0111-KDIB1-1.4010.190.2021.3.SG - Obowiązki płatnika z tytułu nagród w akcjach marketingowych gdy uczestnikami są podatnicy CIT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.190.2021.3.SG Obowiązki płatnika z tytułu nagród w akcjach marketingowych gdy uczestnikami są podatnicy CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2021 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP w tym samym dniu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród w akcjach marketingowych, akcjach promocyjnych, loteriach w przypadku gdy uczestnikami są przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród w akcjach marketingowych, akcjach promocyjnych, loteriach w przypadku gdy uczestnikami są przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu i przeprowadzaniu na zlecenie swoich klientów akcji marketingowych, przede wszystkim w postaci loterii promocyjnych, konkursów i akcji promocyjnych (dalej łącznie zwane "Akcjami Marketingowymi"). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzona przez niego ww. działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu podatkiem podatku od towarów i usług. Klientami Wnioskodawcy są zarówno podmioty prowadzące sprzedaż hurtową jak i detaliczną, oraz producenci towarów i usług z różnych branż i sektorów gospodarki (dalej jako "Klient/Klienci"). Akcje Marketingowe są prowadzone przez Wnioskodawcę na zlecenie Klientów w celu zachęcenia do nabywania towarów lub usług, ich promowania bądź zwiększenia atrakcyjności oferty Klientów. Z kolei uczestnikami organizowanych przez Wnioskodawcę Akcji Marketingowych najczęściej są prywatne osoby fizyczne (dalej jako "Konsument/Konsumenci"). W przypadku, gdy Klient prowadzi sprzedaż hurtową, Akcje Marketingowe mogą być skierowane do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej jako "Przedsiębiorca/Przedsiębiorcy").

Zgodnie z umowami jakie Wnioskodawca zawiera z Klientami na wykonanie usług polegających na organizacji Akcji Marketingowych, Wnioskodawca zobowiązuje się (w zależności od umowy), do czynności takich jak:

* stworzenia zasad i regulaminów Akcji Marketingowych,

* rozpowszechniania informacji o organizowanych Akcjach Marketingowych,

* opracowania oświadczeń i dokumentacji wymaganej do wydania nagród,

* w przypadku organizowania loterii promocyjnych - przygotowania i złożenia dokumentacji wymaganej prawem do właściwych organów oraz uzyskanie zezwolenia na organizację loterii zgodnie przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

* wyłonienia zwycięzców nagród,

* zakupienia nagród w Akcjach Marketingowych, a następnie wydania ich zwycięzcom,

* odpowiedzi na reklamacje składane przez uczestników Akcji Marketingowych,

* prowadzenia działań reklamowych w zakresie promocji Akcji Marketingowych,

* zapewnienia obsługi techniczno-informatycznej Akcji Marketingowych.

W powyższym zakresie Wnioskodawca działa na wyłączne zlecenie Klienta, który jest wyłącznym fundatorem nagród przyznawanych w ramach Akcji Marketingowych. Niemniej jednak, nagrody w ramach organizowanych przez Wnioskodawcę Akcji Marketingowych kupowane są przez Wnioskodawcę i wydawane laureatom Akcji Marketingowych, a Wnioskodawca w okresie realizacji Akcji Marketingowych jest ich właścicielem. W przypadku, gdy nagrodami w ramach Akcji Marketingowych są środki pieniężne, nagrody te faktycznie są wypłacane przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca jako zleceniobiorca otrzymuje stosowne wynagrodzenie za wszelkie działania podejmowane w ramach Akcji Marketingowych (zgodnie z kosztorysem) w formie wynagrodzenia ustalonego z Klientem za realizację Akcji Marketingowej, jak również otrzymuje zwrot poniesionych kosztów z tytułu jej organizacji. Tym samym, Wnioskodawca przyjmując zlecenie od Klienta na organizację Akcji Marketingowych jest zobowiązany zapewnić realizację wszystkich prawnych i faktycznych aspektów związanych z prawidłowym ich przebiegiem, działając jednak na zlecenie swojego Klienta, z którym ustala on podstawowe zasady danej Akcji Marketingowej i na warunkach szczegółowo określonych w łączącej Wnioskodawcę i Klienta umowie. Na potrzeby niniejszego wniosku, Wnioskodawca opisał zasady organizacji Akcji Marketingowych, co do których pojawiły się wątpliwości w zakresie obowiązków podatkowych spoczywających na Wnioskodawcy bądź Klientach.

Wniosek dotyczy Akcji Marketingowych jakie wystąpią w przyszłości.

Akcje promocyjne skierowane do Przedsiębiorców:

Wnioskodawca organizuje w imieniu Klientów akcje promocyjne skierowane do Przedsiębiorców. Charakter i zakres akcji promocyjnych jest różny z uwagi na różną specyfikę działalności Klientów oraz uzyskanie oczekiwanych przez Klientów celów.

Dla przykładu, wskazuje się przykładowe rodzaje akcji promocyjnych:

1. Akcja promocyjna może polegać na zachęceniu Przedsiębiorców do kupowania określonego rodzaju produktów/towarów Klientów. Przedsiębiorcy w zależności od akcji promocyjnej nie zgłaszają swojego udziału w akcji promocyjnej, a są jedynie o niej informowani w sposób przyjęty w danej akcji (np. ulotki, strona internetowa, oprogramowanie służące składaniu zamówień itp.) bądź też regulamin akcji promocyjnej przewiduje obowiązek zgłoszenia się Przedsiębiorcy do udziału w niej. Następnie Przedsiębiorcy mogą być podzieleni na kilka grup, a nagrody otrzymują Ci z Przedsiębiorców, którzy w danym miesiącu przekroczą próg targetowy w swojej grupie (określoną wartość zakupów produktów/towarów Klienta objętych akcją promocyjną). Nagroda w akcji promocyjnej jest przyznawana i wydawana Przedsiębiorcy, który podejmuje decyzję o jej dalszym losie. Nagrodą w powyższych akcjach promocyjnych jest często uzyskanie przez Przedsiębiorcę dodatkowego produktu promocyjnego lub uzyskanie zwrotu ceny zakupu produktu najtańszego.

2. Akcja promocyjna, w której udział mogą wziąć przedsiębiorcy z określonej grupy, a nagrodą jest nagroda pieniężna lub nagroda rzeczowa. Mechanika takiej akcji polega na złożeniu jak największego zamówienia oraz może być uwzględniany element czasu złożenia zamówienia ("kto pierwszy ten lepszy"). Nagrodę otrzymuje jeden zwycięzca w danej turze akcji (akcje mogą być dzielone na tury trwające w określonych przedziałach czasowych).

W powyższych akcjach promocyjnych, kwota nagrody/bonusu uzyskiwanego przez Przedsiębiorcę, może przekraczać kwotę 200 zł brutto, ale występują także sytuacje, gdy wartość nagrody/bonusu nie przekracza tej kwoty. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowanie treści regulaminu akcji promocyjnej, przebieg, realizację i obsługę akcji promocyjnej, wykonanie zwrotów oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia akcji promocyjnej.

Konkursy skierowane do Konsumentów i Przedsiębiorców:

W przypadku organizowania przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów Akcji Marketingowych w postaci konkursów, akcje takie polegają na stworzeniu przez Wnioskodawcę zadania konkursowego oraz organizacji całego konkursu na rzecz Klienta (dalej jako: "Konkurs"). W ramach Konkursu, Konsument lub Przedsiębiorca zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie Konkursu wykonuje wskazane w nim zadanie konkursowe. Następnie, po weryfikacji otrzymanych zgłoszeń, Wnioskodawca zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie Konkursu dokonuje wyboru zwycięzców danego Konkursu oraz decyduje o przyznaniu im nagród. Charakter i zakresu Konkursów jest różny, z uwagi na różną specyfikę działalności Klientów oraz uzyskanie oczekiwanych przez Klientów celów. Wśród Konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę występują zatem Konkursy z różnych dziedziny wiedzy i mogą polegać np. na:

* zakupie produktu/usługi Klienta i wykonania zadania konkursowego np. w postaci wykonania i przesłania zdjęcia,

* zakupie produktu/usługi Klienta i wykonania zadania konkursowego w postaci odpowiedzi na pytania,

* zakupie produktu/usługi Klienta i wykonania zadania konkursowego w postaci napisania hasła reklamowego,

* wykonania zadania konkursowego bez zakupu produktu/usługi Klienta.

Niezależnie od formy, każdy z Konkursów kierowany jest do uczestników (Konsumentów/Przedsiębiorców), którzy na zasadach określonych w regulaminie, współzawodniczą ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu w celu zdobycia nagród. Efektem końcowym przeprowadzenia Konkursów jest wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród laureatom. Zadania konkursowe w ramach Konkursów mogą dot. dziedzin nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, bądź też mogą być związane ze sprzedażą premiową (uczestnicy Konkursów nabywają produkt/usługę Klienta i wykonują zadanie konkursowe). Tak jak to opisano powyżej, zakup i wydanie nagród zwycięzcom Konkursu (jako Akcji Marketingowej), pozostaje po stronie Wnioskodawcy bądź gdy nagrodami są środki pieniężne, są one faktycznie wypłacane przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca w powyższym zakresie działa na wyłączne i wyraźne zlecenie swojego Klienta, w imieniu którego dokonuje zakupu i wydania nagród. O tym, że Wnioskodawca działa jedynie jako podwykonawca swojego Klienta świadczy również fakt, że Klient Wnioskodawcy wykonuje obowiązki Administratora Danych Osobowych uczestników konkursu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przetwarzanych w ramach jego organizacji, zaś Wnioskodawca występuje w tej relacji wyłącznie jako podmiot przetwarzający. Wnioskodawca wskazuje, że wartość nagród przyznawanych w ramach Konkursów może przekraczać, jak i nie przekraczać kwoty 200 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Loterie skierowane do Konsumentów i Przedsiębiorców:

Jak wspomniano na wstępie, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności organizuje na zlecenie Klientów loterie promocyjne (dalej jako "Loterie"). Loterie te organizowane są na rzecz osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Organizacja Loterii polega m.in. na stworzeniu zasad nabywania przez uczestników (Konsumentów i Przedsiębiorców) określonych przez Klienta produktów promocyjnych powyżej określonej przez Klienta wartości, co z kolei uprawnia uczestnika do nabycia losów promocyjnych. Następnie uczestnik Loterii bierze udział w losowaniu nagród ustalonych w Regulaminie Loterii. Wnioskodawca będąc organizatorem Loterii odpowiada za wszelkie prawne aspekty jej organizacji, w tym za uzyskanie zezwolenia na organizację Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że podmiot organizujący Loterię jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Wnioskodawca organizując Loterie działa wyłącznie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Obowiązki instytucji obowiązanej nie mogą być bowiem w drodze umowy przeniesione na inny podmiot prawa. Wartość części nagród przyznawanych w ramach Loterii może nie przekraczać progu zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że nie ciążą na nim obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu wydania nagród w akcjach promocyjnych skierowanych do Przedsiębiorców, bowiem obowiązek rozliczenia podatku dochodowego spoczywa na Przedsiębiorcach (beneficjentach nagród), niezależnie od formy prawnej działalności prowadzonej przez Przedsiębiorcę?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 7)

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że nie ciążą na nim obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu wydania nagród w Konkursach, gdy zwycięzcą jest Przedsiębiorca i udział w Konkursie jest związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Przedsiębiorcę, bowiem obowiązek rozliczenia podatku dochodowego spoczywa wtedy na Przedsiębiorcach (beneficjentach nagród)?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 11)

3. Czy w przypadku, gdy laureatem Loterii jest (...) spółka prawa handlowego, zarówno posiadająca jak i nieposiadająca osobowości prawnej, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tytułu wydania nagród, bowiem wartość nagrody, niezależnie od jej wysokości, stanowi przychód takiego podmiotu na gruncie podatku dochodowego związany z prowadzoną działalnością gospodarczą?

(część pytania oznaczonego we wniosku Nr 13)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ciążą na nim obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu wydania nagród w akcjach promocyjnych skierowanych do Przedsiębiorców, bowiem obowiązek rozliczenia podatku dochodowego w takich sytuacjach spoczywa na Przedsiębiorcach (beneficjentach nagród), niezależnie od formy prawnej działalności prowadzonej przez Przedsiębiorcę (beneficjencie nagrody).

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: "ustawa o p.d.o.p."), przychodami są między innymi otrzymane pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Jednocześnie w myśl z art. 25 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., podatnicy są obowiązani sami wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

Gdy beneficjentami nagród w akcjach promocyjnych są podmioty mające status podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wartość nagród stanowi przychód tych podmiotów, co wynika z art. 12 ustawy o p.d.o.p., który przewiduje, że przychodami są wszelkie przysporzenia majątkowe takie jak otrzymane pieniądze, świadczenia w naturze bądź nieodpłatne świadczenia, a więc na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego. W przypadku nagród wygranych przez spółki osobowe nie posiadające statusu podatników podatku dochodowego, opodatkowanie zależy od statusu podatkowego wspólników. Jeśli wspólnikiem jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, to otrzymana nagroda stanowi przychód ze źródła innego niż zyski kapitałowe.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ciążą na nim obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu wydania nagród w Konkursach, gdy zwycięzcą jest Przedsiębiorca i udział w Konkursie jest związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Przedsiębiorcę, bowiem obowiązek rozliczenia podatku dochodowego spoczywa wtedy na Przedsiębiorcach (beneficjentach nagród).

UZASADNIENIE

W tych przypadkach sytuacja jest podobna jak opisana w pytaniu Nr 7 dot. wydania przez Wnioskodawcę na rzecz Przedsiębiorców nagród w akcji promocyjnych, w przypadku gdy organizowane Konkursy są kierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i uczestniczą one w konkursach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ocenie Wnioskodawcy, przychód (nagroda) uzyskany z tytułu udziału w Konkursie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu tak jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy beneficjentami nagród w Konkursach są podmioty mające status podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wartość nagród stanowi przychód tych podmiotów na podstawie art. 12 ustawy o p.d.o.p., a więc na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego. W przypadku nagród wygranych przez spółki osobowe nie posiadające statusu podatników podatku dochodowego, opodatkowanie zależy od statusu podatkowego wspólników. Jeśli wspólnikiem jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, to otrzymana nagroda stanowi przychód ze źródła innego niż zyski kapitałowe.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy laureatem Loterii jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, zarówno posiadająca jak i nieposiadająca osobowości prawnej, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tytułu wydania nagród, bowiem wartość nagrody, niezależnie od jej wysokości, stanowi przychód takiego podmiotu na gruncie podatku dochodowego, więc na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o p.d.o.p., przychodami są między innymi otrzymane pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Z kolei w myśl z art. 25 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., podatnicy są obowiązani sami wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

W przypadku nagród wygranych przez spółki osobowe nie posiadające statusu podatników podatku dochodowego, opodatkowanie zależy od statusu podatkowego wspólników.

W konsekwencji nagrody uzyskane przez spółki osobowe w ramach loterii, będą stanowić u wspólnika tej spółki przychód ze źródła, którym jest pozarolnicza działalność gospodarcza, niezależnie od tego, czy wspólnikiem spółki osobowej jest osoba prawna bądź osoba fizyczna.

Reasumując: w przypadku laureatów Loterii, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, wartość nagród stanowi przychód tych podmiotów, co wynika z art. 12 ustawy o p.d.o.p., który przewiduje, że przychodami są wszelkie przysporzenia majątkowe takie jak otrzymane pieniądze, świadczenia w naturze bądź nieodpłatne świadczenia, a więc na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika.

Po stronie podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych wartość tych nagród stanowi przychód ze źródła z pozostałej działalności (nie jest to przychód z zysków kapitałowych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są wyłącznie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, właściwe do opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników tego podatku w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika z tytułu organizowanych przez Wnioskodawcę na zlecenie klientów akcji promocyjnych, Konkursów, loterii promocyjnych, o których mowa we wniosku w związku z uczestnictwem w nich Przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Nie jest zatem przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej ocena stanowiska Wnioskodawcy dot. ciążących na nim obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i nie prowadzących działalności gospodarczej. W tym zakresie wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3 (art. 1 ust. 2 u.p.d.o.p.).

Zgodnie z art. 1 ust. 3 u.p.d.o.p., przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

1. spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

1a. spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne (...); 2. spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Stosownie do art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. (...).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 u.p.d.o.p., płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b, 2d i 2e pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, albo - w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:

1. art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku,

2. art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku - sporządzone według ustalonego wzoru. (...).

Artykuł 26a u.p.d.o.p. stanowi natomiast o obowiązku nałożonym na ww. płatników do składania rocznych deklaracji z powyższych tytułów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu i przeprowadzaniu na zlecenie swoich klientów akcji marketingowych, przede wszystkim w postaci loterii promocyjnych, konkursów i akcji promocyjnych (dalej łącznie zwane "Akcjami Marketingowymi"). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzona przez niego ww. działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu podatkiem podatku od towarów i usług. Klientami Wnioskodawcy są zarówno podmioty prowadzące sprzedaż hurtową jak i detaliczną, oraz producenci towarów i usług z różnych branż i sektorów gospodarki (dalej jako "Klient/Klienci"). Akcje Marketingowe są prowadzone przez Wnioskodawcę na zlecenie Klientów w celu zachęcenia do nabywania towarów lub usług, ich promowania bądź zwiększenia atrakcyjności oferty Klientów. Z kolei uczestnikami organizowanych przez Wnioskodawcę Akcji Marketingowych najczęściej są prywatne osoby fizyczne (dalej jako "Konsument/Konsumenci"). W przypadku, gdy Klient prowadzi sprzedaż hurtową, Akcje Marketingowe mogą być skierowane do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej jako "Przedsiębiorca/Przedsiębiorcy").

Wnioskodawca organizuje w imieniu Klientów akcje promocyjne skierowane do Przedsiębiorców. Charakter i zakres akcji promocyjnych jest różny z uwagi na różną specyfikę działalności Klientów oraz uzyskanie oczekiwanych przez Klientów celów.

Wnioskodawca organizuje również Konkursy skierowane do Konsumentów i Przedsiębiorców.

W przypadku organizowania przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów Akcji Marketingowych w postaci konkursów, akcje takie polegają na stworzeniu przez Wnioskodawcę zadania konkursowego oraz organizacji całego konkursu na rzecz Klienta (dalej jako: "Konkurs"). W ramach Konkursu, Konsument lub Przedsiębiorca zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie Konkursu wykonuje wskazane w nim zadanie konkursowe. Następnie, po weryfikacji otrzymanych zgłoszeń, Wnioskodawca zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie Konkursu dokonuje wyboru zwycięzców danego Konkursu oraz decyduje o przyznaniu im nagród. Charakter i zakresu Konkursów jest różny, z uwagi na różną specyfikę działalności Klientów oraz uzyskanie oczekiwanych przez Klientów celów.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności organizuje na zlecenie Klientów również loterie promocyjne (dalej jako "Loterie"). Loterie te organizowane są na rzecz osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Organizacja Loterii polega m.in. na stworzeniu zasad nabywania przez uczestników (Konsumentów i Przedsiębiorców) określonych przez Klienta produktów promocyjnych powyżej określonej przez Klienta wartości, co z kolei uprawnia uczestnika do nabycia losów promocyjnych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii obowiązków płatnika z tytułu nagród w akcjach marketingowych, akcjach promocyjnych, loteriach w przypadku gdy uczestnikami są przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie w art. 26 przewiduje obowiązki płatnika wobec urzędu skarbowego i podatnika związane z dokonywaniem wypłat należności z tytułów ściśle określonych w tym artykule. Nie ulega wątpliwości, że wydanie nagród w akcjach promocyjnych, Konkursach, o których mowa we wniosku skierowanych do Przedsiębiorców (będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych) nie są objęte zakresem tego przepisu. Oznacza to tym samym, że Spółka nie jest zobowiązana do pobrania i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z organizowanymi Akcjami marketingowymi, o których mowa we wniosku skierowanymi do Przedsiębiorców (będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych) oraz do sporządzania informacji podatkowych w tym zakresie.

Podsumowując, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że z tytułu wydania nagród w akcjach promocyjnych, Konkursach, loteriach promocyjnych, o których mowa we wniosku na rzecz podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w związku z organizowanymi na zlecenie Klientów Akcjami marketingowymi, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru podatku z tytułu nagród wydanych ww. podmiotom.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy co do braku obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu organizowanych akcji promocyjnych, Konkursów, loterii promocyjnych, o których mowa we wniosku, gdy beneficjentem nagród są podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Nadmienić przy tym należy, że w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl