0111-KDIB1-1.4010.157.2022.1.ŚS, Rozliczanie CIT w związku z cash poolingiem - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji... - OpenLEX

0111-KDIB1-1.4010.157.2022.1.ŚS - Rozliczanie CIT w związku z cash poolingiem

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.157.2022.1.ŚS Rozliczanie CIT w związku z cash poolingiem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 marca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 8 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia czy:

- na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych transfery dokonywane w ramach cash pooling (tj. kumulacja sald) nie będą powodować powstania w Spółce przychodów lub kosztów podatkowych?

- dla Spółki przychodem będą jedynie kwoty odsetek otrzymanych\kapitalizowanych z tytułu udostępnienia nadwyżek finansowych w ramach struktury cash pooling,a kosztem uzyskania przychodu będą odsetki zapłacone\kapitalizowane z tytułu korzystania z nadwyżek finansowych innego uczestnika struktury.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

X O. (...) sp. z o.o. (dalej: "R.", "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest spółką z siedzibą w Polsce i posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Spółka jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej X (dalej: "Grupa", "Grupa X"), dystrybutorem na rynku polskim (...).

Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest spółka X F. GmbH, która zarządza linią biznesową związaną z technologią (...). Jedynym udziałowcem X F. jest z kolei X Holding AG.

Spółka zamierza skorzystać z usługi kompleksowego, międzynarodowego, zarządzania płynnością finansową (tzw. cash pooling) oferowanej oraz obsługiwanej w Grupie X przez Bank AG (dalej: "Bank") z siedzibą w Niemczech. Do przedmiotowego systemu zarządzania płynnością finansową przystąpiły i będą przystępować także inne podmioty

z Grupy X.

X H. AG z siedzibą w Niemczech, zawarła z Bankiem umowę dotyczącą kompleksowego zarządzania płynnością finansową w Grupie określającą warunki działania systemu cash pooling i świadczenia przedmiotowych usług przez Bank na rzecz Grupy X (Agreement on db-Cash Sweep).

X F. GmbH, jako jedyny udziałowiec Wnioskodawcy, będzie pełnił wobec Spółki rolę tzw. cash pooling leadera, czyli podmiotu na którego rachunku będzie dokonywane sumowanie sald uczestników systemu cash pooling z linii biznesowej związanej z technologią (...).

W ramach implementacji systemu cash poolingu, do umowy Agreement on db-Cash Sweep przystąpi Spółka oraz inne polskie podmioty z Grupy X. Przystąpienie do systemu cash poolingu przez poszczególne podmioty z Grupy, zgodnie z postanowieniami umowy, następuje na podstawie aneksu 4.1 (Agreement on the Accession to db-Cash Sweep) do umowy Agreement on db-Cash Sweep.

Zatem przystąpienie przez Spółkę do systemu cash poolingu nastąpi na podstawie Agreement on the Accession to db-Cash Sweep.

Na podstawie tego samego dokumentu tj. Agreement on the Accession to db-Cash Sweep, do systemu przystąpił także całościowy udziałowiec Spółki, tj. X F. GmbH. Jednocześnie, w systemie rozliczeń bierze również udział polski oddział Banku AG, tj. Bank (...) S.A.

W dalszej części wniosku, obie umowy, tj. Agreement on db-Cash Sweep oraz Agreement on the Accession to db-Cash Sweep będą określane łącznie jako: "Umowa cash pooling" lub "Umowa db-Cash Sweep"

Co do zasady międzynarodowy cash-pooling funkcjonujący w Grupie X. jest rozliczany w EUR, a w przypadku polskich spółek z Grupy X również w PLN (rozliczenie w PLN dotyczyć będzie wyłącznie polskich podmiotów). W ramach Umowy db-Cash Sweep, wykorzystany będzie rachunek bankowy Spółki prowadzony w PLN w polskim oddziale, tj. Banku (...) S.A oraz rachunki Spółki w PLN i EUR prowadzone Niemczech przez Deutsche Bank AG (w przyszłości może również w GBP). Jednocześnie prowadzony będzie rachunek główny utworzony dla celów umowy db-Cash Sweep, którego właścicielem jest X H. AG oraz rachunki bankowe pool leaderów, w tym X. F. GmbH. W praktyce, konta X H. AG oraz bezpośrednich pool leaderów stanowią techniczne rachunki konsolidacyjne otwarte dla celów dokonywania czynności w ramach obsługi cash-poolingu dla uczestników tego systemu.

Zwykłymi uczestnikami przedmiotowego systemu - oprócz Wnioskodawcy - są inne spółki z Grupy X posiadające siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza nią. W związku z tym, posiadaczami rachunków są wszystkie podmioty z Grupy, które przystąpią do Umowy cash pooling, w tym Spółka.

Uczestnicy systemu cash poolingu są podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą w rozumieniu art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyjątkiem jest jedynie Bank z siedzibą w Niemczech świadczący na rzecz Grupy (w tym, na rzecz Wnioskodawcy) usługę kompleksowego zarządzania płynnością finansową, jak również polski oddział Bank AG, tj. Bank (...) S.A.

Cash-pooling w Grupie X. bazuje na następujących założeniach:

- System zarządzania płynnością finansową, wdrożony w Grupie to tzw. cash pooling rzeczywisty (z ang. zero-balancing cash pooling) czyli system, w którym mają miejsce faktyczne przepływy środków finansowych z kont uczestników systemu. Celem usługi świadczonej przez Bank jest zwiększenie efektywności gospodarczej podmiotów uczestniczących w tym systemie poprzez efektywne zarządzanie swoimi wierzytelnościami wobec Banku z tytułu posiadanych na rachunku bankowym środków pieniężnych oraz zobowiązaniami wobec Banku z tytułu wykorzystywanego kredytu w rachunku. Odbywa się to poprzez odpowiednie wykorzystanie sumy dziennych sald występujących na rachunkach wszystkich spółek z Grupy uczestniczących w systemie cash poolingu.

- X F. GmbH oraz pozostałe podmioty zarządzające poszczególnymi liniami biznesowymi w Grupie X jako bezpośredni cash pool leaderzy dokonują sumowania sald uczestników w ramach poszczególnych linii biznesowych i są odbiorcami odsetek należnych z tytułu rozliczeń cash-poolingu.

- W przypadku spółek z linii biznesowej związanej z technologią (...), w ramach funkcjonowania systemu cash-poolingu, salda uczestników przelewane są na rachunek techniczny (rozliczeniowy) X. F. GmbH, gdzie są sumowane. Następnie, te salda sumowane są z saldami wszystkich uczestników cash-poolingu z Grupy X poprzez dokonanie przelewu na konto X H. AG, gdzie odbywa się zsumowane sald wszystkich linii biznesowych. Innymi słowy, sumowanie sald odbywa się na dwóch poziomach, tj. najpierw na rachunku X F. GmbH (salda w ramach linii biznesowej technologii (...)), a następnie na rachunku X H. AG (salda wszystkich linii biznesowych).

- Mechanizm przedmiotowej Umowy db-Cash Sweep powoduje, że w wyniku transferów pieniężnych pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym i rachunkami poszczególnych uczestników systemu pojawiają się wierzytelności pool leadera względem innych uczestników oraz wierzytelności uczestników względem pool leadera. Nie występują natomiast wierzytelności jednych uczestników (posiadaczy rachunków indywidualnych) względem innych uczestników (innych posiadaczy rachunków indywidualnych). Istota opisanego systemu polega na tym, że wykazane nadwyżki (saldo dodatnie) przekazywane są na rachunek rozliczeniowy pool leadera, a deficyty (salda ujemne) występujące na rachunkach poszczególnych uczestników są pokrywane z rachunku rozliczeniowego pool leadera.

- Transakcje w ramach systemu cash-poolingu, dokonywane na pierwszym poziomie rozliczeń, są wykonywane w ten sposób, że na koniec danego dnia roboczego z poszczególnych rachunków uczestników systemu dokonywane są transfery sald na rachunek rozliczeniowy pool leadera tak, aby na rachunku uczestnika wykazywane było saldo zerowe. W przypadku, gdy na koniec danego dnia rachunki uczestników wykazują saldo dodatnie, kwoty te są przelewane z tych rachunków na rachunek rozliczeniowy pool leadera w celu wyzerowania kont spółek. Natomiast w przypadku, gdy na koniec dnia którykolwiek z rachunków spółek wykazuje saldo ujemne, w celu zlikwidowania salda ujemnego tego konta, bank przelewa środki z rachunku rozliczeniowego pool leadera.

- System cash-poolingu, nie stosuje automatycznych transferów zwrotnych, tj. jak wskazano powyżej, na początku każdego kolejnego dnia roboczego saldo na rachunkach indywidualnych uczestników cash-poolingu wykazuje saldo zerowe.

- Ostateczne rozliczenia z tytułu Umowy db-Cash Sweep oraz systemu cash-poolingu (w tym przelewy sald oraz płatności odsetek) są dokonywane pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu cash-poolingu.

- Ewentualne odsetki uiszczane przez Spółkę do X F. GmbH z tytułu partycypacji w systemie cash-poolingu będą płatne raz w roku.

Za wdrożenie i świadczenie usługi organizacji i prowadzenia systemu cash poolingu Bank będzie pobierał od uczestników (w tym, od Wnioskodawcy) opłatę z tytułu prowadzenia rachunku oraz opłaty z tytułu wykonania poszczególnych czynności bankowych, takich jak przelewy, itp.

W związku z zawarciem Umowy cash poolingu uczestnicy, którzy przekazali środki na rachunek pool leadera otrzymywać będą wynagrodzenie z tego tytułu w postaci odsetek (dalej: "Odsetki przychodowe"). Uczestnicy, którzy otrzymali środki pieniężne w celu pokrycia ich wykorzystanych limitów zadłużenia będą zobowiązani do zapłaty odsetek jako wynagrodzenia za skorzystanie z środków pieniężnych (dalej: "Odsetki kosztowe"). Ustaleniem wysokości Odsetek przychodowych oraz Odsetek kosztowych będzie zajmował się Bank. Odsetki przychodowe oraz Odsetki kosztowe będą ustalane na podstawie wielkości środków pieniężnych przekazanych, bądź otrzymanych przez uczestnika w ramach systemu cash poolingu.

Po zakończeniu każdego miesiąca, Bank będzie dostarczać informacje dotyczące przepływów pieniężnych z tytułu wykonania Umowy db-Cash Sweep, umożliwiając tym samym pool leaderowi podział i naliczenie odsetek pomiędzy poszczególnych uczestników cash poolingu. Spółka po otrzymaniu miesięcznych informacji dotyczących odsetek utworzy odpowiednie rezerwy księgowe - jak wspomniano powyżej odsetki będą faktycznie otrzymywane lub płacone raz w roku.

Wnioskodawca, jako uczestnik systemu cash poolingu nie będzie wykonywał jakichkolwiek czynności na potrzeby realizacji Umowy cash poolingu, oraz w związku z wykonywaniem tej Umowy. W ramach Umowy cash poolingu Spółka upoważni pool leadera do wykonywania czynności administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowej umowy.

Z tytułu uczestnictwa w systemie cash poolingu Wnioskodawca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia od Banku, oraz od pozostałych uczestników systemu.

Na ten moment Wnioskodawca oraz pozostali uczestnicy systemu cash poolingu nie przewidują konieczności świadczenia jakichkolwiek dodatkowych usług. W konsekwencji w związku z zawarciem Umowy cash poolingu nie zostanie zawarta jakakolwiek umowa o świadczenie dodatkowych usług, za które Wnioskodawca otrzymałby wynagrodzenie.

Pytania

1. Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych transfery dokonywane w ramach cash pooling (tj. kumulacja sald) nie będą powodować powstania w Spółce przychodów lub kosztów podatkowych?

2. Czy dla Spółki przychodem będą jedynie kwoty odsetek otrzymanych\kapitalizowanych z tytułu udostępnienia nadwyżek finansowych w ramach struktury cash pooling, a kosztem uzyskania przychodu będą odsetki zapłacone\kapitalizowane z tytułu korzystania z nadwyżek finansowych innego uczestnika struktury?

Państwa stanowisko w sprawie

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1.

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, transfery dokonywane w ramach cash poolingu (tj. kumulacja sald) nie będą powodować powstania w Spółce przychodów lub kosztów podatkowych.

Ad 2.

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, dla Spółki przychodem będą jedynie kwoty odsetek otrzymanych\kapitalizowanych z tytułu udostępnienia nadwyżek finansowych w ramach struktury cash poolingu, a kosztem uzyskania przychodu będą odsetki zapłacone\kapitalizowane z tytułu korzystania z nadwyżek finansowych innego uczestnika struktury.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, przychodami podatkowymi Wnioskodawcy jako uczestnika struktury cash pooling będą wyłącznie odsetki otrzymywane od przekazywanych na rachunek rozliczeniowy pool leadera nadwyżek finansowych (sald dodatnich; odsetki przychodowe). Kosztami uzyskania przychodów Spółki będą odpowiednio odsetki zapłacone przez Spółkę do pool leadera od salda ujemnego powstałego na indywidualnym rachunku Spółki (odsetki kosztowe). Natomiast środki przeznaczone na pokrycie salda debetowego Spółki w danym okresie rozliczeniowym, jak również środki przelane z rachunku indywidualnego Spółki na rachunek rozliczeniowy pool leadera nie będą stanowiły dla Spółki ani przychodu ani kosztu podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: "ustawa p.d.o.p."), przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Należy zaznaczyć, że o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje jego definitywny charakter w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy p.d.o.p. należy zatem stwierdzić, że - co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak swoją własnością.

Do przychodów, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy p.d.o.p., nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane

w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy p.d.o.p., do przychodów nie zalicza się także kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Ponadto z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy p.d.o.p. wynika, że do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Odnosząc się do kosztów uzyskania przychodów należy stwierdzić, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy p.d.o.p. Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów, należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu.

Z zastrzeżenia do art. 15 ust. 1 ustawy p.d.o.p. wynika, że są wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą. W zamkniętym katalogu kosztów niezaliczanych przez ustawodawcę do kosztów uzyskania przychodów ujęto między innymi:

- wydatki na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) (...) (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy p.d.o.p.),

- naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy p.d.o.p.),

- odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji (art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy p.d.o.p.).

W opisanym zdarzeniu przyszłym w wyniku dokonywanych transferów nie będzie dochodziło do trwałego przeniesienia środków finansowych na inny podmiot. Transfery będą miały charakter zwrotny i nie będą skutkowały ani trwałym przysporzeniem majątkowym po stronie Spółki, ani trwałym przekazaniem środków finansowych na rzecz innego podmiotu. W konsekwencji, transfery w ramach cash pooling (tj. kumulacja sald), nie stanowią dla Spółki kosztów uzyskania przychodów ani przychodów podatkowych.

Powyższe wynika z faktu, że na gruncie ustawy p.d.o.p., przychodami są m.in. otrzymane środki i wartości pieniężne, które powiększają aktywa majątkowe podatnika, czyli stanowią trwałe przysporzenie majątkowe. Środki przekazywane przez pool leadera na pokrycie salda debetowego Spółki w ramach analizowanej struktury cash poolingu nie będą natomiast stanowiły definitywnego przysporzenia powiększającego aktywa finansowe Spółki, gdyż zostaną one przekazane na rzecz Spółki pod tytułem zwrotnym.

Podobnie będzie ze środkami Spółki przelewanymi w ramach cash poolingu na rachunek rozliczeniowy pool leadera - ze względu na zwrotny charakter takich przelewów, nie będą one stanowić dla Spółki kosztów uzyskania przychodów.

Tytułem przykładu należy wskazać na następujące interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydane w analogicznym stanie faktycznym oraz potwierdzające stanowisko Wnioskodawcy:

- interpretacja indywidualna z dnia 1 marca 2021 r. Znak: 0114-KDIP2- 2.4010.366.2020.1.JG;

- interpretacja indywidualna z dnia 3 marca 2021 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.554.2020.4.MS.

Ad 2

Zgodnie z przepisami ustawy p.d.o.p., odsetki stanowią przychód podatkowy na zasadzie kasowej, czyli podlegają opodatkowaniu z chwilą ich otrzymania. Opodatkowaniu nie podlegają odsetki naliczone, ale nieotrzymane.

W odniesieniu do struktury cash poolingu oznacza to, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w swoim wyniku podatkowym wyłącznie odsetek, którymi uznany zostanie przez pool leadera rachunek indywidualny Wnioskodawcy w wyniku rozliczenia dokonywanego w ostatnim dniu przyjętego okresu rozliczeniowego. Innymi słowy, przychód z tytułu odsetek podlegać będzie opodatkowaniu w momencie faktycznego wpływu (wpłaty) odsetek na rachunek Spółki.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy p.d.o.p., nie stanowią kosztów podatkowych naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań, w tym od pożyczek. Powyższe oznacza, że kosztem podatkowym dla Wnioskodawcy będą jedynie odsetki wypłacone do pool leadera. Odsetki te będą mogły zostać uwzględnione w rozliczeniu podatkowym Spółki

w momencie ich faktycznej zapłaty/kapitalizacji.

Podsumowując, zdaniem Spółki transfery środków dokonywane w ramach struktury cash poolingu będą neutralne podatkowo. Spółka będzie jedynie rozpoznawała przychód i koszt związany z otrzymaniem\kapitalizacją lub zapłatą\kapitalizacją odsetek przychodowych i kosztowych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, zatem nie wiążą tut. Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanego przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl