XVII AmT 18/17, Ustanowienie kaucji tytułem zabezpieczenia szkód mogących powstać w trakcie wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku. - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2716855

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 kwietnia 2019 r. XVII AmT 18/17 Ustanowienie kaucji tytułem zabezpieczenia szkód mogących powstać w trakcie wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Anna Maria Kowalik.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu 25 kwietnia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowa (...) w B. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o ustalenie warunków dostępu do nieruchomości na skutek odwołania powódki od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 12 stycznia 2017 r. Nr (...)

1. oddala odwołanie;

2. zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B. na rzecz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej kwotę 720,00 zł (siedemset dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

3. zasądza od Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 737,00 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z 12 stycznia 2017 r. Nr (...) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE, pozwany) na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt (...) i ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880 z późn. zm.) (dalej ustawa o wspieraniu usług) oraz art. 104 § 1 k.p.a. w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm., dalej Pt), po rozpatrzeniu wniosku (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. (dalej (...) lub (...)) z dnia 20 kwietnia 2015 r., w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dostępu do:

położonych w S. nieruchomości:

1. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...),

2. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerami porządkowymi (...),

3. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości oznaczonych numerami porządkowymi (...),

4. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...)

5. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości oznaczonych numerami porządkowymi (...)

6. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości oznaczonych numerami porządkowymi (...)

7. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...),

8. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...)

9. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości oznaczonych numerami porządkowymi (...)

10. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer K. (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...)

11. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...),

12. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...)

13. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...)

14. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...)

15. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości oznaczonych numerami porządkowymi (...) (...) oraz położonych w D. nieruchomości:

16. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...), w tym do budynków posadowionych, na tej nieruchomości oznaczonych numerami porządkowymi (...)

17. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...), w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości oznaczonych numerami porządkowymi (...)

18. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...)

19. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...),

20. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...)

21. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...)

22. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...)

23. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...)

24. przy ul. (...) dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...), w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oznaczonego numerem porządkowym (...)

(dalej "Nieruchomości" lub "Budynki"), znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w B. (dalej "Spółdzielnia" lub "Udostępniający") w celu zapewnienia telekomunikacji w Budynkach, ustalił warunki dostępu do Nieruchomości oraz Budynków, polegającego na umożliwieniu doprowadzenia światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków;

Na podstawie art. 206 ust. 2aa w związku z art. 206 ust. 2 pkt 6 Pt Prezes UKE nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Od ww. decyzji Spółdzielnia wniosła odwołanie zaskarżając ją w całości. Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie:

1. art. 7 i 8 k.p.a. poprzez naruszenie zasady prawdy obiektywnej, pominięcie słusznego interesu Spółdzielni i jej mieszkańców, a preferowanie jedynie interesu przedsiębiorcy - operatora (...) (...);

2. naruszenie zasady zaufania do organów państwa przez pominięcie interesu Spółdzielni w postaci racjonalnego i bezpiecznego zarządzania nieruchomościami, o których udostepnienie wnosi Operator, a także brak wszechstronnego wyjaśnienia sprawy;

3. naruszenie zasady obiektywizmu przy ocenie zabranego materiału dowodowego oraz sprzeczność ustaleń Prezesa UKE z treścią zabranego materiału dowodowego oraz błędną ocenę dowodów.

Mając na uwadze powyższe zarzuty powódka wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez uwzględnienie zastrzeżeń wniesionych przez nią w postępowaniu konsultacyjny i odwołaniu. Na rozprawie pełnomocnik Spółdzielni sprecyzował żądanie w ten sposób, iż wniósł o uchylenie decyzji w całości oraz o zasądzenie od Prezesa UKE na rzecz powódki kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według nrom przepisanych.

Pozwany w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania w wysokości 1 440 zł (k.41-49).

Zainteresowany również wniósł o oddalenie odwołania w całości, a także o zasądzenie od powoda na rzecz zainteresowanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych (k.110).

Rozpoznając odwołanie Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w B. zarządza zasobami mieszkaniowymi w S. przy ul. (...), ul. (...), ul. (...), ul. (...) oraz w D. przy ulicach (...) (okoliczność niesporna).

Pismem z 16 stycznia 2014 r. (...) (...) wystąpił do Spółdzielni z wnioskiem o zawarcie umowy celem budowy i eksploatacji sieci telekomunikacyjnej w Budynkach, w celu zapewnienia telekomunikacji w Budynkach. Do wniosku (...) (...) załączył projekt umowy na budowę i eksploatację sieci telekomunikacyjnej.

W odpowiedzi, pismem z dnia 13 lutego 2014 r., Spółdzielnia wskazała, że w Budynkach znajduje się już infrastruktura telekomunikacyjna innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zatem (...) (...) powinien negocjować dostęp do tej infrastruktury z tymi przedsiębiorcami (k.9).

Pismem z 17 lutego 2014 r. (...) (...) ponowił wniosek do Spółdzielni o zawarcie umowy, wskazując na ciążące z mocy prawa na Spółdzielni obowiązki w zakresie zapewniania dostępu (k.11-13).

Pismem z 6 marca 2014 r. Spółdzielnia podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko (k.10).

Pismem z 11 marca 2014 r. Operator po raz kolejny skierował do Spółdzielni wniosek o zapewnienie dostępu do Budynków (k.14-15).

Pismem z 20 kwietnia 2015 r., w związku z faktem, że negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy, (...) (...) zwrócił się do Prezesa UKE z wnioskiem ustalenie warunków dostępu do Nieruchomości oraz Budynków telekomunikacji w Budynkach. Do Wniosku (...) (...) dołączył kserokopię korespondencji z przeprowadzonych negocjacji (k.1-15).

Pismem z 15 maja 2015 r. Prezes UKE, wezwał Operatora do wskazania, czy domaga się wydania decyzji określającej warunki dostępu do Budynków, polegającego na:

a) zapewnieniu możliwości wykorzystania istniejących przyłączy telekomunikacyjnych lub istniejących instalacji telekomunikacyjnej Budynków, czy też,

b) umożliwieniu doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych lub wykonania instalacji telekomunikacyjnej Budynków, oraz sprecyzowania Budynków, do których żąda dostępu poprzez wskazanie numeru porządkowego każdego z Budynków (k.18-19).

W odpowiedzi Operator wyjaśnił, że żąda ustalenia warunków dostępu celem doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków i wykonania instalacji telekomunikacyjnej w Budynkach. Jednocześnie wskazał adresy Budynków objętych Wnioskiem (k.20-21).

Pismem z 26 czerwca 2015 r. Prezes UKE zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki dostępu do Nieruchomości, w tym do Budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji i wezwał Spółdzielnię do przedstawienia stanowiska w sprawie Wniosku. Jednocześnie Prezes UKE wezwał Operatora do wskazania:

1. technologii w jakiej wykonane zostaną przyłącza telekomunikacyjne doprowadzone do Budynków;

2. czy do każdego z Budynków zostanie doprowadzone przyłącze telekomunikacyjne;

3. technologii w jakiej zostanie wykonana instalacja telekomunikacyjna w Budynkach;

4. elementów infrastruktury jakie w zakresie przedmiotowego dostępu będą realizowane, odrębnie dla każdego z Budynków;

5. czy urządzenia telekomunikacyjne realizowane w ramach przedmiotowego dostępu wymagać będą zasilania energią elektryczną, a jeśli tak - wskazanie czy Operator chce dostępu do przyłączy i instalacji elektroenergetycznej znajdujących się w Budynkach (o ile takie przyłącze i instalacja elektroenergetyczna w Budynkach się znajduje) czy też wnioskuje o dostęp, w celu wybudowania własnych przyłączy i instalacji elektroenergetycznej w Budynkach;

6. czy Operator ma wiedzę na temat tego jacy przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczą usługi telekomunikacyjne w Budynkach i posiadają instalację telekomunikacyjną w Budynkach i mają doprowadzone przyłącze telekomunikacyjne do Budynków, a jeśli tak - wskazanie tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz wskazania czy Operator może wykorzystać stanowiące własność tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych przyłącza telekomunikacyjne doprowadzone do Budynków oraz instalację telekomunikacyjną znajdującą się w Budynkach;

7. czy ma wiedzę na temat ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości, w tym dla Budynków (k.22).

Pismem z 13 lipca 2015 r. Operator wyjaśnił, że sieć telekomunikacyjna zostanie wykonana w technologii światłowodowej (...), przyłącza telekomunikacyjne zostaną doprowadzone do każdego z Budynków, w których zostaną wybudowane piony teletechniczne. Świadczenie usług przy użyciu tej technologii nie wymaga zasilania w energię elektryczną. Zgodnie z wiedzą Operatora w Budynkach usługi świadczy (...) S.A. z siedzibą w W. (dalej (...)), (...) M. (...) J. M., (...) spółka jawna z siedzibą w S. (dalej (...) oraz (...) S.A. z siedzibą w W. (dalej (...)), ale jak wskazał żaden z tych operatorów nie posiada doprowadzonej do Budynków sieci telekomunikacyjnej wykonanej w technologii (...). Operator wyjaśnił, że nie zna numerów ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości (k.23).

Pismem z 15 lipca 2015 r. Spółdzielnia wskazała, że w jej ocenie nie jest zasadne udzielenie (...) (...) dostępu. Powielanie infrastruktury w Budynkach jest nieopłacalne i niezasadne. W Budynkach położonych w S. przy ul. (...) (...), ul. (...)-10, ul. (...), ul. (...) (...) infrastrukturę telekomunikacyjna posiada: J. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) Przedsiębiorstwo (...) (dalej (...)) oraz (...). W Budynkach położonych w S. przy ul. (...): (...) oraz (...). W Budynkach położonych w D. (Górniczej przy: ul. (...), ul. (...), ul. (...) la, 1 lb: (...), (...) S.A. z siedzibą w W. (dalej (...)) oraz (...). Zdaniem Spółdzielni (...) powinien zwrócić się o dostęp do ww. przedsiębiorców telekomunikacyjnych (k.24-25).

Pismami z dnia 14 marca 2016 r. Prezes UKE, na podstawie art. 50 § 1 k.p.a., wezwał (...), (...), (...) oraz (...) do wskazania:

1. czy posiadają instalacje telekomunikacyjne w Budynkach, a jeśli tak - wskazanie w jakiej technologii są one wykonane (miedź, światłowód, radiodostęp) i czy istnieje możliwość ich wykorzystania przez (...) (...) (zarówno w zakresie dostępu do kabli, jak i dostępu do samej kanalizacji kablowej w celu ułożenia kabli przez (...) (...), tak - by (...) (...) mógł świadczyć usługi w Budynkach w takim standardzie, jaki zostałby osiągnięty w przypadku wybudowania przez (...) (...) własnej sieci (...),

2. czy posiadają przyłącza telekomunikacyjne doprowadzone do Budynków, a jeśli tak - wskazanie w jakiej technologii są one wykonane (miedź, światłowód, radiodostęp) i czy jest możliwość ich wykorzystania przez (...) (...) (zarówno w zakresie dostępu do kabli, jak i dostępu do samej kanalizacji kablowej w celu ułożenia kabli przez (...) (...), tak by (...) (...) mógł świadczyć usługi w Budynkach w takim standardzie, jaki zostałby osiągnięty w przypadku wybudowania przez (...) (...) własnej sieci (...),

3. jacy operatorzy świadczą usługi w oparciu o należące do tych operatorów przyłącza telekomunikacyjne doprowadzone do Budynków oraz instalacje telekomunikacyjne w Budynkach (zarówno w zakresie dostępu do kabli, jak i dostępu do samej kanalizacji kablowej) (wezwania k.30-37).

Pismem z marca 2016 r. (...) wskazał, że posiada w Budynkach instalację telekomunikacyjną wykonaną w technologii miedzianej. Nie ma jednak możliwości jej wykorzystania przez (...) (...), tak, aby standard świadczonych usług był taki sam jak w przypadku wykorzystania do świadczenia usług sieci (...). Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku przyłączy telekomunikacyjnych (k.38).

Pismem z 31 marca 2016 r. N. wskazała, że nie posiada własnych przyłączy telekomunikacyjnych ani instalacji telekomunikacyjnych w Budynkach położonych w S. W Budynkach położonych w D. N. posiada instalację telekomunikacyjną oraz przyłącza telekomunikacyjne wykonane w technologii miedzianej, a dodatkowo w Budynku przy ul. (...) światłowodowe przyłącza telekomunikacyjne. Nie ma możliwości udostępnienia innemu operatorowi zarówno kabli telekomunikacyjnych, jak i kanalizacji kablowej stanowiącej element przyłączy telekomunikacyjnych (k.39).

Pismem z 29 marca 2016 r. (...) wskazał, że w Budynkach posiada zarówno instalację telekomunikacyjną, jak i przyłącza telekomunikacyjne, wykonane w technologii HFC - miedź. Nie ma jednak możliwości ich wykorzystania przez innego operatora. (...) nie udostępnia swojej infrastruktury telekomunikacyjnej żadnemu operatorowi (k.40).

Pismem z 31 maja 2016 r. Prezes UKE wezwał Spółdzielnię do podania numerów ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości, w tym dla posadowionych na nich Budynków lub numerów ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomość budynkowych, jeśli stanowią one odrębne od Nieruchomości przedmiot własności (k.42). Pismem z 14 czerwca 2016 r. (data wpływu do UKE 17 czerwca 2016 r.) Spółdzielnia spełniła zadość wezwaniu Prezesa (k.48-51).

W dniach 13 października 2016 r. - 14 listopada 2016 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne projektu decyzji administracyjnej w sprawie (k.58-59).

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK z 7 listopada 2016 r., który nie zgłosił uwag do konsultowanego projektu decyzji (k.62-63) oraz stanowisko Spółdzielni z 10 listopada 2016 r. (dalej "Stanowisko konsultacyjne", data wpływu do UKE 14 listopada 2016 r.) (k.64-68).

W Stanowisku konsultacyjnym Spółdzielnia wskazała, że:

- projekt decyzji pomija okoliczność, iż mieszkańcy Budynków posiadają wystarczający dostęp do telekomunikacji, a Operator nie przestawił żadnego dowodu wskazującego na zainteresowanie mieszkańców Budynków jego usługami,

- nie wyraża zgody na wykonanie przez Operatora na elewacji wewnętrznej Budynków kanalizacji telekomunikacyjnej, ponieważ w Budynkach znajduje się już infrastruktura telekomunikacyjna,

- nie wyraża zgody na to, aby rozliczanie Operatora za zużytą energię elektryczną następowało poprzez zwrot kosztów Spółdzielni. Spółdzielnia wnosi o zobowiązanie Operatora do zawarcia umowy z dostawcą energii elektrycznej.

Spółdzielnia wskazała również, że wnosi o:

- uchylenie § 2 ust. 1 pkt 2 projektu decyzji wskazującego, że wykonanie przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków nastąpi poprzez doprowadzenie do punktów styku znajdujących się w Budynkach linii kablowych światłowodowych, co Spółdzielnia rozumie jako wykonanie napowietrznych przyłączy telekomunikacyjnych, które zaszkodzą elewacji Budynków,

- uchylenie § 3 ust. 3 projektu decyzji, zobowiązującego Spółdzielnię do informowania Operatora o wszelkich przypadkach naruszenia integralności Infrastruktury przez osoby nieuprawnione. Spółdzielnia nie widzi podstaw do obciążenia go takim obowiązkiem,

- usunięcie z § 3 ust. 4 projektu decyzji zwrotu "chyba, że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązujących". Spółdzielnia oraz mieszkańcy Budynków nie mogą ponosić ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez Operatora i w ciemno przyjąć odpowiedzialności za szkody Operatora. Spółdzielnia domaga się również wyczerpującego wskazania przepisów, na podstawie, których mieszkańcy Budynków oraz Spółdzielnia mieliby ponosić odpowiedzialność za ewentualne szkody w infrastrukturze Operatora,

- uzupełnienie § 4 ust. 2 projektu decyzji o treść: "Udostępniający nie jest zobowiązany do wykonania dokumentacji technicznej budynku dla potrzeb Operatora w zakresie jakim jej nie posiada". Spółdzielnia nie posiada dokumentacji technicznej powykonawczej Budynków, a posiadana dokumentacja obarczona jest znacznymi błędami. Wykonywanie takiej nowej dokumentacji nie jest dla Spółdzielnia konieczne, a dla mieszkańców Budynków niecelowe, gdyż musieliby ponosić zbędne dla nich koszty przygotowania dokumentacji,

- zmianę w § 4 ust. 12 projektu decyzji w zakresie wysokości kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie prac na kwotę 50.000,00 zł, jako odpowiadającej istniejącym warunkom wykonywania robót na rynku lokalnym,

- zmianę w § 4 ust. 14 projektu decyzji wysokości kaucji z tytułu należytego wykonania prac na kwotę 10.000,00 zł

- "zobowiązanie Operatora do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (która obejmować będzie szkody powstałe na skutek prowadzenia przedsiębiorstwa, skutki następstw nieszczęśliwych wypadków i szkód majątkowych w mieniu osób zamieszkałych i Zarządcy oraz szkód z tytułu niewłaściwego wykonywania umowy), na kwotę 1.000.000.00 zł (jeden milion złotych) przed przystąpieniem do wykonywania robót i utrzymywania takiego ubezpieczenia przez okres udostępnienia Operatorowi Budynków pod rygorem rozwiązania umowy - wygaśnięcia decyzji o Dostępie ",

- zwolnienie Spółdzielni z obowiązku dotrzymywania poufności, co do postanowień decyzji. Zdaniem Spółdzielni § 6 projektu decyzji jest sprzeczny z prawami członków spółdzielni mieszkaniowych określonymi w art. 8 (1) ust. 1 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn, zm., dalej "ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych"). Brak jest jakichkolwiek przesłanek, aby zataić przed członkami Spółdzielni będącymi współwłaścicielami Nieruchomości oraz mającymi ponosić odpowiedzialność za szkody Operatora warunków decyzji Prezesa UKE,

- zwolnienie Udostępniającego z obowiązku informowania Operatora w terminie 60 minut od wykrycia awarii o jej wystąpieniu, jako uzasadnienie Spółdzielnia wskazała, że " Udostępniający wykonuje prace porządkowe, czystościowe - pracuje więc prostymi narzędziami, co wyklucza możność zgłaszania awarii w 60 minut od jej wykrycia - § 7 ust. 2 projektu decyzji",

- wykreślenie, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. "Pomimo, że zdanie powyższe zawiera określenie "na podstawie " to tzw. podstawa nie jest wykazana żadnym przepisem prawa, jego nazwą i miejscem jego publikacji. "

Pismem z 17 listopada 2016 r. Prezes UKE zawiadomił Strony, iż mogą zapoznać się z materiałem zgromadzonym w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (k.77). Do dnia wydania decyzji, Strony nie skorzystały z przysługujących im w powyższym zakresie uprawnień.

Prezes UKE 12 stycznia 2017 r. wydał zaskarżoną decyzję (k.78-92).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych powyżej dowodów, które uznał za wiarygodne, gdyż żadna ze stron nie podnosiła wątpliwości co do ich wiarygodności.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem zaskarżona Decyzja jest słuszna i ma oparcie w przepisach prawa a podnoszone przez powódkę zarzuty nie są trafne, stąd nie mogą skutkować uchyleniem, czy też zmianą Decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rozwoju właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości, w tym do budynku, oraz miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne doprowadzone do lokalu w tym budynku, polegający w szczególności na umożliwieniu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, o ile nie jest możliwe wykorzystanie istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku lub do budynku nie jest doprowadzone takie przyłącze lub budynek nie jest wyposażony w taką instalację.

W rozpoznawanej sprawie poza sporem było, że (...) (...) jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem (...), a powódka jest współużytkownikiem wieczystym Nieruchomości i współwłaścicielem Budynków opisanych w Decyzji, nie jest natomiast przedsiębiorcą telekomunikacyjnym.

Okolicznością bezsporną było, iż powódka oraz (...) (...) nie zawarły umowy o dostępie, a zatem Prezes UKE był uprawniony do wydania decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju. Prezes UKE wydając decyzję o dostępie musi przede wszystkim ustalić, czy jest możliwe wykorzystanie już istniejącej instalacji lub przyłącza w celu świadczenia usług zamierzonych przez Operatora.

Prezes UKE ustalił iż, w Budynkach i na Nieruchomościach istnieją przyłącza telekomunikacyjne, jednakże nie mogą być wykorzystane do realizacji zadania planowanego przez Operatora w postaci świadczenia usług w oparciu o technologię światłowodową, a zatem został spełniony zasadniczy warunek wskazany w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rozwoju a umożliwiający bezpłatne udostępnienie Nieruchomości i Budynków Operatorowi.

Rozpoznając zarzuty zawarte w Odwołaniu Sąd miał na uwadze również przepis art. 22 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju, który określa kryteria, którymi powinien kierować się Prezes UKE wydają decyzję w sprawie dostępu, a są nimi min.:

a) interes użytkowników sieci telekomunikacyjnych;

b) promocja nowoczesnych usług telekomunikacyjnych;

c) charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość wdrożenia rozwiązań dotyczących technicznych i ekonomicznych aspektów współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej zarówno zaproponowanych przez strony negocjacji, jak też mogących stanowić rozwiązania alternatywne;

d) interes publiczny.

Analizując treść uzasadnienia zaskarżonej Decyzji Sąd stwierdził, że Prezes UKE uwzględnił powyższe kryteria. Wydanie Decyzji uwzględniającej w przeważającej części wniosek Operatora uwzględnia interes użytkowników sieci telekomunikacyjnych, ponieważ świadczenie przez Operatora usług telekomunikacyjnych w technologii (...) w Budynkach przyczyni się do poszerzenia katalogu usług telekomunikacyjnych oferowanych podmiotom posiadającym tytuł prawny do lokali oraz będzie miało korzystny wpływ na rozwój skutecznej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Skutkiem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora będzie bowiem wzrost różnorodności i atrakcyjności oferowanych usług telekomunikacyjnych, zarówno pod względem jakościowym, jak i pod względem cenowym. Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie różnorodności leży w interesie użytkowników sieci telekomunikacyjnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Ponadto należy zauważyć, że korzyścią świadczenia usług w technologii (...), którą w głównej mierze dostrzegą Abonenci, w tym konsumenci, jest prędkość przesyłowa jaką gwarantuje światłowodowy kabel telekomunikacyjny.

Ponadto świadczenie usług telekomunikacyjnych w oparciu o Infrastrukturę wybudowaną przez Operatora w technologii (...) przyczyni się do promowania nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, gdyż Abonenci będą mieli możliwość korzystania z nowoczesnych usług multimedialnych, tj. usługi wideo na żądanie. VoIP itp.

Odnosząc się do zarzutów podniesionych w odwołaniu przede wszystkim należy wskazać, że w żadnym miejscu Decyzji Prezes UKE nie zobowiązał Spółdzielni do naprawienia szkody wyrządzonej w instalacji należącej do Operatora przez osoby trzecie. Nie ma również w treści Decyzji obowiązku nadzorowania prac prowadzonych przez Operatora przez pracowników powódki lub wynajęte przez nią osoby. Jeśli zaś chodzi o ustalenie kosztu energii elektrycznej zużytej przez Operatora w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, to po pierwsze, Operator wskazał, że nie będzie nie korzystał z przyłącza energetycznego należącego do Spółdzielni, a po drugie, jeśli byłoby inaczej to, nie ma przeszkód aby powódka wezwała Operatora do wskazania z jakich urządzeń będzie korzystał i o jakiej mocy, a następnie na podstawie otrzymanych danych określiła przybliżoną wartość zużytej energii. Na co wskazywał Prezes UKE w odpowiedzi na odwołanie.

Rację ma również Prezes UKE wskazując, że wbrew zarzutom podniesionym w odwołaniu, powódka jest zobowiązana do przekazania Operatorowi w terminie 60 minut informacji o zaistnieniu awarii, ale tylko wtedy, gdy Spółdzielnia będzie posiadaniu takiej informacji. Z Decyzji nie wynika zatem obowiązek powódki pilnowania infrastruktury Operatora czy też sprawdzania czy nie doszło do awarii.

W ocenie Sądu prawidłowym rozstrzygnięciem jest również ustanowienie kaucji w wysokości 16 000 zł tytułem zabezpieczenia bieżących szkód mogących powstać w trakcie wykonania instalacji telekomunikacyjnej Budynków oraz wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków (§ 2 ust. 1 pkt 1-2 Decyzji).

W sytuacji wykonywania prac w Budynku przez Operatora, Udostepniającemu należy się adekwatna ochrona w związku z potencjalnymi szkodami na mieniu. Zdaniem Sądu kaucja zabezpieczająca jest w tym wypadku odpowiednia.

Kaucja traktowana jest jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania i odszkodowanie w razie jego niewykonania bądź nienależytego wykonania. Umowa kaucji nie ma szczególnego unormowania w Kodeksie cywilnym. W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że ustanawiając kaucję jedna strona (dłużnik, dający kaucję) przenosi na własność drugiej strony (wierzyciela, biorącego kaucję) określoną ilość pieniędzy lub rzeczy zamiennych, jako zabezpieczenie rzeczowe roszczeń, które mogą wyniknąć z istnienia między stronami innego (podstawowego) stosunku prawnego, natomiast druga strona (biorący kaucję, wierzyciel) zobowiązuje się zwrócić - po wygaśnięciu podstawowego stosunku prawnego - tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości, z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie mogła potrącić z tego długu swoje ewentualne roszczenie wynikające z podstawowego stosunku prawnego.

W zaskarżonej Decyzji taki schemat kaucji został zastosowany. Jest on prosty, bo Operator wpłaca Udostępniającemu przed przystąpieniem do wykonania prac określoną kwotę kaucji, z której Spółdzielnia, w razie wyrządzenia przez Operatora szkód, będzie mogła się szybko zaspokoić. Natomiast-w zależności od okoliczności i rodzaju prac-po podpisaniu przez Udostępniającego konkretnego protokołu lub jego przedstawieniu Udostępniającemu, jak też przekazaniu Udostępniającemu stosownej dokumentacji, Udostępniający zwraca kaucję bezpośrednio na rachunek bankowy Operatora.

Ponadto wskazać trzeba, że zgodnie z propozycją powoda zamiast wpłacenia kaucji Operator miał być zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która będzie obejmować szkody powstałe w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, skutki następstw nieszczęśliwych wypadków i szkód majątkowych w mieniu osób zamieszkałych w Budynkach i Spółdzielni oraz szkód z tytułu niewłaściwego wykonania umowy na kwotę 1 000 000,00 zł.

W ocenie Sądu takie ubezpieczenie nie zaspokoi w całości żądań Spółdzielni bowiem z ww. sumy mogliby być zaspokajeni także inni wierzyciele Operatora, nie wiadomo też jakie umowa ubezpieczenia ostatecznie przewidywałaby wyjątki. Ponadto dochodzenie wypłacenia odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia OC jest długotrwałe i skomplikowane i nie pozwoliłby Spółdzielni na niezwłoczne usunięcie ewentualnych szkód wyrządzonych przez Operatora.

Powyższe, w ocenie Sądu, przemawia za przyjęciem, że wpłacenie przez Operatora kaucji jest rozwiązaniem bardziej korzystnym od zawarcia przez niego generalnej umowy ubezpieczenia. Kaucja w kwocie 16 000 zł zabezpiecza podstawowe prace wykonania instalacji telekomunikacyjnej w Budynku i wykonania przyłącza telekomunikacyjnego w Budynku, które nie są pracami skomplikowanymi i ingerującymi w sposób istotny w substancję Budynków, a zatem potencjalna możliwość wyrządzenia szkody w znacznym rozmiarze jest niewielka.

W ocenie Sądu umieszczenie w Decyzji § 6 dotyczącego zachowania w tajemnicy, wobec osób trzecich, jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Decyzji, w szczególności danych dotyczących Infrastruktury, w tym instalacji i urządzeń, które zostaną zainstalowane przez Operatora na podstawie Decyzji jest rozwiązaniem prawidłowym. Jednakże należy podkreślić, że powyższe ograniczenie nie dotyczy członków spółdzielni oraz właścicieli wyodrębnionych lokali, albowiem Decyzja jest do nich bezpośrednio skierowana, a Spółdzielnia na mocy art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jedynie reprezentuje ich interesy, a zatem są oni uprawieni do pozyskania wszelkich informacji dotyczących wspólnej nieruchomości. Należy bowiem przypomnieć, że zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 ustawy " Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 24 (1) i art. 26. Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzenie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.". Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni ma prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi (art. 8 (1) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia, oddalił wniesione odwołanie na podstawie art. 47964 § 1 k.p.c.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z którym strona, która przegrała proces zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi koszty niezbędne do dochodzenia lub obrony jego praw. Na koszty należne Prezesowi URE złożyło się wynagrodzenie radcy prawnego w wysokości 720 zł, ustalone na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804 z późn. zm.), a na koszty należne zainteresowanemu, oprócz wynagrodzenia pełnomocnika j.w. również opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.