Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2842634

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 28 lutego 2020 r.
XXIII Ga 1937/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Paweł Kieta.

Sędziowie SO: Alicja Dziekańska, Wiktor Piber.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy po rozpoznaniu 28 lutego 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odwołujących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i R. K. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (...) spółki akcyjnej w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. w przedmiocie skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (...) spółki akcyjnej w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia26 września 2019 r., sygn. akt KIO 1754/19 postanawia:

odrzucić skargę.

Wiktor Piber Paweł Kieta Alicja Dziekańska

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (...) spółka akcyjna w (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. wystąpili ze skargą na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 26 września 2019 r. w sprawie KIO 1754/19. Zarządzeniem z dn. 24 grudnia 2019 r. (k.183) skarżący zostali wezwani do uzupełnienia braków fiskalnych skargi poprzez uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 75000 zł w terminie tygodniowym pod rygorem jej odrzucenia. Pełnomocnik skarżących otrzymała wezwanie w dn. 10 stycznia 2020 r. (k.186) i skarżący do chwili obecnej nie uzupełnili ww. braku fiskalnego (k.190).

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wskazać należy, że na podstawie art. 198a ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Jednocześnie w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Zgodnie natomiast z art. 198e ww. ustawy, Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

Skoro zatem skarżąca została skutecznie wezwana do uiszczenia opłaty sądowej i nie wykonała powyższego zobowiązania tj. nie uzupełniła braków fiskalnych, wobec czego ziściła się przesłanka art. 198e Pzp.

Dlatego też Sąd orzekł jak w sentencji.

Wiktor Piber Paweł Kieta Alicja Dziekańska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.