Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 56478

Postanowienie
Sądu Antymonopolowego
z dnia 4 stycznia 2000 r.
XVII Amo 5/99

UZASADNIENIE

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2000 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku Zakładu Energetycznego S. S.A. w S. o przedłużenie o 14 dni terminu do wniesienia odwołania od decyzji (...) Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w G. z dnia 30 września 1999 r., (...)

postanawia:

odrzucić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym z dnia 18 października 1999 r. powód zwrócił się do Sądu Antymonopolowego z wnioskiem o przedłużenie o 14 dni terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji, motywując to chorobą radcy prawnego.

Uzasadnienie prawne

Sąd Antymonopolowy zważył, co następuje:

W świetle przepisu art. 47928 § 1 k.p.c. odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub delegatur tego Urzędu oraz odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub oddziałów terenowych tego Urzędu można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.

Termin do wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 47928 § 1 k.p.c., ma charakter terminu ustawowego. Z uwagi na ustawowy charakter wspomnianego terminu nie może być on zatem przedłużony ani w następstwie czynności prawnej strony, ani orzeczeniem sądu. Z tego też m.in. względu w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego brak jest pozytywnych w tej mierze regulacji prawnych.

Natomiast w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu może wchodzić w grę przywrócenie terminu, jeżeli zaszły okoliczności wskazane w art. 168 i art. 169 k.p.c. W tym stanie sprawy Sąd, jako niedopuszczalny, odrzucił wniosek powoda o przedłużenie terminu do wniesienia odwołania, jako niedopuszczalny w świetle prawa.