Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 56520

Postanowienie
Sądu Antymonopolowego
z dnia 23 marca 1999 r.
XVII Ame 9/99

UZASADNIENIE

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 23 marca 1999 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania Zakładu Energetycznego Ł.- Teren S.A. w Ł. od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 1998 r., (...)

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki o udzielenie koncesji na obrót energią elektryczną w następstwie cofnięcia odwołania, postanawia:

umorzyć postępowanie odwoławcze.

Uzasadnienie faktyczne

Wobec cofnięcia odwołania i zgodnego wniosku stron o umorzenie postępowania odwoławczego, na podstawie art. 355 k.p.c. należało umorzyć postępowanie odwoławcze.