Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2742892

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
XXIII Ga 1044/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Paweł Kieta.

Sędziowie SO: Wiktor Piber, Monika Skalska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy po rozpoznaniu 23 sierpnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem:

zamawiającego Skarbu Państwa - Komendy Głównej Policji odwołujących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) GmbH w B. i (...) spółki akcyjnej w O. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgłaszających przystąpienie po stronie odwołującego:

(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

(...) B.V. w A.

(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgłaszających przystąpienie po stronie odwołującego:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na skutek skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) GmbH w B. i (...) spółki akcyjnej w O. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt KIO (...) postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (...) w (...) spółka akcyjna w O. wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z 14 maja 2019 r., sygn. akt KIO (...).

Zarządzeniem z dn. 11 czerwca 2019 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia m.in. braków fiskalnych poprzez uiszczenie opłaty w kwocie 75.000 zł w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia skargi. Pismem z dn. 17 lipca 2019 r. (k.367) pełnomocnik skarżącego poinformował, że skarżący nie uiści opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 198a ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Sąd drugiej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie (art. 370 k.p.c. w zw. z art. 373 k.p.c.). Z kolei według art. 198e ust. 1 pzp Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie Skoro zatem skarżący, pomimo skutecznego wezwania i wyznaczenia ustawowego terminu do uiszczenia opłaty, nie uzupełnił braku fiskalnego, wobec tego Sąd Okręgowy na podstawie ww. przywołanych przepisów przedmiotowy środek ochrony prawnej odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.