Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 56453

Postanowienie
Sądu Antymonopolowego
z dnia 9 kwietnia 1997 r.
XVII Amz 3/97

UZASADNIENIE

Sentencja

Sąd Wojewódzki w Warszawie - Sąd Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 1997 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym zażalenia Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "P. P." Centralny Zarząd P. P. w W. od postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 grudnia 1996 r., oddala zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowieniem z dnia 31 grudnia 1996 r. podjął zawieszone postanowieniem z dnia 27 marca 1995 r. postępowanie wszczęte z urzędu przeciwko Państwowemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej "P. P." o stosowanie praktyk monopolistycznych, polegających na pobieraniu nadmiernie wygórowanych opłat za usługi pocztowe o charakterze powszechnym.

Od powyższego postanowienia "P. P." wniosła zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Sąd Antymonopolowy, zważył co następuje:

Postępowanie zostało zawieszone na podstawie art. 98 § 1 kpa do czasu opracowania przez "P. P." reguł w zakresie polityki zmian cen. W ocenie Sądu wątpliwa była podstawa zawieszenia postępowania z powołaniem się na powyższy przepis, tym bardziej że w następstwie wszczęcia postępowania administracyjnego podstawę faktyczną dla wydania decyzji w kwestii stosowania praktyk monopolistycznych stanowią fakty już istniejące, a nie dopiero przyszłe. Tym niemniej, wbrew stanowisku "P. P." nie powinno to mieć zasadniczego wpływu na dopuszczalność podjęcia takiego postępowania.

Przedstawione w zażaleniu stanowisko "P. P." w kwestii dalszego zawieszenia postępowania do 1998 r., w celu opracowania metodologii ustalania kosztów, może zmierzać do zniweczenia z mocy prawa skutków wszczęcia postępowania (art. 98 § 2 kpa). Mając na uwadze, iż postępowanie administracyjne zostało wszczęte z urzędu, a od jego zawieszenia upłynęły już dwa lata, w podjęciu przez organ antymonopolowy tego postępowania nie można w ocenie Sądu dopatrzyć się naruszenia prawa, tym bardziej, gdy za wyjaśnieniem okoliczności tej sprawy przemawia interes publicznoprawny, a w szczególności wzgląd na ochronę interesów konsumentów.

Z tych też względów zażalenie oddalono.

O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 98 kpc.