa, może przełożyć się na lepsze prognozowanie przyszłych trendów konsumenckich i w ten sposób - poprzez podjęcie działań dostosowawczych (np. w zakresie strategii marketingowej) - poprawić efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz zwiększyć konkurencyjność Spółki.

Realizowana przez Spółkę strategia CSR opiera się na pięciu kluczowych celach strategicznych:

1)

kształtowaniu współpracy ze społecznościami lokalnymi i organizacjami wewnętrznymi, gdzie istotne jest ustandaryzowanie podejścia do dialogu z interesariuszami otoczenia społecznego firmy (społeczności lokalne, związki zawodowe, organizacje otoczenia bliższego),

2)

ugruntowaniu pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego - którego zasadniczą inicjatywą jest wzmocnienie relacji z partnerami biznesowymi,

3)

utrzymaniu pozycji odpowiedzialnego pracodawcy,

4)

budowaniu wizerunku Spółki i Grupy jako partnera proekologicznego, dbającego o środowisko i zdrowie różnych grup interesariuszy,

5)

wzroście efektywności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Grupy, który realizowany jest poprzez wzmacnianie poczucia przynależności pracowników do Grupy oraz tworzenie oczekiwanych wzorców zachowań i działań w organizacji.

W obszarze każdego z wyżej wymienionych celów strategicznych podejmowane są poszczególne inicjatywy służące celowi głównemu działalności społecznie odpowiedzialnej, co wiąże się z koniecznością podejmowania szeregu działań operacyjnych adresowanych do różnych grup interesariuszy Spółki. Należą do nich grupy odbiorców z bliższego otoczenia firmy takie jak m.in.: pracownicy, organizacje związkowe, samorządy czy społeczności lokalne, jak i dalszego otoczenia takie jak m.in. władze centralne, organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, konkurenci czy dostawcy i klienci.

Jednym z celów polityki CSR w Spółce jest propagowanie wśród pracowników i społeczności lokalnej zdrowego stylu życia, w tym m.in. poprzez wspieranie aktywności sportowej. Cel ten realizowany jest od kilku lat w ramach różnych inicjatyw, takich jak np. nauka pływania czy zajęcia nordic walking.

W tym roku Spółka zainteresowana jest realizacją programu wspierającego finansowo pracowników Spółki oraz członków ich rodzin uprawiających sporty na poziomie amatorskim i półprofesjonalnym.

Program ma na celu:

a)

budowanie pozytywnego wizerunku Spółki jako odpowiedzialnego pracodawcy, wspierającego pracowników i ich rodziny,

b)

budowanie wizerunku Spółki jako przyjaznej środowisku i zdrowiu,

c)

promowanie postaw prozdrowotnych oraz idei aktywnego spędzania wolnego czasu,

d)

wspieranie Pracowników w osiąganiu sukcesów sportowych,

e)

identyfikacja Pracowników z Spółki,

f)

zwiększenie satysfakcji Pracowników poprzez umożliwienie im rozwoju osobistego i realizację pasji,

g)

pogłębianie integracji Pracowników poprzez wspólne zaangażowanie w realizację celów sportowych,

h)

promowanie marki Spółki.

Programem mogą być również objęci pracownicy (wraz z członkami ich rodzin) zatrudnieni w Spółkach z Grupy Kapitałowej.

Wsparcie finansowe dla uczestników Programu będzie przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez pracownika. Przyznanie finansowania jest jednoznaczne z reprezentacją Spółki w danej imprezie oraz dyscyplinie sportowej.

W ramach wsparcia finansowego, beneficjenci Programu mogą ubiegać się o:

a)

finansowanie kosztu najmu obiektu sportowego na potrzeby odbycia treningów,

b)

pokrycie w części bądź w całości opłaty startowej dla zawodników występujących w zawodach o randze ogólnopolskiej,

c)

pokrycie w części bądź w całości kosztów profesjonalnej odzieży sportowej oraz kosztów sprzętu niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny sportowej sygnowanych logo Spółki,

d)

pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych, w których wezmą udział pracownicy bądź rodziny pracowników Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej.

Wsparcie finansowe wypłacane będzie pracownikowi w formie zwrotu kosztów poniesionych w związku z uprawianiem danej dyscypliny sportowej w zakresie i w ramach udzielonej przez Spółkę zgody akceptującej wniosek pracownika. Zwrot kosztów wypłacany będzie na podstawie przedłożonych przez pracownika faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Przy czym dopuszcza się możliwość wypłaty dofinansowania w formie zaliczek.

Program obejmuje także uczestnictwo pracowników w zawodach i imprezach sportowych oraz organizację wyżej wymienionych, których odbiorcami będą pracownicy i rodziny pracowników Spółki. Zawody i imprezy sportowe organizowane przez Spółkę nie spełniają definicji imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Uczestnictwo w zawodach finansowane jest przez Spółkę, która przewiduje zlecanie organizacji takich zawodów i imprez sportowych lokalnym stowarzyszeniom bądź firmom zewnętrznym. Finansowanie zawodów sportowych obejmuje koszty transportu, wynajmu obiektów sportowych niezbędnych do organizacji zawodów i imprez sportowych, opłaty startowej, ewentualnych noclegów oraz odzieży sportowej zakupionych dla uczestników imprez i zawodów sportowych i inne wydatki, bez których realizacja tego typu imprez nie byłaby możliwa.

Wydatki ponoszone przez Spółkę na nabycie towarów i usług związanych z organizacją imprez i zawodów sportowych zleconych przez Spółkę dokumentowane będą fakturami i innymi dowodami wystawionymi przez dostawców towarów i usług wystawionymi na Spółkę.

Wszystkie koszty ponoszone przez Spółkę na finansowanie ww. Programu (wspierającego sport amatorski i półprofesjonalny) będą obciążać koszty bieżącej działalności (za wyjątkiem wypłacanych zaliczek) i nie będą zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.

Wnioskodawca informuje, że PGK II otrzymała, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, interpretację indywidualną z (...) 2020 r., Znak: (...) wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wskazującą, że wydatki na realizację przez Spółkę programów w zakresie strategii CSR stanowią koszt podatkowy o charakterze pośrednim, który winien być rozpoznany w okresie ich ujęcia w księgach rachunkowych. Jednakże z uwagi na fakt, iż opisane w niniejszym wniosku działania finansowane przez Spółkę nie zostały objęte przedmiotem wydanej interpretacji, pomimo iż w ocenie Wnioskodawcy wpisują się w przedstawiony zakres strategii CSR Spółki, zasadne jest ponowne wystąpienie z wnioskiem w odniesieniu do wskazanych w opisie działań Spółki w obszarze CSR.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 11 marca 2022 r. wskazali Państwo, że w ocenie Wnioskodawcy, działania podejmowane w ramach motywowania pracowników do zdrowego stylu życia m.in. poprzez aktywowanie do uprawiania wszelkich form aktywności sportowej wpisują się w definicję społecznej odpowiedzialności biznesu. Tego typu inicjatywy służą wzbogacaniu relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i wpływają na utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy, co też znajduje odpowiednie przełożenie na funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej. Działania podejmowane w tym zakresie stanowią element współczesnej strategii zarządzania firmą i niewątpliwie wpływa to na poprawę wizerunku firmy i wzrostu jego konkurencyjności jako potencjalnego pracodawcy, co pośrednio wpływa na wielkość/zabezpieczenie uzyskiwanych przez Spółkę przychodów.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę wydatki na realizację Programu wspierającego aktywność sportową jego pracowników i pracowników spółek powiązanych oraz ich rodzin, wpisują się w ustawową definicję kosztów uzyskania przychodów.

W powyższym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) związek przyczynowo-skutkowy między poniesionym wydatkiem a powstaniem (możliwością powstania) lub zwiększeniem osiąganego przez podatnika przychodu, nie jest możliwy do wskazania w oderwaniu od definicji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Pod pojęciem tym należy rozumieć koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie, a także bycie odpowiedzialnym pracodawcą. Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej.

Z tych względów, w ocenie Spółki, działania, o których mowa budują wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie, co wpływa na poprawę efektywności prowadzonej działalności gospodarczej oraz zwiększenie jej konkurencyjności na rynku. Działalność CSR dedykowana do pracowników Spółki niewątpliwie wpływa na utrzymanie przez Spółkę pozycji odpowiedzialnego pracodawcy, co przekłada się bezpośrednio na konkurencyjność Spółki na rynku pracy, albowiem działania ukierunkowane na zapewnienie przedsiębiorcy zasobów pracowniczych stanowią kluczowy element prowadzenia działalności gospodarczej, a te mogą mieć wpływ na decyzje potencjalnych nabywców dot. zakupu wyrobów Spółki.

Podkreślenia wymaga fakt, że potencjał Spółki i jej zdolność biznesową tworzą zarówno bezpośrednie relacje z otoczeniem zewnętrznym, w tym m.in. bieżąca współpraca z klientami, jak i relacje wewnątrz Spółki, które dają gwarancje współpracy z odpowiedzialnym i pewnym kontrahentem, dysponującym nie tylko zasobami o charakterze materialnym, ale również potencjałem ludzkim.

Pracownicy Spółki oraz członkowie ich rodzin, którzy zostaną objęci niniejszym Programem zobowiązani są do uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Spółkę w specjalnościach finansowanych na rzecz konkretnych pracowników przez Spółkę, a także występowanie w zawodach w odzieży reklamującej Spółkę.

Uczestnicy wszystkich działań w ramach Programu opisanego we wniosku nie ponoszą na rzecz Spółki żadnej odpłatności w związku z uczestnictwem w Programie.

Informacje na temat realizowanych przez Spółkę Programów CSR publikowane są na ogólnodostępnych stronach internetowych Spółki w formie:

- sprawozdania na temat informacji niefinansowych,

- raportu zintegrowanego spółek z Grupy Kapitałowej.

Powyższe sprawozdania obejmują dane dot. wszystkich zrealizowanych programów w danym roku i dedykowane są w głównej mierze do interesariuszy zewnętrznych.

Poza wskazanymi raportami zbiorczymi, informacje na temat każdego programu rozpowszechniane są odrębnie w formie odpowiedniej dla danego programu. W przypadku Programu będącego przedmiotem złożonego wniosku, informacje te, jako dedykowane wyłącznie do pracowników spółek z Grupy, podawane były do wiadomości poprzez media wewnętrzne Spółki, tj. intranet Spółki oraz telewizję wewnętrzną.

Kwota odliczenia nie przekroczy w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Wydatki na realizację zawodów i imprez sportowych, o których mowa we wniosku, nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 20 czerwca 2022 r. wskazali Państwo ponadto, że dostęp do Programu ma każdy pracownik Spółki i spółek z grupy kapitałowej oraz członkowie ich rodzin, jeśli tylko wyrażą chęć uczestnictwa.

Limit wydatków jest określony dla wszystkich uczestników w takiej samej wysokości.

Zwrot wydatków obejmuje wszystkie dziedziny sportowe.

Wnioskodawca opracował regulamin przyznawania finansowania uczestnictwa w omawianym Programie i planuje w najbliższym czasie jego wdrożenie.

Uczestnikom Programu będzie przekazywana odzież i sprzęt sportowy oznakowany logo Spółki z zastrzeżeniem możliwości korzystania z niego jedynie w celu reprezentowania Spółki podczas zawodów sportowych.

Uczestnicy Programu będą uprawiali wybrane przez siebie dyscypliny w obiektach ogólnodostępnych, a zatem w tym przypadku w trakcie treningów mogą być obecne w obiektach sportowych osoby trzecie. Publiczność może być obecna na zawodach, na które Spółka będzie oddelegowywała pracowników uczestniczących w Programie. Niemniej określenie, nawet szacunkowe, grona publiczności nie jest możliwe, albowiem zawody, o których mowa mogą mieć zasięg zarówno lokalny, jak i krajowy, na co duży wpływ może mieć w ocenie Wnioskodawcy dyscyplina sportowa.

Przytoczone stwierdzenie zawarte we wniosku: "Przyznanie finansowania jest jednoznaczne z reprezentacją Spółki w danej imprezie oraz dyscyplinie sportowej" oznacza, że uczestnik Programu chcąc uzyskać dofinansowanie do treningów/zajęć sportowych wyraża zgodę na oddelegowanie go przez Spółkę na zawody organizowane na szczeblu lokalnym lub krajowym, o ile takie zawody będą organizowane. W tym przypadku pracownik obowiązany jest do reprezentowania Spółki w zawodach oraz występowania w odzieży i przy użyciu sprzętu oznakowanego logo swojego pracodawcy, tj. Spółki, jak również do godnego reprezentowania Spółki, tj. przestrzegania obowiązujących w Spółce zasad i wartości. Nadrzędnym celem Programu jest promocja aktywnego trybu życia i propagowanie uprawiania sportu na co dzień. Rywalizacja beneficjentów Programu ma być potwierdzeniem oraz zwieńczeniem ich przygotowań sportowych. Wnioskodawca przewiduje możliwość wyrażenia zgody na udział pracownika w zawodach z jego własnej inicjatywy, w których będzie on rywalizował z innymi osobami, które nie będą reprezentowały swoich pracodawców, co nie zmienia faktu, iż pracownik z grupy kapitałowej będzie obowiązany do występowania w odzieży oraz ze sprzętem oznakowanym logo Spółki. Ponadto Wnioskodawca przewiduje oddelegowanie pracownika do udziału w zawodach, których uczestnikami będą pracownicy firm, a rywalizacja odbywać się będzie miedzy tymi firmami.

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych przez Spółkę odbywać się będzie zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego wskazanym w otrzymanej przez Spółkę interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2022 r., Znak: 0115-KDIT2.4011.114.2022.1.HD, z której wynika, że wydatki na uczestnictwo w Programie podlegać będą opodatkowaniu jako nieodpłatne świadczenia, z wyłączeniem tych, które poniesione zostaną na udział w zawodach.

Za wydatki na działalność sportową, o których mowa w art. 18ee ustawy o CIT dotyczącym ulgi w podatku CIT, Wnioskodawca uznaje wszystkie wydatki na sfinansowanie uczestnictwa pracowników i ich rodzin w treningach i zajęciach sportowych oraz na organizację zawodów i imprez sportowych.

Wnioskodawca planuje finansowanie całości wskazanych powyżej wydatków związanych z organizacją imprez sportowych przez Spółkę, niemniej nie można założyć, że koszty finansowania będą w danym przypadku ograniczone lub podzielone pomiędzy różne podmioty delegujące swoich pracowników do współzawodnictwa w ramach zawodów.

Wnioskodawca planuje organizację zawodów/imprez sportowych we własnym zakresie, zlecając ich przygotowanie innym podmiotom, ale nie wyklucza też możliwości udziału w zawodach/imprezach sportowych organizowanych przez inne firmy na ich zaproszenie. Stąd też możliwe są obydwa wskazane sposoby poniesienia wydatków na opłaty startowe uczestników Programu.

Koszty transportu, wynajmu obiektów sportowych, zakupu wszelkich towarów i usług związanych z organizacją zawodów (nie tylko tych przez Państwa wymienionych, ponieważ jak wskazano we wniosku, mogą to być także inne towary i usługi, konieczne do realizacji zawodów/imprez sportowych) będą ponoszone przez Spółkę zarówno jako organizatora imprezy, jak i w ramach zwrotu uczestnictwa w imprezie przez pracowników i członków ich rodzin. Wnioskodawca przewiduje organizację zawodów/imprez sportowych we własnym zakresie, tj. zlecając przygotowanie zdarzenia podmiotom zewnętrznym, ale również przewiduje możliwość oddelegowania pracownika (a także członków jego rodziny) do udziału w zawodach organizowanych przez inne firmy np. na ich zaproszenie.

Użyte we wniosku sformułowania "zawody", "imprezy" sportowe traktowane są przez Wnioskodawcę jako synonimy, pod pojęciem których Wnioskodawca uznaje wszelkie imprezy sportowe mające na celu propagowanie kultury sportowej, którym przyświeca cel współzawodnictwa. Użyte w złożonym wniosku sformułowanie imprezy sportowej, miało na celu kwalifikację opisywanych zdarzeń sportowych do szerszej grupy pojęciowej, która obejmuje także turnieje, mecze, rozgrywki. Niemniej istota zdarzeń będących przedmiotem opisu sprawy, bez względu na którekolwiek z użytych sformułowań, sprowadza się do rywalizacji w danej dyscyplinie sportu.

Celem Programu jest wspieranie wszelkiej aktywności sportowej pracowników (uczestników Programu), co oznacza, że formalnie nie zdefiniowanego katalogu dyscyplin sportowych objętych Programem. Niemniej zważywszy na fakt, iż to do Spółki jako pracodawcy należy decyzja o sfinansowaniu uczestnictwa pracownika w Programie, do obszaru preferowanych dyscyplin należą takie, których uprawianie jest powszechnie dostępne. Należy również mieć na uwadze fakt, że wątpliwość Wnioskodawcy związana z kwalifikacją ponoszonych wydatków w rachunku podatkowym dotyczy zarówno zdarzeń zaistniałych, jak i przyszłych, a zatem nie jest możliwe sprecyzowanie w tym momencie wszystkich możliwych dyscyplin sportowych będących przedmiotem dofinansowania.

Zakłada się, że część imprez będzie ogólnodostępna dla społeczności lokalnej, jednak nie można wykluczyć również imprez zamkniętych, skierowanych wyłącznie do pracowników Spółki i Grupy Kapitałowej.

Celem programu jest propagowanie aktywności sportowej i powstaje on głównie w celu zachęcenia pracowników do prowadzenia zdrowego stylu życia, stąd organizowane imprezy sportowe mają być ogólnodostępne i służyć promocji dyscyplin sportowych. Nie można jednak wykluczyć, że część zawodów, w zależności od dyscypliny, rangi i miejsca organizacji będą zamknięte jedynie dla uczestników.

Pytania

1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na realizację Programu z obszaru CSR wskazanego w opisie sprawy, obciążające koszty bieżącej działalności, stanowią koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia?

2. Czy wydatki na realizację Programu w części dotyczącej organizacji zawodów i imprez sportowych będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania Wnioskodawcy na zasadach przewidzianych w art. 18ee ustawy o CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Spółkę na realizację programów w obszarze CSR stanowią koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, które zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, potrącalne są w dacie ich poniesienia, tj. w dniu ujęcia ich w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury lub innego dokumentu dokumentującego poniesiony wydatek (np. przelew środków pieniężnych).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16.

W świetle powołanego przepisu, aby wydatek poniesiony przez Spółkę stanowił dla niej koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

* został poniesiony przez Spółkę,

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została Spółce w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w katalogu wydatków ujętych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Dla oceny ponoszonych wydatków pod kątem kwalifikacji podatkowej istotne jest określenie ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. W powyższym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) związek przyczynowo-skutkowy między poniesionym wydatkiem a powstaniem (możliwością powstania) lub zwiększeniem osiąganego przez podatnika przychodu, nie jest możliwy do wskazania w oderwaniu od definicji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Pod pojęciem tym należy rozumieć koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie, a także bycie odpowiedzialnym pracodawcą. Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy, działania podejmowane w ramach motywowania pracowników do zdrowego stylu życia m.in. poprzez aktywowanie do uprawiania wszelkich form aktywności sportowej wpisują się w definicję społecznej odpowiedzialności biznesu. Tego typu inicjatywy służą wzbogacaniu relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i wpływają na utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy, co też znajduje odpowiednie przełożenie na funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej. Działania podejmowane w tym zakresie stanowią element współczesnej strategii zarządzania firmą i niewątpliwie wpływa to na poprawę wizerunku firmy i wzrostu jego konkurencyjności jako potencjalnego pracodawcy, co pośrednio wpływa na wielkość/zabezpieczenie uzyskiwanych przez Spółkę przychodów.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę wydatki na realizację Programu wspierającego aktywność sportową jego pracowników i pracowników spółek powiązanych oraz ich rodzin, wpisują się w ustawową definicję kosztów uzyskania przychodów, co przemawia za uznaniem ich za koszty podatkowe w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, które nie kwalifikują się do katalogu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy (w szczególności w art. 16 ust. 1 pkt 14).

Rozważając natomiast kwestię momentu ujęcia przedmiotowych wydatków w kosztach uzyskania przychodów należy przede wszystkim wskazać, iż przedmiotowe wydatki nie mają bezpośredniego związku z konkretnym przychodem osiąganym przez Spółkę. Wydatki te wiążą się z ogólnym funkcjonowaniem Spółki i dlatego też winny zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodem, które zgodnie z art. 15 ust. 4d oraz ust. 4e ustawy CIT, potrącalne są w dacie ich poniesienia, tj. w dniu ujęcia ich w księgach rachunkowych.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty realizacji Programu w części dot. realizacji imprez i zawodów sportowych kwalifikują się do obszaru działalności sportowej, o której mowa w art. 18ee ustawy o CIT, co uzasadnia prawo do odliczenia ich od podstawy opodatkowania, na zasadach i w wysokości wynikającej z ww. przepisu.

Obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. art. 18ee ustawy o CIT przyznaje podatnikom prawo do odliczenia 50% kosztów poniesionych m.in. na działalność sportową, do których ustawa zalicza koszty poniesione na finansowanie:

a)

klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy,

b)

stypendium sportowego,

c)

imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

pod warunkiem, że:

- kwota odliczenia nie przekroczy w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych oraz

- poniesione koszty nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Mając na względzie powyższe warunki uprawniające do skorzystania z preferencji podatkowej przewidzianej w art. 18ee ustawy o CIT, Wnioskodawca uważa, że wydatki jakie poniesie na organizację zawodów i imprez sportowych wpisują się w obszar działalności określonej w ww. przepisie.

Jednocześnie mając na względzie fakt, iż planowana wielkość wydatków na realizację zawodów i imprez sportowych nie przekroczy dochodu uzyskanego przez PGK z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych oraz przy założeniu, że koszty te nie zostaną Wnioskodawcy zwrócone w jakiejkolwiek formie czy też odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (poza odliczeniem na zasadach art. 18ee ustawy o CIT), to PGK stoi na stanowisku, że 50% kwoty kosztów poniesionych na finansowanie organizacji zawodów i imprez sportowych będzie podlegała odliczeniu od podstawy opodatkowania, niezależnie od rozliczenia tychże kosztów w sposób wskazany w stanowisku Wnioskodawcy do pytania nr 1.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.").

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.:

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W świetle powyższego przepisu, ocena prawna konkretnego wydatku poniesionego przez podatnika wymaga odniesienia się do kryterium celowości jego poniesienia oraz uwzględnienia wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Odnosząc się do przesłanki celowości wydatku należy podkreślić, że kosztem uzyskania przychodów są zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. W każdym przypadku konieczne jest jednak zaistnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskiwaniem, bądź też szansą uzyskiwania przychodów przez podmiot ponoszący ten koszt.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu.

Jednocześnie, wydatki te nie mogą znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Za wydatki na reprezentację należy bez wątpienia uznać te koszty, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy (czy działalności, etc.), a zatem, wykreowanie pozytywnych relacji z obecnymi czy też potencjalnymi kontrahentami (klientami). Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu.

Słowo "reprezentacja", w rozumieniu omawianego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu, jego reputacji. Przy tak zdefiniowanym terminie "reprezentacji" kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia.

Zauważyć należy, że nie istnieje uniwersalna definicja zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego można odwołać się do działań wskazanych w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 25 października 2011 r. skierowanej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - "Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw". We wskazanym dokumencie zostało wprost stwierdzone, że: "Strategiczne podejście do CSR ma coraz większe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Może przynieść korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem, oszczędności kosztów, dostępu do kapitału, relacji z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi i potencjału innowacyjnego. Ponieważ CSR wymaga zaangażowania zainteresowanych stron wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim, umożliwia to przedsiębiorstwom lepsze prognozowanie i wykorzystanie szybko zmieniających się oczekiwań ze strony społeczeństwa i warunków prowadzenia działalności, CSR może zatem stymulować rozwój nowych rynków i sprzyja tworzeniu nowych możliwości wzrostu gospodarczego. Zajmując się kwestiami odpowiedzialności społecznej, przedsiębiorstwa mogą budować długoterminowe zaufanie pracowników, konsumentów i obywateli, tworząc podstawę pod zrównoważone modele biznesowe. Większe zaufanie z kolei przyczynia się do tworzenia otoczenia, w którym przedsiębiorstwa mogą podejmować inicjatywy innowacyjne i rozwijać się".

Aktualną definicją społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility CSR) jest definicja zawarta w normie PN-ISO 26 000 odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:

- przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;

- bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy;

- jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania;

- jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Należy zwrócić uwagę na aspekt świadomości działań podatnika oraz przyjętą przez niego strategię ich realizacji. CSR ma na celu budowanie pozytywnego obioru danego podmiotu w społeczeństwie. Zaufanie konsumentów, obywateli ma w przyszłości przełożyć się na osiągnięcie celów finansowych, a więc powiększenie przychodów. Realizacja celów CSR nie następuje zatem przez sam wydatek ale przez zbudowanie wizerunku podmiotu, który przełoży się na skutki finansowe. Świadome inwestowanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wymaga informowania o tych działaniach. Takie działania powinny wynikać z wcześniejszej strategii i planu działania, na które podatnik może powołać się w przypadku wątpliwości kategoryzacji wydatku na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zatem, uznać należy, że czynniki te przemawiają za tym, że ponoszone wydatki na realizację tego procesu powiększają podatkowe koszty uzyskania przychodów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na realizację Programu z obszaru CSR wskazanego w opisie sprawy, obciążające koszty bieżącej działalności, stanowią koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia oraz czy wydatki na realizację Programu w części dotyczącej organizacji zawodów i imprez sportowych będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania Wnioskodawcy na zasadach przewidzianych w art. 18ee u.p.d.o.p.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na realizację Programu z obszaru CSR wskazanego w opisie sprawy, obciążające koszty bieżącej działalności, stanowią koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia wskazać należy, że strategia społecznej odpowiedzialności biznesu ma na celu budowanie pozytywnego odbioru Spółki w społeczeństwie. Zaufanie klientów, obywateli w przyszłości ma przełożyć się na osiągnięcie celów finansowych, a więc powiększenie przychodów. Realizacja CSR nie następuje zatem przez sam wydatek ale przez zbudowanie wizerunku Spółki, który przełoży się na skutki finansowe.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy działania, o których mowa we wniosku budują wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie, co wpływa na poprawę efektywności prowadzonej działalności gospodarczej oraz zwiększenie jej konkurencyjności na rynku. Działalność CSR dedykowana do pracowników Spółki i spółek z grupy kapitałowej oraz członków ich rodzin niewątpliwie wpływa na utrzymanie przez Spółkę pozycji odpowiedzialnego pracodawcy, co przekłada się bezpośrednio na konkurencyjność Spółki na rynku pracy, albowiem działania ukierunkowane na zapewnienie przedsiębiorcy zasobów pracowniczych stanowią kluczowy element prowadzenia działalności gospodarczej, a te mogą mieć wpływ na decyzje potencjalnych nabywców dot. zakupu wyrobów Spółki.

Potencjał Spółki i jej zdolność biznesową tworzą zarówno bezpośrednie relacje z otoczeniem zewnętrznym, w tym m.in. bieżąca współpraca z klientami, jak i relacje wewnątrz Spółki, które dają gwarancje współpracy z odpowiedzialnym i pewnym kontrahentem, dysponującym nie tylko zasobami o charakterze materialnym, ale również potencjałem ludzkim.

Spółka świadomie inwestuje w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez informowanie o swoich działaniach na ogólnodostępnych stronach internetowych Spółki oraz poprzez media wewnętrzne Spółki, tj. intranet Spółki oraz telewizję wewnętrzną.

Tym samym odnosząc cytowane powyżej przepisy do przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy uznać, że wszystkie wskazane we wniosku działania Spółki w zakresie CSR wpisują się w definicję społecznej odpowiedzialności biznesu i mogą przyczynić się do budowania długoterminowego zaufania pracowników i społeczności lokalnej. Większe zaufanie z kolei jest fundamentem tworzenia otoczenia, w którym Wnioskodawca podejmuje i może podejmować inicjatywy innowacyjne i rozwijać się.

Wobec tego wskazane we wniosku ww. wydatki jakie zamierza ponosić Spółka w związku z działaniami związanymi z realizacją CSR spełniają wymogi art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. i mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Ponadto nie znajdują się również w negatywnym katalogu zawartym w art. 16 u.p.d.o.p.

Z kolei moment potrącalności kosztów został przez ustawodawcę uregulowany w art. 15 ust. 4-4e u.p.d.o.p.

W myśl art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.:

koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zgodnie z art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p.:

za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Jak wynika z powyższego, koszty, które nie pozostają w bezpośrednim związku z przychodami powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d i 4e u.p.d.o.p. Dla celów podatkowych momentem poniesienia kosztów pośrednich będzie moment ujęcia przedmiotowych wydatków w księgach, jako kosztu na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do twierdzenia, że wydatki poniesione przez Spółkę na realizację programów w obszarze CSR stanowią koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, które zgodnie z art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p., potrącalne są w dacie ich poniesienia, tj. w dniu ujęcia ich w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury lub innego dokumentu dokumentującego poniesiony wydatek należy uznać za prawidłowe.

Z kolei odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy wydatki na realizację Programu w części dotyczącej organizacji zawodów i imprez sportowych będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania wskazać należy na art. 18ee dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na mocy art. 2 pkt 42 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 18ee u.p.d.o.p.:

1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

1)

sportową,

2)

kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3)

wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

- przy czym kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

2. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

1)

klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;

2)

stypendium sportowego;

3)

imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

3. Przez stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej.

4. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

1)

instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2)

działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

5. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na:

1)

stypendia, o których mowa w:

a)

art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b)

art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.);

2)

finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;

3)

finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;

4)

sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;

5)

wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

6. Odliczenie kosztów, o których mowa w ust. 5 pkt 3-5, przysługuje pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.

7. Prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę nie przysługuje podatnikowi będącemu założycielem uczelni niepublicznej.

8. Koszty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

9. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty, o których mowa w ust. 1.

10. Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

11. W przypadku skorzystania z odliczenia kosztów, o których mowa w ust. 1, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.

Wskazać należy, że z uzasadnienia do wprowadzanych od 1 stycznia 2022 r. zmian wynika, że wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową jest propozycją nowej zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. W obecnym stanie prawnym, w podatku dochodowym w ogóle nie ma takiego rozwiązania. Wsparcie dedykowane jest podmiotom prowadzących działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga jest skierowana do podatników PIT osiągających przychody z działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku. Ulga będzie odliczana maksymalnie do wysokości uzyskanych w roku podatkowym dochodów z działalności gospodarczej. Będzie polegała na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, w tym również poprzez odpisy amortyzacyjne, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów. Ulga w podatku dochodowym przyczyni się do tego, że sponsorowanie określonych działalności stanie się bardziej atrakcyjne (przedsiębiorcy będą bardziej zainteresowani np. współpracą z klubami sportowymi czy uczelniami), co pozwoli też pozyskać tym podmiotom (np. klubom sportowym) dodatkowe środki na prowadzoną działalność. Odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub odliczone od dochodu. Ulga będzie odliczana w zeznaniu rocznym. W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na kluby sportowe, które realizują cele określone w art. 28 ustawy o sporcie, tj.m.in. zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego. Koszty mogą dotyczyć również sfinansowania stypendium sportowego. W ramach realizacji ulgi koszty mogą być poniesione również na imprezę sportową niebędącą masową imprezą sportową, o której mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Na podstawie art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, masową imprezą sportową jest impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

- stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,

- terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

(...). Analogiczne rozwiązanie przewidziane zostało w przepisach ustawy CIT (Druk sejmowy Nr 1532).

Natomiast zgodnie z art. 28a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory dokumentu elektronicznego deklaracji i informacji, o których mowa w art. 18ee ust. 10, art. 24f ust. 12, art. 24j ust. 1, art. 26 ust. 3 i 6, art. 26a, art. 28r. ust. 1 oraz art. 38eb ust. 7.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że Wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania z odliczenia 50% kosztów od podstawy opodatkowania poniesionych na sfinansowanie zawodów i imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych pod warunkiem, że:

- kwota odliczenia nie przekroczy w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych oraz

- poniesione koszty nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Tym samym w pierwszej kolejności należy odwołać się do ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), która w art. 2 ust. 1 wskazuje, że sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Z kolei zgodnie z art. 18ee ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową. Ponadto zgodnie z art. 18ee ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p., za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Tym samym jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca zainteresowany jest realizacją programu wspierającego finansowo pracowników Spółki i spółek z grupy oraz członków ich rodzin uprawiających sporty na poziomie amatorskim i półprofesjonalnym. Program ma na celu m.in. promowanie postaw prozdrowotnych oraz idei aktywnego spędzania wolnego czasu, wspieranie Pracowników w osiąganiu sukcesów sportowych, zwiększenie satysfakcji Pracowników poprzez umożliwienie im rozwoju osobistego i realizację pasji, pogłębianie integracji Pracowników poprzez wspólne zaangażowanie w realizację celów sportowych.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, że organizacja zawodów i imprez sportowych kwalifikuje się do obszaru działalności sportowej.

Ponadto jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca poniesie koszty organizacji zawodów i imprez sportowych. Zawody i imprezy sportowe organizowane przez Spółkę nie spełniają definicji imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Kwota odliczenia nie przekroczy w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych oraz poniesione koszty nie będą zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie. Zatem Wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania z odliczenia 50% kosztów od podstawy opodatkowania poniesionych na sfinansowanie zawodów i imprezy sportowej zgodnie z art. 18ee ustawy o CIT.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do twierdzenia, że koszty realizacji Programu w części dotyczącej realizacji imprez i zawodów sportowych kwalifikują się do obszaru działalności sportowej, o której mowa w art. 18ee ustawy o CIT, co uzasadnia prawo do odliczenia ich od podstawy opodatkowania, na zasadach i w wysokości wynikającej z ww. przepisu należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięciu

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl