XVII AmE 247/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3186417

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 września 2020 r. XVII AmE 247/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Andrzej Turliński.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu 18 września 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania (...) sp. z o.o. w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki o wymierzenie kary pieniężnej na skutek odwołania (...) sp. z o.o. w P. od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 28 maja 2018 r. Nr (...)

1. oddala odwołanie;

2. zasądza od (...) sp. z o.o. w P. na rzecz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwotę 720 zł (siedemset dwadzieścia złotych) z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.