Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
Ministerstwo Finansów
(odpowiedź na zapytanie poselskie)

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. przepisem art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, do ponoszenia których zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw.

Jeżeli chodzi o Kodeks pracy, to przepisem takim jest art. 229, z postanowień którego wynika, że obowiązkiem pracodawcy jest finansowanie czterech rodzajów obowiązkowych badań lekarskich, a mianowicie: wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz profilaktycznych (niezbędnych z uwagi na warunki pracy).

W przypadku natomiast przytoczonej przez pana posła ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy przepisem takim jest art. 22. Wynika z niego, że pracodawcy niezależnie od ponoszonych kosztów przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie, finansują również wybrane przez siebie świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy określonych w art. 6 ust. 1 ustawy.

Przytoczone wyżej przepisy ustaw uzasadniają, moim zdaniem, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez pracodawcę wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, nie tylko wynikających z Kodeksu pracy, ale również z ustawy o służbie medycyny pracy (...).

Zawarty w ustawie zapis "inne ustawy" odnosi się do ustaw zawierających zapisy zobowiązujące pracodawców do finansowania świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników. Zapis ten dotyczy zarówno ustaw aktualnie obowiązujących, jak również będzie miał zastosowanie do ustaw uchwalonych w przyszłości, w przypadku zawarcia w nich zapisów tego rodzaju.

Oprócz przytoczonej przez pana posła ustawy o służbie medycyny pracy, w ramach dyspozycji przepisu art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można wskazać np. przepisy art. 26 i art. 30 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz przepisy art. 6 i art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (...).

Wydatki związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, do których ponoszenia zobligowany jest on przepisami Kodeksu pracy oraz innych ustaw, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszty uzyskania przychodów, bez względu na to, czy świadczenia te realizowane są przez specjalistyczne placówki zdrowia, czy też odbywają się w ramach zakładowej poradni lekarskiej.

Opublikowano: Elżbieta Belon, Marzanna Kobiela, Regina Żarejko, Podatek dochodowy od osób prawnych w 2005 r., Gorzów Wlkp. 2005, s. 330