XXIII Ga 1293/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3115725

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 r. XXIII Ga 1293/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Wiktor Piber.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2020 r., w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odwołującego: Konsorcjum firm: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Chemeko- (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...), (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na skutek skargi Odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 19 czerwca 2020 r. (sygn. akt KIO 896/20) postanawia:

odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Konsorcjum firm: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...), (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyło skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z 19 czerwca 2020 r. (sygn. akt KIO 896/20)

Skarżąca nie uiściła opłaty od skargi. Konsorcjum firm wezwane do uiszczenia opłaty, mimo skutecznego doręczenia i upływu terminu tygodniowego nie wywiązała się z obowiązku fiskalnego, wynikającego z art. 34 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga z uwagi na jej nieopłacenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 198a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI, Rozdział 3 tej ustawy nie stanowią inaczej.

Konsekwencją dyspozycji ww. przepisu ustawy, zastosowanie w niniejszej sprawie miał art. 373 § 1 k.p.c., zgodnie z którym Sąd Okręgowy zobowiązany był do odrzucenia nieopłaconej skargi wniesionej od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. Orzeczenie Sąd wydaje w składzie jednoosobowym (art. 367 § 3 zd. 2 k.p.c.)

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 373 § 1 k.p.c. w zw. z art. 198a ust. 2 Pzp, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.