0111-KDIB1-1.4010.141.2020.1.SG - Dokumentacja cen transferowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.141.2020.1.SG Dokumentacja cen transferowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2020 r. (data wpływu 24 stycznia 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie zobowiązania do stosowania przepisów art. 11a-11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do transakcji wewnętrznych, o których mowa we wniosku (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2020 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie zobowiązania do stosowania przepisów art. 11a-11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do transakcji wewnętrznych, o których mowa we wniosku (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 3).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z o.o., która została utworzona na podstawie prawa polskiego, posiadającą zarówno siedzibę jak i miejsca prowadzenia działalności jedynie w Polsce i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka prowadzi działalność produkcyjną jedynie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "X" w (...) (do 31 grudnia 2019 r., przed zmianą administracyjną miejscowość była określona jako R. (...)).

Na chwilę obecną Wnioskodawca korzysta z dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy: pierwsze udzielone 20 lipca 2011 r. nr (...) oraz drugie udzielone 12 lutego 2014 r. nr (...), obydwa dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej X (zwaną dalej: "SSE") w zakresie tej samej aktywności określonej w PKWiU jako "płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - sekcja C, kategoria 22.21.3.". Działalność dotycząca tych zwolnień, polegająca w szczególności na produkcji folii (...), odbywa się w całości na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej X w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w G. M. przy ul. (...). Wszystkie warunki wynikające z ww. zezwoleń w zakresie poniesienia nakładów inwestycyjnych oraz zwiększenia zatrudnienia zostały przez Spółką spełnione i od roku 2012 korzysta ona z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego dochodu osiągniętego na terenie strefy z ww. działalności gospodarczej, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Uzyskując wyżej wymienione zezwolenia, firma posiadała status "średniego przedsiębiorcy", tj. biorąc pod uwagę status Spółki i intensywności pomocy dla regionu w którym realizowana była inwestycja, Spółka nabyła prawo do skorzystania z intensywności pomocy publicznej na poziomie 60%. Wszystkie warunki wynikające z ww. zezwoleń zostały spełnione przed 1 stycznia 2016 r., tj. w okresie, kiedy Spółka posiadała status "średniego przedsiębiorcy". Od dnia 1 stycznia 2016 r. status firmy uległ zmianie na "dużego przedsiębiorcę". W dniu 28 września 2017 r. Wnioskodawca uzyskał informację z Ministerstwa Rozwoju Departamentu Inwestycji i Rozwoju, iż " (...) zasady korzystania z zezwolenia strefowego, w tym w szczególności poziom dopuszczonej pomocy w formie zwolnienia podatkowego, ustalane są na moment wydania zezwolenia. Status przedsiębiorcy badany jest zatem na dzień wydania zezwolenia i zgodnie z tym statusem określany jest maksymalny poziom intensywności pomocy przysługującej przedsiębiorcy strefowemu w całym okresie korzystania ze zwolnienia podatkowego. Tym samym zmiana wielkości przedsiębiorcy, będąca konsekwencją jego rozwoju w trakcie korzystania ze zwolnienia, nie będzie miała wpływu na intensywności pomocy regionalnej przysługującej w kolejnych latach".

Ze względu na charakter produkcji - Spółka zaopatruje się w surowce, tj. granulat L. niezbędny do produkcji folii (...) poza granicami kraju (zarówno WNT jak i zakupy poza unijne), a jej produkty sprzedawane są praktycznie do wszystkich krajów UE oraz w mniejszej ilości poza UE - swoją siedzibę Wnioskodawca zlokalizował w (...) rozpoznawalnym również poza granicami kraju. W siedzibie odbywają się m.in. spotkania z dostawcami i odbiorcami.

Ponadto Spółka posiada obecnie zarejestrowane dwa oddziały:

* w G. M. (dawniej w R.) na terenie SSE - zlokalizowany jest tu zakład produkcyjny wraz z zapleczem magazynowym oraz administracją - z lokalizacji tej odbywa się sprzedaż folii, działy zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży, logistyki znajdują się pod tym samym adresem w tym samym budynku produkcyjno-magazynowo-administracyjnym,

* w R. T., skąd prowadzona jest działalność opodatkowana na zasadach ogólnych inna niż określona w ww. zezwoleniach na prowadzenie działalności na terenie SSE, czyli inna niż produkcja folii (...).

Ww. Oddziały nie są samobilansującymi się jednostkami, a jedynie organizacyjnie wydzielonymi strukturami wewnątrz Spółki.

W dniu 12 września 2018 r. Wnioskodawca uzyskał kolejne zezwolenie nr (...) na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej również aktywności określonej jako "płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - sekcja C, kategoria 22.21.3", czyli na produkcję folii (...) na terenie SSE. Zezwolenie to Spółka uzyskała posiadając status "dużego przedsiębiorcy", a więc z dopuszczalną intensywnością pomocy na poziomie 50%. Działalność prowadzona będzie na terenie tej samej co obecnie Specjalnej Strefy Ekonomicznej X jednak w innej lokalizacji, tj. na terenie Parku Naukowowo-Technologicznego R. Przy ul. (...). Obecnie Spółka jest na etapie realizacji inwestycji określonej w ww. zezwoleniu w zakresie poniesienia na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 41 000 tys. zł oraz zwiększenia zatrudniania o 20 osób. Zakończenie inwestycji, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem, planowane jest na 30 czerwca 2020 r.

Nowy zakład produkcyjny zwiększy moce produkcyjne Wnioskodawcy oraz pozwoli na poszerzenie oferty produktowej w zakresie asortymentu folii (...) (dodatkowe grubości, rozciągliwości, gabaryty, nowe rodzaje itd.), co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek, jak również zwiększy powierzchnię magazynowania wyrobów gotowych, półproduktów i surowców, które magazynowe są jedynie na terenie strefy. Na chwilę obecną w nowej lokalizacji, tj. w R. Przy ul. (...) planuje się postawienie 1 kompletnej linii produkcyjnej i zatrudnienie nowych pracowników produkcyjnych, magazynierów, logistyków. W nowej lokalizacji zostanie zarejestrowany kolejny Oddział Spółki: "R. K." (oddział produkcyjny, wydzielony organizacyjnie, nie samobilansujący się), natomiast: zaopatrzenie, planowanie produkcji, sprzedaż, obsługa administracyjna kadrowo-księgowa, prowadzona będzie cały czas w dotychczasowej lokalizacji, tj. w G. M. przy ul. (...) na terenie SSE.

Ze względu na fakt, iż ww. inwestycja ma na celu rozbudowę mocy produkcyjnych zakładu w zakresie tego samego rodzaju działalności, tj. produkcji folii (...), zakłada się iż poza wspólnymi ww. działami pracującymi dla obydwu lokalizacji (działami zaopatrzenia, planowania produkcji, sprzedaży, obsługi administracyjnej kadrowo-księgowej) odbywać się będą również:

* przesunięcia międzymagazynowe dotyczące: wspólnego zaopatrzenia w surowce - przesunięcia surowców między lokalizacjami G. M. - R. K., pokrywającej się oferty produktowej tj. przesuwanie półproduktóww.yrobów gotowych między lokalizacjami G. M. - R. K. w celu ich wspólnego załadunku do odbiorcy końcowego, magazynowania na dostępnej wolnej powierzchni bądź dalszego przerobienia,

* czasowe oddelegowania pracowników w miarę potrzeb między lokalizacjami G. M. - R. K.,

* narzędzi pracy/wyposażania np. wózków widłowych itp. Ww. przesunięcia będą miały miejsce jedynie w ramach ww. lokalizacji tj. G. M. - R. K., w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wymienionej w ww. trzech zezwoleniach (...) tj. w bezpośrednim związku z produkcją folii (...), na terenie tej samej SSE i tego samego województwa.

Ponadto planuje się, iż odpady nienadające się do dalszej przeróbki i wykorzystania przy produkcji folii (...), tj. palety po surowcach, worki PE po surowcach, uszkodzone tuleje, kartony, zezłomowane środki trwałe, ze względu na:

* ograniczoną powierzchnię magazynową na terenie SSE w obydwu lokalizacjach (G. M. oraz R. K.) oraz

* ze względu na fakt, iż nie są one objęte zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE, a więc są sprzedażą podlegającą na zasadach ogólnych obowiązkowi CIT, będą przejściowo, tj. do czasu zebrania ilości nadającej się do dalszej odsprzedaży, składowane w Oddziale R. T. (poza terenem SSE), skąd będą wywożone/sprzedawane do odbiorcy końcowego.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy właściwym jest podejście, iż ze względu na fakt iż:

a.

wewnętrzne transakcje które będą dotyczyć bądź to:

* przesunięć międzymagazynowych wynikających ze wspólnego zaopatrzenia w surowce, pokrywającej się oferty produktowej, tj. przesuwania wyrobów gotowych między lokalizacjami G. M. - R. K. w celach magazynowania bądź wspólnego załadunku do odbiorcy zewnętrznego, przesuwania półproduktów w celu dalszego ich przetworzenia w jednej z ww. lokalizacji, bądź

* czasowych oddelegować pracowników między oddziałami Wnioskodawcy na linii G. M. - R. K., bądź

* przesuwanie narzędzi pracy/wyposażania np. wózków widłowych, jeśli dotyczą działalności prowadzonej na terenie SSE określonej w zwolnieniach na prowadzenie działalności (...)

nie podlegają przepisom art. 11a-11t ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których stosowanie wynika bezpośrednio z § 5 ust. 6 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, ze względu na fakt, iż nie będzie następował tutaj transfer dochodu/straty między działalnością zwolnioną a opodatkowaną, a więc ww. transakcje będę neutralne dla rozliczenia wielkości pomocy udzielonej dla działalności prowadzonej na terenie SSE?

b. wewnętrzne transakcje, które będą dotyczyć przesunięć międzymagazynowych związanych jedynie z działalnością opodatkowaną, a mianowicie przejściowego składowania odpadów nie nadających się do wykorzystania przy produkcji folii (...), tj. palet po surowcach, worków RE po surowcach, uszkodzonych tulei, kartonów, zezłomowanych środków trwałych itd., pomiędzy lokalizacjami SSE (G. M. - R. K.), a R. T., ze względu na fakt, iż nie są one objęte pozwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE i w całości ich sprzedaż podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli również nie powodują transferu dochodu/straty między działalnością zwolnioną a opodatkowaną także nie podlegają przepisom art. 11a-11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których stosowanie wynika bezpośrednio z § 5 ust. 6 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na fakt iż działalność produkcyjna na którą Spółka uzyskała zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE, tj. produkcja folii (...), realizowana jest jedynie na terenie SSE, nie występuje tutaj ryzyko transferu dochodu/straty pomiędzy działalnością strefową a działalnością opodatkowaną, a więc w przypadku Spółki nie znajdują zastosowania przepisy art. 11a -11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bezpośrednie brzmienie przepisów § 5 ust. 6 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz art. 11a -11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, iż ustawodawca chciał zapobiec transferowi dochodu/strat pomiędzy działalnością strefową a działalnością opodatkowaną, na co również wskazują aktualne interpretacje organów skarbowych:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2019 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.190.2019.1.MO, w której Organ wskazał, że " (...) przepisy podatkowe oraz strefowe nakazują - w celu uzyskania zwolnienia z opodatkowania dochodów - prowadzenie działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zatem, jeżeli jakaś faza tej działalności nie jest prowadzona na terenie strefy, to w tej części dochód Spółki nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. Innymi słowy, fakt wykonywania niektórych czynności w ramach procesu produkcyjnego poza specjalną strefą ekonomiczną nie pozostaje bez wpływu na wysokość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów. Tym samym, dochód odpowiadający fazie produkcji realizowanej poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej winien być wyłączony z dochodu podlegającego zwolnieniu strefowemu",

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 marca 2016 r., Znak: ITPB3/4510-636/15-8/MJ, w której Organ Wskazał, że "z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca na podstawie uzyskanego zezwolenia prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Y. W zezwoleniu Spółka uzyskała zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej podlegającej zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w ramach PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu. Ponadto, Wnioskodawca prowadzi także działalność gospodarczą, która nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych - działalność zlokalizowanej poza SSE w X, obejmująca w ramach podstawowej działalności gospodarczej PKD 23.61.Z - Produkcję wyrobów budowlanych z betonu oraz PKD 26.61.Z Produkcję betonowych wyrobów budowlanych. Uwzględniając powyższe, w sytuacji występującej w Spółce, gdzie działalność gospodarcza jest prowadzona na terenie SSE i poza terenem SSE do wzajemnych rozliczeń pomiędzy wyodrębnioną organizacyjnie jednostką, a częścią Spółki poza strefą odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, istnieje konieczność prowadzenia rozliczeń pomiędzy jednostką prowadzącą działalność na terenie strefy, a działami zlokalizowanymi poza jej obszarem, zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

Zdaniem Wnioskodawcy, przy planowanych transakcjach wewnętrznych jakie będą miały miejsce:

* prowadzonych jedynie na terenie SSE związanymi bezpośrednio z produkcją folii (...), a mianowicie: przesunięciami międzymagazynowych między lokalizacjami G. M. - R. K. dotyczących: wspólnego zaopatrzenia w surowce - przesunięcia surowców, pokrywającej się oferty produktowej, tj. przesuwanie półproduktóww.yrobów gotowych w celu ich wspólnego załadunku do odbiorcy końcowego, magazynowania na dostępnej wolnej powierzchni bądź dalszego przerobienia; czasowego oddelegowania pracowników w miarę potrzeb między lokalizacjami G. M. - R. K.; czasowego przesunięcie narzędzi pracy/wyposażania np. wózków widłowych itp.,

* dotyczącymi w całości działalności nieobjętej zezwoleniem strefowym, tj. magazynowania odpadów nienadających się do dalszej przeróbki i wykorzystania przy produkcji folii (...), tj. palet po surowcach, worków PE po surowcach, uszkodzonych tuleje, kartonów, zezłomowanych środków trwałych, ze względu na: ograniczoną powierzchnię magazynową na terenie SSE w obydwu lokalizacjach (G. M. oraz R. K.) przejściowo, tj. do czasu zebrania ilości nadającej się do dalszej odsprzedaży, na terenie poza SSE tj. w Oddziale R. T. (poza terenem SSE), skąd będą wywożone/sprzedawane do odbiorcy końcowego ze względu na fakt, iż nie są one objęte zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE, a więc są sprzedażą podlegającą na zasadach ogólnych obowiązkowi CIT

- nie zachodzi transfer dochodu/straty między działalnością strefową a opodatkowaną, tak więc Spółka nie będzie zobowiązania do stosowania przepisów art. 11a-11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z o.o., która została utworzona na podstawie prawa polskiego, posiadającą zarówno siedzibę jak i miejsca prowadzenia działalności jedynie w Polsce i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka prowadzi działalność produkcyjną jedynie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "X" w (...) (do 31 grudnia 2019 r., przed zmianą administracyjną miejscowość była określona jako R. (...)).

Na chwilę obecną Wnioskodawca korzysta z dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy: pierwsze udzielone 20 lipca 2011 r. nr (...) oraz drugie udzielone 12 lutego 2014 r. nr (...), obydwa dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej X (zwaną dalej: "SSE") w zakresie tej samej aktywności określonej w PKWiU jako "płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - sekcja C, kategoria 22.21.3.". Działalność dotycząca tych zwolnień, polegająca w szczególności na produkcji folii (...), odbywa się w całości na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej X w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w G. M. przy ul. (...). Wszystkie warunki wynikające z ww. zezwoleń w zakresie poniesienia nakładów inwestycyjnych oraz zwiększenia zatrudnienia zostały przez Spółkę spełnione i od roku 2012 korzysta ona z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego dochodu osiągniętego na terenie strefy z ww. działalności gospodarczej, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Uzyskując wyżej wymienione zezwolenia, firma posiadała status "średniego przedsiębiorcy", tj. biorąc pod uwagę status Spółki i intensywności pomocy dla regionu w którym realizowana była inwestycja, Spółka nabyła prawo do skorzystania z intensywności pomocy publicznej na poziomie 60%. Wszystkie warunki wynikające z ww. zezwoleń zostały spełnione przed 1 stycznia 2016 r., tj. w okresie, kiedy Spółka posiadała status "średniego przedsiębiorcy". Od dnia 1 stycznia 2016 r. status firmy uległ zmianie na "dużego przedsiębiorcę". W dniu 28 września 2017 r. Wnioskodawca uzyskał informację z Ministerstwa Rozwoju Departamentu Inwestycji i Rozwoju, iż " (...) zasady korzystania z zezwolenia strefowego, w tym w szczególności poziom dopuszczonej pomocy w formie zwolnienia podatkowego, ustalane są na moment wydania zezwolenia. Status przedsiębiorcy badany jest zatem na dzień wydania zezwolenia i zgodnie z tym statusem określany jest maksymalny poziom intensywności pomocy przysługującej przedsiębiorcy strefowemu w całym okresie korzystania ze zwolnienia podatkowego. Tym samym zmiana wielkości przedsiębiorcy, będąca konsekwencją jego rozwoju w trakcie korzystania ze zwolnienia, nie będzie miała wpływu na intensywności pomocy regionalnej przysługującej w kolejnych latach".

Ze względu na charakter produkcji - Spółka zaopatruje się w surowce, tj. granulat L. niezbędny do produkcji folii (...) poza granicami kraju (zarówno WNT jak i zakupy poza unijne), a jej produkty sprzedawane są praktycznie do wszystkich krajów UE oraz w mniejszej ilości poza UE - swoją siedzibę Wnioskodawca zlokalizował w (...) rozpoznawalnym również poza granicami kraju. W siedzibie odbywają się m.in. spotkania z dostawcami i odbiorcami. Ponadto Spółka posiada obecnie zarejestrowane dwa oddziały:

* w G. M. (dawniej w R.) na terenie SSE - zlokalizowany jest tu zakład produkcyjny wraz z zapleczem magazynowym oraz administracją - z lokalizacji tej odbywa się sprzedaż folii, działy zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży, logistyki znajdują się pod tym samym adresem w tym samym budynku produkcyjno-magazynowo-administracyjnym,

* w R. T., skąd prowadzona jest działalność opodatkowana na zasadach ogólnych inna niż określona w ww. zezwoleniach na prowadzenie działalności na terenie SSE, czyli inna niż produkcja folii (...).

Ww. Oddziały nie są samobilansującymi się jednostkami, a jedynie organizacyjnie wydzielonymi strukturami wewnątrz Spółki.

W dniu 12 września 2018 r. Wnioskodawca uzyskał kolejne zezwolenie nr (...) na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej również aktywności określonej jako "płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - sekcja C, kategoria 22.21.3", czyli na produkcję folii (...) na terenie SSE. Zezwolenie to Spółka uzyskała posiadając status "dużego przedsiębiorcy", a więc z dopuszczalną intensywnością pomocy na poziomie 50%. Działalność prowadzona będzie na terenie tej samej co obecnie Specjalnej Strefy Ekonomicznej X jednak w innej lokalizacji, tj. na terenie Parku Naukowowo-Technologicznego R. Przy ul. (...). Obecnie Spółka jest na etapie realizacji inwestycji określonej w ww. zezwoleniu w zakresie poniesienia na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 41 000 tys. zł oraz zwiększenia zatrudniania o 20 osób. Zakończenie inwestycji, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem, planowane jest na 30 czerwca 2020 r.

Nowy zakład produkcyjny zwiększy moce produkcyjne Wnioskodawcy oraz pozwoli na poszerzenie oferty produktowej w zakresie asortymentu folii (...) (dodatkowe grubości, rozciągliwości, gabaryty, nowe rodzaje itd.), co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek, jak również zwiększy powierzchnię magazynowania wyrobów gotowych, półproduktów i surowców, które magazynowe są jedynie na terenie strefy. Na chwilę obecną w nowej lokalizacji, tj. w R. Przy ul. (...) planuje się postawienie 1 kompletnej linii produkcyjnej i zatrudnienie nowych pracowników produkcyjnych, magazynierów, logistyków. W nowej lokalizacji zostanie zarejestrowany kolejny Oddział Spółki: "R. K." (oddział produkcyjny, wydzielony organizacyjnie, nie samobilansujący się), natomiast: zaopatrzenie, planowanie produkcji, sprzedaż, obsługa administracyjna kadrowo-księgowa, prowadzona będzie cały czas w dotychczasowej lokalizacji, tj. w G. M. przy ul. (...) na terenie SSE.

Ze względu na fakt, iż ww. inwestycja ma na celu rozbudowę mocy produkcyjnych zakładu w zakresie tego samego rodzaju działalności, tj. produkcji folii (...), zakłada się iż poza wspólnymi ww. działami pracującymi dla obydwu lokalizacji (działami zaopatrzenia, planowania produkcji, sprzedaży, obsługi administracyjnej kadrowo-księgowej) odbywać się będą również:

* przesunięcia międzymagazynowe dotyczące: wspólnego zaopatrzenia w surowce - przesunięcia surowców między lokalizacjami G. M. - R. K., pokrywającej się oferty produktowej tj. przesuwanie półproduktóww.yrobów gotowych między lokalizacjami G. M. - R. K. w celu ich wspólnego załadunku do odbiorcy końcowego, magazynowania na dostępnej wolnej powierzchni bądź dalszego przerobienia,

* czasowe oddelegowania pracowników w miarę potrzeb między lokalizacjami G. M. - R. K.,

* narzędzi pracy/wyposażania np. wózków widłowych itp. Ww. przesunięcia będą miały miejsce jedynie w ramach ww. lokalizacji tj. G. M. - R. K., w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wymienionej w ww. trzech zezwoleniach (...) tj. w bezpośrednim związku z produkcją folii (...) na terenie tej samej SSE i tego samego województwa.

Ponadto planuje się, iż odpady nienadające się do dalszej przeróbki i wykorzystania przy produkcji folii (...), tj. palety po surowcach, worki PE po surowcach, uszkodzone tuleje, kartony, zezłomowane środki trwałe, ze względu na:

* ograniczoną powierzchnię magazynową na terenie SSE w obydwu lokalizacjach (G. M. oraz R. K.) oraz

* ze względu na fakt, iż nie są one objęte zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE, a więc są sprzedażą podlegającą na zasadach ogólnych obowiązkowi CIT, będą przejściowo, tj. do czasu zebrania ilości nadającej się do dalszej odsprzedaży, składowane w Oddziale R. T. (poza terenem SSE), skąd będą wywożone/sprzedawane do odbiorcy końcowego.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm., dalej: "ustawa o SSE").

Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o SSE).

Oznacza to, że tylko dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm. dalej: "u.p.d.o.p."), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego Zezwolenia.

Równocześnie art. 17 ust. 4 u.p.d.o.p., stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (...).

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy uwzględnić, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie, w przypadku gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu.

Warto podkreślić również, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono zatem wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, lecz tylko te dochody, które zostały uzyskane z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu.

Na mocy § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 121, dalej: "rozporządzenie"), zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

W myśl § 5 ust. 6 rozporządzenia, przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 5, przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 17 ust. 6a u.p.d.o.p., w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej określonym w zezwoleniu lub terenem określonym w decyzji o wsparciu, działalność prowadzoną na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu wydziela się organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność określoną w zezwoleniu lub w decyzji o wsparciu.

Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia lub na podstawie decyzji o wsparciu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 6a, przepisy rozdziału 1a oddziału 2 stosuje się odpowiednio do transakcji między tą jednostką organizacyjną a pozostałą częścią przedsiębiorstwa podatnika (art. 17 ust. 6b u.p.d.o.p.).

Zatem, w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że ze względu na fakt, iż działalność produkcyjna na którą Spółka uzyskała zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE, tj. produkcja folii (...), realizowana jest jedynie na terenie SSE, nie występuje tutaj ryzyko transferu dochodu/straty pomiędzy działalnością strefową a działalnością opodatkowaną, a więc w przypadku wskazanym we wniosku nie znajdują zastosowania przepisy art. 11a-11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Omawiana reguła dotyczy bowiem sytuacji gdy działalność danego podatnika zlokalizowana jest fizycznie na terenie SSE i poza tym obszarem.

Tym samym, w przedmiotowej sprawie nie istnieje konieczność prowadzenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność na terenie strefy, a inną działalnością zlokalizowaną poza jej obszarem, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 1a rozdział 2 (zasada ceny rynkowej) u.p.d.o.p., bowiem oddział R. T. prowadzi inną działalność niż określona w zezwoleniach na prowadzenie działalności w SSE oraz działalność tego oddziału nie jest objęta zezwoleniem strefowym.

W konsekwencji, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, zgodnie z którym przy planowanych transakcjach wewnętrznych jakie będą miały miejsce:

* prowadzonych jedynie na terenie SSE związanymi bezpośrednio z produkcją folii (...), a mianowicie: przesunięciami międzymagazynowych między lokalizacjami G. M. - R. K. dotyczących: wspólnego zaopatrzenia w surowce - przesunięcia surowców, pokrywającej się oferty produktowej, tj. przesuwanie półproduktóww.yrobów gotowych w celu ich wspólnego załadunku do odbiorcy końcowego, magazynowania na dostępnej wolnej powierzchni bądź dalszego przerobienia; czasowego oddelegowania pracowników w miarę potrzeb między lokalizacjami G. M. - R. K.; czasowego przesunięcie narzędzi pracy/wyposażania np. wózków widłowych itp.,

* dotyczącymi w całości działalności nieobjętej zezwoleniem strefowym, tj. magazynowania odpadów nienadających się do dalszej przeróbki i wykorzystania przy produkcji folii (...), tj. palet po surowcach, worków PE po surowcach, uszkodzonych tuleje, kartonów, zezłomowanych środków trwałych, ze względu na: ograniczoną powierzchnię magazynową na terenie SSE w obydwu lokalizacjach (G. M. oraz R. K.) przejściowo, tj. do czasu zebrania ilości nadającej się do dalszej odsprzedaży, na terenie poza SSE tj. w Oddziale R. T. (poza terenem SSE), skąd będą wywożone/sprzedawane do odbiorcy końcowego ze względu na fakt, iż nie są one objęte zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE, a więc są sprzedażą podlegającą na zasadach ogólnych obowiązkowi CIT

- nie zachodzi transfer dochodu/straty między działalnością strefową a opodatkowaną, tak więc Spółka nie będzie zobowiązania do stosowania przepisów art. 11a-11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określonym pytaniem Nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądowych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, zatem nie są one wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Ponadto w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl